Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ημερομηνία: 01.03.2023

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αρ.Πρωτ. 100754/Σ.30775

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΔ. ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

 

 

ΘΕΜΑ:

Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικών αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ).

ΣΧΕΤ: α) Η αριθ. Δ.15/Δ΄/οικ. 61080/1692/5.12.2018 (ΑΔΑ: 6Ρ51465Θ1Ω-ΙΞΒ) Εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑΑ. β) Το αριθ. πρωτ. ΔΙΕΙΣΦΜΜ/647/823855/5.7.2019 (ΑΔΑ:6ΑΗΙ465ΧΠΙ-ΕΝ3) Γενικό έγγραφο του e-ΕΦΚΑ. γ) Η αριθ. Δ.15/Δ΄/ 44797/1191/25.11.2019 Εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑΑ.

 

Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 , όπως ισχύουν, ρυθμίζεται ο τρόπος εισφοροδότησης των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων προσώπων, στις περιπτώσεις που το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόληση τους σε ένα ή δύο εργοδότες και αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.

Με την πιο πάνω σχετική (α) Εγκύκλιο Οδηγία του Υπουργείου μεταξύ άλλων, προβλέπονταν η εξαίρεση από τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 των ασφαλισμένων του π. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, που αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, καθόσον για τα πρόσωπα αυτά συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.982/1979 .

Με το ανωτέρω σχετικό (β) Γενικό Έγγραφο του e-ΕΦΚΑ δόθηκαν οδηγίες για την διαχείριση των περιπτώσεων αυτών και την ενιαία εφαρμογή από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Με την αριθ. Δ.15/Δ΄/44797/1191/25.11.2019 Εγκύκλιο Οδηγία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι ανακαλείται ως προς το Κεφάλαιο Γ΄ η αριθ. Δ.15/Δ΄/οικ. 61080/1692/5.12.2018 Εγκύκλιος και οι υγειονομικοί που αμείβονται με ΔΠΥ εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016.

 

ΓΕΝΙΚΑ

Με τις καταστατικές διατάξεις του π. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ( άρθρο 4 του Ν.982/1979 ) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και οι επιχειρήσεις, που απασχολούσαν υγειονομικούς υποχρεούνταν στην καταβολή εργοδοτικής εισφοράς υπολογιζόμενης επί των πάσης φύσεως αποδοχών. Επομένως για τους υγειονομικούς, που διατηρούσαν ενεργή Μη Μισθωτή δραστηριότητα και παράλληλα απασχολούνταν σε επιχειρήσεις ή Νομικά Πρόσωπα αμειβόμενοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, ίσχυαν οι ανωτέρω καταστατικές διατάξεις και η καταβαλλόμενη εισφορά επιμερίζονταν μεταξύ εργοδότη και αντισυμβαλλόμενου, ανεξαρτήτως του αριθμού των εργοδοτών (έως 2).

Δεδομένου ότι η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016, ως νεότερη ειδική διάταξη, ρυθμίζει με ενιαίο τρόπο το καθεστώς υπολογισμού των εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων που αμείβονται με ΔΠΥ από 01.01.2017, κατισχύουν των διατάξεων του Ν.982/1979 και επομένως έχει εφαρμογή και στις περιπτώσεις των ασφαλισμένων υγειονομικών π. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ.

 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η ισχύς των ανωτέρω για τους υγειονομικούς αρχίζει την 1.1.2020.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Οι συμβάσεις μεταξύ αντισυμβαλλόμενων και ασφαλισμένων υγειονομικών, που εντάσσονται στις διατάξεις της παρ.9 του άρθρ.39 του Ν.4387/2016, λόγω απασχόλησης/αμοιβής με ΔΠΥ σε έως 2 εργοδότες, θα πρέπει να αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ.

Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων αυτών θα διενεργείται, όπως για λοιπούς Μη Μισθωτούς ασφαλισμένους, που υπάγονται στην ασφάλιση με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 και σύμφωνα με οριζόμενα στην εγκύκλιο 3/2020 του e-ΕΦΚΑ. Ειδικότερα οι αυτοαπασχολούμενοι Υγειονομικοί που αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών από ένα ή δύο εργοδότες θα πρέπει:

- Να επιλέγουν ασφαλιστική κατηγορία ως μη μισθωτοί ασφαλισμένοι και

- Για το ποσό της μηνιαίας εισφοράς θα λαμβάνεται υπόψη το ποσό της εισφοράς, ανά κλάδο ασφάλισης, από τη μισθωτή απασχόληση, το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας.

Με ευθύνη των Προϊστάμενων Διευθύνσεων και Τμημάτων να λάβει γνώση το προσωπικό αρμοδιότητάς σας.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ α.α.

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Π. ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ

Δ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

 

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: