Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 30/05/2023

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 268092

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ

ΘΕΜΑ:

Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απογραφής Ιδιωτικών Οικοδομοτεχνικών Έργων.

ΣΧΕΤ.: 1. Το άρθρο 10 παρ. 7 του ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α΄ 43). 2. Η αριθμ. οικ. 52201 /19.07.2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας (ΦΕΚ Β΄ 3503). 3. Η αριθμ. 50208 ΕΞ 2022/30.11.2022 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΑ.) τηςΓ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Β΄ 6148).

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. οικ. 52201/19.07.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 3503) με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας ηλεκτρονικής απογραφής των ιδιωτικών οικοδομικών έργων στον e-ΕΦΚΑ και του χρόνου έναρξης εφαρμογής της», που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 10 παρ. 7 του Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α΄ 43) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Με την προαναφερόμενη απόφαση, στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού του e-ΕΦΚΑ & της προσπάθειας απλοποίησης και συντόμευσης των διαδικασιών, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης απογραφής ιδιωτικού οικοδομικού έργου, μέσω του ιστότοπου του e-EΦΚΑ ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) και ολοκλήρωσης αυτοματοποιημένα της απογραφής, χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία του εργοδότη σε Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ.

Για την εφαρμογή των προβλεπόμενων από την ανωτέρω ΚΥΑ, δημιουργήθηκε νέα διαδικτυακή υπηρεσία απογραφής ιδιωτικών οικοδομικών έργων, σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους, προϋποθέσεις και λειτουργικότητες.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ εμπίπτουν όλα τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα, για τα οποία ισχύει το αντικειμενικό σύστημα υπολογισμού των κατ΄ ελάχιστα απαιτούμενων ημερών εργασίας, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού Ασφάλισης του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ήτοι:

• Ιδιωτικά οικοδομικά έργα, εκτελούμενα με αυτεπιστασία ή κατά το σύστημα της αντιπαροχής, για τα οποία η έκδοση της οικοδομικής άδειας προϋποθέτει την προηγούμενη απογραφή τους και καταβολή προκαταβολής εισφορών στον e-ΕΦΚΑ, καθώς και την κατάθεση στην οικεία πολεοδομική υπηρεσία σχετικού σημειώματος από τον e-ΕΦΚΑ.

• Ιδιωτικά οικοδομικά έργα, εκτελούμενα με αυτεπιστασία, για τα οποία εκδίδεται οικοδομική άδεια χωρίς προϋπόθεση της προηγούμενης απογραφής τους στον e-ΕΦΚΑ (π.χ. άδειες μικρής κλίμακας ή σαρανταοκτάωρες) ή οικοδομικές εργασίες, για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Υπόχρεος Εργοδότης

Υπόχρεος εργοδότης για την απογραφή ιδιωτικού οικοδομικού έργου που ανεγείρεται, συμπληρώνεται, μεταρρυθμίζεται, επισκευάζεται ή κατεδαφίζεται, την υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) και την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για τις οικοδομικές εργασίες που εκτελούνται, είναι ο κύριος ή οι συγκύριοι του οικοπέδου.

Σε περιπτώσεις ανάθεσης οικοδομικών εργασιών με εργολαβία κατά το σύστημα της αντιπαροχής, υπόχρεοι εργοδότες θεωρούνται, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο, ο αρχικός κύριος ή οι αρχικοί συγκύριοι του οικοπέδου και ο εργολάβος κατασκευαστής ( άρθρο 8 παρ. 5 εδάφιο γ΄ του Α.Ν. 1846/51 , όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1. α του Ν. 2972/2001 , ΦΕΚ 291 Α΄).

Απογραφή έργου στο Μητρώο Εργοδοτών

Ο κύριος του έργου ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο υποχρεούται πριν από την έναρξη κάθε οικοδομικής εργασίας να αναγγείλει στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ την εκτέλεση του οικοδομοτεχνικού έργου ( άρθρο 6 Ν. 2972/2001 , ΦΕΚ 291 Α΄).

Αρμόδια Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ

Για τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα, αρμόδια για την απογραφή του έργου και την υποβολή της ΑΠΔ είναι η Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ στην ασφαλιστική περιοχή της οποίας εκτελείται το έργο ( άρθρο 4 παρ. 2 Ν. 2972/2001 , ΦΕΚ 291 Α΄).

Ισχύουσα Διαδικασία Απογραφής

Για την απογραφή ιδιωτικού οικοδομικού έργου στο Μητρώο Εργοδοτών του e-ΕΦΚΑ, οι εργοδότες συμπληρώνουν και υποβάλλουν στην αρμόδια, κατά τα παραπάνω, Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ το έντυπο «Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Οικοδομοτεχνικού Έργου», το οποίο περιέχει γενικά στοιχεία του κυρίου του έργου, γενικά στοιχεία εργολάβου (σε περίπτωση αντιπαροχής), στοιχεία υπευθύνων έργου και γενικά στοιχεία του έργου (άρθρο 8 του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την Εφαρμογή της ΑΠΔ, ΦΕΚ Β΄ 414/5.4.2002).

Η δήλωση πρέπει να είναι συμπληρωμένη σε όλα τα πεδία της, υπογεγραμμένη από τον υπόχρεο εργοδότη ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και υποβάλλεται στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά :

• Συμπληρωμένος πίνακας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ (ανάλογα με το είδος των εργασιών) εις διπλούν. Ειδικότερα, ο πίνακας Ι προσδιορίζει τον αριθμό των ημερομισθίων εργατοτεχνιτών μη στεγασμένων επαγγελμάτων ανά τ.μ. κτηρίου με τον οποίο υπολογίζονται οι κατ΄ ελάχιστον καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. Ο πίνακας ΙΙ (για κτήρια ή τμήματα κτηρίων, των οποίων η φέρουσα κατασκευή κατασκευάζεται από συνεργεία εστεγασμένων επαγγελμάτων) προσδιορίζει τον αριθμό των ημερομισθίων εργατοτεχνιτών μη στεγασμένων επαγγελμάτων ανά τ.μ. κτηρίου με τον οποίο υπολογίζονται οι κατ΄ ελάχιστον καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. Ο πίνακας ΙΙΙ προσδιορίζει τον αριθμό των ημερομισθίων ανά μονάδα οικοδομικής εργασίας σε προϋπάρχον κτήριο. Το πρώτο αντίγραφο κρατείται από την Τοπική Διεύθυνση και τίθεται στον εργοδοτικό φάκελο, το δεύτερο, το οποίο υπογράφεται από τον Προϊστάμενο Τμήματος Ασφάλισης & Εισφορών της Τοπικής Διεύθυνσης, συνοδευόμενο από το «Σημείωμα Κατάθεσης Εισφορών για έκδοση Οικοδομικής `Αδειας», υποβάλλεται από τον εργοδότη στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία (αν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας).

• Τίτλος ιδιοκτησίας.

• Ταυτότητα των κυρίων του έργου ή φωτοτυπία αυτής.

• Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ. του φυσικού ή νομικού προσώπου και των υπευθύνων αυτού.

• Επιπλέον, για νομικό πρόσωπο απαιτείται φωτοαντίγραφο εταιρικού ή καταστατικού ή συστατικού εγγράφου της κοινοπραξίας κλπ.

• Συμβολαιογραφικό προσύμφωνο με τον εργολάβο, σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών κατά το σύστημα της αντιπαροχής.

• Σύμβαση δωρεάς, σε περίπτωση δωρεάς ιδιωτών για ανέγερση δημόσιων κτηρίων ή τμημάτων αυτών ή εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σε αυτά.

• Έκθεση Μηχανικού για μειώσεις (εφαπτόμενα κτήρια ή/και κτήρια κατοικιών χωρίς σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα).

• Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (εάν αφορά έργο μικρής κλίμακας)

• `Αλλα δικαιολογητικά κατά την κρίση του υπαλλήλου ή εργοδότη.

Προκαταβολή Εισφορών και έκδοση «Σημειώματος Κατάθεσης Εισφορών για έκδοση Οικοδομικής `Αδειας»

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 39 του Κανονισμού Ασφάλισης Κ.Α. του τ. Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. (όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 της ΥΑ Φ.11321/19423/1405/15.12.2014 -ΦΕΚ Β΄ 3480/23-12-2014), για τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα προβλέπεται η καταβολή προκαταβολής εισφορών από τον εργοδότη κατά την αναγγελία του έργου στον e-ΕΦΚΑ. Στις περιπτώσεις που απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, η προκαταβολή καταβάλλεται πριν από την έκδοσή της. Η προκαταβολή έχει την έννοια της σύνδεσης του εργοδότη με τον e-ΕΦΚΑ και συμψηφίζεται με το ποσό των εισφορών των πρώτων υποβαλλόμενων ΑΠΔ, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών. Υπολογίζεται σε 1% του συνολικού αριθμού ημερομισθίων του πίνακα με ύψος ημερομισθίου που αντιστοιχεί στην 8η ασφαλιστική κλάση (31,67€, όπως ισχύει σήμερα). Δηλαδή, αν για οικοδομικό έργο καθορίζονται κατ΄ ελάχιστα 200 ημέρες εργασίας, η προκαταβολή θα υπολογισθεί στην δαπάνη που αντιστοιχεί στις 2 ημέρες εργασίας επί το ημερομίσθιο της 8ης ασφαλιστικής κλάσης (2 Χ 31,67€ = 63,34€ εργατική δαπάνη επί 75,372% = 47,74€).

Η εν λόγω προκαταβολή καταβάλλεται με Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης, το οποίο εκδίδεται κατά τη διαδικασία απογραφής του έργου και δύναται να εξοφληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα έκδοσής του, μέσω διατραπεζικού συστήματος (επιλογή: e-ΕΦΚΑ - ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΥΠΟΚ/ΤΩΝ). Στη συνέχεια, αφού καταβληθεί το ποσό της προκαταβολής, εκδίδεται το «Σημείωμα Κατάθεσης Εισφορών για Έκδοση Οικοδομικής `Αδειας» και χορηγείται στον εργοδότη, προκειμένου να το προσκομίσει στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία για έκδοση οικοδομικής άδειας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΝΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Απογραφή Ιδιωτικών Οικοδομοτεχνικών Έργων»

Η ανάπτυξη από 31/05/2023 νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας αποκλειστικά για την απογραφή ιδιωτικών οικοδομικών έργων, υποστηρίζει τις κάτωθι διαδικασίες:

Βασικά Λειτουργικά Βήματα

• Πρόσβαση με κωδικούς taxisnet

• Καταχώρηση στοιχείων εκτέλεσης του έργου

• Καταχώρηση/άντληση στοιχείων υπευθύνων (Φυσικών Προσώπων ή Νομικών Προσώπων)

• Καταχώρηση τεχνικών στοιχείων έργου (πίνακες Ι ή/και ΙΙ ή/και ΙΙΙ)

• Υποβολή δικαιολογητικών

• Ηλεκτρονική αποδοχή της απογραφής από όλους τους δηλωθέντες ως υπευθύνους στο ιδιωτικό οικοδομικό έργο

• Απόδοση Αριθμού Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου (Α.Μ.Ο.Ε.) και Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.) e-ΕΦΚΑ & ΤΕΚΑ (RF)

• Έκδοση (με δυνατότητα εκτύπωσης) των κάτωθι εντύπων: «Έντυπο Απόδοσης Αριθμού Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου» «Σημείωμα για Ημέρες Εργασίας Έργου»

«Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης» με RF πληρωμής της προκαταβολής «Σημείωμα Κατάθεσης Εισφορών για Έκδοση Οικοδομικής `Αδειας»

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Για την πρόσβαση στη νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία, ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

•- - Είσοδος στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ -> www.efka.gov.gr

• Επιλογή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες — Εργοδότες — «Απογραφή Ιδιωτικών Οικοδομοτεχνικών Έργων»

• Σύνδεση με τη χρήση κωδικών taxisnet και αυθεντικοποίηση του χρήστη, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες της οθόνης.

ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Ο υπόχρεος εργοδότης, εφεξής χρήστης της υπηρεσίας, εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία και υποβάλλει ηλεκτρονικό αίτημα απογραφής ιδιωτικού οικοδομικού έργου, αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθεί με χρήση κωδικών διαπιστευτηρίων του taxisnet και αποδεχτεί την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ιδίου και των τυχόν υπολοίπων συνυπόχρεων από τον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ), της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 22 και των άρθρων 26 και 29 του Ν. 4624/2019 (Α΄ 137), όπως ισχύει.

2. Συμπλήρωση των Στοιχείων Έργου

Ο χρήστης επιλέγει από μενού:

- Αυτεπιστασία ή

- Αντιπαροχή

Και συμπληρώνει:

- Είδος Έργου [π.χ. ανέγερση πενταώροφης πολυκατοικίας με υπόγειο και πέντε θέσεις στάθμευσης]

- Διεύθυνση Έργου [Οδός, Αριθμός (αν υπάρχει), ΤΚ, Πόλη (επιλογή), Νομός (επιλογή)]

- Ημερομηνία Έναρξης Εργασιών [καταχωρείται πιθανή ημερομηνία έναρξης εργασιών, η οποία πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας απογραφής ή να συμπίπτει με αυτήν]

Βάσει του ταχυδρομικού κώδικα του έργου προσδιορίζεται η αρμόδια Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ.

3. Συμπλήρωση των στοιχείων του/των φυσικού/ών ή του/των νομικού/ών προσώπου/ων εργοδότη/ών οικοδομοτεχνικού έργου:

Διευκρινίζονται τα ακόλουθα, όσον αφορά τα προσωπικά στοιχεία των Φυσικών Προσώπων (ΦΠ), των Νομικών Προσώπων (ΝΠ) & των υπευθύνων αυτών:

• Ο χρήστης (ΦΠ ή ΝΠ), κατά την είσοδό του στην εφαρμογή με χρήση των κωδικών taxisnet, βλέπει τον ΑΦΜ του και το Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία του προσυμπληρωμένα. Επιλέγει τον Ρόλο του (Κύριος ή Εργολάβος Έργου) και εισάγει τον 12ψήφιο Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (αν ο χρήστης είναι ΝΠ). Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία (Ταχ. Δ/νση, Στοιχεία Ταυτότητας, στοιχεία υπευθύνων ΝΠ, κλπ), τα οποία αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., αποθηκεύονται στη βάση, εμφανίζονται στην οθόνη της εσωτερικής εφαρμογής του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, χωρίς να απεικονίζονται στην οθόνη της διαδικτυακής εφαρμογής.

• Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι εργοδότες του έργου (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) είναι περισσότεροι του ενός, ο χρήστης εισάγει τον ΑΦΜ τους και τον 12ψήφιο Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (για ΝΠ), επιλέγει τον Ρόλο τους (Κύριος ή Εργολάβος Έργου) και το πεδίο «Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία» συμπληρώνεται αυτόματα με μερικώς κρυπτογραφημένη μορφή, δηλαδή εμφανίζονται τα τρία πρώτα γράμματα και οι υπόλοιποι χαρακτήρες αντικαθίστανται με αστερίσκους.

Επισημαίνεται ότι, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα πλήρη στοιχεία των συνυπόχρεων Φυσικών ή/και Νομικών Προσώπων & των υπευθύνων αυτών δεν είναι ορατά στην οθόνη της διαδικτυακής εφαρμογής, αλλά εμφανίζονται στην οθόνη της εσωτερικής εφαρμογής ΟΠΣ^-ΕΦΚΑ.

Εφόσον επαληθεύεται η ορθότητα των στοιχείων των υπευθύνων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., η εφαρμογή επιτρέπει την πρόσβαση στα επόμενα βήματα.

• Οι δηλωθέντες από τον χρήστη συνυπόχρεοι καταβολής ασφαλιστικών εισφορών πρέπει, με χρήση προσωπικών κωδικών taxisnet, να αποδεχθούν ηλεκτρονικά την απογραφή. (Πρώτα γίνεται η αποδοχή και μετά αποδίδεται Α.Μ.Ο.Ε., βλ. λεπτομέρειες παρακάτω στην παρ. 6).

4. Τεχνική Ανάλυση Ιδιωτικού Έργου κατά είδος κτιρίου και φάσεις εργασιών:

Ο χρήστης συμπληρώνει τον/τους πίνακα/ες Ι ή/και ΙΙ ή/και ΙΙΙ, ανάλογα με το είδος των οικοδομικών εργασιών και καταχωρίζει τις προβλεπόμενες (αν δικαιούται) κατά την απογραφή μειώσεις των κατ΄ ελάχιστα απαιτούμενων ημερομισθίων, για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση Απόφασης Διευθυντή της κατά τόπο αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ (εφαπτόμενα κτήρια, κτήρια κατοικιών χωρίς σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα, μέσος ζυγισμένος μειωτικός συντελεστής - ΜΖΜΣ, σχετ. Εγκ. 10/2015 τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΑΔΑ: 75ΩΖ4691ΩΓ-ΩΣΠ).

Ειδικότερα, για τις μειώσεις των κατ΄ ελάχιστα απαιτούμενων ημερομισθίων ισχύουν κατά περίπτωση τα κάτωθι:

1. Εφαπτόμενα κτήρια -> Οι μειούμενες ημέρες υπολογίζονται από τον χρήστη αναλογικά με βάση το ποσοστό των εργασιών που δεν θα εκτελεστούν σε σχέση με το σύνολο των εργασιών αυτών. Ισχύει για τους κωδικούς είδους κτηρίων από (01) έως (08) του Πίνακα Ι. Συγκεκριμένα, η μείωση αφορά κωδικούς είδους κτηρίων από (01) έως (06) του Πίνακα Ι και τις κατασκευαστικές φάσεις «Επιχρίσματα του κτηρίου» (03) και «Χρωματισμός του κτηρίου» (05). Ενώ, για κωδικούς είδους κτηρίων (07) και (08) του Πίνακα Ι οι αντίστοιχες εργασίες εμπεριέχονται στις κατασκευαστικές φάσεις «Τοιχοποιίες & Επιχρίσματα & Δάπεδα & Χρωμ. & Λοιπά» (07) και «Επιχρίσματα & Δάπεδα & Χρωματισμοί & Λοιπά» (09). Δηλαδή, ο χρήστης υπολογίζει με βάση την επιμέτρησή του, ποσοστό φάσης εργασιών που δεν θα εκτελεστούν (π.χ. 10% των επιχρισμάτων) και με βάση αυτή, στη συνέχεια, τις μειούμενες ημέρες από τη φάση. Ο χρήστης καταχωρίζει τις ημέρες μείωσης και επιλέγει την κατασκευαστική φάση του πίνακα, από λίστα αναζήτησης.

2. Κτήρια κατοικιών χωρίς σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα -> Θα αφαιρούνται ημερομίσθια από τη φάση «Εκσκαφές και οικοδομικός σκελετός του κτηρίου» (01) ίσα με τα 2/3 (66,67%) των ημερομισθίων της φάσης αυτής. Προσοχή: οι ημέρες μείωσης αφορούν μόνο κτήρια για χρήση κατοικίας (δηλαδή τη φάση 01 για κωδικό είδους κτηρίου 01 του Πίνακα I).

3. Μέσος Ζυγισμένος Μειωτικός Συντελεστής - ΜΖΜΣ -> Κατά την απογραφή ιδιωτικού οικοδομικού έργου, εφόσον καταχωρηθεί Πίνακας Ι ή Πίνακας ΙΙ ή Πίνακας Ι & ΙΙ και ο συνολικός αριθμός ημερομισθίων του Πίνακα Ι ή/και ΙΙ (εφόσον υπάρχουν και οι δυο Πίνακες, το κριτήριο είναι ο συνολικός αριθμός ημερομισθίων και των δυο Πινάκων), υπερβαίνει τις 3.000 ημέρες, εφαρμόζεται αυτόματα ο Μέσος Ζυγισμένος Μειωτικός Συντελεστής (ΜΖΜΣ) και γίνεται μείωση ως εξής:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

Μ.Ζ.Μ.Σ.

Από 1 έως 3.000

1,00

Από 3.001 έως 10.000

0,90

Από 10.001 έως 30.000

0,85

Από 30.001 και πάνω

0,80

Στον πίνακα απεικονίζονται οι τελικά απαιτούμενες κατ΄ ελάχιστον ημέρες εργασίας στο σύνολο και κατά φάση.

Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή διενεργεί αυτοματοποιημένο έλεγχο, ώστε όταν συμπληρώνεται ο:

• Πίνακας Ι -> να επιτρέπονται και οι τρεις (1, 2, 3) ανωτέρω κατηγορίες μειώσεων.

• Πίνακας ΙΙ -> να επιτρέπεται η κατηγορία μείωσης 3.

• Πίνακας ΙΙΙ -> δεν επιτρέπεται καμία μείωση.

5. Επισύναψη σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, για τα οποία δεν υφίσταται δυνατότητα να αντληθούν μέσω διαλειτουργικότητας.

Ο χρήστης πρέπει να επισυνάψει σε ηλεκτρονικό αρχείο (pdf):

- Τίτλο ιδιοκτησίας

- Συμβολαιογραφικό προσύμφωνο με τον εργολάβο (σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών κατά το σύστημα της αντιπαροχής)

- Σύμβαση δωρεάς (περιπτώσεις δωρεάς ιδιωτών για ανέγερση δημοσίων κτηρίων ή τμημάτων αυτών ή εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σε αυτά)

- Έκθεση Μηχανικού για μειώσεις (υποχρεωτικό σε περίπτωση που έχουν καταχωρηθεί μειώσεις (κάποιες από τις 2 ή/και οι 2):

• Εφαπτόμενα Κτήρια

• Κτήρια Κατοικιών χωρίς σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα

- Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (εάν αφορά έργο μικρής κλίμακας)

- `Αλλο (επιτρέπεται η επισύναψη και λοιπών δικαιολογητικών που ο χρήστης κρίνει ως αναγκαία να υποβάλει). Για παράδειγμα:

Κατά την απογραφή των έργων του Πίνακα ΙΙ, ο κύριος του έργου (υπόχρεος εργοδότης) πρέπει να δηλώνει ενυπόγραφα στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ ότι θα προσκομίσει πριν την τοποθέτηση του κτηρίου:

α) Συμβόλαιο ή συμφωνητικό για την κατασκευή του προκατασκευασμένου-λυόμενου κτηρίου, στο οποίο θα υπάρχει περιγραφή των εργασιών της φέρουσας κατασκευής, ώστε να προκύπτει βάσιμα ότι αυτός θα μορφωθεί κατά τμήματα και θα συναρμολογηθεί επί τόπου του έργου με συνεργείο της στεγασμένης επιχείρησης.

β) Δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας ότι ανέλαβε να εκτελέσει, με το μόνιμο προσωπικό της, το οποίο θα ασφαλίσει στον e-ΕΦΚΑ........................ με ΑΜ................., το κτίριο............................... του εργοδότη.........................επιφάνειας τ.μ....................

γ) Φωτοαντίγραφο του αντίστοιχου τιμολογίου.

Τα ανωτέρω έγγραφα δύναται να επισυναφθούν κατά την ηλεκτρονική απογραφή του έργου επιλέγοντας ως τίτλος δικαιολογητικού «ΑΛΛΟ».

6. Εφόσον υπάρχουν συνυπόχρεοι καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του έργου, τους οποίους ο χρήστης υποχρεούται να καταχωρήσει στην εφαρμογή, θα πρέπει να προηγηθεί η ηλεκτρονική αποδοχή της απογραφής από αυτούς, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3, άλλως δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική απογραφή. Δηλαδή, οι δηλωθέντες από τον χρήστη συνυπόχρεοι καταβολής ασφαλιστικών εισφορών πρέπει να εισέλθουν, με χρήση προσωπικών κωδικών taxisnet, στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απογραφής Ιδιωτικών Οικοδομοτεχνικών Έργων και να αποδεχθούν ηλεκτρονικά την απογραφή. Τα πρόσωπα που είναι εμπλεκόμενα στο εκάστοτε έργο, θα λάβουν σχετική ειδοποίηση (μέσω e-message και e-mail) για να το αποδεχτούν ή να το απορρίψουν.

7. Αφού πραγματοποιηθούν επιτυχώς οι προηγούμενες ενέργειες, αποδίδεται ο μοναδικός Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου (Α.Μ.Ο.Ε.) τον οποίο λαμβάνει ο χρήστης (εκτύπωση «Εντύπου Απόδοσης Αριθμού Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου», στο οποίο απεικονίζεται και η Τ.Π.Τ.Ε. e-ΕΦΚΑ / RF ΤΕΚΑ) και ολοκληρώνεται η απογραφή του στο Μητρώο Εργοδοτών Οικοδομοτεχνικών Έργων του e-ΕΦΚΑ.

8. Έκδοση (με δυνατότητα αποθήκευσης / εκτύπωσης) των κάτωθι εντύπων:

1. «Έντυπο Απόδοσης Αριθμού Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου» και «Σημείωμα για Ημέρες Εργασίας Έργου», τα οποία φέρουν μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών του e-ΕΦΚΑ και της σφραγίδας του e-ΕΦΚΑ και στα οποία αποτυπώνεται το πρωτόκολλο και η ημερομηνία απογραφής.

2. «Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης» με RF πληρωμής της προκαταβολής, που απαιτείται σε κάθε περίπτωση απογραφής.

3. «Σημείωμα Κατάθεσης Εισφορών για Έκδοση Οικοδομικής `Αδειας», το οποίο φέρει μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών του e-ΕΦΚΑ και της σφραγίδας του e-ΕΦΚΑ, προς χρήση στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης μαζί με το προαναφερόμενο «Σημείωμα για Ημέρες Εργασίας Έργου».

Παρατήρηση: Τα βήματα 1, 2, 3 μπορούν να γίνουν και μετά την έξοδο του χρήστη από την ηλεκτρονική υπηρεσία, εφόσον έχει εκδοθεί ΑΜΟΕ. Δηλαδή, ο χρήστης μπορεί να ξαναμπεί στην εφαρμογή και να ολοκληρώσει π.χ. το βήμα 3.

9. Ο Υπόχρεος Εργοδότης έχει τη δυνατότητα επισκόπησης τόσο των έργων που έχουν απογραφεί και στα οποία συμμετέχει, όσο και αυτών στα οποία εκκρεμεί η έγκριση (αποδοχή / απόρριψη) από τους λοιπούς συνυπόχρεους.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία πραγματοποιεί τους κάτωθι αυτοματοποιημένους ελέγχους:

• Καταχώρισης τουλάχιστον ενός Κυρίου του Έργου

• Μη καταχώρισης Εργολάβου, σε Έργο με ένδειξη «Αυτεπιστασία»

• Καταχώρισης Εργολάβου, σε Έργο με ένδειξη «Αντιπαροχή»

• Συμπλήρωσης τουλάχιστον ενός πίνακα εργασιών (Ι ή ΙΙ ή ΙΙΙ)

• Επισύναψης ηλεκτρονικού αρχείου του τίτλου ιδιοκτησίας, σε Έργο με ένδειξη «Αυτεπιστασία» και τίτλου ιδιοκτησίας & συμβολαιογραφικού προσυμφώνου με τον εργολάβο, σε Έργο με ένδειξη «Αντιπαροχή»

• Ορθής εφαρμογής μειώσεων

• Επισύναψης Έκθεσης Μηχανικού για Μειώσεις (εφόσον έχουν καταχωρηθεί μειώσεις)

• Ορθής καταχώρισης της «Ημερομηνίας Έναρξης Εργασιών» (πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας απογραφής ή να συμπίπτει με αυτήν)

• Αυτόματο υπολογισμό Ποσού Προκαταβολής

• Αυτόματο υπολογισμό αρχικού - τελικού αριθμού των κατ΄ ελάχιστον απαιτούμενων ημερομισθίων

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ «Διαχείριση Απογραφών Ιδιωτικών Οικοδομοτεχνικών Έργων»

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 της προαναφερόμενης ΚΥΑ «Στα στοιχεία της αίτησης και στα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν, έχουν πρόσβαση οι υπάλληλοι του οικείου υποκαταστήματος e-ΕΦΚΑ, στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου εμπίπτουν οι εργασίες του οικοδομικού έργου».

Ως εκ τούτου, δημιουργήθηκε ξεχωριστή ηλεκτρονική υπηρεσία «Διαχείριση Απογραφών Ιδιωτικών Οικοδομοτεχνικών Έργων» διαθέσιμη στους αρμόδιους υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ, με δυνατότητα αναζήτησης των Α.Μ.Ο.Ε. που έχουν αποδοθεί ηλεκτρονικά για την οικεία Τοπική Διεύθυνση και ελέγχου των υποβληθέντων αρχείων (δικαιολογητικών). Δηλαδή, ο αρμόδιος υπάλληλος της Τοπικής Διεύθυνσης έχει πρόσβαση στα έργα σε κατάσταση «Ολοκληρωμένα» (δηλ. έργα για τα οποία έχει αποδοθεί Α.Μ.Ο.Ε.), αρμοδιότητας της Τοπικής Διεύθυνσης που υπηρετεί.

Πρόσβαση παρέχεται στους υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ, που διαθέτουν τον ρόλο «PCADM - Διαχείριση Απογραφών Ιδιωτικών Οικοδομοτεχνικών Έργων» του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ. Ο ρόλος αυτός έχει ήδη προστεθεί αυτόματα σε όλους τους υπαλλήλους, που διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους κάτωθι ρόλους:

C_BBA «ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ»

CKBBA «ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (Κ)»

C_BB «ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΕΓΚΡΙΣΗ»

CKBB «ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΕΓΚΡΙΣΗ (Κ)»

Αν απαιτείται η προσθήκη ρόλων ή η ενεργοποίηση χρήστη ΟΠΣ^-ΕΦΚΑ, ακολουθείται η υφιστάμενη διαδικασία σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Παραγωγικής Λειτουργίας Κεντρικών Συστημάτων της Διεύθυνσης Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία ακολουθούνται τα πιο κάτω βήματα:

• Είσοδος στον εσωτερικό ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (INTRANET) με δίκτυο ΙΚΑΝΕΤ ή ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

• Επιλογή ενότητας «Σύνδεσμοι» -> «Διαχείριση Απογραφών Ιδιωτικών Οικοδομοτεχνικών Έργων» "Ί Σύνδεση με τη χρήση κωδικών ΟΠΣ-ΕΦΚΑ

Επισημαίνεται ότι:

• Η πληκτρολόγηση του κωδικού χρήστη και του συνθηματικού γίνεται με κεφαλαία γράμματα.

• Το μήκος του συνθηματικού (password) πρέπει να είναι από 8 έως 11 χαρακτήρες.

• - Όπου απαιτείται αλλαγή συνθηματικού, ώστε να καλύπτεται η παραπάνω απαίτηση, αυτή μπορεί να γίνει μέσω της υφιστάμενης εφαρμογής του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (επιλογή Διαχείριση Ασφάλειας -> Αλλαγή Συνθηματικού).

• Η ενημέρωση του υποσυστήματος των ηλεκτρονικών υπηρεσιών με το νέο συνθηματικό πραγματοποιείται κάθε μία ώρα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Η ορθή και πλήρης καταχώριση των στοιχείων του οικοδομικού έργου και των υπευθύνων του, καθώς και η υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις αφενός για την ολοκληρωμένη απογραφή του και αφετέρου για την εξασφάλιση των συμφερόντων του e-ΕΦΚΑ από μη νόμιμες συμπεριφορές. Ως εκ τούτου, για τα απογραφόμενα, μέσω της εν λόγω ηλεκτρονικής υπηρεσίας, ιδιωτικά οικοδομικά έργα πρέπει οπωσδήποτε να τηρείται η κάτωθι διαδικασία:

1. Έλεγχος, σε καθημερινή βάση, από τους αρμόδιους υπαλλήλους, των ιδιωτικών οικοδομικών έργων που έχουν απογραφεί ηλεκτρονικά στην ασφαλιστική περιοχή της οικείας Τοπικής Διεύθυνσης, ως προς την ορθότητα συμπλήρωσης των στοιχείων και κυρίως ως προς την ορθότητα και πληρότητα των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών, που πρέπει να επισυνάπτονται.

2. Εάν διαπιστωθούν λάθη ή ανακρίβειες στη διαδικτυακή απογραφή (π.χ. δεν επισυνάφθηκε ο αντίστοιχος τίτλος ιδιοκτησίας ή το αντίστοιχο συμβολαιογραφικό προσύμφωνο με τον εργολάβο για έργο με το σύστημα της αντιπαροχής), θα αποστέλλεται έγγραφη πρόσκληση στον υπόχρεο εργοδότη για προσκόμιση των αναγκαίων στοιχείων εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

3. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης στην πρόσκληση, θα αναστέλλεται άμεσα η δυνατότητα υποβολής ΑΠΔ μέσω διαδικτύου, θέτοντας οίκοθεν το έργο στην εσωτερική εφαρμογή ΟΠΣ^-ΕΦΚΑ σε κατάσταση «Εκκαθαρισμένο» (τύπος μεταβολής: «Αυτεπάγγελτη Μεταβολή»). Σημειώνεται ότι, όσον αφορά τα οικοδομοτεχνικά έργα, παρέχεται η δυνατότητα, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος e-ΕΦΚΑ, η άμεση αναστολή της δυνατότητας υποβολής ΑΠΔ, μέσω διαδικτύου, όταν το οικοδομοτεχνικό έργο τεθεί σε κατάσταση «Εκκαθαρισμένο». Στις περιπτώσεις αυτές, όταν επιχειρηθεί από τον πιστοποιημένο χρήστη υποβολή ΑΠΔ μέσω διαδικτύου, παράγεται το μήνυμα «Σας ενημερώνουμε ότι δεν μπορεί να υποβληθεί ΑΠΔ γιατί το έργο δεν είναι ενεργό στο Μητρώο Εργοδοτών Οικοδομοτεχνικών Έργων».

4. Εάν στη συνέχεια προσκομισθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κριθεί ότι συντρέχουν λόγοι το έργο να τεθεί εκ νέου στο ΟΠΣ σε κατάσταση «Ενεργό», πρέπει με ρόλο Προϊσταμένου να αλλάξει η κατάστασή του από «Εκκαθαρισμένο» σε «Ενεργό», ώστε να ενεργοποιηθεί αυτόματα εκ νέου η δυνατότητα υποβολής ΑΠΔ μέσω διαδικτύου.

5. Για τις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι έχουν υποβληθεί ΑΠΔ μέσω διαδικτύου, το περιεχόμενο των οποίων δεν ανταποκρίνεται σε πραγματική απασχόληση (εικονική ασφάλιση), θα εφαρμόζονται, σε συνεργασία με τα κατά τόπους αρμόδια Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης (Π.Ε.Κ.Α.), οι οδηγίες των με α.π. Ε41/42/7.2.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΛ14691ΩΓ-ΔΗ) και Γ99/1/87/20.5.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΑ4691ΩΓ-ΘΗ) Γενικών Εγγράφων τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (άρθρο 7 παρ. Α εδ. αε της αριθμ. 99447/2.11.2022 Απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ΦΕΚ Β΄ 5621).

6. Εάν διαπιστωθεί λανθασμένος χαρακτηρισμός του έργου από τον υπόχρεο εργοδότη (π.χ. το έργο έπρεπε να χαρακτηριστεί ως ιδιωτικό τεχνικό και όχι ως ιδιωτικό οικοδομικό) και ως εκ τούτου δεν έπρεπε να απογραφεί μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας, θα αποστέλλεται σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα στη Διεύθυνση Εισφορών Μισθωτών (e-mail: d.eisf.misth@efka.gov.gr), για αλλαγή χαρακτηρισμού του έργου, κατά τα γνωστά. Ευνόητο είναι ότι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ενημερώνεται εγγράφως ο υπόχρεος εργοδότης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Επισημαίνεται ότι:

• Απογραφή ιδιωτικού οικοδομικού έργου, με φυσική παρουσία των ενδιαφερομένων στην κατά τόπο αρμόδια Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ, προβλέπεται στις κάτωθι περιπτώσεις:

- Εκπρόθεσμων απογραφών.

- Αδυναμίας ή μη επιθυμίας χρήσης της εφαρμογής εκ μέρους των ενδιαφερομένων (ανεξαρτήτως αιτίας).

- Αποτυχίας ολοκλήρωσης της απογραφής μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

• Μετά την απόδοση Α.Μ.Ο.Ε. δεν είναι δυνατή η τροποποίηση, μέσω της εφαρμογής, των στοιχείων του έργου. Όλες οι μεταβολές θα πραγματοποιούνται, κατά τα γνωστά, μέσω του ΟΠΣ^-ΕΦΚΑ, από την οικεία Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ.

• Οι προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, μειώσεις των κατ΄ ελάχιστα απαιτούμενων ημερομισθίων, για τις οποίες απαιτείται έκδοση Απόφασης Διευθυντή της κατά τόπο αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ (σχετ. Εγκ. 10/2015 τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΑΔΑ: 75ΩΖ4691ΩΓ-ΩΣΠ), δεν υποστηρίζονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία απογραφής. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει, μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής απογραφής, ο ενδιαφερόμενος να απευθυνθεί με αίτησή του στην κατά τόπο αρμόδια Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να εκδοθεί σχετική Απόφαση.

Με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων, παρακαλούνται όπως λάβει γνώση της παρούσης το προσωπικό των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: