Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
2 Σεπτεμβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 3377

Αριθμ. 424

Διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών της Α.Α.Δ.Ε. και της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για την ένταξη δικαιούχων στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Των άρθρων 52 , 55 , 56 και 140 του Ν. 4001/2011 (Α΄/179), όπως ισχύει.

2. Του άρθρου 36 του Ν. 4067/2012 (Α΄/79), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Των παραγράφων 2 , 3 και 5 του άρθρου 47 του Ν. 4623/2019 (Α΄/134), όπως ισχύει.

4. Του άρθρου 17 του Ν. 4174/2013 (Α΄/170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Της υπ΄ αρ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (Β΄/1403), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αρ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ. 26884/15.12.2010 (Β΄/1963), Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ. 2036/31.1.2011 (Β΄/302), Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ. 4541/28.2.2011 (Β΄ 322), Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ.6713/ 24.3.2011 (Β΄/475), Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ. 29891/29.12.2011 (Β΄/3254), Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ. 878/17.1.201 3 (Β΄/94), Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ. 21235/20.11.2013 (Β΄/2957) αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, την Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ. 23823/23.12.2013 (Β΄/3274) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, την Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.10205/12.6.2014 (Β΄/1657) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, την υπ΄ αρ. ΥΠΕΝ/ ΥΠΡΓ/892/152/8.1.2018 (Β΄/242) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την υπ΄ αρ. ΥΠΕΝ/ ΔΗΕ/72919/1459/12.8.2019 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

6. Της υπ΄ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/78337/224/6.11.2018 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄/ 5030).

7. Του Ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (Α΄/245) όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 56 του Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄/134)και ισχύει.

8. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομα­σία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄/119).

9. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄/121).

10. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄/123).

11. Της υπ΄αρ. Υ6 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄/2902).

Β. Το με αρ. πρωτ. 7376/26.8.2019 αίτημα της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (KOT)».

Γ. Τους από 08.08.2018 Όρους Χρήσης Διαδικτυακών Υπηρεσιών (WebServices) Α.Α.Δ.Ε.

Δ. Τις από 01.03.2018 Προδιαγραφές Ημερολογίου Καταγραφής Κλήσεων της Α.Α.Δ.Ε.

Ε. Την ανάγκη διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών της Α.Α.Δ.Ε. και της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., προκειμένου να καταστεί δυνατή η άντληση στοιχείων και πληροφοριών, κατόπιν ρητής και ειδικής έγγραφης ή ηλεκτρονικής συγκατάθεσης των υποκειμένων των δεδομένων, από τα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές των ανωτέρω φορέων, με σκοπό την αξιολόγηση αιτήσεων που υποβάλλονται στη διαδικτυακή υπηρεσία της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. από τους καταναλωτές για ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

ΣΤ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών της Α.Α.Δ.Ε. και της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., προκειμένου να καταστεί δυνατή η άντληση των κάτωθι στοιχείων και πληροφοριών:

• Ένδειξη Εκκαθάριση

• Φορολογούμενο εισόδημα (όπως Κ.Ο. και Κ.Ε.Α.)

• Μισθοί

• Επιδόματα

• `Αλλα εισοδήματα

• Αξία ακινήτων

• Ένδειξη σκάφους, πισίνας

• ΑΦΜ συζύγου

• ΑΦΜ, ΑΜΚΑ τέκνων

• ΑΦΜ και μήνες διαμονής επισκεπτών

• Στοιχεία Διεύθυνσης (οδός, αριθμός, ΤΚ)

?• Ένδειξη φιλοξενίας

• ΑΦΜ φιλοξενούντα

• Κάτοικος Εξωτερικού

• Αριθμός αναπήρων

Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν προσωπικά δεδομένα των αιτούντων και η πρόσβαση σε αυτά γίνεται κατόπιν ρητής και ειδικής ηλεκτρονικής συγκατάθεσης των υποκειμένων των δεδομένων και μόνο από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. που αναφέρονται στο με αρ. πρωτ. 7376/26.8.2019 αίτημα της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (KOT)».

2. Σκοπός της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των ανωτέρω φορέων είναι η άντληση στοιχείων και πληροφοριών, για την αξιολόγηση αιτήσεων που υποβάλλονται στη διαδικτυακή υπηρεσία της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. από τους καταναλωτές για ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

3. Η επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. με την Α.Α.Δ.Ε. για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο προβλέπει ανταλλαγή της ελάχιστης δυνατής πληροφορίας, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων, όπως το εισόδημα μελών νοικοκυριού και η αξία της ακίνητης περιουσίας. Επίσης, προβλέπονται: α) η αυθεντικοποίηση του αιτούντος μέσω του oauth1.0 της Α.Α.Δ.Ε., β) η χρήση της νέας διαδικτυακής υπηρεσίας (webservice) της Α.Α.Δ.Ε. με την τρέχουσα εικόνα των μελών του νοικοκυριού, γ) η δυνατότητα τροποποίησης των στοιχείων και των μελών του νοικοκυριού από τον αιτούντα στην εφαρμογή της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., δ) η συναίνεση από τα μέλη του νοικοκυριού.

4. Υπάρχει καταγραφή των κλήσεων για την διερεύνηση προβλημάτων ή αμφισβήτησης κλήσεων της διαδικτυακής υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με τις από 01.03.2018 Προδιαγραφές Ημερολογίου Καταγραφής Κλήσεων της Α.Α.Δ.Ε.

5. Η υλοποίηση των webservice της Α.Α.Δ.Ε. γίνεται σύμφωνα με τους από 08.08.2018 Όρους Χρήσης Δια-δικτυακών Υπηρεσιών (WebServices) Α.Α.Δ.Ε.

6. Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2019
Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: