Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2020

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.: Ε. 2152

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

Δ / ΝΣΗ Ε . Φ . Κ . & Φ . Π . Α .

ΤΜΗΜΑ Ε- Φ.Π.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Θέμα:

Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών αναφορικά με την χρήση του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στις μάσκες προστασίας για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία από αυτόν.

Σχετ.: α. Η αριθ. πρωτ. Ε.2038/23-3-2020 εγκύκλιος Διοικητή ΑΑΔΕ β. η αριθ. Πρωτ. 39137/15-04-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Σε συνέχεια του ανωτέρω α) σχετικού με το οποίο κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 68, 20-03-2020), αναφορικά με την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του Ν. 2859/00, Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και σε συνέχεια γραπτών και προφορικών ερωτημάτων φορέων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/00) ο συντελεστής του φόρου καθορίζεται σε 24 % στη φορολογητέα αξία. Κατ εξαίρεση για τα αγαθά που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Ν.2859/00 ο συντελεστής του φόρου καθορίζεται σε 13% και 6% μειωμένος και υπερμειωμένος, αντίστοιχα.

2. Με το άρθρο 1 του Α΄ Μέρους της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 68, 20-03-20)τροποποιήθηκε το ανωτέρω Παράρτημα στα πλαίσια της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19, του κινδύνου διασποράς αυτού και τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας. Με τις διατάξεις αυτές, μεταξύ άλλων, προστέθηκε η παράγραφος 50 στο παράρτημα ΙΙΙ, σύμφωνα με την οποία οι μάσκες προστασίας για την προστασία από ιούς και την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών - νοσοκομειακή και ιδιωτική χρήση των ΔΚ ΕΧ 3926, ΕΧ 4015, ΕΧ 4818 και ΕΧ 6307, μετατάσσονται στον συντελεστή του φόρου έξι τοις εκατό (6%), έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

3. Συναφώς σύμφωνα και με τις οδηγίες που παρασχέθηκαν με την αριθ. πρωτ. Ε. 2038/23-03-2020 εγκύκλιο διαταγή του Διοικητή της ΑΑΔΕ, προκειμένου οι μάσκες να μεταταχθούν στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ έξι τοις εκατό (6%), θα πρέπει να πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις του νόμου ήτοι, να κατατάσσονται στις ανωτέρω δασμολογικές κλάσεις και να χρησιμοποιούνται για την προστασία από ιούς και την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών. Επιπλέον επισημάνθηκε στην εγκύκλιο αυτή ότι οι μάσκες για οικιακές εργασίες, επαγγελματικές χρήσεις, βιομηχανικές χρήσεις, μάσκες γενικής χρήσης εξακολουθούν να υπάγονται σε κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24%.

4. Σύμφωνα με την β) σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναφορικά με κατευθυντήριες οδηγίες σε σχέση με την παραγωγή και τη διάθεση μασκών προστασίας είτε πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προιόντα (αρμοδιότητας ΕΟΦ) είτε για μάσκες προστασίας της αναπνοής, μιας ή πολλαπλής χρήσης, που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη και προστασία από επιβλαβείς βιολογικούς παράγοντες όπως οι ιοί, πρέπει να πληρούν τους κανονισμούς, απαιτήσεις ασφαλείας και συμμόρφωσης που προβλέπονται στην σχετική ενωσιακή νομοθεσία και να φέρουν CE (εκτός των περιπτώσεων -που ρητά αναφέρονται στην εν λόγω εγκύκλιο - που παρέχεται η δυνατότητα διάθεσης χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης), ώστε να διακινούνται ελεύθερα στην εσωτερική αγορά επιτελώντας το ρόλο τους ως προς την προστασία των χρηστών.

Συνεπώς, με βάση τα ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι η βασική προϋπόθεση των σχετικών ως άνω διατάξεων για την υπαγωγή σε υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, των μασκών που κατατάσσονται στις ανωτέρω δασμολογικές κλάσεις, ήτοι ότι αυτές πρέπει να χρησιμοποιούνται για την προστασία από ιούς και την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών (ιδιαίτερα υπό τις παρούσες περιστάσεις του COVID 19), πληρείται, εφόσον ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τις αρμόδιες αρχές (Yπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ΕΟΦ). Ευνόητο είναι ότι εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις ο υπερμειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 6%, εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια συναλλαγής είτε στην εισαγωγή είτε στην παράδοσή τους (πώληση στο εσωτερικό

της χώρας).

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την πίστη τήρηση των ανωτέρω.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: