Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 265
23 Δεκεμβρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4314
Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020,
Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ
`Αρθρο 1 Αντικείμενο
`Αρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 3 Ορισμοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
`Αρθρο 4 Αρμόδιες αρχές
`Αρθρο 5 Διαχειριστικές Αρχές Τομεακών ΕΠ
`Αρθρο 6 Σύσταση Ειδικών Γραμματειών Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
`Αρθρο 7 Διαχειριστικές Αρχές Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
`Αρθρο 8 Αρμοδιότητες Διαχειριστικής Αρχής
`Αρθρο 9 Κατανομή αρμοδιοτήτων των Διαχειριστικών Αρχών
`Αρθρο 10 Αρχή Πιστοποίησης
`Αρθρο 11 Αρχή Ελέγχου
`Αρθρο 12 Έλεγχοι Αρχής Ελέγχου
`Αρθρο 13 Ενδιάμεσοι Φορείς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΩΝ
`Αρθρο 14 Εθνική Αρχή Συντονισμού - Αρμοδιότητες
`Αρθρο 15 Οργανωτική Δομή των Ειδικών Υπηρεσιών της ΕΑΣ -Αρμοδιότητες
`Αρθρο 16 Επιτελικές Δομές Υπουργείων
`Αρθρο 17 Αρμοδιότητες Επιτελικών Δομών Υπουργείων
`Αρθρο 18 Ένταξη Ειδικών Υπηρεσιών Υπουργείων στις Επιτελικές Δομές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
`Αρθρο 19 Εξειδίκευση ΕΠ
`Αρθρο 20 Ένταξη πράξεων
`Αρθρο 21 Επαλήθευση πράξεων
`Αρθρο 22 Δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
`Αρθρο 23 Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014 - 2020
`Αρθρο 24 Επιτροπές Παρακολούθησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
`Αρθρο 25 Θεματικά Δίκτυα Συντονισμού
`Αρθρο 26 Συντονισμός Δράσεων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δράσεων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ
`Αρθρο 27 Χρηματοδοτήσεις και πληρωμές από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΜΕΤΡΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
`Αρθρο 28 Επιτάχυνση της εκτέλεσης υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
`Αρθρο 29 Προσωπικό έργων εκτελουμένων δι΄ αυτεπιστασίας
`Αρθρο 30 Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις
`Αρθρο 31 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (κ.ν. 2882/2001)
Αρθρο 32 Πληρωμές στους δικαιούχους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
`Αρθρο 33 Μέτρα περιορισμού επιβάρυνσης Εθνικών πόρων στα ΕΔΕΤ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
`Αρθρο 34 Κατηγορίες προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ
`Αρθρο 35 Ενιαία διοίκηση του προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ
`Αρθρο 36 Θέματα προσωπικού ΜΟΔ και Ειδικών Υπηρεσιών
`Αρθρο 37 Θέματα κινητικότητας του προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ
`Αρθρο 38 Υπηρεσιακή κατάσταση προσωπικού αποσπασμένου στις Ειδικές Υπηρεσίες
`Αρθρο 39 Τρόπος Επιλογής Προϊσταμένων Ειδικών Υπηρεσιών και των μονάδων τους
`Αρθρο 40 Νομική προστασία υπαλλήλων
`Αρθρο 41 Στελέχωση Κοινών Γραμματειών (ΚΓ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
`Αρθρο 42 Διαχείριση Μηχανισμού «Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ/CEF) και Ταμείου Αλληλεγγύης
`Αρθρο 43 Διαχείριση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο πλαίσιο του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία
`Αρθρο 44 Ειδικά θέματα του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)
`Αρθρο 45 Διαχείριση Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους
`Αρθρο 46 Ειδική Υπηρεσία Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υποδομών ΣΔΙΤ
`Αρθρο 47 Εφαρμογή κρατικών ενισχύσεων
`Αρθρο 48 Τεχνική βοήθεια
`Αρθρο 49 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις δικαιούχων
`Αρθρο 50 Διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα δικαιούχων
`Αρθρο 51 Μέσα χρηματοδοτικής τεχνικής
Αρθρο 52 Μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις
`Αρθρο 53 Αναδιάρθρωση Ειδικών Υπηρεσιών και συγχώνευση Μονάδων Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ 2007-2013
`Αρθρο 54 Ενιαίο σύστημα παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
`Αρθρο 55 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
`Αρθρο 56 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΟΠΣ-Π.Δ.Ε (e-pde)
`Αρθρο 57 Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IB ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 58 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 59 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 60 Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης - ΜΟΔ ΑΕ
ΜΕΡΟΣ II: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ -ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΠ ΤΟΥ ΕΓΤΑΑ ΚΑΙ ΕΤΘΑ [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ]
`Αρθρο 61 Ορισμοί
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
`Αρθρο 62 Ορισμός Αρχών
`Αρθρο 63 Ειδικές Υπηρεσίες
`Αρθρο 64 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας
`Αρθρο 65 Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης Πράξεων ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ
`Αρθρο 66 Ένταξη πράξεων
`Αρθρο 67 Επαλήθευση πράξεων
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
`Αρθρο 68 Επιτροπές Παρακολούθησης
`Αρθρο 69 Εφαρμογή ενίσχυσης στο ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ
`Αρθρο 70 Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και ΕΠΑλΘ
Αρθρο 71 Δημοσιονομικές Διορθώσεις και ανακτήσεις
`Αρθρο 72 Χρηματοδοτήσεις και πληρωμές από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
ΜΕΡΟΣ III ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/17 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (EE L 156/16.6.2012) ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3419/2005 (Α 297) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/17 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (EEL 156/16.6.2012) ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3419/2005 (Α΄297)
`Αρθρο 73 Σκοπός
`Αρθρο 74 Ορισμοί
`Αρθρο 75 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 76 Δαπάνη
Αρθρο 77 Προστασία Δεδομένων
`Αρθρο 78 Τροποποίηση των άρθρων 2, 6, 7 και 11 του Ν. 3419/2005
Αρθρο 79 Τροποποίηση του άρθρου 3 του Ν. 3419/2005
`Αρθρο 80 Τροποποίηση του άρθρου 1 του Ν. 3419/2005
`Αρθρο 81
`Αρθρο 82
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
`Αρθρο 83 Σύσταση Διευθύνσεων Λαϊκών Αγορών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας
`Αρθρο 84 Διάρθρωση Διευθύνσεων Λαϊκών Αγορών -Αρμοδιότητες
`Αρθρο 85 Σύσταση Επιτροπών
`Αρθρο 86 Οικονομικές αρμοδιότητες
`Αρθρο 87 Σύσταση θέσεων
`Αρθρο 88 Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων
`Αρθρο 89 Περιγράμματα θέσεων Προϊσταμένου Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών
`Αρθρο 90 Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών
`Αρθρο 91
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
`Αρθρο 92 Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Λαϊκών Αγορών
`Αρθρο 93 Τροποποίηση Ν . 4264/2014 ( Α΄ 118)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
`Αρθρο 94
`Αρθρο 95
`Αρθρο 96
`Αρθρο 97
`Αρθρο 98 Αρμοδιότητες
`Αρθρο 99 `Αλλες μορφές Επιμελητηρίων
`Αρθρο 100 Καταργούμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
`Αρθρο 101
`Αρθρο 102 Τροποποίηση του Ν. 2251/1994 (Α 191)
`Αρθρο 103
`Αρθρο 104
`Αρθρο 105 Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας
`Αρθρο 106 Επιτροπή Ανταγωνισμού
Αρθρο 107
`Αρθρο 108
`Αρθρο 109 Διευκόλυνση του εξαγωγικού εμπορίου και απλοποίηση προτελωνειακών και τελωνειακών διαδικασιών
`Αρθρο 110 Θέματα «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»
`Αρθρο 111 Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του Ν. 3908/2011
`Αρθρο 112 Ρυθμίσεις θεμάτων για την αντιστοίχιση αδειών τεχνικών επαγγελμάτων
`Αρθρο 113 Ρυθμίσεις θεμάτων της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή»
`Αρθρο 114 Έναρξη ισχύος

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: