Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αθήνα, 11 Αυγούστου 2020
Αρ. Πρωτ. Μ-Δ: 242

Προς:

1. Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Σ.Ε.), Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα

2. Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής (ΕΤΙΤΑ), Γ Σεπτεμβρίου 48Β, (Εργατικό Κέντρο, 5ος όροφος), 104 33 Αθήνα

3. Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βορείου Ελλάδος (ΕΤΙΤΒΕ), Αριστοτέλους 32 (Ε.Κ.Θ.), 546 31 Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΝΤ. 1/2020
Η ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΓΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ο.ΜΕ.Δ.
(του άρθρου 16 Α του Ν. 1876/1990)

Συνεδρίασε στην Αθήνα με έδρα τον Ο.ΜΕ.Δ., την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020, ώρα 14:00 με την εξής σύνθεση: α) Μαρίνα Παπαδοπούλου, Σύμβουλος Επικρατείας (Πρόεδρος), β) Κωνσταντίνο Αλεβιζοπούλου, Αρεοπαγίτης, γ) Χαράλαμπος Μπρισκόλας, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, δ) Κωνσταντίνος Κρεμαλής, Διαιτητής Ο.ΜΕ.Δ., ο οποίος παρέστη μέσω τηλεδιάσκεψης, και ε) Ιωακείμ Σμυρνιώτης, Διαιτητής Ο.ΜΕ.Δ., (τακτικά μέλη).

Θέμα της συζήτησης ήταν η εξέταση της υπ αριθμ. Μ-Δ: 184/001ΕΦ/3.7.2020 εφέσεως της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε.) κατά της υπ αριθμ. 3/2020 Διαιτητικής Απόφασης της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με εθνική εμβέλεια - μελών ΕΠΤΑ, ΕΤΓΓΒΕ και Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε"

.

Κατά τη συνεδρίαση παραστάθηκε η εκκαλούσα εκπροσωπούμενη από τους Αναστάσιο Τριαντάφυλλο, Ευστάθιο Γεωργόπουλο και Ισίδωρο Παπαμιχάλη (ο οποίος παρέστη μέσω τηλεδιάσκεψης) και το νομικό της σύμβουλο, Αλέξιο Παπασταύρου, καθώς και οι εφεσίβλητες ΕΠΤΑ και ΕΠΤΒΕ εκπροσωπούμενες από τους Γιώργο Αλιφέρη, Γιώργο Σκεπετζάκη και Γιώργο Παπαδόπουλο (ο οποίος παρέστη μέσω τηλεδιάσκεψης) και το νομικό σύμβουλο της ΕΠΤΑ Νικόλαο Ρουκλιώτη.

Οι εκπρόσωποι των μερών εξέθεσαν τις απόψεις τους, απάντησαν στις ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής, συμφωνήθηκε δε η απόφαση να δημοσιευθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας.

Μετά τη συνεδρίαση, η Επιτροπή διασκέφθηκε στην έδρα του Ο.ΜΕ.Δ. και ύστερα από εξέταση της εν λόγω έφεσης, της προηγηθείσας διαδικασίας, της εφαρμοστέας νομοθεσίας, και όλων των στοιχείων του φακέλου,

Έκρινε, σύμφωνα με το νόμο τα εξής:

1. Με τον πρώτο λόγο εφέσεως προβάλλεται (με αναφορά στο από 15.6.2020 υπόμνημα της ήδη εκκαλούσας προς την τριμελή Επιτροπή Διαιτησίας) ότι εσφαλμένα έγινε δεκτό με την προσβαλλομένη ότι η παρούσα υπόθεση διέπεται από τις διατάξεις του αρθρ. 16 του Ν. 1876/1990 , ως ίσχυαν πριν αντικατασταθούν με το άρθρο 57 του Ν. 4635/2019 (Α΄ 167/30.10.2019), διότι ο νέος αυτός νόμος δεν ορίζει ότι δεν καταλαμβάνει και τις ήδη αρξάμενες διαδικασίες προσφυγής στη διαιτησία. Συναφώς προβάλλεται ότι ακόμη και αν γινόταν δεκτό ότι ο Ν. 4635/19 δεν καταλαμβάνει τις αιτήσεις προσφυγής στη διαιτησία που είχαν ήδη ασκηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του (30.10.2019), εν προκειμένω, πάντως, η κρίσιμη αίτηση ασκήθηκε μετά την ημερομηνία αυτή, δεδομένου ότι, ναι μεν η σχετική αίτηση υποβλήθηκε από τις εφεσίβλητες στις 13.6.2019, πλην όμως η άσκηση της ολοκληρώθηκε μόνον μετά την κοινοποίηση της από τον Ο.ΜΕ.Δ. και στο άλλο μέρος, η οποία έλαβε χώρα στις 28.11.2019. Ενόψει αυτών, κατά την εκκαλούσα, εφαρμοστέος είναι ο νέος νόμος σύμφωνα με τον οποίο, η μονομερής προσφυγή στη διαιτησία περιορίζεται δραστικά και είναι πλέον δυνατή μόνον αν η διαφορά αφορά επιχειρήσεις κοινής ωφελείας κατά την έννοια του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1264/1982 και όπως αυτές ορίζονται στο Κεφ. Α του Ν. 3429/2005, σε συνδυασμό με το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 4270/2014 , μεταξύ των οποίων δεν περιλαμβάνονται οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί, σε κάθε δε περίπτωση, η επίδικη αίτηση προσφυγής στη διαιτησία δεν περιείχε την απαιτούμενη από το νέο νόμο πλήρη αιτιολογία, και επομένως η εν λόγω αίτηση διαιτησίας δεν υποβλήθηκε παραδεκτώς και έπρεπε να είχε απορριφθεί .

Κατά την ομόφωνη κρίση της Επιτροπής ο λόγος αυτός πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος. Ο νόμος, εφόσον δεν ορίζει ρητώς το αντίθετο, ορίζει για το μέλλον (ΑΚ αρθρ.2) καταλαμβάνει δε τις διαφορές που ανακύπτουν μετά την έναρξη της ισχύος του. Κατόπιν αυτού, οι ουσιαστικές ρυθμίσεις του Ν. 4635/2019, ο οποίος δεν περιέχει μεταβατικές διατάξεις, δεν εφαρμόζονται στις αιτήσεις διαιτησίας που είχαν ήδη υποβληθεί πριν από τις 30.10.2019, ημερομηνία δημοσιεύσεώς του στην ΕτΚ. Εξάλλου, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του Ν. 1876/1990, η αίτηση μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία ασκείται δια μόνης της υποβολής της στον Ο.ΜΕ.Δ., χωρίς να απαιτείται για την ολοκλήρωσή της, να κοινοποιηθεί αυτή και προς το άλλο μέρος (όπως αντιθέτως προβλέπεται στην περίπτωση της μεσολάβησης, με το άρθρο 15 παρ. 2 Ν. 1876/1990 ), ενώ η προβλεπόμενη στο άρθρο 16 παρ. 4 του Ν. 1876/1990 κλήση των μερών εντός 48 ωρών, εκ μέρους των Ο.ΜΕ.Δ. κινεί απλώς την περαιτέρω διαδικασία για την επιλογή των διαιτητών. Εν προκειμένω, η αίτηση υπαγωγής σε διαιτησία υποβλήθηκε από τις εφεσίβλητες ενώσεις στις 13.6.2019, ήτοι πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4635/2019 και ως εκ τούτου δεν καταλαμβάνεται από τις διατάξεις αυτού, είναι δε άνευ νομικής σημασίας το γεγονός ότι, λόγω οργανωτικών προβλημάτων του Ο.ΜΕ.Δ., η εν λόγω κλήση προς τα μέρη για την πρόοδο της διαδικασίας έλαβε χώρα στις 28.11.2019, μετά τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου.

2. Με τον δεύτερο λόγο της έφεσης αποδίδεται στην εκκαλουμένη απόφαση η πλημμέλεια ότι αναιτιολόγητα διατήρησε τη διάκριση των τεχνικών τηλεοράσεως σε 30 ειδικότητες (και βάσει της διάκρισης αυτής τις οικείες μισθολογικές κατηγορίες), χωρίς να λάβει υπόψη τα προσβληθέντα με το από 15.6.2020 υπόμνημα και τα προσκομισθέντα από την ΕΓΓΗΣΕΕ στοιχεία, από τα οποία προκύπτει η ανάγκη επαναπροσδιορισμού των εν λόγω ειδικοτήτων σε πέντε μόνον. Ο λόγος αυτός πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος διότι, όπως ειδικότερα εκτίθεται στην ΔΑ ΠΕΝΤ. 4/2016 η οποία αναφέρεται στην προσβαλλομένη, οι τεχνικοί των τηλεοπτικών σταθμών πρέπει να είναι ειδικώς εκπαιδευμένοι για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι δε σχετικές γνώσεις εξακολουθούν να παρέχονται από τμήματα ΑΕΙ, από ΙΕΚ και σχολές μελών της Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. και ως εκ τούτου ο διαχωρισμός ειδικοτήτων βάσει σπουδών δεν μπορεί να υποκατασταθεί από πιστοποίηση δεξιοτήτων αποκτώμενων εμπειρικώς. `Αλλωστε, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 της προσβαλλόμενης αποφάσεως, «εάν η τεχνολογία διαφοροποιήσει ή τροποποιήσει τον μέχρι σήμερα τρόπο εργασίας, την στελέχωση ή τις ειδικότητες, τότε οι τηλεοπτικοί σταθμοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συζητήσουν τις αλλαγές αυτές με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Συγχρόνως αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εκπαιδεύσουν το υπάρχον τεχνικό προσωπικό στις νέες ειδικότητες που τυχόν θα προκύψουν, εφόσον δεν απαιτούνται ειδικά αυξημένα τυπικά προσόντα σύμφωνα με τον νόμο, με στόχο την διασφάλιση των θέσεων εργασίας».

3. Η προσβαλλόμενη απόφαση, διατήρησε εξάλλου, στο άρθρο 9 παρ. 1, τη ρύθμιση σύμφωνα με την οποία τα εξωτερικά γυρίσματα καλύπτονται από ομάδα αποτελούμενη από δύο μέλη, ήτοι από ένα Εικονολήπτη τηλεόρασης ή Διευθυντή φωτογραφίας και από ένα Τεχνικό ENG ή ηχολήπτη ή βοηθό εικονολήπτη, καθώς και ότι κάθε εξωτερική μετάδοση, ζωντανή ή μαγνητοσκοπημένη, καλύπτεται από ομάδα αποτελούμενη από δύο Ηλεκτρονικούς ράδιο-ζεύξεων-LINK σε κάθε σημείο στο οποίο απαιτείται ράδιο-ζεύξη. Συγχρόνως, όμως διατήρησε στην παράγραφο 3 το ίδιου άρθρου και την πρόβλεψη ότι στην διάρκεια της ισχύος της τα μέρη θα εξετάσουν τυχόν αναγκαίες αναπροσαρμογές στην χρήση διμελών συνεργείων για εξωτερικές μεταδόσεις με βάση την εξέλιξη της τεχνολογίας και την εξέταση των συνθηκών ασφαλείας των εργαζομένων. Με την έφεση της Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. προβάλλεται ότι, όπως προκύπτει από τις προσκομισθείσες από αυτήν γνωμοδοτήσεις του Γ. Παπαγεωργίου, καθηγητή ηλεκτρολόγου μηχανικού και του Β. Βασσάλου, καθηγητή Πληροφορικής, τις οποίες η Τριμελής Επιτροπή Διαιτησίας παρέλειψε να λάβει υπ΄ όψη ή, άλλως εσφαλμένως εκτίμησε, οι εν λόγω ρυθμίσεις στοιχούν σε παρωχημένο στάδιο της τεχνολογίας και ότι με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων τεχνικώς εξελιγμένων μέτρων (κάμερες νέας τεχνολογίας, κινητά νέας γενιάς με ελάχιστο βάρος και όγκο) είναι εφικτή η λήψη, επεξεργασία και αναμετάδοση οπτικοακουστικών προϊόντων ακόμη και από ένα άτομο και, επομένως, είναι πλέον περιττή τόσο η ταυτόχρονη παρουσία εικονολήπτη και ηχολήπτη στα εξωτερικά γυρίσματα όσο και φυσική παρουσία δύο τεχνικών ράδιο ζεύξεων σε κάθε εξωτερική μετάδοση. Ο λόγος αυτός εφέσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, διότι στην προσβαλλόμενη απόφαση βεβαιώνεται ότι ελήφθησαν υπ΄ όψη και εκτιμήθηκαν όλα τα στοιχεία τα οποία επικαλέσθηκε η εργοδοτική πλευρά με τα υπομνήματα της και των οποίων το περιεχόμενο εκτιμάται ελευθέρως, μνημονεύεται δε ρητώς και η προαναφερθείσα ΔΑ ΠΕΝΤ. 4/2016. Στην τελευταία αυτή απόφαση αναφέρεται ειδικότερα, ότι από τις ανωτέρω γνωμοδοτήσεις των καθηγητών(των οποίων είχε γίνει επίκληση) δεν προέκυψε ότι τα μέλη της Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. έχουν παύσει να χρησιμοποιούν και παραλλήλως και μηχανές εικονοληψίας παλαιάς τεχνολογίας ,ούτε ότι αναιρείται η ανάγκη ύπαρξης διμελών συνεργείων στα εξωτερικά συνεργεία, αφενός για λόγους ασφάλειας των τεχνικών και αφετέρου για λόγους πληρότητας ήχου και εικόνας. Εξ άλλου, οι ρυθμίσεις του αρθρ. 9 δεν αποκλείουν την χρήση μονομελών συνεργείων σε κάθε περίπτωση αλλά, αντιθέτως, την επιτρέπουν κατόπιν συνεννοήσεως των μερών.

4. Η προσβαλλόμενη διατήρησε τους βασικούς μισθούς στο ύψος που είχε καθορισθεί με την ΔΑ Πεντ. 6/2015, το οποίο είχε διαμορφωθεί κατόπιν μειώσεως κατά 9-12%, των βασικών μισθών όπως ίσχυαν. Στη διατήρηση των μισθών στο ύψος αυτό η τριμελής Επιτροπή κατέληξε αφού έλαβε υπόψη την εξέλιξη του ΔΤΚ της ΕΛΣΤΑΤ του μηνός Απριλίου 2019 σε σχέση με το Δείκτη του Μαρτίου και τους αντίστοιχους Δείκτες του μηνός Απριλίου 2018 και 2017 καθώς και τα στοιχεία που προσκόμισε η εργοδοτική πλευρά με το από 15.6.2020 υπόμνημα της και συγκεκριμένα, τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των τηλεοπτικών εταιριών των τελευταίων ετών, τον αναλυτικό πίνακα οικονομικών αποτελεσμάτων 2010/2017, κα.

Με την έφεση της (όπως αναπτύχθηκε και κατά την προφορική διαδικασία ενώπιον της 5μελους Επιτροπής) η ΕΓΓΗΣΕΕ ισχυρίζεται ότι η προσβαλλομένη απόφαση δεν εκτίμησε ορθά τα παραπάνω στοιχεία, ενώ δεν έλαβε υπόψη τις νέες συνθήκες τις οποίες επικαλέστηκε ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής με το εν λόγω από 15.6.2020 υπόμνημα της, αναφορικά α) με την ενσκήψασα επιδημία covid 19 και τις βαρύτατες οικονομικές συνέπειες που έχει επιφέρει στον κλάδο, ιδίως λόγω της μείωσης της διαφημιστικής δαπάνης, συνέπειες που δεν κατέστη δυνατό να ανασχεθούν με τα κυβερνητικά μέτρα που ελήφθησαν υπέρ των επιχειρήσεων β) την είσοδο στην τηλεοπτική αγορά του νέου σταθμού MEGA CHANNEL, που έχει ως συνέπεια την περαιτέρω μείωση της "διαφημιστικής πίτας" και γ) την επικείμενη αδειοδότηση 4 σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας θεματικού περιεχομένου, παράγοντες που καθιστούν την ήδη προβληματική οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων εξαιρετικά δυσοίωνη, και ως εκ τούτου επιβάλουν τη μείωση του μισθολογικού κόστους. Ο λόγος αυτός πρέπει να απορριφθεί διότι από τα προσκομισθέντα από την εκκαλούσα στοιχεία (τα οποία ανάγονται στα έτη 2010 έως 2017), δεν προκύπτει ότι έχουν μεταβληθεί σημαντικά οι οικονομικές συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούσαν οι τηλεοπτικοί σταθμοί τα τελευταία χρόνια, ώστε να δικαιολογείται η μείωση των μισθών την οποία ζητεί η εκκαλούσα. Οι επιπτώσεις εξάλλου, από τις πρόσφατες εξελίξεις λόγω της πανδημίας και της εισόδου -ή της επικείμενης εισόδου- στην τηλεοπτική αγορά νέων σταθμών, δεν μπορούν να προσδιοριστούν επί του παρόντος επακριβώς, δεδομένου ότι δεν αποδεικνύονται με επίκαιρα οικονομικό στοιχεία (δημοσιευμένους ισολογισμούς ή στατιστικά δεδομένα), ενώ δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση υπέρ των πληττομένων επιχειρήσεων γενικώς, και υπέρ των τηλεοπτικών επιχειρήσεων ειδικότερα (επιδότηση μισθών, φορολογικές και ασφαλιστικές μειώσεις, αναστολή καταβολής τέλους τηλεοπτικής άδειας, επιχορηγήσεις κ.ά.).

5. Με τον τελευταίο λόγο της κρινόμενης έφεσης η ΕΓΓΗΣΕΕ ισχυρίζεται ότι η τριμελής Επιτροπή αναιτιολόγητα όρισε διετή διάρκεια ισχύος της παρούσας ΔΑ, χωρίς να λάβει υπόψη τα στοιχεία που επικαλέστηκε η εργοδοτική πλευρό με το ανωτέρω υπόμνημα της τα οποία θα επέβαλαν τον ορισμό μονοετούς διάρκειας, ενόψει των συνθηκών που έχουν ήδη εκτεθεί και οι οποίες καθιστούν παντελώς ανασφαλή την πρόβλεψη της οικονομικής κατάστασης για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Με την εκκαλουμένη αποφασίστηκε να οριστεί διετής διάρκεια στην παρούσα διαιτητική απόφαση, "προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος στα μέρη να προχωρήσουν στη σύναψη νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, μέσα σε κλίμα εργασιακής ειρήνης". Κατά την αυτοπρόσωπη παράσταση τους άλλωστε, τα μέρη συμφώνησαν στην ανάγκη συναινετικής ρύθμισης των όρων εργασίας των τεχνικών τηλεόρασης, με ΣΣΕ, δεδομένου ότι υπό την ισχύ του νέου Ν.4635/2019 περιορίζεται η δυνατότητα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία-στην οποία προσέφευγαν οι εργαζόμενοι τα τελευταία χρόνια. Επισημάνθηκε περαιτέρω ότι αν οριζόταν μονοετής διάρκεια της παρούσας ΔΑ, αυτή θα είχε ήδη λήξει (σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 8 του Ν. 1876/1990 και ενόψει της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για μεσολάβηση) με αποτέλεσμα να διαταραχθούν οι εργασιακές σχέσεις. Ενόψει αυτών αιτιολογημένα αποφασίστηκε να οριστεί διετής διάρκεια στην παρούσα διαιτητική απόφαση, ώστε τα μέρη να προχωρήσουν στη σύναψη νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, μέσα σε κλίμα εργασιακής ειρήνης, ενώ δεν αποδείχθηκε με επίκληση επίκαιρων στοιχείων,(κατά τα γενόμενα δεκτά και στην προηγούμενη σκέψη) ότι η οικονομική κατάσταση των τηλεοπτικών σταθμών θα επέβαλε τον ορισμό μονοετούς διάρκειας της απόφασης αυτής. Κατόπιν αυτών ο παραπάνω λόγος πρέπει να απορριφθεί, όπως και η κρινόμενη αίτηση στο σύνολο της.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την κρινόμενη έφεση.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 20 Ιουλίου 2020.

Η Πρόεδρος
Μαρίνα Παπαδοπούλου

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: