Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 16/3/2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αρ.Πρωτ. 43

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 15

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΘΕΜΑ:

Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου σύνταξης μισθωτών από 01/01/2017 έως 1/1/2020 κατ΄ εφαρμογή του αρθρ. 38 του Ν. 4387/16.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 1 , 4 και 5 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/12-5-2016 τ. Α΄) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού -συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις » σχετικά με την αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών κλάδου σύνταξης μισθωτών, και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ.1 του κοινοποιούμενου νόμου, ορίζεται ότι, το συνολικό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων, με την επιφύλαξη της παραγράφου 17 του άρθρου 39 του νόμου αυτού, με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας και κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων και κατά 13,33% σε βάρος των εργοδοτών.

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 38 του ίδιου νόμου προβλέπεται ότι, τυχόν υψηλότερα ή χαμηλότερα των οριζομένων ως ανωτέρω ποσοστών ασφαλιστικών εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης αναπροσαρμόζονται ετησίως ισόποσα και σταδιακά από 1/1/2017 και εφεξής ώστε από 1/1/2020 να διαμορφωθούν στο ποσοστό που ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο (δηλ. 13,33% για τον εργοδότη και 6,67% για τον ασφαλισμένο).

2. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 38 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι:

«5. Δεν αναπροσαρμόζονται και παραμένουν στο ύψος που προβλεπόταν μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων που εμπίπτουν στις κατηγορίες που εξαιρέθηκαν από την αύξηση των ορίων ηλικίας της υποπαραγράφου Ε3 της παρ. Ε του άρθρου 2 του Ν .4336/2015 , σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ . Φ 11321/ οικ . 47523/1570 απόφαση του Υπουργού Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ( Β΄ 2311) καθώς και των εργαζομένων που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του Ν .3863/2010 ( Α΄ 115), όπως ισχύει , καθώς και όσοι για την απασχόλησή τους δεν υπάγονταν στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ , αλλά υπάγονταν είτε αποκλειστικά και μόνο για τον κίνδυνο του ατυχήματος είτε εκτός αυτού και στον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος . Στο ίδιο ύψος παραμένουν και οι αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές.»

Κατόπιν τούτου, διευκρινίζεται ότι, δεν αναπροσαρμόζονται αλλά παραμένουν στο ύψος που προβλεπόταν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη) των κατηγοριών που αναφέρονται κατωτέρω ως εξής:

Α. Πρόσωπα που ,σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ,υπάγονται στον Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ) είτε αποκλειστικά και μόνο για τον κίνδυνο του ατυχήματος είτε, εκτός αυτού, και στον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος (π.χ. φοιτητές και σπουδαστές ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ , μεταπτυχιακοί φοιτητές κλπ. που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση που θεσμοθετημένα προβλέπεται από τα προγράμματα σπουδών τους για τη λήψη του πτυχίου τους, πρόσωπα που συμμετέχουν σε προγράμματα κοινωνικής επανένταξης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων / ΚΕΘΕΑ, κρατούμενοι εργαζόμενοι φυλακών κ. ά.).

Β. Κατηγορίες εργαζομένων που εξαιρέθηκαν από την αύξηση των ορίων ηλικίας του Ν.4336/2015, ήτοι:

I. Απασχολούμενοι οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του Νέου Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Φ.10221/οικ. 26816/929/30-11-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 2778/τ.Β΄/2-12-2011), ο οποίος εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του β΄ εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 28 του Α.Ν. 1846/51 , όπως ισχύει.

II. Απασχολούμενοι σε υπόγειες στοές μεταλλείων- λιγνιτωρυχείων και σε υποθαλάσσιες στοές, οι οποίοι ασφαλίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν.997/79 και της παρ. 2 του άρθρου 48 του Ν.2084/92 , όπως ισχύουν.

III. Απασχολούμενοι στην επιφάνεια μεταλλείων - λιγνιτωρυχείων, οι οποίοι ασφαλίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν.2335/95 , όπως ισχύουν.

IV. Ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου, παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.825/1978 όπως ισχύει (35ετία με βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα).

V. Απασχολούμενοι σε βαριές οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες, οι οποίοι ασφαλίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.1543/1985 όπως ισχύουν.

VI. Απασχολούμενοι ως προσωπικό ΟΤΑ σε υπηρεσίες υγιεινής -καθαριότητας, οι οποίοι ασφαλίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.1694/87 , όπως ισχύουν.

VII. Οι υπαγόμενοι στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα της τ. Διεύθυνσης Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ και οι απασχολούμενοι σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα, οι οποίοι ασφαλίζονται στον τομέα ΤΑΠ ΔΕΗ του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

VIII. Οι ναυτικοί, που ασφαλίζονται και συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις των παρ. 1 . 2 και 3 του άρθρου 14 του Π.Δ. 913/1978 .

IX. Οι ασφαλισμένοι για πρώτη φορά από 1/1/1993 που υπάγονται στις διατάξεις του νέου Πίνακα Β.Α.Ε., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν.2084/92 .

X. Οι ασφαλισμένοι για πρώτη φορά από 1/1/1993 που εργάζονται σε υπόγειες στοές μεταλλείων- λιγνιτωρυχείων, εναέριες ή υποθαλάσσιες εργασίες, καθώς και σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα προκειμένου για τους ασφαλισμένους του ΤΑΠ- ΔΕΗ.

XI. Οι ασφαλισμένοι για πρώτη φορά από 1/1/1993 οι οποίοι απασχολούνται σε οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες καθώς και το προσωπικό ΟΤΑ που απασχολείται σε υπηρεσίες υγιεινής - καθαριότητας και ασφαλίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4, άρθρου 24 του Ν.2084/92 .

3. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 38, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω (ενότητα 1), για την αναπροσαρμογή τυχόν υψηλότερων ή χαμηλότερων των οριζομένων στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου ποσοστών ασφαλιστικών εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης, εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. Φ11321/οικ.45947/1757/19-12-2016 Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 4458/τ.Β΄/30-12-2016).

Κατόπιν τούτου, από 1/1/2017 τα ποσοστά των ασφαλιστικών εισφορών κλάδου σύνταξης για τους ασφαλισμένους και τους εργοδότες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω αναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης, τα οποία απεικονίζονται στην ΑΠΔ με τους παρακάτω Κωδικούς Πακέτου Κάλυψης (ΚΠΚ) αντίστοιχα , αναπροσαρμόζονται ως εξής:

1. τ. Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ / τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ ΟΤΕ

ΚΠΚ 015

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

8,29%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017

17,70%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017

25,99%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017

7,75%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018

16,25%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018

24%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018

7,22%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019

14,79%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019

22,01%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019

6,67%
Από 1/1/2020

13,33%
Από 1/1/2020

20%
Από 1/1/2020

2. τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ ΟΣΕ- ΕΛΤΑ

ΚΠΚ 016

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

8,29%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017

17,33%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017

25,62%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017

7,75%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018

15,99%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018

23,74%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018

7,22%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019

14,67%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019

21,89%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019

6,67%
Από 1/1/2020

13,33%
Από 1/1/2020

20%
Από 1/1/2020

3. τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ / τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ τ. ΤΑΠΟΤΕ

ΚΠΚ 022

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

6,67%

17,33%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017

24%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017

15,99%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018

22,66%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018

14,67%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019

21,34%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019

13,33%
Από 1/1/2020

20%
Από 1/1/2020

4. τ. Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ / τ. ΤΣΠ-ΗΣΑΠ

ΚΠΚ 017

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

8,29%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017

17,70%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017

25,99%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017

7,75%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018

16,25%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018

24%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018

7,22%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019

14,79%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019

22,01%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019

6,67%
Από 1/1/2020

13,33%
Από 1/1/2020

20%
Από 1/1/2020

5. τ. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η ΕΘΝΙΚΗ (ΤΑΠΑΕ « Η ΕΘΝΙΚΗ»)

ΚΠΚ 018

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

6,67%

15,83%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017

22,5%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017

15%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018

21,67%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018

14,16%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019

20,83%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019

13,33%
Από 1/1/2020

20%
Από 1/1/2020

6. τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ / τ. ΤΣΠ-ΕΤΕ

ΚΠΚ 020

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

8,29%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017

18,27%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017

26,56% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017

7,75%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018

16,66%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018

24,41%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018

7,22%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019

14,98%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019

22,2%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019

6,67%
Από 1/1/2020

13,33%
Από 1/1/2020

20%
Από 1/1/2020

7. τ. Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ / τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ

ΚΠΚ 021

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

8,29%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017

18,08%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017

26,37%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017

7,75%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018

16,5%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018

24,25%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018

7,22%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019

14,9%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019

22,12%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019

6,67%
Από 1/1/2020

13,33%
Από 1/1/2020

20%
Από 1/1/2020

8. Πρώην Ταμείο Συντάξεων και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων

(πρώην ΤΣΕΑΠΓΣΟ)

ΚΠΚ 013

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

7,67% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017

14,58% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017

22,25% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017

7,34% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018

14,17% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018

21,51% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018

7,00% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019

13,75% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019

20,75% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019

6,67% Από 1/1/2020

13,33% Από 1/1/2020

20% Από 1/1/2020

9. Πρώην Ταμείο Συντάξεων και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων ( πρώην ΤΣΕΑΠΓΣΟ)

ΚΠΚ 1013

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

7,67%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017

14,58%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017

22,25%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017

7,34%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018

14,17%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018

21,51%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018

7,00%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019

13,75%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019

20,75%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019

6,67%
Από 1/1/2020

13,33%
Από 1/1/2020

20%
Από 1/1/2020

10. Προσωπικό εδάφους αεροπορικών επιχειρήσεων, ιπτάμενο προσωπικό αεροπορικών επιχειρήσεων ή ΥΠΑ- τεχνικό προσωπικό, πτυχιούχοι χειριστές αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη σε πτητικές εργασίες. «ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

ΚΠΚ 407, 416, 1401, 1404, 1407, 1408, 1413, 1416, 1417, 1422, 1423, 4408

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

9,9%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017

15,36%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017

25,26%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017

8,83%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018

14,69%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018

23,52%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018

7,75%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019

14,01%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019

21,76%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019

6,67%
Από 1/1/2020

13,33%
Από 1/1/2020

20%
Από 1/1/2020

11. Προσωπικό εδάφους αεροπορικών επιχειρήσεων, ιπτάμενο προσωπικό αεροπορικών επιχειρήσεων ή ΥΠΑ- τεχνικό προσωπικό, πτυχιούχοι χειριστές αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη σε πτητικές εργασίες. «ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

ΚΠΚ 474, 1474, 1475

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

8,32%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017

14,38%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017

22,7%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017

7,77%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018

14,03%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018

21,8%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018

7,22%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019

13,68%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019

20,9%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019

6,67%
Από 1/1/2020

13,33%
Από 1/1/2020

20%
Από 1/1/2020

12. Ηθοποιοί μελοδραματικού, μουσικού θεάτρου και θεάτρου πρόζας, μουσικοί εγχόρδων, κρουστών και πνευστών οργάνων, τεχνικοί θεάτρου και κινηματογράφου, υποβολείς, προσωπικό σκηνής, χορευτές. «ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

ΚΠΚ 446, 447, 448, 449

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

9,9%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017

15,36%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017

25,26%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017

8,83%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018

14,69%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018

23,52%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018

7,75%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019

14,01%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019

21,76%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019

6,67%
Από 1/1/2020

13,33%
Από 1/1/2020

20%
Από 1/1/2020

13. Ηθοποιοί μελοδραματικού, μουσικού θεάτρου και θεάτρου πρόζας, μουσικοί εγχόρδων, κρουστών και πνευστών οργάνων, τεχνικοί θεάτρου και κινηματογράφου, υποβολείς, προσωπικό σκηνής, χορευτές «ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

ΚΠΚ 480, 474, 461, 462, 463

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

8,32%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017

14,38%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017

22,7%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017

7,77%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018

14,03%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018

21,8%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018

7,22%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019

13,68%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019

20,9%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019

6,67%
Από 1/1/2020

13,33%
Από 1/1/2020

20%
Από 1/1/2020

4. ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΩΤΑΤΟ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

1. ΠΡΟΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Σύμφωνα με το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο του Ν.4093/12 (ΦΕΚ 222/12-11-2012 τ.Α΄) προβλέφθηκε μεν εναρμόνιση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών «παλαιών» και «νέων» ασφαλισμένων, δεν ήταν όμως για όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες ενιαίο, δεδομένου ότι, είχαν διατηρηθεί σε ισχύ καταστατικές ή γενικές διατάξεις σε ορισμένους φορείς, οι οποίες είτε προέβλεπαν υψηλότερο όριο είτε δεν προέβλεπαν την ύπαρξη ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, με αποτέλεσμα η εισφορά κλάδου σύνταξης στους φορείς αυτούς να υπολογίζεται στο σύνολο των αποδοχών, οι οποίες ήταν πολύ υψηλότερες από το ανωτέρω αναφερόμενο εναρμονισμένο ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών.

2. ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Με τις διατάξεις του Ν.4387/2016, θεσπίζονται ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών καθώς και ενιαίο ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για όλους τους μισθωτούς «παλαιούς» και «νέους» που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α.

Κατά συνέπεια και για τις ανωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες ασφαλισμένων ισχύει από 1/1/2017 το ανώτατο και κατώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών όπως αναφέρεται κατωτέρω.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 2 α και β του νόμου αυτού ,ορίζεται ότι το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών, συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού, και σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάξεις, στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

Με τις διατάξεις της παρ. 3 της υπ. ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) ορίστηκε ότι, ο κατώτατος βασικός μισθός άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 586,08 ευρώ.

Συνεπώς το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών ανέρχεται στο ποσό των 5.860,80 ευρώ και ισχύει από 1-1-2017.

Το εν λόγω ανώτατο όριο εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής όσον αφορά όμως μόνο στην εισφορά ασφαλισμένου.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4445/2016 (ΦΕΚ 236/τ.Α΄/19-12-2016) με τις οποίες προστίθεται περίπτωση γ΄ στην παρ.2 του άρθρου 38 του Ν.4387/2016 , θεσπίζεται ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους, η οποία καθορίζεται με βάση το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

Κατά συνέπεια , η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού των εισφορών ανέρχεται στο ποσό των 586,08 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι εφόσον ο μισθωτός είναι έως 25 ετών η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών της κατηγορίας αυτής με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους είναι η προβλεπόμενη με της διατάξεις της παρ.3( περ.β΄) της υποπαρ. ΙΑ. 11 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) , ήτοι 510,95 ευρώ.

Εννοείται, επίσης, ότι εφόσον η απασχόληση δεν είναι πλήρης, οι εισφορές υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως καταβαλλομένων αποδοχών, έστω και αν αυτές υπολείπονται της ανωτέρω κατά περίπτωση ελάχιστης μηνιαίας βάσης υπολογισμού εισφορών.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: