Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 258
18 Δεκεμβρίου 2008

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3728

Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

`Αρθρο 1 Σύσταση
`Αρθρο 2 Αποστολή
`Αρθρο 3 Αρμοδιότητες
`Αρθρο 4 Ελεγκτικά Καθήκοντα
`Αρθρο 5 Κυρώσεις
`Αρθρο 6 Κανόνες λειτουργίας - Υποχρέωση Συνεργασίας
`Αρθρο 7 Διάρθρωση
`Αρθρο 8 Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
`Αρθρο 9 Διεύθυνση Ελέγχων
`Αρθρο 10 Διεύθυνση Κοστολόγησης και Έρευνας Αγοράς
`Αρθρο 11 Διεύθυνση Παρατηρητηρίου Τιμών και Τιμοληψιών
`Αρθρο 12 Προϊστάμενοι Μονάδων
`Αρθρο 13 Οργανικές Θέσεις
`Αρθρο 14 Στελέχωση
`Αρθρο 15 Αμοιβές - Αποζημιώσεις
`Αρθρο 16 Εκπαίδευση - Επιμόρφωση
`Αρθρο 17 Διοικητική Υποστήριξη - Υπηρεσιακό Συμβούλιο
`Αρθρο 18
`Αρθρο 19
`Αρθρο 20
`Αρθρο 21 Δικονομικές Ρυθμίσεις
`Αρθρο 22 Μεταβατικές Διατάξεις
`Αρθρο 23
`Αρθρο 24
`Αρθρο 25 Μεταφορά υπόλοιπου προσωπικού των εταιρειών: α) Συνεταιριστική Εταιρεία Βιομηχανικής Ανάπτυξης Θράκης Α.Β.Ε. (ΣΕΒΑΘ Α.Β.Ε.) και β) Συνεταιριστική Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Κρέατος Α.Ε. (ΣΕΠΕΚ Α.Ε.)
`Αρθρο 26 Κανόνες Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών
`Αρθρο 27 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3066/2002 σχετικών με το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε.)
`Αρθρο 28
`Αρθρο 29 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Aθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2008

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: