Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

12 Δεκεμβρίου 2019
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 201

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4646

Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
`Αρθρο 1 Τροποποίηση του άρθρου 4 του ΚΦΕ για τη φορολογική κατοικία
`Αρθρο 2 Προσθήκη άρθρου 5Α στον ΚΦΕ για την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα
`Αρθρο 3 Τροποποίηση του άρθρου 8 του ΚΦΕ για τη ρύθμιση των ανείσπρακτων δεδουλευμένων αποδοχών
`Αρθρο 4 Τροποποίηση του άρθρου 13 του ΚΦΕ για τις παροχές σε είδος
`Αρθρο 5 Τροποποίηση του άρθρου 14 του ΚΦΕ, σχετικά με απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις
`Αρθρο 6 Τροποποίηση του άρθρου 15 του ΚΦΕ, σχετικά με τον φορολογικό συντελεστή
`Αρθρο 7 Τροποποίηση των άρθρων 15 και 40 του ΚΦΕ, σχετικά με τις δαπάνες που αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής
`Αρθρο 8 Τροποποίηση των άρθρων 15 και 64 του ΚΦΕ, σχετικά με καταβολές προς τους εργαζόμενους για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου
`Αρθρο 9 Τροποποίηση του άρθρου 16 του ΚΦΕ, σχετικά με τη μείωση φόρου εισοδήματος
`Αρθρο 10 Τροποποίηση του άρθρου 21 του ΚΦΕ για την υπαγωγή στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα
`Αρθρο 11 Τροποποίηση του άρθρου 22 του ΚΦΕ για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
`Αρθρο 12 Προσθήκη νέου άρθρου 22Β στον ΚΦΕ σχετικά με τη χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης στις επιχειρήσεις για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος
`Αρθρο 13 Τροποποίηση του άρθρου 23 του ΚΦΕ για μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες
`Αρθρο 14 Τροποποίηση του άρθρου 24 του ΚΦΕ για φορολογικές αποσβέσεις στα μη ρυπογόνα μέσα μεταφοράς
`Αρθρο 15 Τροποποίηση του άρθρου 26 του ΚΦΕ για τη διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων ποσών μικρού ύψους
`Αρθρο 16 Προσθήκη του άρθρου 39 Β του ΚΦΕ, σχετικά με την έκπτωση φόρου για δαπάνες που αφορούν λήψη υπηρεσιών για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων
`Αρθρο 17 Προσθήκη νέου άρθρου 42Α του ΚΦΕ και τροποποίηση του άρθρου 43 του ΚΦΕ, σχετικά με τη φορολόγηση δικαιωμάτων προαίρεσης ως υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου υπό όρους
`Αρθρο 18 Τροποποίηση του άρθρου 43Α, σχετικά με την απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω
`Αρθρο 19 Τροποποίηση του άρθρου 47 του ΚΦΕ, σχετικά με τις δωρεές σε χρήμα και είδος από τα Ιδρύματα προς το Δημόσιο
`Αρθρο 20 Προσθήκη άρθρου 48Α του ΚΦΕ για την απαλλαγή υπό όρους των νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από τον φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής
`Αρθρο 21 Τροποποίηση άρθρων 37, 43Α, 47, 61, 64 και 67 του ΚΦΕ, σχετικά με την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης των τόκων ομολόγων και ομολογιών
`Αρθρο 22 Τροποποίηση του άρθρου 58 του ΚΦΕ για τη μείωση του φορολογικού συντελεστή των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα
`Αρθρο 23 Τροποποίηση του άρθρου 63 του ΚΦΕ για αποσαφήνιση της ισχύουσας εξαίρεσης από την παρακράτηση φόρου από τόκους και δικαιώματα μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων υπό όρους
`Αρθρο 24 Τροποποίηση των άρθρων 40 και 64 του ΚΦΕ, σχετικά με τη φορολογία μερισμάτων
`Αρθρο 25 Τροποποίηση του άρθρου 65 του ΚΦΕ, σχετικά με τα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
`Αρθρο 26 Τροποποίηση του άρθρου 71 του ΚΦΕ, σχετικά με τη βεβαίωση ποσού ίσου με το 95% του φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα και τη μείωση της προκαταβολής φόρου του φορολογικού έτους 2018
`Αρθρο 27 Τροποποίηση των άρθρων 71Β και 71Γ του ΚΦΕ για την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών εισηγμένων και μη εισηγμένων ανώνυμων εταιρειών και Ε.Π.Ε.
`Αρθρο 28 Τροποποίηση του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 για την αναστολή του φόρου υπεραξίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
`Αρθρο 29 Τροποποίηση του άρθρου 15 και προσθήκη νέου άρθρου 54Δ του ΚΦΔ σχετικά με τη διακοπή προσβάσεων στις ψηφιακές πλατφόρμες οικονομίας διαμοιρασμού
`Αρθρο 30 Προσθήκη άρθρου 15Α στον ΚΦΔ για την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ
`Αρθρο 31 Τροποποίηση του άρθρου 36 του ΚΦΔ σχετικά με την παράταση της παραγραφής σε περίπτωση εκκίνησης ΔΑΔ
`Αρθρο 32 Τροποποίηση του άρθρου 36 του ΚΦΔ σχετικά με την προθεσμία παραγραφής
`Αρθρο 33 Τροποποίηση του άρθρου 46 του ΚΦΔ σχετικά με τα μέτρα διασφάλισης των οφειλών στο Δημόσιο
`Αρθρο 34 Τροποποίηση του άρθρου 50 του ΚΦΔ σχετικά με την αλληλέγγυα ευθύνη
`Αρθρο 35 Τροποποίηση των άρθρων 55Α και 58 ΚΦΔ
`Αρθρο 36 Τροποποίηση του άρθρου 54Α του ΚΦΔ σχετικά με το Πιστοποιητικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
`Αρθρο 37 Τροποποίηση του άρθρου 65Α του ΚΦΔ σχετικά με το φορολογικό πιστοποιητικό
`Αρθρο 38 Τροποποίηση του άρθρου 153 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
`Αρθρο 39 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α. σχετικά με την αναστολή του Φ.Π.Α. στη μεταβίβαση ακινήτων
`Αρθρο 40 Ρυθμίσεις Φ.Π.Α. για την υπαγωγή σε μειωμένους συντελεστές Φ.Π.Α.
`Αρθρο 41 Ρυθμίσεις για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο κρασί που δεν διατέθηκε στην κατανάλωση έως την κατάργηση του θετικού συντελεστή ΕΦΚ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 42 Τροποποίηση του άρθρου 62 του Ν. 4389/2016 για τη διαγραφή χρέους στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης
`Αρθρο 43 Τροποποίηση των περιπτώσεων 1, 3, 4, 7, 9, 12 και 15 της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του Ν. 4152/2013 για την αύξηση των δόσεων της πάγιας ρύθμισης
`Αρθρο 44 Διαγραφή ανείσπρακτων οφειλών για ποσά πολύ μικρού ύψους
`Αρθρο 45 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4308/2014 για τη μορφή του προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου
`Αρθρο 46 Τροποποίηση του Ν. 2579/1998 για την παράταση του τρόπου φορολόγησης οχημάτων δημοσίας χρήσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
`Αρθρο 47 Τροποποίηση του Ν. 1587/1950 για τη ρύθμιση θεμάτων φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων
`Αρθρο 48 Τροποποίηση του Ν. 2961/2001 για τη ρύθμιση θεμάτων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια
`Αρθρο 49 Τροποποίηση του Ν. 3427/2005 για τη ρύθμιση θεμάτων Υποβολής Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων
`Αρθρο 50 Τροποποιήσεις του άρθρου 15 του Ν. 3091/2002 για τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων
`Αρθρο 51 Τροποποιήσεις του Ν. 1249/1982 σχετικά με τον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
`Αρθρο 52 Τροποποίηση του Ν. 3746/2009 για τους τόκους ομολογιών
`Αρθρο 53 Τροποποίηση του άρθρου 31 του Ν. 2778/1999 για τον τρόπο φορολόγησης των εταιρειών που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία
`Αρθρο 54 Τροποποίηση του άρθρου 20 του Ν. 2778/1999 για τον τρόπο φορολόγησης των αμοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων
`Αρθρο 55 Τροποποίηση του άρθρου 39 του Ν. 3371/2005 για τον τρόπο φορολόγησης των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου
`Αρθρο 56 Τροποποίηση του άρθρου 103 του Ν. 4099/2012 για τον τρόπο φορολόγησης των ΟΣΕΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ
`Αρθρο 57 Προσδιορισμός και καταβολή τέλους ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων
`Αρθρο 58 Ρυθμίσεις θεμάτων φορολογίας πλοίων δεύτερης κατηγορίας του Ν. 27/1975
`Αρθρο 59 Ρυθμίσεις για την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων
`Αρθρο 60 Ρυθμίσεις για τη φορολογία πλοίων υπό ξένη σημαία
`Αρθρο 61 Ρυθμίσεις για τη ναύλωση γυμνού πλοίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 62 Ρυθμίσεις για την Ενιαία Αρχή Πληρωμής
`Αρθρο 63 Τροποποίηση του άρθρου 48 του Ν. 4557/2018 σχετικά με την εκπροσώπηση του Υπουργείου Οικονομικών
`Αρθρο 64 Τροποποίηση του άρθρου 31 του Ν. 4321/2015 σχετικά με την αλληλέγγυα ευθύνη για ασφαλιστικές εισφορές
`Αρθρο 65 Λοιπές διατάξεις
`Αρθρο 66 Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη εφαρμογής
`Αρθρο 67 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 68 Τροποποίηση του άρθρου 8 του Ν. 4557/2018 (Α΄ 139)
`Αρθρο 69 Τροποποίηση του άρθρου 75 του Ν. 4446/2016 (Α΄ 240)
`Αρθρο 70 Αντικατάσταση του άρθρου 15 του Ν. 4440/2016
`Αρθρο 71 Τροποποίηση του άρθρου 19 του Ν. 4440/2016
`Αρθρο 72 Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας από μετατάξεις και αποσπάσεις κατά παρέκκλιση του Ν. 4440/2016
`Αρθρο 73 Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας από διορισμούς και προσλήψεις
`Αρθρο 74 Θέματα ειδικής διαχείρισης Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
`Αρθρο 75 Τροποποίηση του άρθρου 3Α του Ν. 4182/2013
`Αρθρο 76 Τροποποίηση των άρθρων 15 και 60 ΚΦΕ, σχετικά με την αυτοτελή φορολόγηση υπό όρους των αθλητών
`Αρθρο 77 Τροποποίηση του άρθρου 19 ΚΦΕ, σχετικά με τη μείωση φόρου για δωρεές από ιδιώτες
`Αρθρο 78 Τροποποίηση του άρθρου 24 ΚΦΕ για προσαυξημένη έκπτωση στις φορολογικές αποσβέσεις των μη ρυπογόνων επιβατικών αυτοκινήτων
`Αρθρο 79 Τροποποίηση του Κεφαλαίου Α΄ «Αγαθά» του Παραρτήματος III του Κώδικα Φ.Π.Α. σχετικά με τον μειωμένο συντελεστή για φάρμακα που χορηγούνται σε ασθενείς με δυσίατα νοσήματα
`Αρθρο 80 Τροποποίηση του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013, σχετικά με την εξαίρεση των αυτοκινήτων πολυτέκνων από τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης
`Αρθρο 81 Φορολογικές ρυθμίσεις επί θεμάτων ΕΝ.Φ.Ι.Α.
`Αρθρο 82 Τροποποίηση των νόμων 4587/2018 και 3091/2002
`Αρθρο 83 Παραχώρηση δημοσίων κτημάτων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίω
`Αρθρο 84 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 85 Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος έτους 2019
`Αρθρο 86 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2019
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2019
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: