Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ημ/νία: 31.5.2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 34600

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (Δ17)

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΘΕΜΑ:

Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47 και 55 του Ν. 4784/2021.

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Α΄ 40/16.03.2021 δημοσιεύτηκε ο Ν. 4784/2021 «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις».

Με τις διατάξεις των άρθρων 47 και 55 του ανωτέρω τροποποιείται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει:

Α) τη δυνατότητα συνέχισης εκμετάλλευσης φορτηγού ή λεωφορείου δημόσιας χρήσης μετά τη συνταξιοδότηση (άρθρο 47) και

Β) τη διαδικασία της αίτησης συνταξιοδότησης των εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών. Επί των ανωτέρω διατάξεων παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

`Αρθρο 47

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 παρέχεται, από την έναρξη ισχύος του Ν. 4784/2021, ήτοι την 16η/3/2021, η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α. που καθίστανται συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή αναπηρίας, ως αυτοκινητιστές ή μέτοχοι λεωφορείων δημόσιας χρήσης, να διατηρούν και μετά την συνταξιοδότησή τους την κυριότητα και νομή ή χρήση και εκμετάλλευση δύο (2) αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης φορτηγού ή λεωφορείου ή ποσοστά σε αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης της ίδιας κατηγορίας ή διαφόρων κατηγοριών, τα οποία δεν υπερβαίνουν το ποσοστό δύο (2) ολόκληρων αυτοκινήτων Δ.Χ.

Επιπλέον, με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι, κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης από τα πρόσωπα της παρ. 1, δεν απαιτείται η κατάθεση της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης φορτηγού ή λεωφορείου και της άδειας οδικού μεταφορέα.

Με βάση τις ανωτέρω προβλέψεις από 16.3.2021 και μετά (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4784/2021), για τα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση για σύνταξη λόγω γήρατος ή αναπηρίας στις υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. ως αυτοκινητιστές ή μέτοχοι λεωφορείων δημόσιας χρήσης δεν υφίσταται υποχρέωση κατάθεσης της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης φορτηγού ή λεωφορείου και της άδειας οδικού μεταφορέα.

Όσον αφορά τους ήδη αιτηθέντες σύνταξη ή τους ήδη συνταξιούχους κατά την ανωτέρω ημερομηνία αυτοκινητιστές ή μετόχους λεωφορείων δημόσιας χρήσης, οι οποίοι επιθυμούν να τους επιστραφούν τυχόν κατατεθείσες άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης φορτηγού ή λεωφορείου ή άδειες οδικού μεταφορέα, αρμόδιες για τη διαδικασία απόδοσης των ήδη κατατεθεισών αδειών είναι οι σχετικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ενώ, σε περίπτωση που οι άδειες αυτές συνεχίζουν να βρίσκονται στον συνταξιοδοτικό τους φάκελο, αυτές τους επιστρέφονται από την αρμόδια υπηρεσία του e-Ε.Φ.Κ.Α., προς την οποία θα δηλωθεί και η απασχόλησή τους ως συνταξιούχων.

`Αρθρο 55

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 55 ορίζεται ότι για τους εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών που υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης στον e-Ε.Φ.Κ.Α. δεν απαιτείται ως δικαιολογητικό της αιτήσεως η κατάθεση στον ασφαλιστικό φορέα της άδειας οδήγησης για περιορισμό των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE και, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί τη συνέχιση της απασχόλησής του ως εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών, τούτο δηλώνεται στην αίτηση συνταξιοδότησής του.

Επιπλέον, με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου προβλέπεται η εφαρμογή των οριζόμενων της παρ. 1 και για τους εκπαιδευτές υποψήφιων οδηγών, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4784/2021, ήτοι την 16η/3/2021.

Βάσει των ανωτέρω, για τα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση για σύνταξη ως εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών από 16.3.2021 και εφεξής δεν υφίσταται η υποχρέωση κατάθεσης στον ασφαλιστικό φορέα της άδειας οδήγησης επαγγελματικής κατηγορίας (καταργουμένης έτσι, ως προς τους εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών, της περιπτώσεως δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4554/2018), ενώ για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών που έχουν υποβληθεί προ της 16.3.2021 και βρίσκονται σε εκκρεμότητα, λόγω μη κατάθεσης από τον υποψήφιο συνταξιούχο της άδειας οδήγησης των προαναφερθεισών επαγγελματικών κατηγοριών, αυτές διεκπεραιώνονται κανονικά, χωρίς πλέον την προϋπόθεση της προηγούμενης κατάθεσης της επαγγελματικής άδειας οδήγησης, ενώ τα οικονομικά αποτελέσματα δεν δύνανται να ξεκινούν πριν τις 16.3.2021.

Για τυχόν αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί πριν τις 16.3.2021, αλλά έχουν απορριφθεί λόγω μη προσκόμισης των προαναφερθεισών αδειών οδήγησης εντός 6 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση α΄ του άρθρου 1 του Ν. 4554/2018 πριν την τροποποίησή της με τις διατάξεις του άρθρου 261 του Ν. 4798/2021, είναι απαραίτητη η εκ νέου υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

Ως προς τους ήδη συνταξιούχους την 16.3.2021 εκπαιδευτές υποψήφιων οδηγών, οι οποίοι τυχόν επιθυμούν να τους επιστραφεί η σχετική άδεια οδήγησης, αρμόδιες για τη διαδικασία απόδοσης της ήδη κατατεθείσας άδειας είναι οι σχετικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ενώ σε περίπτωση που η επαγγελματική άδεια οδήγησης συνεχίζει να βρίσκεται στον συνταξιοδοτικό τους φάκελο, αυτή τους επιστρέφεται από την αρμόδια υπηρεσία του e-Ε.Φ.Κ.Α., προς την οποία θα δηλωθεί και η απασχόλησή τους ως συνταξιούχων.

Σημειώνεται, τέλος, ότι, σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, εφόσον ο συνταξιούχος αυτοκινητιστής, μέτοχος λεωφορείων δημόσιας χρήσης ή εκπαιδευτής υποψήφιων οδηγών αναλάβει ή διατηρήσει εργασία, ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α., έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχου (άρθρο 20 του Ν. 4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 4670/2020, συμπληρώθηκε με το άρθρο 81 του Ν. 4676/2020 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 78 του Ν. 4690/2020).

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των υπηρεσιών σας για την ορθή εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Π.ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: