Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2017

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1042264 ΕΞ 2017

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜΟΛ. ΑΞΙΑΣ

ΘΕΜΑ:

Δήλωση στοιχείων αξίας DV1 - άρθρο 6 και Παράρτημα 8 του Κατ΄ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/341 της Επιτροπής.

Σχετ: α. Η αριθ. ΔΔΘΤΟΚΑ 5026212 ΕΞ2015/17.12.2015 ΔΥΟ «Δήλωση στοιχείων αξίας DV1 - άρθρα 178, 179 και Παράρτημα 28 του καν. 2454/93» β. Η αριθ. ΔΤΔ Α 11847821 ΕΞ 2016/16.12.2016 Α.Υ.Ο.

Σας γνωρίζουμε ότι, για λόγους διευκόλυνσης των συναλλασσόμενων κατά τη συμπλήρωση και υποβολή του εντύπου δήλωσης στοιχείων αξίας DV1, η Υπηρεσία μας προχώρησε σε βελτίωση και αναμόρφωση του μορφότυπου του ηλεκτρονικού εντύπου, το οποίο είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/. Ειδικότερα, οι βελτιώσεις αφορούν στην επεξεργάσιμη μορφή του εντύπου δήλωσης στοιχείων αξίας DV1.

Επιπλέον, για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, και λαμβάνοντας υπόψη: α) την τροποποίηση των σχετικών ενωσιακών διατάξεων κατόπιν της εφαρμογής από 1.5.2016 του νέου Ενωσιακού Κώδικα (καν. 952/13 - UCC), και β) την ανωτέρω α΄ σχετική, με την οποία διατυπώθηκαν διάφορες οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν τη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων κατά την εισαγωγή και τη συμπλήρωση του DV1, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α) ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ DV1

1. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του καν. 2016/341 (Κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμός για τη συμπλήρωση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία, θα πρέπει να επισυνάπτεται στη διασάφηση μία δήλωση των στοιχείων της αξίας DV1, η οποία συντάσσεται επί του υποδείγματος που προβλέπεται στο Παράρτημα 8 του καν. 2016/341.

2. Όπως είναι γνωστό, επί της αξίας που δηλώνεται στη θέση 46 του ΕΔΕ, επιβάλλονται οι συντελεστές δασμών του Κοινού Δασμολογίου καθώς και λοιπές ενωσιακές επιβαρύνσεις, τυχόν μέτρα εμπορικής πολιτικής όπως δασμοί αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικοί δασμοί, κλπ. Επιπλέον, η δασμολογητέα αξία που δηλώνεται στη θέση 46 του ΕΔΕ, αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας του εμπορεύματος, για σκοπούς επιβολής της εθνικής φορολογίας που εισπράττεται από τις τελωνειακές αρχές κατά τον τελωνισμό, όπως είναι ο ΦΠΑ, οι ΕΦΚ, το τέλος ταξινόμησης, ο φόρος πολυτελείας, κλπ.

Κατά συνέπεια, η ορθή υποστήριξη της δηλούμενης στη θέση 46 δασμολογητέας αξίας με κατάλληλα συμπληρωμένο έντυπο δήλωσης στοιχείων αξίας DV1, όταν αυτό απαιτείται, συνιστά καθοριστικό παράγοντα για:

- την ορθή εφαρμογή των ενωσιακών διατάξεων περί δασμολογητέας αξίας,

- την ορθή διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας,

- την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας εκ των υστέρων ελέγχων,

- τη μείωση των διοικητικών βαρών για τους συναλλασσόμενους, με περιορισμό των περιπτώσεων αμφισβήτησης της δηλούμενης συναλλακτικής αξίας από τις τελωνειακές αρχές (άρθρο 140 του καν. 2447/2015),

- τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων.

B) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ DV1

1. Όλα τα προς συμπλήρωση πεδία του εντύπου δήλωσης αξίας DV1, βασίζονται στα στοιχεία και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 70, 71 και 72 του καν. 952/2013, αναφορικά με τη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας με βάση τη μέθοδο της συναλλακτικής αξίας των εμπορευμάτων.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με τη συμπλήρωση ή τον έλεγχο ενός ή περισσότερων πεδίων του DV1, θα πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά οι όροι της σύμβασης πώλησης.

2. Ειδικότερα, τα πεδία του εντύπου δήλωσης αξίας DV1 θα πρέπει να συμπληρώνονται ως ακολούθως:

- Πεδίο 1: Αναγράφεται το πλήρες όνομα και διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένης και της χώρας, του πωλητή των εμπορευμάτων.

- Πεδίο 2α: Αναγράφεται το πλήρες όνομα και διεύθυνση του αγοραστή.

- Πεδίο 2β: Αναγράφεται το πλήρες όνομα και διεύθυνση του διασαφιστή.

- Πεδίο 3: Αναγράφονται λεπτομέρειες των όρων παράδοσης των εμπορευμάτων, πχ C.I.F., F.O.B κλπ

- Πεδίο 4: Αναγράφεται ο αριθμός και ημερομηνία του τιμολογίου

- Πεδίο 5: Αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία της σύμβασης (αν υπάρχει)

- Πεδίο 6: Αναγράφεται ο αριθμός τυχόν Απόφασης της Τελωνειακής Περιφέρειας σχετικά με την προσθήκη royalties - δικαιωμάτων αδείας στη συναλλακτική αξία.

- Πεδίο 7α: Συνδεόμενα πρόσωπα - άρθρο 70 παρ. 3δ) καν. 952/2013. Για τη συμπλήρωσή του λαμβάνονται υπόψη οι όροι της σύμβασης, καθώς και ο ορισμός των συνδεόμενων προσώπων για σκοπούς διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 127 καν.(ΕΕ) αριθ. 2015/2447.

- Πεδίο 7β: Δηλώνεται αν η σχέση που υπάρχει μεταξύ αγοραστή και πωλητή έχει επηρεάσει την τιμή των εμπορευμάτων

- Πεδίο 7γ: (προαιρετική απάντηση) Η αναγραφή στο εν λόγω πεδίο είναι προαιρετική. Αναγράφεται εάν η συναλλακτική αξία των εισαγομένων εμπορευμάτων προσεγγίζει πολύ μια αξία όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 134 (2) του Καν (ΕΕ) αριθ. 2015/2447. Εάν η απάντηση είναι καταφατική τότε πρέπει να δοθούν αναλυτικές λεπτομέρειες.

- Πεδίο 8(α): Προϋποθέσεις εφαρμογής της μεθόδου της συναλλακτικής αξίας - Ειδικότερα δηλώνεται αν υφίστανται περιορισμοί όσον αφορά τη μεταβίβαση ή τη χρησιμοποίηση των εμπορευμάτων από τον αγοραστή εκτός αυτών που ορίζονται στο άρθρο 70 παρ. 3 στοιχεία α) i), ii), iii) του Καν.(ΕΕ) αριθ. 2015/2447.

- Πεδίο 8 (β): Προϋποθέσεις εφαρμογής της μεθόδου της συναλλακτικής αξίας - Ειδικότερα δηλώνεται αν η πώληση ή η τιμή εξαρτάται από προϋποθέσεις ή παροχές των οποίων η αξία δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί όσον αφορά τα υπό εκτίμηση εμπορεύματα. Πχ ο πωλητής μπορεί να έχει θέσει όρο ο αγοραστής να προβεί σε κάποιες ενέργειες ή να παράσχει κάποιες υπηρεσίες, επιπρόσθετα από την τιμή των εμπορευμάτων. Εάν μπορεί να προσδιοριστεί η αξία των όρων αυτών , θα πρέπει να δηλωθεί η αξία τους στο χώρο 11(β).

- Πεδίο 9(α): Δικαιώματα αδείας και Royalties - άρθρο 71 παρ. 1γ) καν. 2015/2447. Εδώ σημειώνεται απλά το κατάλληλο πεδίο «ΝΑΙ/ΟΧΙ», δηλ. δηλώνεται το αν υφίστανται τέτοιου είδους δικαιώματα, ενώ το ποσό των δικαιωμάτων αυτών που προστίθεται στην αξία συμπληρώνεται στο πεδίο 15 (βλ. κατωτέρω).

- Πεδίο 9(β): Προϋπόθεση εφαρμογής της μεθόδου της συναλλακτικής αξίας - άρθρο 71 παρ.3 στοιχείο γ) του Καν.(ΕΕ) αριθ. 2015/2447. Αναφέρεται αν οποιοδήποτε μέρος των εσόδων από κάθε μεταγενέστερη μεταπώληση, μεταβίβαση ή χρησιμοποίηση των εμπορευμάτων από τον αγοραστή δεν περιέρχεται αμέσως ή εμμέσως στον πωλητή, εκτός αν είναι δυνατόν να γίνει κατάλληλη προσαρμογή. Εάν πχ. η πώληση εξαρτάται υπό τον όρο της καταβολής άμεσα ή έμμεσα μέρους του προϊόντος κάθε μεταγενέστερης μεταπώλησης, μεταβίβασης ή χρησιμοποίησης των εισαγομένων εμπορευμάτων στον πωλητή, θα δηλωθεί ΝΑΙ και, εάν είναι δυνατόν, το ποσό να δηλωθεί στη θέση 16

- Πεδίο 10 (α): Δηλώνεται ο αριθμός των συμπληρωματικών φύλλων DV1 bis

- Πεδίο 10 (β): Δηλώνεται ο τόπος που συμπληρώσατε το DV1 καθώς και την ημερομηνία

- Πεδίο 11 (α): Δηλώνεται η καθαρή πληρωτέα ή πληρωθείσα τιμή στο νόμισμα του τιμολογίου

- Πεδίο 11 (β): Δηλώνονται οποιεσδήποτε έμμεσες πληρωμές οι οποίες αποτελούν διαμορφωτικό στοιχείο της δασμολογητέας αξίας (βλέπε πεδίο 8 (β)).

Δηλώνεται επίσης η συναλλαγματική ισοτιμία για τη μετατροπή του ξένου νομίσματος σε εθνικό νόμισμα.

- Πεδίο 12 Δηλώνεται το άθροισμα των πεδίων 11 (α) και 11 (β) σε εθνικό νόμισμα

- Πεδίο 13 (α): Δηλώνονται τα ποσά που καταβλήθηκαν για προμήθειες, αν υπάρχουν, εκτός από τις προμήθειες αγοράς.

- Πεδίο 13 (β): Δηλώνονται τα έξοδα για μεσιτείες

- Πεδίο 13 (γ): Δηλώνονται τα έξοδα για συσκευασία που αποτελούν μέρος του εμπορεύματος καθώς και το κόστος των υλικών συσκευασίας και των εργατικών, αν υπάρχουν.

- Πεδίο 14: Δηλώνεται το κόστος των υλικών και υπηρεσιών που παρέχονται αδαπανώς ή με μειωμένο κόστος από τον αγοραστή για την παραγωγή και πώληση των εισαγομένων εμπορευμάτων, αν υπάρχει.

- Πεδίο 15: Δηλώνονται τα ποσά για τα δικαιώματα αδείας και royalties που αφορούν τα εισαγόμενα εμπορεύματα και προστίθενται στη δασμολογητέα αξία εφόσον στο πεδίο 9 (α) έχει δοθεί καταφατική απάντηση.

Η συμπλήρωση του πεδίου αυτού γίνεται με βάση τα όσα ορίζονται στη σχετική Απόφαση της Τελωνειακής Περιφέρειας περί προσθήκης royalties - δικαιωμάτων αδείας, ενώ ο αριθμός της Απόφασης αναγράφεται στο πεδίο 6 του DV1.

- Πεδίο 16: Δηλώνεται το ποσό, αν μπορεί να αποτιμηθεί, εφόσον στη θέση 9 (β) έχει δοθεί καταφατική απάντηση

- Πεδίο 17: Δηλώνονται τα ποσά για έξοδα παράδοσης που βαρύνουν τον αγοραστή, σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες όρους παράδοσης (Incoterms) μέχρι το πρώτο σημείο εισόδου στην Ε.Ε. όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 137 του Καν. ΕΕ αριθ. 2015/2447, ενώ ο υπολογισμός αυτών γίνεται με τον τρόπο που καθορίζεται στα άρθρα 138 και 139 του Καν. ΕΕ αριθ. 2015/2447. Τυχόν σχετικά έξοδα μετά το πρώτο σημείο εισόδου στην Ε.Ε. και μέχρι τον τόπο παράδοσης του εμπορεύματος, δεν λαμβάνονται υπόψη για τη συμπλήρωση του πεδίου 17 και αναγράφονται στο πεδίο 19 προκειμένου να αφαιρεθούν από τη συναλλακτική αξία.

(α) μεταφορικά

(β) έξοδα φόρτωσης και διεκπεραίωσης

(γ) ασφάλιστρα (αν υπάρχουν)

- Πεδίο 18: Αθροίζεται το σύνολο των πεδίων 13 έως 17

- Πεδίο 19: Δηλώνονται όλα τα έξοδα μεταφοράς των εισαγομένων εμπορευμάτων μετά την είσοδό τους στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας όπως προβλέπονται στο άρθρο 71 στοιχείο (α) του Καν. ΕΕ αριθ. 952/2013.

- Πεδίο 20: Δηλώνονται όλα τα έξοδα τα σχετικά με εργασίες κατασκευής, εγκατάστασης, συναρμολόγησης, συντήρησης ή τεχνικής βοήθειας οι οποίες λαμβάνουν χώρα μετά την είσοδο στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης των εισαγόμενων εμπορευμάτων, όπως εγκαταστάσεις, μηχανές ή εξοπλισμός όπως προβλέπονται στο στοιχείο (β) του άρθρου 72 του Καν. ΕΕ αριθ. 952/2013 (εργασίες κατασκευής κλπ. μετά την εισαγωγή).

- Πεδίο 21: Δηλώνονται όλα τα έξοδα τα οποία έχουν ενσωματωθεί στην τιμή των εμπορευμάτων και τα οποία δεν αποτελούν διαμορφωτικό στοιχείο της δασμολογητέας αξίας, όπως τα ποσά των τόκων, τις προμήθειες αγοράς κα.

- Πεδίο 22: Δηλώνονται τα ποσά των δασμών ή φόρων εάν έχουν ενσωματωθεί στην πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή των εμπορευμάτων πχ εάν τα εμπορεύματα έχουν έρθει με όρους παράδοσης DDP (παραδοτέο, δασμοί πληρωμένοι) το ποσό των δασμών θα πρέπει να δηλωθεί σε αυτό το πεδίο ώστε να αφαιρεθεί από τον προσδιορισμό της δασμολογητέας αξίας.

- Πεδίο 23: Αθροίζεται το σύνολο των πεδίων 19 έως 22 και δηλώνεται το ποσό αυτό στο πεδίο αυτό.

- Πεδίο 24: Δηλώνεται το άθροισμα του Μέρους Α και του Μέρους Β αφού αφαιρεθεί το άθροισμα του Μέρους Γ. Το ποσό αυτό αποτελεί την δασμολογητέα αξία επί της οποίας θα υπολογιστούν και θα επιβληθούν οι εισαγωγικοί δασμοί.

Γ) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ DV1

Γ.1. `Αρθρο 6 παρ.4: Δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση υποβολής DV1

1. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/341 της Επιτροπής, οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατό να παραιτηθούν από την απαίτηση υποβολής DV1, όταν η δασμολογητέα αξία εμπορευμάτων δεν μπορεί να καθοριστεί με βάση τη μέθοδο της συναλλακτικής αξίας που προβλέπεται στο άρθρο 70 καν. 952/2013, και συνεπώς θα πρέπει να γίνει χρήση των βοηθητικών μεθόδων διαμόρφωσης της αξίας που προβλέπονται στο άρθρο 74 παρ. 2 και 3 του καν. 952/2013 (πανομοιότυπα και ομοειδή προϊόντα, τιμή μονάδας, υπολογιζόμενη αξία και εύλογη αξία).

2. Ως είναι ευνόητο, σύμφωνα με τη νομική διατύπωση της προαναφερόμενης διάταξης, η πρόβλεψη περί μη υποβολής του εντύπου DV1 στις περιπτώσεις εναλλακτικού προσδιορισμού της αξίας με βάση το άρθρο 74 του Καν. ΕΕ αριθ. 952/2013, δεν είναι υποχρεωτική για τις τελωνειακές αρχές, αλλά δυνητική, επομένως εμπίπτει στο πεδίο της διακριτικής ευχέρειας αυτών, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης που εξετάζεται.

Έτσι, εφόσον οι τελωνειακές αρχές θεωρούν ότι η συμπλήρωση των στοιχείων του DV1 σε μια συγκεκριμένη περίπτωση θα συνδράμει στην εφαρμογή των εναλλακτικών μεθόδων διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας, έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την υποβολή του από το διασαφιστή.

Γ.2. `Αρθρο 6 παρ. 5: Απαλλαγή από την υποβολή DV1

Σύμφωνα με την παρ. 5 του προαναφερόμενου άρθρου 6, οι τελωνειακές αρχές χορηγούν απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής των εν λόγω στοιχείων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α. Όταν η δασμολογητέα αξία των εισαγομένων εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ ανά αποστολή, με την επιφύλαξη ότι η αποστολή δεν αποτελεί μέρος τμηματικών ή πολλαπλών αποστολών από τον ίδιο αποστολέα στον ίδιο παραλήπτη

Β. Όταν η συναλλαγή στην οποία βασίζεται η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων είναι μη εμπορικού χαρακτήρα. Υπενθυμίζουμε ότι, η έννοια της εισαγωγής χωρίς εμπορικό χαρακτήρα ορίζεται στις Προκαταρκτικές Διατάξεις του Κοινού Δασμολογίου, Τίτλος ΙΙ, Σημείο Δ, παρ. 2. Ειδικότερα, προκειμένου μία εισαγωγή να θεωρηθεί ως μη εμπορική, θα πρέπει σωρευτικά:

• να έχει ευκαιριακό χαρακτήρα, και

• τα εμπορεύματα να προορίζονται χωρίς αμφιβολία, σύμφωνα με τη φύση ή την ποσότητά τους, για προσωπική ή οικογενειακή χρήση.

Γ. Όταν η υποβολή των εν λόγω στοιχείων δεν είναι αναγκαία για την εφαρμογή του κοινού δασμολογίου , δηλαδή οι εν λόγω δασμοί δεν εφαρμόζονται κατ΄ αξία αλλά μόνο ανά τεμάχιο ή κατά βάρος κλπ. Η υποβολή του DV1, πάντως, εξακολουθεί να απαιτείται στις περιπτώσεις όπου ο δασμός του Κοινού Δασμολογίου επιβάλλεται κατά ένα μέρος επί της αξίας και κατά ένα άλλο μέρος με άλλη μέθοδο, π.χ. δασμοί κατ΄ αξία σε συνδυασμό με γεωργικό στοιχείο (ΕΑ) κλπ.

Δ. Όταν δεν είναι απαιτητοί οι δασμοί που προβλέπονται στο κοινό δασμολόγιο, βάσει ειδικών τελωνειακών διατάξεων, π.χ. λόγω αναστολής δασμών, ποσόστωσης, προτιμησιακής συμφωνίας, κλπ.

Επισημαίνουμε ότι, στην περίπτωση αυτή, η μη απαίτηση πληρωμής των δασμών θα πρέπει να είναι συνολική, δηλαδή η απαλλαγή να αφορά στο σύνολο του συμβατικού δασμού του Κοινού Δασμολογίου και όχι σε ένα μόνο μέρος αυτού.

Γ.3. `Αρθρο 179 παρ. 3: Επαναλαμβανόμενες αποστολές

1. Σύμφωνα με την παρ. 6 του προαναφερόμενου άρθρου 6, οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατόν να χορηγήσουν απαλλαγή από την υφιστάμενη απαίτηση παροχής των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε περίπτωση συνεχούς κυκλοφορίας εμπορευμάτων από τον ίδιο πωλητή προς τον ίδιο αγοραστή και υπό τους ίδιους εμπορικούς όρους.

2. Για τους σκοπούς της διάταξης αυτής, ως «συνεχή κυκλοφορία εμπορευμάτων» θεωρούνται τα εμπορεύματα που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- πραγματοποιούνται υπό τις ίδιες εμπορικές συνθήκες,

- προέρχονται από τον ίδιο πωλητή, και

- προορίζονται για τον ίδιο αγοραστή.

3. Ωστόσο, οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει να απαιτούν την υποβολή του συνόλου των στοιχείων του εντύπου DV1 σε κάθε περίπτωση όπου μεταβάλλονται οι προαναφερόμενες συνθήκες, και οπωσδήποτε μετά την πάροδο τριετίας από την αρχική υποβολή τους.

4. Εφιστούμε ιδίως την προσοχή ότι η προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 6 παρ.6 καν. 2016/341:

- Δεν προβλέπει την ολική απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής του εντύπου DV1, αλλά απαλλάσσει τον διασαφιστή από τη συμπλήρωση ορισμένων μόνο στοιχείων του DV1, τα οποία μπορεί να παραμένουν ίδια για όλες τις αποστολές του συνεχούς ρεύματος εισαγωγών. Κατά συνέπεια, το έντυπο DV1 θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να υποβάλλεται στις περιπτώσεις αυτές, ως εξής:

• συνολικά συμπληρωμένο κατά την πρώτη αποστολή, και

• μερικώς συμπληρωμένο μόνο με τα στοιχεία που απαιτούνται στις επόμενες αποστολές.

- Δεν είναι υποχρεωτικής αλλά δυνητικής εφαρμογής για τις τελωνειακές αρχές, επομένως έγκειται στη διακριτική ευχέρεια των τελευταίων, ανάλογα με τη συγκεκριμένη περίπτωση, να επιτρέψουν την υποβολή μέρους μόνο των στοιχείων του εντύπου DV1 στις περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων αποστολών, όπως αυτές ορίζονται ανωτέρω.

Δ) ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ DV1

Όσον αφορά τον τρόπο υποβολής της δήλωσης αξίας DV1, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

- Το έντυπο DV1 θα πρέπει να συμπληρώνεται από τους εισαγωγείς, εφόσον απαιτείται, και στη συνέχεια να υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο τελωνείο.

- Η υποβολή του εν λόγω εντύπου θα πρέπει να γίνεται κατά την ίδια χρονική στιγμή με την απόδοση MRN στη διασάφηση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 της β΄σχετικής.

- Στη θέση 44.1 του ΕΔΕ, θα πρέπει να συμπληρώνεται ο κωδικός Ν934 στην περίπτωση υποβολής DV1, ενώ για την περίπτωση μη υποβολής, εφόσον αυτή η δυνατότητα παρέχεται από τις κείμενες κοινοτικές διατάξεις (πχ αξία κάτω των 20.000 ευρώ ανά αποστολή εφόσον δεν πρόκειται για τμηματικές αποστολές κλπ), συμπληρώνεται ο κωδικός 1724 «δεν απαιτείται η υποβολή DV1».

Παρακαλούμε για την τήρηση των ανωτέρω αναφορικά με την συμπλήρωση και τον έλεγχο του εντύπου δήλωσης αξίας DV1, λαμβανομένης υπόψη της σημασίας του για τη διαμόρφωση των στοιχείων που επηρεάζουν τη συναλλακτική αξία των εμπορευμάτων και τη συνακόλουθη ορθή δήλωση της αξίας στη θέση 46 του ΕΔΕ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: