Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 176
16 Δεκεμβρίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4354

Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 1 Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (Ε.Δ.Α.Μ.Ε.Δ.) και Εταιρείες Μεταβίβασης Απαιτήσεων από Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (Ε.Μ.Α.Μ.Ε.Δ.)
`Αρθρο 2 Συμβάσεις ανάθεσης της διαχείρισης
`Αρθρο 3 Συμβάσεις πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων από συμβάσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων και πιστώσεων
`Αρθρο 4
`Αρθρο 5
`Αρθρο 6 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4314/2014 (Α΄ 265)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α του Ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις.
`Αρθρο 7 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 8 Αποσύνδεση μισθού - βαθμού
`Αρθρο 9 Μισθολογικά κλιμάκια και κατάταξη των υπαλλήλων
`Αρθρο 10 Μισθολογικά κλιμάκια εισόδου στην Υπηρεσία
`Αρθρο 11 Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης
`Αρθρο 12 Προωθημένη μισθολογική εξέλιξη
`Αρθρο 13 Ορισμός αποδοχών
`Αρθρο 14 Βασικός μισθός
`Αρθρο 15 Οικογενειακή παροχή
`Αρθρο 16 Επίδομα θέσης ευθύνης
`Αρθρο 17 Αμοιβή συνδεόμενη με την περιγραφή και αξιολόγηση των θέσεων εργασίας
`Αρθρο 18 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
`Αρθρο 19 Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθορίων περιοχών
`Αρθρο 20 Αποζημίωση για εργασία καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου
`Αρθρο 21 Αμοιβές συλλογικών οργάνων
`Αρθρο 22 Καθορισμός αποδοχών ειδικών κατηγοριών
`Αρθρο 23 Αποδοχές αποσπασμένων ή μετακινούμενων υπαλλήλων
`Αρθρο 24 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
`Αρθρο 25 Γενικές ρυθμίσεις για θέματα αποδοχών
`Αρθρο 26 Μεταβατικές διατάξεις - Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπηρετούντων υπαλλήλων
`Αρθρο 27 Διασφάλιση αποδοχών
`Αρθρο 28 Ανώτατο όριο αποδοχών
`Αρθρο 29 Έλεγχος μισθοδοσίας
`Αρθρο 30 Αποδοχές του ναυτικού προσωπικού της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου (Α.Ε.ΔΙ.Κ.)
`Αρθρο 31 Ρύθμιση ειδικών θεμάτων
`Αρθρο 32 Διατηρούμενα επιδόματα
`Αρθρο 33 Διατηρούμενες διατάξεις
`Αρθρο 34 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 35 Εναρξη ισχύος
`Αρθρο 36
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
`Αρθρο 37 Τροποποίηση του άρθρου 3 του Ν. 4310/2014
`Αρθρο 38 Τροποποίηση του άρθρου 23 του Ν. 4310/2014
`Αρθρο 39 Τροποποίηση του άρθρου 24 του Ν. 4310/2014
`Αρθρο 40
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
`Αρθρο 41
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
`Αρθρο 42
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
`Αρθρο 43 Κύρωση Συμφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου «Κόρινθος- Τρίπολη - Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη»
`Αρθρο 44 Κύρωση Συμφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της από 23.11.2013 Συμφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος.
`Αρθρο 45 Τροποποίηση του Ν. 4335/2015
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 46 Εναρξη ισχύος

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: