Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
21 Ιουλίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 3804

Αριθμ. 100784 ΕΞ 2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67343/ΕΞ2019/ 19.6.2019 απόφασης του Υπουργού Οικονομι­κών «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κε­ντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β’ 2443).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και κα­ταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρα­τίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» (Α’ 139) και ιδίως της παραγράφου 11,

β) του Κεφαλαίου ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμ­μα Διαύγεια» του ν.4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυ­βέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

γ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αντιπρο­έδρου της Κυβέρνησης, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

δ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο­νομικών» (Α’ 181),

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ­βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα ( π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν.4622/2019 (Α' 133),

2. Την υπό στοιχεία 67343/ΕΞ2019/19.6.2019 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 τουν. 4557/2018» (Β’ 2443), όπως τρο­ποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 73900/ΕΞ2019/2.7.2019 (Β’ 2718), 121950/ΕΞ2019/31.10.2019 (Β’ 3977), 24963/ΕΞ2020/28.2.2020 (Β’ 661), 122120/ΕΞ2020/27.10.2020 (Β’ 4780) και 146847/ΕΞ2020/23.12.2020 (Β’ 5694), 149392 ΕΞ2020/30.12.2020 (Β’ 5836) όμοιες αποφάσεις.

3. Την ανάγκη τήρησης της αρχής της αναλογικότητας, της ασφάλειας δικαίου και της δικαιολογημένης εμπιστο­σύνης των πολιτών προς το κράτος.

4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο­γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο

Την αντικατάσταση του άρθρου 8 της υπό στοιχεία 67343/ΕΞ 2019/19.6.2019 απόφασης του Υπουργού Οι­κονομικών (Β’ 2443), ως εξής:

«Άρθρο 8

Προθεσμίες καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

1. Κάθε υπόχρεο νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα καταχωρίζει το ειδικό μητρώο της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 εντός προθεσμίας 60 ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας έναρ­ξης εργασιών στη φορολογική διοίκηση. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία εγγράφεται στο φορολογικό μητρώο.

2. Κάθε υπόχρεο νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα καταχωρίζει τις αλλαγές στα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων του, εντός προθεσμίας 60 ημερών από την ημερομηνία επέλευσής τους.

3. Για τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότη­τες που εγγράφονται στο φορολογικό μητρώο ή έχουν αλλαγές στα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους έως και την 31.08.2022 ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για την αρχική ή την τροποποιητική δήλω­ση στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων αντίστοιχα η 31.10.2022. Οι αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις καταχώρισης στοιχείων πραγματικών δικαιούχων που οριστικοποιούνται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, συμπεριλαμβανομένων αρχικών ή τροποποιητικών δη­λώσεων που έχουν οριστικοποιηθεί πριν τη δημοσίευση του παρόντος, νοούνται ως εμπροθέσμως υποβληθείσες.

4. Για τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότη­τες που εγγράφονται στο φορολογικό μητρώο ή έχουν αλλαγές στα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους μετά την 31η.08.2022 ισχύει η προθεσμία καταχώρισης των 60 ημερών των παρ. 1 και 2 αντίστοιχα».

Άρθρο δεύτερο

Το άρθρο 9 της υπό στοιχεία 67343/ΕΞ 2019/19.6.2019 (Β’ 2443) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών καταρ- γείται.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 67343/ΕΞ2019/ 19.6.2019 απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2022

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: