Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Δεκεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 201

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4509

Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΛΟΓΩ ΨΥΧΙΚΗΣ Ή ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
`Αρθρο 1
`Αρθρο 2
`Αρθρο 3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
`Αρθρο 4
`Αρθρο 5
`Αρθρο 6
`Αρθρο 7
`Αρθρο 8
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 69 ΚΑΙ 70Α ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
`Αρθρο 9 Βασικές αρχές εκτέλεσης των μέτρων
`Αρθρο 10 Περιεχόμενο των μέτρων
`Αρθρο 11 Μονάδες εκτέλεσης των μέτρων
`Αρθρο 12 Έναρξη εκτέλεσης των μέτρων
`Αρθρο 13 Εισαγωγή σε ειδικό ή κοινό τμήμα νοσοκομείου
`Αρθρο 14 Έναρξη της υποχρεωτικής θεραπείας και παρακολούθησης
`Αρθρο 15 Αντικατάσταση ή άρση θεραπευτικών μέτρων
`Αρθρο 16 Εκτέλεση θεραπευτικών μέτρων
`Αρθρο 17 Σύσταση και στελέχωση ειδικών τμημάτων νοσοκομείων
`Αρθρο 18 Αρμοδιότητες εισαγγελικού λειτουργού
`Αρθρο 19 Έλεγχος της εκτέλεσης των μέτρων
`Αρθρο 20 Λήξη των μέτρων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 21 Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΠΟΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
`Αρθρο 22 Διατάξεις για το συναινετικό διαζύγιο
`Αρθρο 23 Τροποποίηση του άρθρου 686 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
`Αρθρο 24 Νομοθεσία περί αλλοδαπών
`Αρθρο 25 Τροποποιήσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
`Αρθρο 26 Τροποποιήσεις του Π . Δ . 18/1989
`Αρθρο 27 Τροποποίηση του άρθρου 358 του Ποινικού Κώδικα
`Αρθρο 28 Τροποποίηση του Ν. 4139/2013
`Αρθρο 29 Τροποποίηση του Ν. 4039/2012
`Αρθρο 30 Τροποποιήσεις του Κώδικα Συμβολαιογράφων
`Αρθρο 31 Τροποποίηση του Κώδικα Δικηγόρων
`Αρθρο 32 Τροποποιήσεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
`Αρθρο 33 Αύξηση οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης
`Αρθρο 34 Αύξηση οργανικών θέσεων Παρέδρων ΣτΕ
`Αρθρο 35 Ανακατανομή οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων
`Αρθρο 36 Τροποποίηση του Ν . 3689/2008
`Αρθρο 37 Αύξηση οργανικών θέσεων στην Α.Δ.Α.Ε.
`Αρθρο 38 Θέματα εξωτερικής φρουράς καταστημάτων κράτησης
`Αρθρο 39 Τροποποίηση του άρθρου 93 του Ν. 4129/2013
`Αρθρο 40 Ποινική ευθύνη ψυχιάτρων, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών
`Αρθρο 41 Τροποποίηση του άρθρου 308Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
`Αρθρο 42 Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού
`Αρθρο 43 Τροποποίηση του Ν. 4170/2013
`Αρθρο 44
`Αρθρο 45 Ρυθμίσεις για την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοήθειας των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας
`Αρθρο 46 Τροποποίηση του Ν. 1249/1982
`Αρθρο 47 Τροποποιήσεις διατάξεων του Ν. 4369/2016 (Α΄33)
`Αρθρο 48 Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 3528/2007, Α΄ 26)
`Αρθρο 49 Τροποποίηση του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
`Αρθρο 50 Τροποποίηση του άρθρου 340 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
`Αρθρο 51 Παράταση ισχύος πίνακα ειρηνοδικών
`Αρθρο 52 Δοκιμαστική υπηρεσία δικαστικών λειτουργών
`Αρθρο 53 Τροποποιήσεις του Ν . 4412/2016 ( Α΄ 147)
`Αρθρο 54 Κύρωση σύμβασης μίσθωσης Αρσακείου Μεγάρου
`Αρθρο 55 Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)
`Αρθρο 56 Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4445/2016 (Α΄ 236)
`Αρθρο 57 Τροποποίηση του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε.
`Αρθρο 58 Ένσημες ταινίες καπνού
`Αρθρο 59 Αρμόδια αρχή Τίτλου V της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ
`Αρθρο 60 Τροποποίηση του άρθρου 6 του Ν. 2367/1995
`Αρθρο 61 Τροποποιήσεις άρθρων του Ποινικού Κώδικα
`Αρθρο 62
`Αρθρο 63 Τροποποίηση του άρθρου 96 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
`Αρθρο 64 `Αδεια ίδρυσης φαρμακείου
`Αρθρο 65 Τροποποιήσεις στο Ν. 3023/2002 (Α΄ 146) «Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών»
`Αρθρο 66 Ρύθμιση θεμάτων επιχειρήσεων που συστήνονται για τη φιλοξενία του θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης»
`Αρθρο 67
`Αρθρο 68 Τροποποίηση του άρθρου 13 του Ν. 4314/2014 (Α΄ 265)
`Αρθρο 69 Επενδυτικά δάνεια Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ και Β΄ βαθμού, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και Συνδέσμων Ο.Τ.Α.
`Αρθρο 70 Επενδυτικά δάνεια Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων
`Αρθρο 71 Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων
`Αρθρο 72 Τροποποίηση του άρθρου 78 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143)
`Αρθρο 73
`Αρθρο 74 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α.
`Αρθρο 75
`Αρθρο 76
`Αρθρο 77
`Αρθρο 78
`Αρθρο 79
`Αρθρο 80 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2017
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: