Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Μαΐου 2024

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 3036

Αριθμ. 1083

Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ), βάσει της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του Μέρους Δεύτερου του Ν. 4490/2017 (Α΄ 150), για στοιχεία του φορολογικού έτους 2022.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017 «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, διατάξεις εφαρμογής και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 150) (εφεξής ΠΣΑΑ),

β) των παρ 1, 2 και 3 του τμήματος 8 της ΠΣΑΑ, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Μέρους Πρώτου του Ν. 4490/2017 ,

γ) των παρ. 3 και 6 του άρθρου 28 και της παρ. 1 του άρθρου 32 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ σχετικά με την Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή σε φορολογικά θέματα (εφεξής Σύμβαση) σε συνδυασμό με το άρθρο 6 της ίδιας Σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε με το από 2010 Πρωτόκολλο Τροποποίησής της και κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4153/2013 «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), με τα συναφή Παραρτήματα Α΄ και Β΄ σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα και του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης αυτής» (Α΄ 116),

δ) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ιδίως του άρθρου 14 αυτού,

ε) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),

στ) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738).

2. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονο­μασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α΄ 130).

3. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου- Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α΄ 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α΄ 139).

4. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 131).

5. Την υπό στοιχεία 102916 ΕΞ 2023/10.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεοχάρη Θεοχάρη» (Β΄4441).

6. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 130 και Β΄ 372) και την υπό στοιχεία Δ6Α 1145867 ΕΞ2013/25.9.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 2417), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016.

7. Την υπ΄ αρ. 1 της 20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ΄ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

8. Τις υπό στοιχεία ΠΟΛ 1111/2018 (Β΄ 2265), Α 1117/2019 (Β΄ 1297), Α 1124/2020 (Β΄ 2328), A 1092/2021 (Β΄ 1723), A 1051/2022 (Β΄ 2106), A 1043/2023 (Β΄ 2212), υπουργικές αποφάσεις για τον καθορισμό του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ), βάσει του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του Μέρους Δεύτερου του Ν. 4490/2017, για στοιχεία φορολογικών ετών 2016-2021.

9. Την από 29.06.2017 γνωστοποίηση της Ελληνικής Δημοκρατίας βάσει της υποπερ. β) της περ. ε΄ της παρ. 1 του Τμήματος 8 της ΠΣΑΑ προς τη Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου της Σύμβασης, σχετικά με τη Δήλωση από την Αρμόδια Αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας ότι προτίθεται να θέσει σε ισχύ και εφαρμογή την ΠΣΑΑ με όλες τις άλλες Αρμόδιες Αρχές, οι οποίες υποβάλλουν τη γνωστοποίηση σύμφωνα με την περ. ε΄ της παρ. 1 του Τμήματος 8 αυτής.

10. Τις γνωστοποιήσεις της παρ. 1 του Τμήματος 8 της ΠΣΑΑ, όπως έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου της Σύμβασης από τις άλλες δικαιοδοσίες με τις οποίες η ΠΣΑΑ έχει τεθεί σε ισχύ και εφαρμογή έναντι της Ελλάδας.

11. Τους κάτωθι δημοσιευμένους καταλόγους, όπως αυτοί επικαιροποιούνται και ισχύουν:

α) του ΟΟΣΑ σχετικά με τις Δικαιοδοσίες που έχουν υπογράψει την ΠΣΑΑ (ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης καταλόγου: 5 Σεπτεμβρίου 2023) https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/ CbC-MCAA-Signatories.pdf,

β) του ΟΟΣΑ σχετικά με τις Δικαιοδοσίες της ΠΣΑΑ με ενεργοποιημένες σχέσεις ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ) (ημ/νία τελευταίας ενημέρωσης καταλόγου: 13 Φεβρουαρίου 2024) https://www.oecd.org/tax/beps/ country-by-country-exchange-relationships.htm,

γ) του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ σχετικά με τις συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες στη Σύμβαση (ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης καταλόγου: 13 Σεπτεμβρίου 2023) https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf,

δ) του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ σχετικά με τις Επιφυλάξεις των Δικαιοδοσιών επί της Σύμβασης (ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης καταλόγου: 23 Φεβρουαρίου 2024) https://www.coe.int/en/ web/conventions/full-list?module=declarations-by-treaty&numSte=127&codeNature=0

12. Τη διασφάλιση των όρων της αμοιβαιότητας για την ανταλλαγή των ΕαΧ.

13. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων (ΔΔΦΟΣ) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας της ΑΑΔΕ ως Αρμόδιας Αρχής δυνάμει της περ. ια΄ της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του Ν. 4490/2017.

14. Την ανάγκη ρύθμισης όλων των σχετικών θεμάτων προκειμένου να εφαρμοστεί ομαλά και απρόσκοπτα το πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής των ΕαΧ.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1
Κατάλογος Δικαιοδοσιών με τις οποίες τίθεται σε ισχύ και εφαρμογή η ΠΣΑΑ

Ορίζεται ο κατάλογος των Δικαιοδοσιών με τις οποίες τίθεται σε ισχύ και εφαρμογή η ΠΣΑΑ για την ανταλλαγή των ΕαΧ, αναφορικά με το φορολογικό έτος 2022, ως προς το έτος ανταλλαγής 2024:

A. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ 2024

Α/Α

Ονομασία στην ελληνική γλώσσα

Ονομασία στην αγγλική γλώσσα

Πλήρης Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα

Κωδικός Δικαιοδοσίας

1

`Αγιος Μαρίνος

San Marino

Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου

SM

2

Αζερμπαϊτζάν

Azerbaijan

Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν

AZ

3

Ανδόρα

Andorra

Πριγκιπάτο της Ανδόρας

AD

4

Αργεντινή

Argentina

Δημοκρατία της Αργεντινής

AR

5

Αρούμπα

Aruba

Αρούμπα

AW

6

Αυστραλία

Australia

Κοινοπολιτεία της Αυστραλίας

AU

7

Βραζιλία

Brazil

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας

BR

8

Γιβραλτάρ

Gibraltar

Γιβραλτάρ

GI

9

Γκέρνζι

Guernsey

Βαϊλάτο του Γκέρνζι

GG

10

Ελβετία

Switzerland

Ελβετική Συνομοσπονδία

CH

11

Ηνωμένο Βασίλειο

United Kingdom

Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας

UK

12

Ιαπωνία

Japan

Ιαπωνία

JP

13

Ινδία

India

Δημοκρατία της Ινδίας

IN

14

Ινδονησία

Indonesia

Δημοκρατία της Ινδονησίας

ID

15

Ισραήλ

Israel

Κράτοςτου Ισραήλ

IL

16

Ισλανδία

Iceland

Ισλανδία

IS

17

Καζαχστάν

Kazakhstan

Δημοκρατία του Καζαχστάν

KZ

18

Καναδάς

Canada

Καναδάς

CA

19

Κίνα

China

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

CN

20

Κολομβία

Colombia

Δημοκρατία της Κολομβίας

CO

21

Κένυα

Kenya

Δημοκρατία της Κένυας

KE

22

Νότια Κορέα

Korea

Δημοκρατία της Κορέας

KR

23

Λιχτενστάιν

Liechtenstein

Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

LI

24

Μαλαισία

Malaysia

Μαλαισία

ΜΥ

25

Μαλδίβες

Maldives

Μαλδίβες

MV

26

Μαυρίκιος

Mauritius

Δημοκρατία του Μαυρικίου

MU

27

Μεξικό

Mexico

Ηνωμένες Πολιτείες του Μεξικού

MX

28

Μονακό

Monaco

Πριγκιπάτο του Μονακό

MC

29

Μπαρμπάντος

Barbados

Μπαρμπάντος

ΒΒ

30

Κάτω Χώρες (σχετικά με τις νήσους Μποναίρ, `Αγιος Ευστάθιος και Σάμπα)

Netherlands (in respect to BQ ISO code territories: the islands of Bonaire, Sint Eustatius and Saba)

Βασίλειο των Κάτω Χωρών (σχετικά με τις νήσους Μποναίρ, `Αγιος Ευστάθιος και Σάμπα)

NL (νήσοι Μπονα `Αγιος Ευστάθιος και Σάμπα με κωδικό BQ)

31

Νέα Ζηλανδία

New Zealand

Νέα Ζηλανδία NZ

32

Νήσοςτου Μαν

Isle of Man

Νήσος του Μαν

IM

33

Νιγηρία

Nigeria

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Νιγηρίας

NG

34

Νορβηγία

Norway

Βασίλειο της Νορβηγίας

NO

35

Νότια Αφρική

South Africa

Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής

ZA

36

Ουρουγουάη

Uruguay

Ανατολική Δημοκρατία της Ουρουγουάης

UY

37

Πακιστάν

Pakistan

Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν

PK

38

Παναμάς

Panama

Δημοκρατία του Παναμά

PA

39

Περού

Peru

Δημοκρατία του Περού

PE

40

Ρωσία

Russian Federation

Ρωσική Ομοσπονδία

RU

41

Σαουδική Αραβία

Saudi Arabia

Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας

SA

42

Σεϋχέλλες

Seychelles

Δημοκρατία των Σεϋχελλών

SC

43

Σιγκαπούρη

Singapore

Δημοκρατία της Σιγκαπούρης

SG

44

Ταϊλάνδη

Thailand

Βασίλειο της Ταϊλάνδης

TH

45

Τζέρζι

Jersey

Βαϊλάτο του Τζέρζι

JE

46

Τουρκία

Turkey

Δημοκρατία της Τουρκίας

TR

47

Χιλή

Chile

Δημοκρατία της Χιλής

CL

48

Χονγκ Κονγκ

Hong Kong

Ειδική Διοικητική Περιοχή Χονγκ Κονγκ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

HK

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ (ΜΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ) ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ 2024

Α/Α

Ονομασία στην ελληνική γλώσσα

Ονομασία στην αγγλική γλώσσα

Πλήρης Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα

Κωδικός Δικαιοδοσίας

1

Ανγκουίλα

Anquilla

Ανγκουίλα

ΑΙ

2

Βερμούδες

Bermuda

Βερμούδες

BM

3

Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι

British Virgin Islands

Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι

VG

4

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

United Arab Emirates

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

AE

5

Κατάρ

Qatar

Κράτος του Κατάρ

QA

6

Κόστα Ρίκα

Costa Rica

Δημοκρατία της Κόστα Ρίκα

CR

7

Κουρασάο

Curagao

Κουρασάο

CW

8

Μακάο

Macau

Ειδική Διοικητική Περιοχή Μακάο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

MO

9

Μπαχάμες

Bahamas

Κοινοπολιτεία των Μπαχαμών

BS

10

Μπαχρέιν

Bahrain

Βασίλειο του Μπαχρέιν

BH

11

Μπελίζ

Belize

Μπελίζ

BZ

12

Νήσοι Κάιμαν

Cayman Islands

Έδαφος των Νήσων Κάιμαν

KY

13

Νήσοι Τερκ και Κάικος

Turks and Caicos Islands

Νήσοι Τερκ και Κάικος

TC

14

Ομάν

Oman

Σουλτανάτο του Ομάν

OM

15

Παπούα-Νέα Γουινέα

Papua New Guinea

Ανεξάρτητο Κράτος Της Παπούας Νέας Γουινέας

PG

16

Τυνησία

Tunisia

Δημοκρατία της Τυνησίας

TN

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Μαΐου 2024

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: