Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΣΛΟΤ Αρ.Πρωτ.: 497 ΕΞ/16.3.2023
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
Αθήνα, 16/3/2023

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ - Ν.Π.Δ.Δ
Αρ. Πρωτ. 497 ΕΞ.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
ΘΕΜΑ:

Ερώτημα σχετικά με την κατάταξη των νεοϊδρυόμενων Ανωνύμων Εταιρειών.

Με την παρούσα θα θέλαμε την πολύτιμη βοήθεια σας, ως προς την κατάταξη των νεοϊδρυόμενων Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει το άρθρο 2 ια του Ν. 4548/2018 και το εάν ο ορισμός αυτός επεκτείνεται και στις υποχρεώσεις που έχουν οι νεοϊδρυόμενες Α.Ε. ως προς την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων (σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014) και ως προς την υπαγωγή σε τακτικό έλεγχο σύμφωνα με την υποπαρ. Α.1. του άρθρου 2 του N. 4336/2015 τόσο για την πρώτη υποδωδεκάμηνη χρήση όσο και για τις μεταγενέστερες χρήσεις.

Παραθέτουμε σχετικό παράδειγμα για την κατανόηση του ερωτήματος.

Ιδρύεται Ανώνυμη Εταιρεία την 01/09/2022 με κεφάλαιο € 1.150.000. Η ανωτέρω εταιρεία δεν έχει κύκλο εργασιών ούτε απασχόλησε προσωπικό το 2022 ενώ δεν προβλέπεται να έχει προσωπικό και κύκλο εργασιών το 2023. Τα έτη 2024 έως και 2026 ας υποτεθεί ότι η εταιρεία θα απασχολεί 40 άτομα προσωπικό και θα έχει € 7.000.000 κύκλο εργασιών ανά έτος.

Ερωτάται ποια θα είναι η κατηγορία μεγέθους της εταιρείας για τους σκοπούς σύνταξης οικονομικών καταστάσεων και αν θα υπόκειται σε τακτικό έλεγχο για τις χρήσεις 2022, 2023, 2024, 2025 και 2026.

Απάντηση:

Το Σ.ΛΟ.Τ. έχει απαντήσει σε παρόμοιες ερωτήσεις κατάταξης νεοϊδρυθείσας εταιρείας με κριτήριο το μέγεθος (Α.Π. 822 ΕΞ 17.5.2016 , Α.Π. 1005 ΕΞ 17.7.2018 και Α.Π. 336 ΕΞ 26/02/2019 ).

Το κριτήριο του κεφαλαίου που προβλέπεται στο άρθρο 2 του Ν.4548/2018 για την κατάταξη σε κατηγορία μεγέθους νεοϊδρυόμενων εταιρειών ισχύει μόνο για τους σκοπούς του Ν.4548/2018 και δεν επεκτείνεται στις υποχρεώσεις που έχουν οι νεοϊδρυόμενες Α.Ε. ως προς την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων (σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 ) και ως προς την υπαγωγή σε τακτικό έλεγχο σύμφωνα με την υποπαρ. Α.1. του άρθρου 2 του N. 4336/2015 , τόσο για την πρώτη υποδωδεκάμηνη χρήση όσο και για τις μεταγενέστερες χρήσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Αλέξανδρος Σικαλίδης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χαράλαμπος Συρούνης
Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος
Κωνσταντίνος Χαλέβας
Γεώργιος Παπαναστασόπουλος

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: