Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Παραρτήματα

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
3 Απριλίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 83

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 5039

Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
`Αρθρο 3 Χορήγηση άδειας συνεχόμενων πλόων για τις ανάγκες της κατασκευής έργων στρατηγικών επενδύσεων - Προσθήκη άρθρου 7Α και τροποποίηση άρθρου 29 ν. 4864/2021
`Αρθρο 4 Πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδυτικών σχεδίων των νόμων 3908/2011 και 3299/2004 -Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 120 Ν. 4887/2022
`Αρθρο 5 Αξιοποίηση κινήτρου φορολογικής απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια των νόμων 3908/2011 και 4399/2016
`Αρθρο 6 Αποζημιώσεις μελών του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών και του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών για τις αξιολογήσεις και τους ελέγχους επενδυτικών σχεδίων αναπτυξιακών νόμων - Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 80 Ν. 4914/2022
`Αρθρο 7 Δυνατότητα προκήρυξης του καθεστώτος της «Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» με τη μορφή διακριτών καθεστώτων ενίσχυσης - Υποστήριξη του καθεστώτος «Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 29 και παρ. 1 και 4 άρθρου 126 ν. 4887/2022
`Αρθρο 8 Διασφάλιση έκτασης Επιχειρηματικού Πάρκου - Παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου -Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 9, παρ. 1 άρθρου 17 και παρ. 3 άρθρου 25 Ν. 4982/2022
`Αρθρο 9 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων των επιχειρήσεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975 για την έκδοση πιστοποιητικών περί εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο, χωρίς δυνατότητα παράτασης - Δυνατότητα επιστροφής τραπεζικής εγγύησης -Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 44 και παρ. 2 άρθρου 45 Ν. 4712/2020
`Αρθρο 10 Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων και Περιφερειών κατά την εκτέλεση συμβάσεων, που υλοποιούνται με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του ν. 3389/2005 - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 72 και παρ. 1 άρθρου 163 ν. 3852/2010
`Αρθρο 11 Δυνατότητα εισαγωγής και εξαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού, πρώτων υλών και ουσιών -Δυνατότητα εισαγωγής και εξαγωγής ενδιάμεσων - ημιέτοιμων προϊόντων ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του μηδέν κόμμα δύο τοις εκατό (0,2 %) - Τροποποίηση άρθρου 2ΙΔ ν. 4139/2013
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
`Αρθρο 12 Ανακοινώσεις μείωσης τιμών στους καταναλωτές - Τροποποίηση παρ. 2α άρθρου 15 Ν. 4177/2013
`Αρθρο 13 Ρύθμιση ζητημάτων ενώσεων καταναλωτών -Τροποποίηση άρθρου 10γ Ν. 2251/1994
`Αρθρο 14 Παρατάσεις ρυθμίσεων Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Χρονική επέκταση της ισχύος της πρωτοβουλίας «το καλάθι του νοικοκυριού» - Παράταση προθεσμίας ανανέωσης άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 87 ν. 4986/2022 και παρ. 2 άρθρου 66 ν. 4849/2021
`Αρθρο 15 Αρμόδια όργανα για την επιβολή των κυρώσεων περί παράβασης των διατάξεων σχετικά με τις ανακοινώσεις μείωσης τιμής και τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 21 Ν. 4177/2013
`Αρθρο 16 Δέσμευση λογαριασμών πίστωσης λόγω διενέργειας μη εγκεκριμένης πράξης πληρωμής
`Αρθρο 17 Διόρθωση παροραμάτων στον ν. 5019/2023
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
`Αρθρο 18 Ρυθμίσεις για τα μέλη Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας - Τροποποίηση άρθρου 3 Ν. 1100/1980
`Αρθρο 19 Ρύθμιση ζητημάτων μελών κεντρικών και τοπικών διοικήσεων Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας - Τροποποίηση παρ. 8 και 14 άρθρου 9 ν. 1100/1980
`Αρθρο 20 Πειθαρχικά παραπτώματα μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας -Είσπραξη προστίμων - Τροποποίηση παρ. 2 και 4 άρθρου 10 Ν. 1100/1980
`Αρθρο 21 Ρύθμιση προϋποθέσεων εγγραφής στο μητρώο εσωτερικών ελεγκτών - Φορέας τεκμηρίωσης παρακολούθησης ή διδασκαλίας επαγγελματικής εκπαίδευσης για τους εγκεκριμένους εσωτερικούς ελεγκτές -Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 86 και παρ. 1 άρθρου 90 Ν. 4849/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
`Αρθρο 22 Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης - Έλεγχος νομιμότητας - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 12 ν. 4919/2022
`Αρθρο 23 Ένταξη του «Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος» στους τεχνολογικούς φορείς του ν. 4310/2014 -Τροποποίηση παρ. Β άρθρου 13α ν. 4310/2014
`Αρθρο 24 Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (ΙΠΕ) ως φορέας δικαιώματος συμμετοχής στα προγράμματα χρηματοδότησης της Γ.Γ.Ε.Κ. - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 3 Ν. 4310/2014
`Αρθρο 25 Μεταβατικές διατάξεις για την επιβολή κράτησης υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ - ΕΣΗΔΗΣ)
`Αρθρο 26 Ανάθεση υποστήριξης λειτουργίας Ενιαίου Μητρώου Ανελκυστήρων - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 11Α Ν. 3982/2022
`Αρθρο 27 Δικαίωμα επί εμπορίας ποσίμων ιαματικών ή μη υδάτων - Χρονική ισχύς της άδειας - Ύψος δικαιώματος - Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 3 άρθρου 12 του από 24.9.1958/20.10.1958 β.δ.
`Αρθρο 28 Διάρκεια της «Μ.Ο.Δ. Α.Ε.» - Τροποποίηση άρθρου 33 Ν. 3614/2007
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 29 Συμφωνίες παραχώρησης τουριστικών λιμένων πριν από την ολοκλήρωση σταδίου χωροθέτησης - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 114 ν. 4926/2022
`Αρθρο 30 Θέσεις στάθμευσης μπροστά ή πλησίον ξενοδοχείων - Τροποποίηση άρθρου 68 Ν. 4582/2018
`Αρθρο 31 Παράταση προθεσμιών κατάταξης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων - Τροποποίηση περ. β΄ παρ. 3 άρθρου 6 Ν. 4276/2014
`Αρθρο 32 Συμβάσεις χρονομεριστικής μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων - Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 1 Ν. 1652/1986
`Αρθρο 33 Σύστημα καταγραφής αφίξεων - αναχωρήσεων επισκεπτών στα τουριστικά καταλύματα
`Αρθρο 34 Προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού - Αντικατάσταση παρ. 9 άρθρου 70 Ν. 4875/2021
`Αρθρο 35 Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων - Αντικατάσταση άρθρου 12 ν. 4002/2011
`Αρθρο 36 Σύσταση και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας Υπουργείου Τουρισμού
`Αρθρο 37 Σύσταση Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Αυστραλίας
`Αρθρο 38 Κατανομή θέσεων Υπηρεσιών Εξωτερικού Ε.Ο.Τ.
`Αρθρο 39 Βραβεία σημάτων επισκέψιμων εγκαταστάσεων, τουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων - Προσθήκη άρθρου 25Δ στον Ν. 4276/2014
`Αρθρο 40 Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Πόρων -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 10 Ν. 3498/2006
`Αρθρο 41 Παράταση προθεσμιών που αφορούν στη λειτουργία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»
`Αρθρο 42 Σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης - Τροποποίηση άρθρου 18 Ν. 4179/2013
`Αρθρο 43 Παράταση λειτουργίας υφιστάμενων ορειβατικών καταφυγίων - Τροποποίηση άρθρου 52 Ν. 4280/2014
`Αρθρο 44 Ορειβατικά καταφύγια - Τροποποίηση άρθρου 56 Ν. 998/1979
`Αρθρο 45 Ορισμός υπολόγου για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Ρωσίας
`Αρθρο 46 Υπαίθριοι χώροι στάθμευσης για την εξυπηρέτηση του αεροδρομίου Ηρακλείου Κρήτης
`Αρθρο 47 Υπηρεσιακές ταυτότητες υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 7 ν. 4276/2014
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
`Αρθρο 48 Παράταση προσωρινής εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής νερού ύδρευσης μέσω αφαλάτωσης - Τροποποίηση άρθρου 50 ν. 4487/2017
`Αρθρο 49 Γλώσσα Σχεδίου Διαχείρισης Έρματος πλοίων ελληνικής σημαίας - Τροποποίηση άρθρου δέκατου ν. 4470/2017
`Αρθρο 50 Πλωτοί τερματικοί σταθμοί φυσικού αερίου -Τροποποίηση άρθρου 267 Ν. 4555/2018
`Αρθρο 51 Κοινωνική ασφάλιση ναυτικών σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής - Τροποποίηση άρθρου 134 Ν. 4964/2022
`Αρθρο 52 Βελτίωση του τρόπου επιλογής τόπου προτίμησης των στελεχών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής -Τροποποίηση άρθρου 28 ν. 4504/2017
`Αρθρο 53 Ρυθμίσεις για την οριογραμμή αιγιαλού, τα πάσης φύσεως τεχνικά, λιμενικά και άλλα έργα, κύρια ή βοηθητικά, λιμενικές και άλλες εγκαταστάσεις, χερσαίες ή θαλάσσιες, και τα πλωτά στοιχεία εντός της χερσαίας και της θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα Ηγουμενίτσας
`Αρθρο 54 Διαδικασία νομιμοποίησης υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων που κατασκευάστηκαν έως τις 29.4.2013 -Τροποποίηση παρ. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 και 11, αντικατάσταση παρ. 4, κατάργηση παρ. 10 άρθρου 86 ν. 4504/2017
`Αρθρο 55 Ρύθμιση για τον επανακαθορισμό των ορίων της ζώνης λιμένα στο Εμπορικό Λιμάνι «Φίλιππος Β΄»
`Αρθρο 56 Νομοτεχνικές βελτιώσεις - Τροποποίηση άρθρου 289 Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου και παρ. 3 άρθρου 1 Ν. 1665/1986
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ ΤΗΣ 28ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ ΤΗΣ 28ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
`Αρθρο 57 Χορήγηση ειδικής σύνταξης στους παθόντες και στην οικογένεια όσων απεβίωσαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
`Αρθρο 58 Απαλλαγή από φόρο κληρονομιάς των κληρονομιαίων περιουσιακών στοιχείων αποβιωσάντων - Προσθήκη περ. θ΄ στην παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 2961/2001
`Αρθρο 59 Διαγραφή ατομικών οφειλών αποβιωσάντων ή σοβαρά πληγέντων, καθώς και στενών συγγενών τους
`Αρθρο 60 Διαγραφή οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία
`Αρθρο 61 Δικαίωμα διορισμού στο δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα
`Αρθρο 62 Κάλυψη δαπανών νοσηλείας και αποκατάστασης τραυματιών
`Αρθρο 63 Παροχή δωρεάν εξατομικευμένης ψυχολογικής υποστήριξης στους τραυματίες, στα μέλη των οικογενειών των αποβιωσάντων και στους επιβαίνοντες στις αμαξοστοιχίες
`Αρθρο 64 Μέτρα ενίσχυσης σε φοιτητές και υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε συγγενείς τους
`Αρθρο 65 Παροχή νομικής βοήθειας σε θύματα και συγγενείς θυμάτων - Υποχρεωτική εκτελεστότητα πολιτικών αποφάσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
`Αρθρο 66 Επικίνδυνη οδήγηση - Υπέρβαση επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας -Τροποποίηση άρθρου 290Α Ποινικού Κώδικα
`Αρθρο 67 Επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών - Τροποποίηση άρθρου 291 Ποινικού Κώδικα
`Αρθρο 68 Διακεκριμένη κλοπή - Τροποποίηση άρθρου 374 Ποινικού Κώδικα
`Αρθρο 69 Αποδοχή και διάθεση προϊόντων επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων ή αεροσκαφών -Τροποποίηση άρθρου 394Α Ποινικού Κώδικα
`Αρθρο 70 Προσαρμογές στη νομοθεσία για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας -Τροποποίηση άρθρων 4 και 39 ν. 4557/2018
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
`Αρθρο 71 Ρύθμιση θεμάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 37 Ν. 4427/2016
`Αρθρο 72 Ρύθμιση θεμάτων Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) - Τροποποίηση περ. δ΄ παρ. 1 άρθρου 37 Ν. 4757/2020
`Αρθρο 73 Ενίσχυση περιφερειακών αερολιμένων με προσωπικό επιχειρησιακών κλάδων -Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 3 υποπαρ. Δ.9 παρ. Δ άρθρου 2 Ν. 4336/2015
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)
`Αρθρο 74 Προσλήψεις προσωπικού από τις εταιρείες Ομίλου Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.
`Αρθρο 75 Διενέργεια ελέγχων μετακίνησης με νόμιμο κόμιστρο - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 2 Ν. 1214/1981
`Αρθρο 76 Σταθμός μετεπιβίβασης λεωφορείων και δημιουργία χώρων στάθμευσης στον τερματικό σταθμό του μετρό της Ν. Ελβετίας -Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.
`Αρθρο 77 Πλήρωση θέσεων προσωπικού Ο.Σ.Ε. Α.Ε. για την αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών
`Αρθρο 78 Ανανέωση συμβάσεων ΙΔΟΧ στον τομέα φύλαξης του Ο.Σ.Ε. Α.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
`Αρθρο 79 Αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων με επιβατηγά αυτοκίνητα από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 68 Ν. 4850/2021
`Αρθρο 80 Ρυθμίσεις ζητημάτων Ε.Ι.Χ. με οδηγό -Τροποποίηση περ. 1 υποπαρ. Η2 παρ. Η΄ άρθρου πρώτου Ν. 4093/2012
`Αρθρο 81 Ρυθμίσεις για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων οχημάτων κατηγορίας Ο1 - Ο2 για τη θέση αυτών σε κυκλοφορία
`Αρθρο 82 Παροχή ενισχύσεων για τη θέση σε κυκλοφορία ή την αντικατάσταση αστικών και υπεραστικών λεωφορείων ιδιοκτησίας νομικών προσώπων - Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 12 Ν. 2963/2001
`Αρθρο 83 Εκτέλεση μικροσυγκοινωνίας άγονης γραμμής σε νήσους με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων - Τροποποίηση παρ. 2 και προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 67 του ν. 4850/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
`Αρθρο 84 Πρότυπα εκπομπών ρύπων φορτηγών Δ.Χ. -Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 4 Ν. 3887/2010
`Αρθρο 85 Θέματα φορτηγών Δ.Χ. νομαρχιακών μεταφορών
`Αρθρο 86 Τέλος αδείας ρυμουλκουμένων - Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 26 του ν. 2873/2000
`Αρθρο 87 Τέλος μεταβίβασης ρυμουλκουμένων -Τροποποίηση περ. β΄, ε΄ και προσθήκη περ. ζ΄ στην παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2873/2000
`Αρθρο 88 Μεταβίβαση κυριότητας οχημάτων κατηγορίας Ο
`Αρθρο 89 Τέλος ανταλλακτικών κρατικών πινακίδων οχημάτων κατηγορίας Ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
`Αρθρο 90 Ζητήματα λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 1 ν.δ. 511/1970, παρ. 3 άρθρου 51 ν. 4178/2013
`Αρθρο 91 Παράταση λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης - Τροποποίηση περ. β΄ παρ. 3 άρθρου 70 ν. 4530/2018
`Αρθρο 92 Απλοποίηση όρων και προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υψηλής τάσης και τεχνίτη οχημάτων που κινούνται με υδρογόνο, βιοκαύσιμα και συνθετικά και παραφινικά καύσιμα - Αντικατάσταση παρ. 11 άρθρου 62 Ν. 4710/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Β.Α.Κ.)
`Αρθρο 93 Παράταση προθεσμιών για έναρξη κατάρτισης Σ.Β.Α.Κ. και εξουσιοδοτικής διάταξης -Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 1 και παρ. 4 άρθρου 12 Ν. 4784/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ, ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
`Αρθρο 94 Συστέγαση Σχολών Οδηγών με άλλες επιχειρήσεις - Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 217 Ν. 4442/2016
`Αρθρο 95 Δυνατότητα ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών και από ιατρούς κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή κρατικών κέντρων υγείας - Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 4 Ν. 4850/2021
`Αρθρο 96 Διεύρυνση του πεδίου επιλογής επιτηρητών θεωρητικής εξέτασης - Αντικατάσταση άρθρου 7 Ν. 4850/2021
`Αρθρο 97 Δυνατότητα διεύρυνσης του Μητρώου Εξεταστών με εγγραφή και δημοσίων υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ - Τροποποίηση άρθρου 17 Ν. 4850/2021
`Αρθρο 98 Οδήγηση στην ελληνική επικράτεια από κατόχους άδειας οδήγησης εκδοθείσας από ξένες χώρες - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 94 Κ.Ο.Κ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 99 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 100 Καταργούμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
`Αρθρο 101 Μισθολογικές διαφορές εργαζομένων και καταβληθέντα ποσά για επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και θέσεων ευθύνης στους εργαζομένους της εταιρείας Σταθερές Συγκοινωνίες Μον. Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ Μ.Α.Ε.)
`Αρθρο 102 Ασφαλιστήρια προγράμματα κάλυψης προληπτικών και διαγνωστικών εξετάσεων για προσωπικό των Ο.Σ.Υ. Α.Ε., ΣΤΑΣΥ Μ.Α.Ε. και Ο.Σ.Ε. Α.Ε.
`Αρθρο 103 Προσόντα διορισμού και ηλικιακό όριο ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας -Τροποποίηση περ. α΄ και ε΄ παρ. 2 άρθρου 14 και παρ. 3 άρθρου 53 π.δ. 85/2018
`Αρθρο 104 Οικονομική ενίσχυση Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε. - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 2 Ν. 4810/2021
`Αρθρο 105 Ευθύνη των μελών της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τη διερεύνηση και ανάδειξη των συστημικών προβλημάτων και δυσλειτουργιών αναφορικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023
`Αρθρο 106 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
`Αρθρο 107 Ορισμοί
`Αρθρο 108 Σύσταση Μητρώου Απασχολούμενων στον Πολιτισμό - Αρμόδια υπηρεσία λειτουργίας
`Αρθρο 109 Προσωπικός λογαριασμός εγγεγραμμένων στο ΜΑΠ
`Αρθρο 110 Έναρξη λειτουργίας ΜΑΠ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 111 Καταπολέμηση της αδήλωτης και ανασφάλιστης πρόβας σε παραγωγές θεάτρου, χορού και μουσικής
`Αρθρο 112 Ενίσχυση ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρήσεων πολιτιστικού, δημιουργικού και χειροτεχνικού κλάδου
`Αρθρο 113 Ρυθμίσεις για την επιδότηση καλλιτεχνών και χειροτεχνών μέσω ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών - Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 59 Ν. 4949/2022
`Αρθρο 114 Κατασκευή χώρων μόνιμης προστασίας και ανάδειξης των αρχαιοτήτων του Πολυανδρίου στην περιοχή Εσπλανάδα Φαλήρου
`Αρθρο 115 Κατασκευή έργων για την προστασία, λειτουργία και ανάδειξη χώρων και εγκαταστάσεων πολιτιστικού χαρακτήρα σε δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες εκτάσεις των περ. α) και β) της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979
`Αρθρο 116 Ρύθμιση για την πρόσβαση φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται σε έργα συντήρησης αρχαιοτήτων, μνημείων και έργων τέχνης - Τροποποίηση άρθρου 43 Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς
`Αρθρο 117 Προθεσμία για την έκδοση απόφασης του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας για την κατανομή των ποσοστών της εύλογης αμοιβής στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης -Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 18 Ν. 2121/1993
`Αρθρο 118 Προθεσμία διορισμού του πρώτου Γενικού Διευθυντή και των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου και του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 34 Ν. 5021/2023
`Αρθρο 119 Ζητήματα οικονομικής διαχείρισης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου και του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού - Προσθήκη παρ. 16 στο άρθρο 34 του Ν. 5021/2023
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 120 Δικαίωμα διατήρησης αθλητικής ιδιότητας από προπονητές σκοποβολής - Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 31 Ν. 2725/1999
`Αρθρο 121 Δικαίωμα αναγγελίας προπονητών χωρίς απολυτήριο λυκείου
`Αρθρο 122 Προσαρμογή καταστατικού αθλητικών σωματείων, αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 30 Ν. 4726/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 123 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
`Αρθρο 124 Ρυθμίσεις σχετικά με τα Κυβερνητικά Νέφη - Αντικατάσταση παρ. 54 άρθρου 107 Ν. 4727/2020
`Αρθρο 125 Ρύθμιση ζητημάτων Κυβερνητικής Υπηρεσίας «Public Regulated Services (PRS) - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 84 ν. 4961/2022
`Αρθρο 126 Ψηφιακή υπηρεσία διαβίβασης στοιχείων τίτλων σπουδών (e-Diplomas) - Κατάργηση άρθρου 15 Ν. 4704/2020
`Αρθρο 127 Ρυθμίσεις για τη συμμετοχή Μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στη διοίκηση φορέων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΜΕΡΟΣ Η΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
`Αρθρο 128 Ίδρυση Τμήματος Ψυχολογίας στη Σχολή Επιστημών Αγωγής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
`Αρθρο 129 Ρυθμίσεις για τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης - Τροποποίηση άρθρου 301 και παρ. 1 άρθρου 315 Ν. 4957/2022
`Αρθρο 130 Στελέχωση και λειτουργία του παιδικού σταθμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων - Αντικατάσταση περ. στ) και τροποποίηση υποπερ. ζζ) και θθ) περ. ζ) παρ. 3 άρθρου 329 Ν. 4072/2012
ΜΕΡΟΣ Θ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 131 `Ασκηση του επαγγέλματος του γεωπόνου, δασολόγου και ιχθυολόγου - Τροποποίηση άρθρου 1 π.δ. 344/2000
`Αρθρο 132 Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Ελληνικής Αστυνομίας
`Αρθρο 133 Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 86 Ν. 4662/2020
`Αρθρο 134 Εκτέλεση πρόσθετης υπηρεσίας πυροσβεστικού προσωπικού κατά την αντιπυρική περίοδο έτους 2023 - Επέκταση ισχύος παρ. ΚΑ άρθρου 127 ν. 4472/2017
`Αρθρο 135 Χωροθέτηση και καθορισμός χρήσεων και ειδικών όρων δομήσεως για τη δημιουργία αστυνομικών μεγάρων
`Αρθρο 136 Ζητήματα δαπανών ταχυδρομικών υπηρεσιών που παρέχονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δυνάμει συμφωνίας - πλαίσιο
`Αρθρο 137 Λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων -Τροποποίηση άρθρων 15Α και 16 Ν. 4177/2013
`Αρθρο 138 Καθορισμός ανώτατου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος για εμπορικές μισθώσεις διατηρητέων ακινήτων για το έτος 2023 -Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 96 του Ν. 5007/2022
`Αρθρο 139 Στελέχωση ΔΙ.Μ.Ε.Α. - Τροποποίηση άρθρου 12 Ν. 4712/2020
`Αρθρο 140 Παράταση χρόνου παραχώρησης ακινήτου -Τροποποίηση παρ. 2α άρθρου 19 Ν. 3226/2004
`Αρθρο 141 Δημιουργία Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού με σκοπό τη διανομή μερίσματος στο σύνολο των Αρχιπλοηγών και Πλοηγών από ιδιωτικές χορηγίες - Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 10 Ν. 3142/1955
`Αρθρο 142 Σύμπραξη νομικών προσώπων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού στην υλοποίηση του προγράμματος «Κάλυψη» - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 8 Ν. 5006/2022
`Αρθρο 143 Παράταση ισχύος συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
`Αρθρο 144 Παράταση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης στα κτίρια του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιθεώρησης Εργασίας
`Αρθρο 145 Ρυθμίσεις για τον χαρακτηρισμό ή την ίδρυση σχολείου ως Πρότυπου ή Πειραματικού Σχολείου και για το διδακτικό προσωπικό του -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 13 και παρ. 15 και 16 άρθρου 19 ν. 4692/2020
`Αρθρο 146 Αποσπάσεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού σε διεθνείς οργανισμούς
`Αρθρο 147 Ασυμβίβαστο της ιδιότητας μέλους του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας - Τροποποίηση περ. ε) παρ. 2 άρθρου 2 Ν. 3149/2003
`Αρθρο 148 Είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια με σκοπό την πρόκληση επεισοδίων ή τη διατάραξη του αγώνα -Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 41ΣΤ και κατάργηση περ. α) παρ. 2 Ν. 2725/1999
`Αρθρο 149 Κωλύματα λόγω ποινικής παραπομπής ή καταδίκης - Τροποποίηση περ. β), γ) και δ) παρ. 1 άρθρου 3 Ν. 2725/1999
`Αρθρο 150 Διοργάνωση αθλητικών συναντήσεων αντισφαίρισης και από μη αθλητικούς φορείς -Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 56Δ Ν. 2725/1999
`Αρθρο 151 Σύνταξη ληξιαρχικής πράξης θανάτου σε περίπτωση θανάτου κατά τη διάρκεια ταξιδιού διά σιδηροδρόμου
ΜΕΡΟΣ Ι΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 152 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 3 Απριλίου 2023
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 3 Απριλίου 2023
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: