Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Γνωμ. 107/1810/1992

Λογιστικός χειρισμός εισπραττόμενης ασφαλιστικής αποζημιώσεως για καταστραφέντα αποθέματα.

Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, η εισπραττόμενη ασφαλιστική αποζημίωση, για καταστραφέντα (από πυρκαγιά κ.λπ.) ή κλαπέντα αποθέματα (εμπορεύματα, προϊόντα, πρώτες ύλες - υλικά κ.λπ.), καταχωρείται στην πίστωση ιδιαίτερου υπολογαριασμού, που ανοίγεται κάτω από τον πρωτοβάθμιο 72 "πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού", ο οποίος (υπολογαριασμός) μεταφέρεται (με χρέωση του 90.07 ) σε πίστωση αντίστοιχου υπολογαριασμού του 96 "Έσοδα - μικτά αναλυτικά αποτελέσματα", στη χρέωση του οποίου θα μεταφερθεί από τις οικείες μερίδες αποθήκης του 94 το κόστος παραγωγής ή αγοράς των καταστραφέντων (ή κλαπέντων) αποθεμάτων και θα προσδιορισθεί το αποτέλεσμα (το οποίο τελικά θα μεταφερθεί στον λογ/σμό 98.99 "αποτελέσματα χρήσεως"). Διευκρινίζεται ότι για τα εμπορεύματα και προϊόντα δεν ενδείκνυται να χρησιμοποιούνται οι λογαριασμοί 70 και 71 , για να μην νοθεύονται τα εκ συναλλαγών κανονικά αποτελέσματα με το αποτέλεσμα τέτοιων ιδιόμορφων περιπτώσεων.

Για την εισπραττόμενη ασφαλιστική αποζημίωση λόγω καταστροφής από πυρκαγιά πάγιων περιουσιακών στοιχείων, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στις παραγρ. 2.2.105 περιπτ. 9 και 2.2.106 περιπτ. 12 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Π.Δ. 1123/1980, όπως ισχύει).

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: