Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 22 Απριλίου 2019

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ: Ε.2063

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄

ΘΕΜΑ:

Η εισφορά κλάδου ατομικής επιχείρησης σε συνιστώμενη ΙΚΕ με τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 δεν καταλαμβάνεται από τις διατάξεις του Ν.1297/1972.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 1297/1972 , οι αναφερόμενες στα άρθρα 2 και 3 φορολογικές απαλλαγές παρέχονται, με τις προϋποθέσεις των άρθρων 4 έως και 6, και σε περίπτωση εισφοράς, από λειτουργούσα επιχείρηση ενός ή περισσότερων βιομηχανικών κλάδων αυτής σε λειτουργούσα ή συνιστώμενη ανώνυμη βιομηχανική εταιρεία, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις ίδιες διατάξεις.

2. Με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 116 του Ν.4072/2012 ορίζεται ότι όπου στη νομοθεσία υπάρχουν ρυθμίσεις που αναφέρονται γενικά στις κεφαλαιουχικές εταιρείες οι ρυθμίσεις αυτές επεκτείνονται και στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, εκτός αν από το νόμο ή τη φύση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας συνάγεται κάτι διαφορετικό.

Περαιτέρω, με την παρ. 5 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου ορίζεται ότι οι νόμοι που παρέχουν κίνητρα για τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων περιλαμβάνουν στο πεδίο εφαρμογής τους και την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, ενώ με τις διατάξεις της παρ.11 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται ότι οι εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) εφαρμόζονται και στις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.).

3. Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται ότι δεν είναι δυνατή η εισφορά κλάδου ατομικής επιχείρησης σε Ι.Κ.Ε. με τις ευεργετικές διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972, καθόσον κατά ρητή διατύπωση των διατάξεων του άρθρου 7 του νομοθετικού αυτού διατάγματος η εισφορά κλάδου είναι δυνατή μόνο σε ανώνυμη εταιρεία και όχι στις λοιπές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΕΠΕ, ΙΚΕ) και ως εκ τούτου, οι διατάξεις της περ. α΄ της παρ.1 του άρθρου 116 του Ν.4072/2012 δεν τυγχάνουν εφαρμογής στην εξεταζόμενη περίπτωση. Εξάλλου, ούτε οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 116 του Ν.4072/2012 θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν στην περίπτωση αυτή, καθόσον οι διατάξεις της παρ.11 του ίδιου άρθρου και νόμου αποτελούν ειδικότερες διατάξεις εκείνων της παρ.5 του ίδιου άρθρου.

Ωστόσο, με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ίδιου νόμου είναι δυνατή η μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Α.Ε., ΕΠΕ και κατά συνέπεια και σε Ι.Κ.Ε., με τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού (ύψος κεφαλαίου, εμφάνιση υπεραξίας σε ειδικό λογαριασμό, κ.α.), η οποία συνίσταται στη διακοπή της λειτουργίας της ατομικής επιχείρησης και τη συνέχεια της δραστηριότητάς της από την κεφαλαιουχική εταιρεία (σχετ. ΔΕΑΦ Β 1084102 ΕΞ2016/1.6.2016 έγγραφό μας).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: