Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 28
25 Φεβρουαρίου 2010

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΄ ΑΡΙΘ. 3825

Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπόνδου Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου μετά του Τροποποιητικού στη Σύμβαση Πρωτοκόλλου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Αρθρο πρώτο

Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπόνδου Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 25 Ιουνίου 1997 και το Πρωτόκολλο μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σερβίας για την τροποποίηση της Σύμβασης αυτής, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 11 Νοεμβρίου 2008, το κείμενο των οποίων σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπόνδου Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου.

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και Η Ομόσπονδη Κυβέρνηση της Ομοσπόνδου Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας επιθυμώντας να συνάψουν Σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου, με σκοπό να δημιουργήσουν σταθερές προϋποθέσεις για πλήρη ανάπτυξη της οικονομικής, επενδυτικής και άλλης συνεργασίας μεταξύ των δύο Κρατών. Συμφώνησαν τα ακόλουθα:

Αρθρο 1 ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ
Αρθρο 2 ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
Αρθρο 3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Αρθρο 4 ΚΑΤΟΙΚΟΣ
Αρθρο 5 ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Αρθρο 6 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Αρθρο 7 ΚΕΡΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Αρθρο 8 ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Αρθρο 9 ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Αρθρο 10 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Αρθρο 11 ΤΟΚΟΙ
Αρθρο 12 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Αρθρο 13 ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αρθρο 14 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αρθρο 15 ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αρθρο 16 ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
Αρθρο 17 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΕΣ
Αρθρο 18 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 19 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αρθρο 20 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ
Αρθρο 21 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Αρθρο 22 ΑΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
Αρθρο 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αρθρο 24 ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Αρθρο 25 ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ
Αρθρο 26 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Αρθρο 27 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Αρθρο 28 ΜΕΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Αρθρο 29 ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ
Αρθρο 30 ΛΗΞΗ

Πρωτόκολλο

Μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σερβίας για την τροποποίηση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σε σχέση με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί του κεφαλαίου. Η Ελληνική Δημοκρατία και Η Δημοκρατία της Σερβίας

Επιθυμώντας να συνάψουν Πρωτόκολλο με σκοπό την τροποποίηση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σε σχέση με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί του κεφαλαίου, η οποία υπεγράφη στην Αθήνα στις 25 Ιουνίου 1997,

Αποφάσισαν τα ακόλουθα:

Αρθρο 1

Οι διατάξεις του `Αρθρου 8 της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας οε σχέση με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί του κεφαλαίου, η οποία υπεγράφη στην Αθήνα στις 25 Ιουνίου 1997, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

1. Κέρδη από την εκμετάλλευση πλοίων σε διεθνείς μεταφορές φορολογούνται μόνο στο Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο τα πλοία είναι νηολογημένα ή από το οποίο έχουν εφοδιαστεί ναυτιλιακά έγγραφα.

2. Κέρδη από την εκμετάλλευση αεροσκάφους στις διεθνείς μεταφορές φορολογούνται μόνο στο Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο βρίσκεται η έδρα της πραγματικής διοίκησης της επιχείρησης.

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζονται επίσης στα κέρδη που προέρχονται από τη συμμετοχή σε «pool», σε κοινοπρακτικής μορφής εκμετάλλευση ή σε πρακτορείο που λειτουργεί σε διεθνές επίπεδο.

Αρθρο 2

Οποιαδήποτε αναφορά στο `Αρθρο 8 που περιέχεται στη Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σε σχέση με τους φόρους επί ταυ εισοδήματος και επί του κεφαλαίου, η οποία υπεγράφη στην

Αθήνα στις 25 Ιουνίου 1997, θεωρείται ως αναφορά στο `Αρθρο 8 όπως αντικαταστάθηκε από το `Αρθρο 1 του παρόντος Πρωτοκόλλου.

Αρθρο 3

1. Ο όρος «Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας», που αναφέρεται στη Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σε σχέση με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί του κεφαλαίου, η οποία υπεγράφη στην Αθήνα στις 25 Ιουνίου 1997, θεωρείται ότι σημαίνει «Δημοκρατία της Σερβίας», αντιστοίχως έδαφος της Δημοκρατίας της Σερβίας.

2. Ο όρος «αρμόδια αρχή» του `Αρθρου 3 παράγραφος 1 του σημείου 9) της Σύμβασης που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος `Αρθρου, θεωρείται ότι σημαίνει:

- στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

- στην περίπτωση της Δημοκρατίας της Σερβίας, τον Υπουργό Οικονομικών της Δημοκρατίας της Σερβίας ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

Αρθρο 4

1. Το παρόν Πρωτόκολλο κυρώνεται και τίθεται σε ισχύ παράλληλα με τη Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σε σχέση με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί του κεφαλαίου, η οποία υπεγράφη στην Αθήνα στις 25 Ιουνίου 1997, σύμφωνα με τις διατάξεις του «`Αρθρου 29 αυτής.

2. Το Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία της ανταλλαγής των οργάνων επικύρωσης, (μοναδικό όργανο επικύρωσης και για τη Σύμβαση και για το Πρωτόκολλο), και οι διατάξεις του έχουν εφαρμογή σε σχέση με τους φόρους επί του εισοδήματος που αποκτάται και επί του κεφαλαίου που κατέχεται σε κάθε οικονομικό έτος που αρχίζει κατά ή μετά την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου του ημερολογιακού έτους που ακολουθεί αυτό κατά το οποίο έγινε η ανταλλαγή των κυρωτικών οργάνων.

3. Κατά την ημερομηνία κατά την οποία το παρόν Πρωτόκολλο και η Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σε σχέση με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί του κεφαλαίου, η οποία υπεγράφη στην Αθήνα στην Αθήνα στις 25 Ιουνίου 1997, έχει εφαρμογή η «Σύμβαση μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Ομοσπόνδου Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας περί αμοιβαίας απαλλαγής εκ του φόρου επί του εισοδήματος των κερδών των προερχομένων εκ της εκμεταλλεύσεως πλοίων και αεροσκαφών εν διεθνεί επικοινωνία», που υπεγράφη στην Αθήνα στις 15 Απριλίου 1967, παύει να ισχύει.

Αρθρο 5

Το παρόν Πρωτόκολλο παραμένει σε ισχύ έως ότου η Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σε σχέση με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί του κεφαλαίου, η οποία υπεγράφη στην Αθήνα στις 25 Ιουνίου 1997, καταγγελθεί από ένα Συμβαλλόμενο Κράτος σύμφωνα με τις διατάξεις του `Αρθρου 30.

Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω οι υπογράφοντες, δε-όντως εξουσιοδοτημένοι για αυτό, υπέγραψαν αυτό το Πρωτόκολλο.

Έγινε στην Αθήνα 11.11.2008 σε δύο πρωτότυπα στην Ελληνική, Σερβική και Αγγλική γλώσσα, όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διάστασης στην ερμηνεία, υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο.

Αρθρο δεύτερο

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης με το Τροποποιητικό σε αυτήν Πρωτόκολλο που κυρώνονται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 29 παράγραφος 2 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2010

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: