Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4446/2016.

Εισηγητική Έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 265
22 Νοεμβρίου 2001

ΝΟΜΟΣ ΥΠ `ΑΡΙΘ. 2960

Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
`Αρθρο 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 2 Τελωνειακό έδαφος
`Αρθρο 3 Αρμοδιότητες
`Αρθρο 4
`Αρθρο 5 Ωράριο λειτουργίας
`Αρθρο 6 Τελωνειακός περίβολος
`Αρθρο 7 Έγκριση εργασιών
`Αρθρο 8 Απαγορεύσεις
`Αρθρο 9 Περί ναυαγίου
`Αρθρο 10 Ανώτερη βία
`Αρθρο 11 Απόρρητο στοιχείων
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΤΙΚΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
`Αρθρο 12 Κατάθεση δηλωτικού
`Αρθρο 13
`Αρθρο 14
`Αρθρο 15
`Αρθρο 16
`Αρθρο 17
`Αρθρο 18
`Αρθρο 19
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
`Αρθρο 20 Αεροπορικές μεταφορές
`Αρθρο 21 Οδικές - Σιδηροδρομικές μεταφορές
`Αρθρο 22 Υποχρεώσεις προσώπων
`Αρθρο 23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ - ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
`Αρθρο 24 Είσοδος - Επιτήρηση εμπορευμάτων
`Αρθρο 25 Προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΑΣΜΟΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ
`Αρθρο 26
`Αρθρο 27
`Αρθρο 28 Αμφισβητήσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΟΦΕΙΛΗ
`Αρθρο 29 Γένεση, βεβαίωση, είσπραξη, απόσβεση τελωνειακής οφειλής
`Αρθρο 30 Εγγυήσεις
`Αρθρο 31 Συμπληρωματική βεβαίωση - Είσπραξη εκ των υστέρων
`Αρθρο 32 Αχρεωστήτως εισπραχθέντα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
`Αρθρο 33
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
`Αρθρο 34
`Αρθρο 35
`Αρθρο 36
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ - ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
`Αρθρο 37
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ
`Αρθρο 38
ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΖΩΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ
`Αρθρο 39
ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ
`Αρθρο 40
ΤΜΗΜΑ Ζ΄ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
`Αρθρο 41 Δικαιώματα υπερημερίας και αποταμίευσης Διοικητικό κόστος υπερημερίας
ΤΜΗΜΑ Η΄ ΠΟΙΝΕΣ ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
`Αρθρο 42
ΤΜΗΜΑ Θ΄ ΑΖΗΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
`Αρθρο 43
`Αρθρο 44
`Αρθρο 45
`Αρθρο 46
`Αρθρο 47
`Αρθρο 48
`Αρθρο 49
ΤΜΗΜΑ Ι΄ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
`Αρθρο 50
`Αρθρο 51
ΤΜΗΜΑ ΙΑ΄ ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ ΥΛΕΣ
`Αρθρο 52
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
`Αρθρο 53 Επιβολή του φόρου
`Αρθρο 54 Αντικείμενο του φόρου
Αρθρο 55 Ορισμοί
Αρθρο 56 Απαιτητό του φόρου
Αρθρο 57 Ειδικές περιπτώσεις απαιτητού του φόρου
`Αρθρο 58 Ειδικές περιπτώσεις κυκλοφορίας προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση
Αρθρο 59 Απόκτηση από ιδιώτες
`Αρθρο 60 Πωλήσεις εξ αποστάσεως
Αρθρο 61 Καταστροφές και απώλειες προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση σε άλλο κράτος - μέλος
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
`Αρθρο 62 Παραγωγή - Μεταποίηση - Κατοχή
`Αρθρο 63 Σύσταση φορολογικών αποθηκών
Αρθρο 64 Αναγνώριση εγκεκριμένου αποθηκευτή
Αρθρο 65 Καταστροφές και απώλειες προϊόντων που τελούν υπό καθεστώς αναστολής
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Αρθρο 66 Επιστροφή ή διαγραφή του φόρου Βεβαίωση και είσπραξη εκ των υστέρων
Αρθρο 67 Πωλήσεις από καταστήματα αφορολογήτων ειδών
Αρθρο 68 Απαλλαγές
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 69 `Αγιο Όρος
`Αρθρο 70 Πωλήσεις προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση από καταστήματα πλοίων και αεροσκαφών
Αρθρο 71 Μικροί οινοπαραγωγοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΛΚΟΟΛΗ -ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΈΝΑ ΚΑΠΝΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
`Αρθρο 72 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 73 Συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
`Αρθρο 74 Ειδικές περιπτώσεις απαιτητού του φόρου
`Αρθρο 75 Κανονικές δεξαμενές καυσίμων και ειδικά εμπορευματοκιβώτια
Αρθρο 76 Παραγωγή ενεργειακών προϊόντων
`Αρθρο 77 Ειδικές περιπτώσεις επιστροφής του φόρου
`Αρθρο 78 Ειδικές απαλλαγές
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΑΛΚΟΟΛΗ - ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ
`Αρθρο 79 Γενικές διατάξεις
`Αρθρο 80 Αιθυλική αλκοόλη
`Αρθρο 81 Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης αιθυλικής και ισοπροπυλικής αλκοόλης - Καθορισμός του ύψους αυτού
`Αρθρο 82 Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης τσίπουρου ή τσικουδιάς μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων)
`Αρθρο 83 Απαλλαγές από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης αιθυλικής και ισοπροπυλικής αλκοόλης
Αρθρο 84 Ένσημες ταινίες φορολογίας αλκοολούχων ποτών
`Αρθρο 85 Καταστροφή ενσήμων ταινιών φορολογίας
`Αρθρο 86 Ορισμός μπύρας
`Αρθρο 87 Τρόπος υπολογισμού και συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
`Αρθρο 88 Ενδιάμεσα προϊόντα
Αρθρο 89 Συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
`Αρθρο 90 Κρασί
`Αρθρο 91 Συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης-Απαλλαγή
`Αρθρο 92 Ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση, εκτός από κρασί και μπύρα
`Αρθρο 93 Συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΠΝΑ
`Αρθρο 94 Είδη βιομηχανοποιημένων καπνών
`Αρθρο 95 Έννοια βιομηχανοποιημένων καπνών
Αρθρο 96 Προσδιορισμός του φόρου
`Αρθρο 97 Βάση υπολογισμού και συντελεστές του φόρου
Αρθρο 98 Βάση υπολογισμού του φόρου μικροποσοτήτων βιομηχανοποιημένων καπνών για ατομική χρήση
`Αρθρο 99 Μήκος τσιγάρων για τον υπολογισμό του φόρου
`Αρθρο 100 Καθορισμός της τιμής λιανικής πώλησης
`Αρθρο 101 Υπόχρεος καταβολής του φόρου
`Αρθρο 102 Ειδικές απαλλαγές βιομηχανοποιημένων καπνών
`Αρθρο 103 Αποδόσεις από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης
Αρθρο 104 Πίστωση φόρου
`Αρθρο 105 Ειδικές περιπτώσεις επιστροφής φόρου
`Αρθρο 106 Ένσημες ταινίες φορολογίας
`Αρθρο 107 Ενδείξεις και συσκευασία βιομηχανοποιημένων καπνών
`Αρθρο 108 Υπολείμματα καπνοβιομηχανίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
`Αρθρο 109 Βεβαίωση και είσπραξη φόρου
Αρθρο 110 Βεβαίωση και είσπραξη του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης - αλκοολούχων ποτών
`Αρθρο 111 Υπολογισμός, βεβαίωση και είσπραξη Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης βιομηχανοποιημένων καπνών
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Αρθρο 112 Διακίνηση υποκειμένων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής
Αρθρο 113 Εγγεγραμμένος παραλήπτης Εγγεγραμμένος αποστολέας
Αρθρο 114 Διακίνηση υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων μέσω μηχανοργανωμένου συστήματος
Αρθρο 115 Διαδικασίες σε περίπτωση που το μηχανοργανωμένο σύστημα είναι εκτός λειτουργίας
Αρθρο 116 Εναλλακτικές αποδείξεις - Αμοιβαία συνδρομή
`Αρθρο 117 Καταβολή δικαιώματος υπέρ Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.
Αρθρο 118 Παρατυπίες κατά τη διακίνηση υποκειμένων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής
Αρθρο 119 Παρατυπίες κατά τη διακίνηση υποκειμένων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΟΡΟΥ - ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
`Αρθρο 120 Έννοια όρων
`Αρθρο 121 Τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης
`Αρθρο 122 Τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης
`Αρθρο 123 Τέλος ταξινόμησης φορτηγών αυτοκινήτων
`Αρθρο 124 Τέλος ταξινόμησης μοτοσικλετών
`Αρθρο 125 Τέλος ταξινόμησης άλλων οχημάτων
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ - ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
`Αρθρο 126 Φορολογητέα αξία επιβατικών αυτοκινήτων
`Αρθρο 127 Κυλινδρισμός κινητήρα
`Αρθρο 128 Χρόνος γένεσης υποχρέωσης καταβολής του τέλους ταξινόμησης και απαιτητό αυτού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
`Αρθρο 129 Μεταφορά, αποστολή, άφιξη κοινοτικών οχημάτων
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
`Αρθρο 130 Βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης οχημάτων- Πιστοποιητικά ταξινόμησης
`Αρθρο 131 Βεβαίωση και είσπραξη εκ των υστέρων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ - ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ - ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ
`Αρθρο 132 Οριστικές απαλλαγές
`Αρθρο 133 Καθεστώτα αναστολής και προσωρινής απαλλαγής οχημάτων
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
`Αρθρο 134 Φορολογικές αποθήκες κοινοτικών οχημάτων
`Αρθρο 135 Αναγνώριση εγκεκριμένου αποθηκευτή κοινοτικών οχημάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
`Αρθρο 136 Περιορισμοί στην κατοχή και κυκλοφορία κοινοτικών οχημάτων
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
`Αρθρο 137 Παραβάσεις - Κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 138 Εγκατάλειψη υπέρ του Δημοσίου ή καταστροφή οχημάτων
`Αρθρο 139 Ελληνικές άδειες κυκλοφορίας προσωρινού τύπου
`Αρθρο 140 Φορολογική μεταχείριση μεταβιβαζομένων αυτοκινήτων μετοικούντων
`Αρθρο 141 `Αλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΝΝΟΙΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ
`Αρθρο 142 Έννοια και βεβαίωση παραβάσεων - παρατυπιών
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
`Αρθρο 143
`Αρθρο 144
`Αρθρο 145
`Αρθρο 146
`Αρθρο 147
`Αρθρο 148
`Αρθρο 149
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
`Αρθρο 150
`Αρθρο 151
`Αρθρο 152
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
`Αρθρο 153 Διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
`Αρθρο 154 Διοικητικές κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ
`Αρθρο 155 Έννοια λαθρεμπορίας
`Αρθρο 156
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΟΙΝΕΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ
Αρθρο 157
`Αρθρο 158
`Αρθρο 159
`Αρθρο 160
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
`Αρθρο 161
`Αρθρο 162
`Αρθρο 163
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ
`Αρθρο 164
`Αρθρο 165
`Αρθρο 166
`Αρθρο 167
`Αρθρο 168
`Αρθρο 169
`Αρθρο 170
`Αρθρο 171
`Αρθρο 172
`Αρθρο 173
`Αρθρο 174
`Αρθρο 175
`Αρθρο 176
`Αρθρο 177
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 178
`Αρθρο 179
`Αρθρο 180
`Αρθρο 181
`Αρθρο 182
`Αρθρο 183
`Αρθρο 184 Καταργούμενες και λοιπές διατάξεις
`Αρθρο 185 Έναρξη ισχύος

Παραγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα , 16 Νοεμβρίου 2001

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: