Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Ελλάδος - Κύπρου
Α.Ν. 573/27-9-1968 (1)
Περί κυρώσεως της μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Δημοκρατίας της Κύπρου συμβάσεως, περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και της αποτρο­πής της φοροδιαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους εισοδήματος (Φ.Ε.Κ. 223/27-9-1968, τ. Α΄).

`Αρθρον Μόνον

Κυρούται και έχει ισχύν Νόμου η υπογραφείσα εν Αθήναις την 30ήν Μαρτίου 1968 Σύμβασις μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Δημοκρατίας της Κύπρου, αποσκοπούσα εις την αποφυγήν της διπλής φορολογίας και την αποτροπήν της φοροδιαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους εισοδήματος, έχουσα ως κατωτέρω:

Ο παρών νόμος θέλει ισχύσει από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΣΥΜΒΑΣΙΣ

Μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Δημοκρατίας της Κύπρου περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και της αποτροπής της φοροδιαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους εισοδήματος.

Η Κυβέρνησις του Βασιλείου της Ελλάδος και η Κυβέρνησις της Δημοκρατίας της Κύπρου, επιθυμούσαι την αποφυγήν της διπλής φορολογίας και της φοροδιαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους εισοδήματος, συνεφώνησαν όπως συνάψωσι την ακόλουθον σύμβασιν. Προς τον σκοπόν τούτον ώρισαν ως πληρεξουσίους των:

(1) Ανακοίνωσις «περί ενάρξεως ισχύος της μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Δημοκρατίας της Κύπρου συμβάσεως «περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και της αποτροπής της φοροδιαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους εισοδήματος» (Φ.Ε.Κ. 14/3-2-1969, τ.Α΄):

Το Β. Υπουργείον των Εξωτερικών ανακοινοί ότι, την 16ην Ιανουαρίου 1969 έλαβε χωράν εν Αθήναις η ανταλλαγή των οργάνων επικυρώσεως της απογραφείσης εν Αθήναις την 30ην Μαρτίου 1968 μεταξύ του Β. της Ελλάδος και της Δημοκρατίας της Κύπρου, συμβάσεως «περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και της αποτροπής της φοροδιαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους εισοδήματος», κυρωθείσης δια του Α.Ν. 573/68 δημοσιευθέντος εις Φ.Ε.Κ. τεύχος Α΄ 223/1968.

Η ισχύς της εν λόγω συμβάσεως άρχεται συμφώνως τω άρθρω 26 αυτής, την 16ην Ιανουαρίου 1969, ημέραν ανταλλαγής των οργάνων επικυρώσεως.

Η Κυβέρνησις του Βασιλείου της Ελλάδος.

Την Α.Ε. τον Κύριον Παναγιώτην Πιπινέλην, Υπουργόν επί των Εξωτερικών,

Η Κυβέρνησις της Δημοκρατίας της Κύπρου

Την Α.Ε. τον Κύριον Νικόλαον Κρανιδιώτην, Πρεσβευτήν της Δημοκρατίας τη Κύπρου.

Οι εν λόγω πληρεξούσιοι επιδείξαντες προς αλλήλους τα πληρεξούσια τω έγγραφα, ευρεθέντα εν απολύτω τάξει, συνεφώνησαν ως ακολούθως:

`Αρθρον 1
`Αρθρον 2
`Αρθρον 3
`Αρθρον 4
`Αρθρον 5
`Αρθρον 6
`Αρθρον 7
`Αρθρον 8
`Αρθρον 9
`Αρθρον 10
`Αρθρον 11
`Αρθρον 12
`Αρθρον 13
`Αρθρον 14
`Αρθρον 15
`Αρθρον 16
`Αρθρον 17
`Αρθρον 18
`Αρθρον 19
`Αρθρον 20
`Αρθρον 21
`Αρθρον 22
`Αρθρον 23
`Αρθρον 24
`Αρθρον 25
`Αρθρο 26
`Αρθρον 27

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: