Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2023

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.: Ε.2063

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α - ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ

Θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31§2 του N . 5057/2023 (Α 164) -Παροχή οδηγιών, μετά την ενσωμάτωση στο υποσύστημα TARIC - Διαχείριση Δασμολογίου του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% για τα αγαθά της παρ. 55 που προστίθεται στο Κεφάλαιο Α΄ ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ

Σχετ.: Η αρ. πρωτ. Ε. 2059/17-10-2023 (ΑΔΑ: 6ΗΒΩ46ΜΠ3Ζ-00Β) με θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν.5057/2023 (Α΄164/6.10.2023) και παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν.5057/2023 (Α 164/6-10-23) αναφορικά με την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ δεκατρία τοις εκατό (13%) και τέσσερα τοις εκατό (4%) σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες»

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής, με την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5057/2023 με βάση τις οποίες επέρχεται, από την 01η.11.2023, μείωση του συντελεστή ΦΠΑ σε συγκεκριμένα αγαθά (και υπηρεσίες), σας ενημερώνουμε με την παρούσα ότι πραγματοποιήθηκε η ενσωμάτωση στο TARIC - Διαχείριση Δασμολογίου του μειωμένου συντελεστή 13%, για τα εν θέματι αγαθά, και παρέχουμε σχετική περαιτέρω πληροφόρηση και οδηγίες.

Η ενσωμάτωση στο TARIC - Διαχείριση Δασμολογίου υλοποιήθηκε μέσω δημιουργίας δύο (2) νέων Εθνικών Πρόσθετων Κωδικών (ΕΠΚ), των ΕΠΚ 1164 και ΕΠΚ 1165, η χρήση των οποίων ξεκινά από 01.11.2023, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και δύο (2) από τους ήδη ισχύοντες ΕΠΚ, οι ΕΠΚ 1056 και ΕΠΚ 1990.

Οι προαναφερόμενοι ΕΠΚ συσχετίστηκαν/συνδέθηκαν καταλλήλως με τις Δασμολογικές κλάσεις (Δ.Κ.) της παρ. 55 που προστίθεται στο Κεφάλαιο Α΄ ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ , με την παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 5057/2023 , δηλαδή με τις εξής Δ.Κ.:

6810, 6811, 7020, 7309, 7310, 7611, 7612, 8201, 8413, 8414, 8419, 8424, 8432, 8433, 8434, 8435, 8436, 8437, 8479, 8701, 8716, 8907, 9406. Συνδέθηκαν επίσης και οι κωδ. Σ.Ο.: 3925 10 00, 3925 90 80 και ο κωδ. Σ.Ο.: 3926 90 97 (Δ.Κ. EX 3925 και ΕΧ 3926).

Σημειώνεται ότι, ως γνωστό, ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 13% ισχύει για συγκεκριμένα μόνο είδη των προαναφερόμενων Δ.Κ. και όχι την εκάστοτε Δ.Κ. σε ολόκληρο το εύρος της, γι΄ αυτό και υπάρχει η ένδειξη «ΕΧ» πριν από κάθε Δ.Κ. στο κείμενο του νόμου. Όμως, έλλειψη της ένδειξης ΕΧ πριν τις Δ.Κ. στην παρούσα, δεν πρέπει να δημιουργεί καμία σύγχυση στην εφαρμογή της.

Κατά συνέπεια, από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν. 5057/2023, δηλαδή από την 1η.11.2023, και για τα είδη που υπάγονται στις προαναφερόμενες Δ.Κ., θα είναι δυνατό να επιλέγεται μία από τις τέσσερις παρακάτω περιπτώσεις, ώστε με χρήση του κατάλληλου ΕΠΚ να αποδίδεται είτε ο μειωμένος είτε ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ.

Α. ΕΠΚ 1164

• ο νέος ΕΠΚ 1164 έχει περιγραφή: «Γεωργικοί ελκυστήρες και ελκυστήρες δασών, γεωργικές μηχανές, συσκευές και εργαλεία, αντλίες για υγρά, αεραντλίες και αεροσυμπιεστές για δεξαμενές ψαριών, κινητά σιλό, θερμοκήπια, δεξαμενές για ιχθυοκαλλιέργειες από γυαλί, κελύφη συσσωρευτών, πλωτές κατασκευές εκτροφής ψαριών, τα οποία από τη φύση τους και τα χαρακτηριστικά τους προορίζονται κυρίως ή αποκλειστικά για τη γεωργία, την κτηνοτροφία ή τη δασοκομία. Στην κτηνοτροφία περιλαμβάνεται κάθε δραστηριότητα εκτροφής ζώων, πτηνών εντόμων ή ψαριών. Δεξαμενές αποθήκευσης νερού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αποθήκευση νερού για την άρδευση ή τη στράγγιση ή την πυρόσβεση ή στις ιχθυοκαλλιέργειες. Εξαιρούνται τα μέρη και τα εξαρτήματα των παραπάνω αγαθών [άρθρο 31 παρ.2 Ν. 5057/6-10-2023 (Α 164)]»,

• είναι αυτός που αποδίδει τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%,

• συνδέεται με τις Δ.Κ.: 6810, 6811, 7020, 7309, 7310, 7611, 7612, 8201, 8413, 8414, 8419, 8424, 8432, 8433, 8434, 8435, 8436, 8437, 8479, 8701, 8716, 8907, 9406,

• συνδέεται και με τους κωδ. Σ.Ο. 3925 10 00, κωδ. Σ.Ο. 3925 90 80, κωδ. Σ.Ο. 3926 90 97 (Δ.Κ. EX 3925 και EX 3926),

• επιλέγεται για τα είδη/αγαθά του πρώτου εδαφίου της παρ. 55 του Κεφαλαίου Α΄ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ1, υπό τον όρο ότι πρόκειται για είδη/αγαθά τα οποία από

• τη φύση και τα χαρακτηριστικά τους προορίζονται κυρίως ή αποκλειστικά για τη γεωργία, την κτηνοτροφία ή τη δασοκομία, και εξαιρουμένων των μερών και των εξαρτημάτων τους,

• επιλέγεται, επίσης, για τα είδη/αγαθά του δεύτερου εδαφίου της παρ. 55 του Κεφαλαίου Α΄ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ2 εξαιρουμένων των μερών και των εξαρτημάτων τους.

Β. ΕΠΚ 1165

• ο νέος ΕΠΚ 1165 έχει περιγραφή: «`Αλλα, που από τη φύση τους και τα χαρακτηριστικά τους δεν προορίζονται κυρίως ή αποκλειστικά για τη γεωργία, την κτηνοτροφία ή τη δασοκομία [ άρθρο 31 παρ.2 Ν. 5057/6-10-2023 (Α 164)]»,

• αποδίδει τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24%,

• συνδέεται με τις Δ.Κ.: 6810, 6811, 7020, 7309, 7310, 7611, 7612, 8201, 8413, 8414, 8419, 8424, 8432, 8433, 8434, 8435, 8436, 8437, 8479, 8701, 8716, 8907, 9406, και με τους κωδ. Σ.Ο. 3925 10 00, κωδ. Σ.Ο. 3925 90 80 (Δ.Κ. ΕΧ 3925), αλλά

• δεν συνδέεται με την Δ.Κ. 3926 (σημειώνεται ότι για τον κωδ. Σ.Ο. 3926 90 97 διατηρήθηκε και χρησιμοποιείται η υφιστάμενη σύνδεση με τον ΕΠΚ 1990, βλ. πιο κάτω περίπτωση Δ.),

• επιλέγεται για είδη/αγαθά που υπάγονται στις προαναφερόμενες Δ.Κ. -εκτός της Δ.Κ. 3926-και δεν σχετίζονται με τη γεωργία, κτηνοτροφία, δασοκομία. Τα είδη αυτά υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24%.

Γ. ΕΠΚ 1056

• ο ΕΠΚ 1056 έχει περιγραφή: «μέρη και εξαρτήματα»,

• αποδίδει τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24%

• συνδέεται με τις Δ.Κ.: 6810, 6811, 7020, 7309, 7310, 7611, 7612, 8201, 8413, 8414, 8419, 8424, 8432, 8433, 8434, 8435, 8436, 8437, 8479, 8701, 8716, 8907, 9406, και με τους κωδ. Σ.Ο. 3925 10 00, κωδ. Σ.Ο. 3925 90 80, κωδ. Σ.Ο. 3926 90 97 των Δ.Κ. 3925 και Δ.Κ. 3926

• επιλέγεται για τα μέρη και εξαρτήματα των ειδών της παρ. 55 του Κεφαλαίου Α΄ ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, τα οποία εξαιρούνται σε κάθε περίπτωση από την υπαγωγή στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% και συνεχίζουν να υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24%.

Δ. ΕΠΚ 1990

• ο ΕΠΚ 1990 έχει περιγραφή: «`Αλλα με κανονικό συντελεστή ΦΠΑ»,

• αποδίδει τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24%,

• συνδέεται μόνο με τον κωδ. Σ.Ο. 3926 90 97. Εν προκειμένω, για τεχνικούς λόγους διατηρήθηκε υφιστάμενη σύνδεση με τον ΕΠΚ 1990, η οποία εξακολουθεί να ισχύει και μετά την 01η.11.2023, και δεν χρησιμοποιήθηκε ο ΕΠΚ 1165.

Με άλλα λόγια, ο κωδ. Σ.Ο. 3926 90 97 δεν συσχετίζεται με τον ΕΠΚ 1165 όπως στην περίπτωση Β. ΕΠΚ 1165, αλλά συσχετίζεται με τον ΕΠΚ 1990 («πήρε τη θέση» του ΕΠΚ 1165) ώστε να αποδίδεται κι εδώ ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ

• επιλέγεται για είδη/αγαθά του κωδ. Σ.Ο. 3926 90 97 που δεν σχετίζονται με τη γεωργία, κτηνοτροφία, δασοκομία. Τα είδη αυτά υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24%.

Εφιστάται η προσοχή σας κατά τη στιγμή της επιλογής ΕΠΚ, προκειμένου για την επιλογή του κατάλληλου ΕΠΚ σύμφωνα με τα ανωτέρων και την απόδοση του ορθού, κατά περίπτωση, συντελεστή ΦΠΑ.

Οι επαγγελματικοί φορείς, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΥΡΙΣΙΔΟΥ

1 Γεωργικοί ελκυστήρες και ελκυστήρες δασών (ΔΚ ΕΧ 8701), γεωργικές μηχανές, συσκευές και εργαλεία (ΔΚ ΕΧ 8201, ΕΧ 8413, ΕΧ 8419, ΕΧ 8424, ΕΧ 8432, ΕΧ 8433, ΕΧ 8434, ΕΧ 8435, ΕΧ 8436, ΕΧ 8437), αντλίες για υγρά (ΔΚ ΕΧ 8413), αεραντλίες και αεροσυμπιεστές για δεξαμενές ψαριών (ΔΚ ΕΧ 8414), κινητά σιλό (ΔΚ ΕΧ 8716), θερμοκήπια (ΔΚ ΕΧ 9406), δεξαμενές για ιχθυοκαλλιέργειες από γυαλί (ΔΚ ΕΧ 7020), κελύφη συσσωρευτών (ΔΚ ΕΧ 8479), πλωτές κατασκευές εκτροφής ψαριών (ΔΚ ΕΧ 8907), τα οποία από τη φύση τους και τα χαρακτηριστικά τους προορίζονται κυρίως ή αποκλειστικά για τη γεωργία, την κτηνοτροφία ή τη δασοκομία. Στην κτηνοτροφία περιλαμβάνεται κάθε δραστηριότητα εκτροφής ζώων, πτηνών, εντόμων ή ψαριών.

2 Δεξαμενές αποθήκευσης νερού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αποθήκευση νερού για την άρδευση ή τη στράγγιση ή την πυρόσβεση ή στις ιχθυοκαλλιέργειες (ΔΚ ΕΧ 3925, ΕΧ 3926, ΕΧ 6810, ΕΧ 6811, ΕΧ 7309, ΕΧ 7310, ΕΧ 7611, ΕΧ 7612). Από την παρούσα εξαιρούνται τα μέρη και τα εξαρτήματα των παραπάνω αγαθών.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: