Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2017

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 1168866 ΕΞ 2017

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ Γ΄- Φορολογίας Καπνικών Προϊόντων

Θέμα:

Οδηγίες για τη χρήση των εφεδρικών διαδικασιών.

Σχετ.: Η υπ΄ αριθμ. ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/28.11.2013 Ε.Δ.Υ.Ο. «Οδηγίες για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ στο ICISnet»

Στα πλαίσια υλοποίησης των συστάσεων του εσωτερικού ελέγχου που διενεργήθηκε από την αρμόδια διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου με σκοπό την διόρθωση και βελτίωση των διαδικασιών που εφαρμόζονται για τον έλεγχο λειτουργίας των φορολογικών αποθηκών βιομηχανοποιημένων καπνών και δεδομένου ότι κατά τον εν λόγω έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι εφεδρικές διαδικασίες ως εναλλακτικός τρόπος διεξαγωγής των προβλεπόμενων διαδικασιών στις περιπτώσεις που το πληροφοριακό σύστημα τίθεται εκτός λειτουργίας δεν τηρούνται ομοιόμορφα και με ορθό τρόπο από τις τελωνειακές αρχές, σας υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα:

Με αφορμή τη θέση σε πλήρη παραγωγική λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet, δόθηκαν με τη ανωτέρω σχετική Ε.Δ.Υ.Ο. οδηγίες αναφορικά με την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης των τελωνειακών παραστατικών καθώς και των λοιπών λειτουργιών του υποσυστήματος ΕΦΚ. Ειδικότερα στο κεφ.vii. ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ της εν λόγω Ε.Δ.Υ.Ο. καθορίστηκε η έννοια της εφεδρικής διαδικασίας ως εναλλακτικός τρόπος υποβολής των παραστατικών και εγγράφων σε περιπτώσεις που η ηλεκτρονική επικοινωνία δεν είναι εφικτή, προβλέφθηκε η χειρόγραφη διαδικασία κατάθεσης των προβλεπόμενων κατά περίπτωση τελωνειακών παραστατικών από τους υπόχρεους στα αρμόδια τελωνεία και δόθηκαν οι σχετικές οδηγίες για την καταχώρηση αυτών από τα τελωνεία στα ειδικά βιβλία, Επιπλέον προσδιορίστηκαν με σαφή τρόπο οι περιπτώσεις κατά τις οποίες θεωρείται αδύνατη η ηλεκτρονική επικοινωνία και κατά συνέπεια οι περιπτώσεις κατά τις οποίες χρησιμοποιείται η εφεδρική χειρόγραφη διαδικασία.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των οδηγιών που δόθηκαν με τη σχετική ως άνω Ε.Δ.Υ.Ο. και εφιστούμε την προσοχή για την ορθή χρήση των χειρόγραφων διαδικασιών, οι οποίες εφαρμόζονται εναλλακτικά και μόνο εφόσον αποδεδειγμένα υπάρχει αδυναμία διεξαγωγής αυτών μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών που υποστηρίζονται από το σύστημα ICISnet,

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
Ε.ΓΙΑΛΟΥΡΗ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: