Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Απριλίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 91

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 5043

Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού - Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα -Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Σκοπός και αντικείμενο
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ
`Αρθρο 3 Τρόπος καταβολής τέλους χρήσεως κοινόχρηστων χώρων - Αρμοδιότητα περί καθορισμού προδιαγραφών και απαιτήσεων αποκατάστασης των τομών στους κοινόχρηστους χώρους και κυρώσεις -Τροποποίηση παρ. 3 και 6 άρθρου 13 από 24.9/20.10.1958 β.δ.
`Αρθρο 4 Διεξαγωγή υπαίθριων αθλητικών εκδηλώσεων και διοργανώσεων δρόμου - Προσθήκη παρ. 4Β στο άρθρο 56Δ Ν. 2725/1999
`Αρθρο 5 Χρηματικές επιχορηγήσεις σε αθλητικά σωματεία από Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού - Τροποποίηση υποπερ. i), και κατάργηση υποπερ. vi) περ. Α΄ παρ. 1 άρθρου 202 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
`Αρθρο 6 Ρυθμίσεις για τη βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) -Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 18 άρθρου 24 Ν. 2130/1993
`Αρθρο 7 Βεβαίωση και είσπραξη οφειλών υπόχρεων προς δήμους σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης αναγκαίων στοιχείων ή υποβολής δήλωσης με ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία -Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 166Α Ν. 3463/2006
`Αρθρο 8 Έγκριση προϋπολογισμών ιδρυμάτων δήμων και κοινωφελών επιχειρήσεων δήμων -Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 234 και παρ. 2 άρθρου 256 Ν. 3463/2006
`Αρθρο 9 Ρυθμίσεις για τις δημοτικές κοινότητες που συνιστούν εκλογικές περιφέρειες για την ανάδειξη των δημοτικών συμβούλων -Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 2 Ν. 3852/2010
`Αρθρο 10 Ειδική ρύθμιση για την εκλογή Προέδρου συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων για τη δημοτική περίοδο έως τις 31.12.2023 - Προσθήκη άρθρου 79Α στον Ν. 3852/2010
`Αρθρο 11 Τρόπος συνεδρίασης δημοτικού και περιφερειακού συμβουλίου - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 67 και παρ. 1 άρθρου 167 Ν. 3852/2010
`Αρθρο 12 Συμβολαιογραφικά δικαιώματα στις συμβάσεις συνομολόγησης δανείων εκ μέρους των Περιφερειών - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 265 Ν. 3852/2010
`Αρθρο 13 Έξοδα κίνησης προέδρων συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων και προέδρων δημοτικών κοινοτήτων
`Αρθρο 14 Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας από τους συνδέσμους δήμων - Τροποποίηση άρθρου 25 Ν. 4479/2017
`Αρθρο 15 Απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας για αυτοκίνητα καθαριότητας και φορτηγά υδροφόρα
`Αρθρο 16 Προσωπικό καταργημένου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ζακύνθου - Προσωπικό που διορίστηκε στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης με την προκήρυξη 3Κ/2018 του Α.Σ.Ε.Π. - Τροποποίηση παρ. 8Α άρθρου 226Α και προσθήκη παρ. 11Β στο άρθρο 245 του Ν. 4555/2018
`Αρθρο 17 Εκποίηση χωρίς δημοπρασία έκτασης στην περιοχή «Γλύφα» της δημοτικής κοινότητας Λυγιάς της δημοτικής ενότητας Βαρθολομιού του δήμου Πηνειού
`Αρθρο 18 Αρχές δημοτικών κοινοτήτων - Τροποποίηση άρθρου 4 Ν. 4804/2021 - Επικαιροποίηση των ονομασιών δημοτικών κοινοτήτων βάσει πληθυσμιακού κριτηρίου στους ν. 3852/2010, 4172/2013 και 4804/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ
`Αρθρο 19 Εξορθολογισμός κωλυμάτων εκλογιμότητας και ασυμβίβαστων στις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικών και περιφερειακών αρχών - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 10, παρ. 2 και 3 άρθρου 48, παρ. 9 και 10 άρθρου 90 Ν. 4804/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
`Αρθρο 20 Μεταφορά σκύλων θεραπείας - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 17 Ν. 4830/2021
`Αρθρο 21 Πρόσβαση σκύλων θεραπείας στις οργανωμένες παραλίες - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 19 Ν. 4830/2021
`Αρθρο 22 Διοργάνωση εκθέσεων με ζώα συντροφιάς -Τροποποίηση άρθρου 22 Ν. 4830/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 23 Μεταβατικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
`Αρθρο 24 Σκοπός
`Αρθρο 25 Αντικείμενο
`Αρθρο 26 Προσωπικό και χρηματοδότηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» -Τροποποίηση άρθρου 77 Ν. 5027/2023
`Αρθρο 27 Ρύθμιση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά την προεκλογική περίοδο -Τροποποίηση άρθρου 28 Ν. 2190/1994
`Αρθρο 28 Έλεγχος ασθενούντων υπαλλήλων κατ΄ οίκον -Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 60 Ν. 1943/1991
`Αρθρο 29 Γονικές άδειες στον δημόσιο τομέα -Τροποποίηση άρθρου 53 Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
`Αρθρο 30 Καταβολή επιδόματος στους υπαλλήλους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
`Αρθρο 31 `Αδεια λόγω νόσησης με κορωνοϊό COVID-19 -Τροποποίηση παρ. 3 τριακοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
`Αρθρο 32 Ληξιαρχική πράξη για την αποτέφρωση νεκρών - Τροποποίηση άρθρου 49 Ν. 4277/2014
`Αρθρο 33 Μεταφορά τέφρας ανθρώπου ή ζώου συντροφιάς - Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 49α του Ν. 4277/2014
`Αρθρο 34 Κωλύματα και ασυμβίβαστα μετακλητών υπαλλήλων και ειδικών συμβούλων -Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 63 Ν. 4940/2022
`Αρθρο 35 Έλεγχος των προϋποθέσεων για την κατάρτιση συνδυασμών από το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 32 π.δ. 26/2012
`Αρθρο 36 Χώρος υποδοχής και υποστήριξης εκλογέων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα κατά τις βουλευτικές εκλογές - Προσθήκη παρ. 3Α στο άρθρο 83 του π.δ. 26/2012
`Αρθρο 37 Εκλογή Προέδρου συμβουλίου δημοτικής κοινότητας από 301 έως 2.000 κατοίκων -Εκλογή συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων -Εκλογή προέδρων δημοτικών κοινοτήτων έως 300 κατοίκους και συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων από 301 έως 2.000 κατοίκους -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 79 ν. 3852/2010, άρθρων 29 και 30 ν. 4804/2021
`Αρθρο 38 Γονικές άδειες στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού -Τροποποίηση άρθρου 60 Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
`Αρθρο 39 Παραμονή στην υπηρεσία μετά από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας - Τροποποίηση άρθρου 49 π.δ. 410/1988
`Αρθρο 40 Μετάταξη για λόγους συνυπηρέτησης τριτέκνων ή πολυτέκνων δημοσίων υπαλλήλων - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 11Α του Ν. 4440/2016
`Αρθρο 41 Ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού των αποκεντρωμένων διοικήσεων - Τροποποίηση άρθρου 111 Ν. 4604/2019 και περ. 1 παρ. Α άρθρου 20 Ν. 4354/2015
`Αρθρο 42 Εγκαταστάσεις Συνοριακής Διάβασης Πρεσπών - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 63 του Ν. 5027/2023
`Αρθρο 43 Συμβάσεις ορισμένου χρόνου στην πυρασφάλεια - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 206 Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
`Αρθρο 44 Ερμηνευτική διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 4735/2020
`Αρθρο 45 Παρατάσεις ρυθμίσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών
`Αρθρο 46 Αδυναμία λήψης απόφασης από δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια - Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 67 και παρ. 3 άρθρου 169 Ν. 3852/2010
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. 4798/2021 - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ
`Αρθρο 47 Τρόπος απόδειξης γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 26 Ν. 4798/2021
`Αρθρο 48 Δυνατότητα υποβολής ένστασης κατά του πίνακα των υποψηφίων που αποκλείονται από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό για τους δικαστικούς υπαλλήλους - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 28 Ν. 4798/2021
`Αρθρο 49 Ορισμός δικαστικών λειτουργών ως εξεταστών ξένων γλωσσών - Αποζημίωση μελών επιτροπής διαγωνισμού - Χώροι διεξαγωγής διαγωνισμού και υλικοτεχνική υποστήριξη -Τροποποίηση άρθρου 29 ν. 4798/2021
`Αρθρο 50 Ισοβαθμία επιτυχόντων - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 30 Ν. 4798/2021
`Αρθρο 51 Πίνακες διοριστέων και δηλώσεις προτίμησης επιτυχόντων - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 31 του Ν. 4798/2021
`Αρθρο 52 Διορισμός και τοποθέτηση δοκίμων υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου - Αντικατάσταση παρ. 1 και 2 και κατάργηση παρ. 3 άρθρου 32 ν. 4798/2021
`Αρθρο 53 Μεταβατικές διατάξεις για τον εν εξελίξει διαγωνισμό για τους δικαστικούς υπαλλήλους και την επιλογή Ευρωπαίου Εισαγγελέα -Προσθήκη άρθρου 59Α στον Ν. 5026/2023
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 5026/2023 -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ Ν. 5026/2023
`Αρθρο 54 Ηλεκτρονική καταχώριση κατάστασης υπόχρεων προσώπων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 17 Ν. 5026/2023
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ
`Αρθρο 55 Ενίσχυση της λειτουργικής ανεξαρτησίας και νομική υποστήριξη των μελών και του προσωπικού των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών -Προσθήκη άρθρου 2Α στον Ν. 3051/2002
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ
`Αρθρο 56 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 57 Πρόσληψη προσωπικού
`Αρθρο 58 Αποσπάσεις και μετατάξεις προσωπικού
`Αρθρο 59 Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4412/2016
`Αρθρο 60 Ρυθμίσεις για τη συμμόρφωση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων στις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων και την αναστολή προθεσμιών - Αντικατάσταση παρ. 12 άρθρου 372 ν. 4412/2016
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
`Αρθρο 61 Επιλέξιμες δαπάνες - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 26 Ν. 4487/2017
`Αρθρο 62 Ανάκληση απόφασης υπαγωγής - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 31 Ν. 4487/2017
`Αρθρο 63 Τροποποιήσεις απόφασης υπαγωγής -Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 32 του Ν. 4487/2017
`Αρθρο 64 Ηλεκτρονική επισημείωση της Χάγης (e-Apostille)
ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
`Αρθρο 65 Μεταβατική περίοδος για την εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων - Τροποποίηση άρθρου 139 Ν. 5003/2022
`Αρθρο 66 Νομοτεχνικές βελτιώσεις και παρεμβάσεις στις ρυθμίσεις του ν. 4939/2022 και του ν. 5038/2023 - Τροποποίηση περ. ιε) και μδ) άρθρου 1, περ. ζ) παρ. 2 άρθρου 66ΙΕ, περ. αα) παρ. 2 άρθρου 66ΚΕ, παρ. 1 και περ. ζ) παρ. 2 άρθρου 66ΛΒ ν. 4939/2022
ΜΕΡΟΣ Η΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 67 Ρυθμίσεις σχετικά με την εξαίρεση ή την άδεια των δημιουργών των οπτικοακουστικών έργων, των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και των φορέων ήχου και εικόνας που ενσωματώνουν οπτικοακουστικά έργα και ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές από το δικαίωμα του δημόσιου δανεισμού - Τροποποίηση άρθρων 3, 5Α, 47 και 48 Ν. 2121/1993
`Αρθρο 68 Αρμοδιότητες αυτοτελούς Τμήματος Παρακολούθησης και Ανάπτυξης Πόρων του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων - Τροποποίηση άρθρου 30 Ν. 4761/2020
`Αρθρο 69 Περάτωση εκκαθάρισης και λύση του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
`Αρθρο 70 Ζητήματα μετακινήσεων εκτός έδρας εργαζομένων Εθνικού Θεάτρου και ΚΘΒΕ -Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 10 υποπαρ. Δ.9 παρ. Δ΄ άρθρου 2 Ν. 4336/2015
ΜΕΡΟΣ Θ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 71 Αρχαιότητα Αξιωματικών - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 94 Ν. 4662/2020
`Αρθρο 72 Μέτρα στήριξης των οικογενειών των αποβιωσάντων του σεισμού της Σάμου της 30ης Οκτωβρίου 2020
`Αρθρο 73 Οικονομική ενίσχυση πληγέντων από φυσικές καταστροφές - Εξουσιοδοτική διάταξη -Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 18 Ν. 2768/1999
`Αρθρο 74 Χορήγηση ειδικής εκλογικής αποζημίωσης -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 131 π.δ. 96/2007
`Αρθρο 75 Οφειλές συνυπεύθυνων προσώπων -Τροποποίηση περ. γ΄ παρ. 3 άρθρου 7 Ν. 4738/2020
`Αρθρο 76 Απόδοση εκκρεμών κρατικών ενισχύσεων για εξόφληση υποχρεώσεων προς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπές ρυθμίσεις που αφορούν στην υπό ειδική διαχείριση εταιρεία δυνάμει του άρθρου 21 του Ν. 4664/2020 -Τροποποίηση άρθρου 97 Ν. 4941/2022
`Αρθρο 77 Παράταση της προθεσμίας εναρμόνισης των καταστατικών οικοδομικών συνεταιρισμών
`Αρθρο 78 Δαπάνες ακινήτων της ΕΤΑΔ που μεταβιβάζονται στο ΤΑΙΠΕΔ - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 2 Ν. 3986/2011
`Αρθρο 79 Ειδική απαλλαγή από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για την παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο σύμβασης δωρεάς προς τον σκοπό της ανέγερσης, κατασκευής, επισκευής και επέκτασης χώρων λατρείας ή θρησκευτικών μνημείων - Τροποποίηση περ. ιστ) παρ. 1 άρθρου 27 Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
`Αρθρο 80 Ενίσχυση παρεχόμενου συγκοινωνιακού έργου από το προσωπικό της Ο.ΣΥ. Α.Ε. -Τροποποίηση περ. β΄ παρ. 1 άρθρου 101 Ν. 5039/2023
`Αρθρο 81 Προσθήκη στα προσόντα διορισμού - Ηλικιακό όριο ΠΕ Ηλεκτρονικών και ΤΕ Ηλεκτρονικών -Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 16, παρ. 2 και 3 άρθρου 21 και παρ. 2 άρθρου 53 π.δ. 85/2018
`Αρθρο 82 Κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος - Αντικατάσταση άρθρου 40 Ν. 4850/2021
`Αρθρο 83 Πρόγραμμα «Διασύνδεσης Προσωπικών Ιατρών και Ιδιωτικών Δομών με τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας» («Connection with NDHR»)
`Αρθρο 84 Πρόγραμμα «Ψηφιακά εργαλεία - Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων του Κλάδου Έκδοσης Περιφερειακού Τύπου»
`Αρθρο 85 Χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) από το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας
`Αρθρο 86 Παράταση προθεσμίας αδειοδότησης παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης και ραδιοφωνικών επιχειρήσεων - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 2 ν. 4339/2015 και παρ. 1 άρθρου 40 ν. 4779/2021
`Αρθρο 87 Διοικητικό Συμβούλιο ΕΡΤ Α.Ε. - Ερμηνευτική διάταξη παρ. 8 άρθρου 9 Ν. 4173/2013
`Αρθρο 88 Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος νομικής βοήθειας -Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 14 Ν. 3226/2004 -Προσθήκη άρθρου 69Α στον Ν. 5016/2023
`Αρθρο 89 Εισφορές Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων στις συμβολαιογραφικές πράξεις - Αντικατάσταση υποπερ. στ΄ περ. Α΄ παρ. 1 άρθρου 10 ν.δ. 1017/1971
`Αρθρο 90 Ειδικότερες ρυθμίσεις για το ακατάσχετο απαιτήσεων - Τροποποίηση υποπερ. iii) περ. γ) παρ. 2 άρθρου 79 Ν. 4316/2014
`Αρθρο 91 Ρύθμιση μισθολογικών ζητημάτων - Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 33 του Ν. 4914/2022
`Αρθρο 92 Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου και δανεισμού από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»
`Αρθρο 93 Υπηρεσίες διενέργειας χωματουργικών εργασιών του Δήμου Θήρας
`Αρθρο 94 `Ασκηση ελεγκτικού έργου από μετακινούμενο προσωπικό του ΕΟΤ στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού
`Αρθρο 95 Αύξηση επιδομάτων που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρία από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α) - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 35 Ν. 5006/2022
`Αρθρο 96 `Αδεια προγεννητικών εξετάσεων και γυναικολογικού ελέγχου - Τροποποίηση άρθρου 232 Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου
`Αρθρο 97 Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε προνοιακούς φορείς υπό εξυγίανση - Τροποποίηση παρ. 6 και 7 άρθρου 55 Ν. 4262/2014
`Αρθρο 98 Συνέχιση λειτουργίας συγχρηματοδοτούμενων δομών και υπηρεσιών για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας και ρυθμίσεις απασχόλησης προσωπικού
`Αρθρο 99 Αποδοχές διοικητή Επιθεώρησης Εργασίας -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 124 Ν. 4808/2021
`Αρθρο 100 Ρυθμίσεις σχετικές με τις τοποθετήσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων και με την ανάληψη υπηρεσίας στελεχών της εκπαίδευσης - Τροποποίηση περ. ε) παρ. 3 άρθρου 39 και παρ. 1 άρθρου 42 Ν. 4823/2021
`Αρθρο 101 Ρύθμιση για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στέγασης σχολικών μονάδων
`Αρθρο 102 Θέματα διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων - Τροποποίηση άρθρου 10, παρ. 1 άρθρου 14, παρ. 4 άρθρου 16 Ν. 4957/2022
`Αρθρο 103 Δυνατότητα απορρόφησης Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου από Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με το οποίο συνδέεται το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 475 του Ν. 4957/2022
`Αρθρο 104 Ρύθμιση για την προθεσμία επαναπροκήρυξης θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
`Αρθρο 105 Δαπάνες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
`Αρθρο 106 Επίδομα ιατρών που ειδικεύονται στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας στα νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων - Προσθήκη παρ. 17 στο άρθρο 54 Ν. 4999/2022
`Αρθρο 107 Αποζημίωση μετακινούμενου ιατρικού νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου εικοστού και παρ. 1 άρθρου εικοστού πρώτου Ν. 5015/2023
`Αρθρο 108 Παράταση θητείας διοικήσεων νοσοκομείων
`Αρθρο 109 Επενδυτικό σχέδιο Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων - Τροποποίηση περ. α) παρ. 2 άρθρου 55 Ν. 4819/2021
`Αρθρο 110 Τέλος ταφής Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων - Τροποποίηση άρθρου 38 Ν. 4819/2021
`Αρθρο 111 Κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων -Αντικατάσταση άρθρου 39 Ν. 4819/2021
`Αρθρο 112 Τροποποίηση, κατάτμηση και ενοποίηση αδειών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας -Προσθήκη νέας παρ. 12 στο άρθρο 132ΣΤ και τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 132Η Ν. 4001/2011
`Αρθρο 113 Φορείς και πηγή χρηματοδότησης για τα προγράμματα ενεργειακού συμψηφισμού και αυτοπαραγωγής
`Αρθρο 114 Πρόγραμμα επιδότησης αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης και ψύξης και εξοπλισμού σε επιχειρήσεις - Εξουσιοδοτική διάταξη
`Αρθρο 115 Ρυθμίσεις για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία μικτών κλιμακίων ελέγχου -Τροποποίηση άρθρου 271 ν. 5037/2023
`Αρθρο 116 Ειδικές διατάξεις επιβολής κυρώσεων για αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις - Προσθήκη άρθρου 271Α στον Ν. 5037/2023
`Αρθρο 117 Υφιστάμενες πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4056/2012
`Αρθρο 118 Ανέγερση Ιερών Ναών και βοηθητικών κτισμάτων
`Αρθρο 119 Αρμοδιότητα περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων επί σιδηροδρομικών ακινήτων -Αντικατάσταση περ. α) παρ. 6 άρθρου 6Α Ν. 3891/2010
`Αρθρο 120 Εξορθολογισμός της πολεοδομικής και περιβαλλοντικής προστασίας ειδικότερων περιοχών
`Αρθρο 121 Διορθώσεις και συμπληρώσεις στους νόμους 5037/2023 και 5039/2023
`Αρθρο 122 Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «2ος κύκλος: Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις του κλάδου γούνας που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν»
ΜΕΡΟΣ Ι΄ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 123 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 124 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 12 Απριλίου 2023
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 12 Απριλίου 2023
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: