Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
3 Μαΐου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 62

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4469

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

`Αρθρο 1 Σκοπός ορισμοί
`Αρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 3 Κριτήρια επιλεξιμότητας
`Αρθρο 4 Υποβολή αίτησης
`Αρθρο 5 Περιεχόμενο αίτησης
`Αρθρο 6 Διορισμός συντονιστή - Δικαίωμα αποποίησης
`Αρθρο 7 Έλεγχος πληρότητας αίτησης και κοινοποίησή της στους πιστωτές
`Αρθρο 8 Διαδικασία διαπραγμάτευσης -Υποχρεώσεις εχεμύθειας και ειλικρίνειας
`Αρθρο 9 Υποχρεωτικοί κανόνες σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών
`Αρθρο 10 Αμοιβή του συντονιστή
`Αρθρο 11 Διορισμός εμπειρογνώμονα
`Αρθρο 12 Επικύρωση από το δικαστήριο
`Αρθρο 13 Αναστολή εκτελέσεως
`Αρθρο 14 Συνέπειες μη τήρησης της συμφωνίας -ανατροπή ή ακύρωση
`Αρθρο 15 Συμμετοχή του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
`Αρθρο 16 Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών
`Αρθρο 17 Συνεργασία χρηματοδοτικών φορέων
`Αρθρο 18 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
`Αρθρο 19 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3614/2007 (Α΄ 267)
`Αρθρο 20 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4314/2014 (Α΄ 265)
`Αρθρο 21
`Αρθρο 22
`Αρθρο 23 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 3 Μαΐου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: