Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Σύμβαση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Μαρτίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 44

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4787

Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ -ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
`Αρθρο πρώτο Κύρωση Σύμβασης Διανομής - Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού πόλου Ελληνικού -Αγίου Κοσμά
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
`Αρθρο δεύτερο Ρυθμίσεις διαφόρων θεμάτων της κυρούμενης με το άρθρο πρώτο Σύμβασης Διανομής -Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας
`Αρθρο τρίτο Ρύθμιση διαδικασίας και λοιπών θεμάτων εισφοράς εμπραγμάτων δικαιωμάτων επιφανείας και πλήρους κυριότητας των ακινήτων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά από το «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» προς κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
`Αρθρο τέταρτο Ειδικές ρυθμίσεις για το Ελληνικό
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
`Αρθρο πέμπτο Διατάξεις αναφορικά με τον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά - Τροποποίηση του ν. 4062/2012 και του ν. 4663/2020
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
`Αρθρο έκτο Ρύθμιση αποζημιώσεων πρώην εργαζομένων Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων Α.Ε.
`Αρθρο έβδομο Ερμηνευτική διάταξη για τη διαδικασία ειδικής διαχείρισης του άρθρου 77 του ν. 4307/2014 -Τροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 4772/2021
`Αρθρο όγδοο Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ΄ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
`Αρθρο ένατο `Αδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 -Παράταση ισχύος των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του Ν. 4681/2020
`Αρθρο δέκατο Παράταση ισχύος υπερμειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. για μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής
`Αρθρο ενδέκατο Παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες
`Αρθρο δωδέκατο Αγορά ασθενοφόρων από το Υπουργείο Οικονομικών για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΕΚΑΒ
`Αρθρο δέκατο τρίτο Έκτακτες ρυθμίσεις για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας αποκλειστικά για το έτος 2021, λόγω πανδημίας
`Αρθρο δέκατο τέταρτο Παραχώρηση απλής χρήσης - Τροποποίηση της παρ. 5.α) του άρθρου 13 του ν. 2971/2001
`Αρθρο δέκατο πέμπτο Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για αδειοδότηση παραχώρησης χρήσης υφισταμένων άνευ αδείας ή καθ΄ υπέρβαση αυτής κατασκευών - Τροποποίηση της παρ. 1α του άρθρου 14Α του Ν. 2971/2001
`Αρθρο δέκατο έκτο Ορισμός του όρου «δελτίο» και ακατάσχετο ποσοστού των εσόδων από τον φόρο που επιβάλλεται επί των τυχερών παιγνίων -Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 60 του Ν. 2961/2001
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο δέκατο έβδομο Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου και Ηλεκτρονική Ταυτότητα Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας
`Αρθρο δέκατο όγδοο Παρατάσεις προθεσμιών πολεοδομικών ρυθμίσεων και προθεσμίας εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων - Σημειακές τροποποιήσεις πολεοδομικών σχεδίων
`Αρθρο δέκατο ένατο Προγράμματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού -Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο εικοστό Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο εικοστό πρώτο Επέκταση χιονοδρομικών κέντρων
`Αρθρο εικοστό τρίτο Ειδική Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιμόρροπων («Ε.ΕΠ.ΕΤ.»). Αρμοδιότητες - Σύνθεση
`Αρθρο εικοστό τέταρτο Διενέργεια αυτοψίας
`Αρθρο εικοστό πέμπτο Απόφαση κατεδάφισης
`Αρθρο εικοστό έκτο Έκθεση προσωρινών μέτρων
`Αρθρο εικοστό έβδομο Εξουσιοδοτική διάταξη
`Αρθρο εικοστό όγδοο
`Αρθρο εικοστό ένατο Διάγραμμα Ελευσίνας
`Αρθρο τριακοστό Κωλύματα αθλητικού νόμου και καταστατικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΙΣΧΥΣ
`Αρθρο τριακοστό πρώτο Ισχύς

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2021
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2021
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: