Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μοσχάτο, 21/3/2019

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.: Α.1108

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Δ.ΗΛΕ.Δ.) ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α΄ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄ - Εφαρμογών Φορολογίας Εισοδήματος, Κεφαλαίου, Οχημάτων και Περιουσιολογίου

Θέμα:

Τακτοποίηση χρεώσεων λογαριασμού Νο 200 «Ε.Δ. - Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» για τις προκαταβολές οικονομικού έτους 2018 που χορηγήθηκαν κατά το β΄ και γ΄ τετράμηνο του 2018 για τις πληρωμές των δικαιούχων του προγράμματος δημοσίων κληρώσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 66 παρ. 6 , 69Δ , 92 , 93 και 159 , 160 και 161 του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις:

α) της παρ. 2 του άρθρου 70 του Ν. 4446/2016 (Α΄ 240) περί προγράμματος δημοσίων κληρώσεων

β) της ΠΟΛ. 1161/2017 (ΦΕΚ 3657 Α΄) «Πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων»

3. Τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94)

β) της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (Β΄ 968)».

γ) της αριθ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 .

4. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1189111 ΕΞ 2017/20-12-2017 (ΑΔΑ:ΩΨ1Η46ΜΠ3Ζ-ΜΣ2) απόφαση Κατανομής των Πιστώσεων του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Ειδικός Φορέας 23-180), σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.).

5. Την διαμορφώμενη πίστωση στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 στον Ε.Φ. 23-180/ΚΑΕ 5197 «Δαπάνη Προγράμματος Δημοσίων Κληρώσεων» ύψους 12.000.000,00 ευρώ.

6. Τα αρ. ΔΗΛΕΔ Α 1073315 ΕΞ/15/5/2018, ΔΗΛΕΔ Α 1090428 ΕΞ/13/6/2018, ΔΗΛΕΔ Α 1105426 ΕΞ/10/7/2018, ΔΗΛΕΔ Α 1124565 ΕΞ/21/8/2018, ΔΗΛΕΔ Α 1136251 ΕΞ/18/9/2018, ΔΗΛΕΔ Α 1152220 ΕΞ/16/10/2018, ΔΗΛΕΔ Α 1168594 ΕΞ/14/11/2018 και ΔΗΛΕΔ Α 1187835 ΕΞ/19/12/2018 αιτήματα της ΔΗΛΕΔ με συγκεντρωτικές καταστάσεις ανά πιστωτικό ίδρυμα.

7. Τις αριθ. πρωτ. 2/39205/0024/15/5/2018, 2/47651/0024/14/6/2018, 2/54174/0024/11/7/2018, 2/63101/0024/21/8/2018, 2/68435/0024/21/9/2018, 2/76057/0024/17/10/2018, 2/84077/0024/16/11/2018 και 2/93364/0024/19/12/2018 εντολές της Δ/νσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης προς την Τράπεζα της Ελλάδος, συνολικού ποσού 7.515.000,00 ευρώ.

8. Τις σχετικές αναγγελίες της Τράπεζας της Ελλάδος, ποσού 7.515.000 ευρώ συνολικά.

9. Το γεγονός ότι στη δημόσια ληψοδοσία ο λογαριασμός Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο -Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος χρεώθηκε, για το β΄ και γ΄ τετράμηνο του οικ. έτους 2018, με το συνολικό ποσό των 7.515.000,00 ευρώ για την καταβολή μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων χρηματικών επάθλων του προγράμματος δημοσίων κληρώσεων σε δικαιούχους.

10. Την ανάγκη τακτοποίησης της χρέωσης του λογαριασμού Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο -Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών», με το ανωτέρω ποσό.

11. Το γεγονός, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, η οποία καλύπτεται από την εγγεγραμμένη πίστωση στον Ε.Φ. 180/ΚΑΕ 5197.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνεται η δαπάνη ποσού επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων (7.515.000,00) ευρώ που καταβλήθηκε εντός του β΄ και γ΄ τετραμήνου του έτους 2018, μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων, στους δικαιούχους χρηματικών επάθλων του προγράμματος δημοσίων κληρώσεων.

Δίδεται εντολή έκδοσης συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος με το ανωτέρω ποσό, στο όνομα της Τράπεζας της Ελλάδος και επί του Υπολόγου Συμψηφισμών, οικονομικού έτους 2018, σε βάρος των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού του Ε.Φ. 180/κΑΕ 5197 «Δαπάνη Προγράμματος Δημοσίων Κληρώσεων» για την τακτοποίηση της δαπάνης αυτής.

Αντίγραφο της απόφασης αυτής ορίζεται ως δικαιολογητικό έκδοσης του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: