Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Δεκεμβρίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 198

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 5072

Δάνεια: Διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία των ευάλωτων - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167, επανεισαγωγή του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2021/2167 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2008/48/ΕΚ ΚΑΙ 2014/17/ΕΕ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής (άρθρα 1 και 2 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
`Αρθρο 4 Ορισμοί (άρθρο 3 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
`Αρθρο 5 Γενικές απαιτήσεις άδειας λειτουργίας (άρθρο 4 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
`Αρθρο 6 Απαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας διαχειριστή πιστώσεων (άρθρο 5 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
`Αρθρο 7 Δυνατότητα κατοχής χρηματικών ποσών (άρθρο 6 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
`Αρθρο 8 Διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας διαχειριστή πιστώσεων (άρθρο 7 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
`Αρθρο 9 Έλεγχος ειδικής συμμετοχής
`Αρθρο 10 Αρχικό κεφάλαιο
`Αρθρο 11 Ανάκληση της άδειας λειτουργίας διαχειριστή πιστώσεων (άρθρο 8 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
`Αρθρο 12 Μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρο 9 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
`Αρθρο 13 Σχέση με τον δανειολήπτη, γνωστοποίηση των μεταβιβάσεων και μεταγενέστερες γνωστοποιήσεις (άρθρο 10 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
`Αρθρο 14 Συμβατική σχέση μεταξύ διαχειριστή πιστώσεων και αγοραστή πιστώσεων (άρθρο 11 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
`Αρθρο 15 Εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων από διαχειριστή πιστώσεων (άρθρο 12 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
`Αρθρο 16 Παροχή υπηρεσιών με ή χωρίς εγκατάσταση σε άλλα κράτη μέλη από αδειοδοτημένες Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (άρθρο 13 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
`Αρθρο 17 Παροχή υπηρεσιών με ή χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα από διαχειριστές πιστώσεων με έδρα σε άλλο κράτος μέλος (άρθρο 13 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
`Αρθρο 18 Εποπτεία των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις με άδεια λειτουργίας διαχειριστή πιστώσεων που παρέχουν υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη με ή χωρίς εγκατάσταση (άρθρο 14 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
`Αρθρο 19 Εποπτεία των διαχειριστών πιστώσεων με έδρα σε άλλα κράτη μέλη που παρέχουν υπηρεσίες στην Ελλάδα (άρθρο 14 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
`Αρθρο 20 Υποχρέωση πληροφόρησης για τις απαιτήσεις από συμβάσεις πιστώσεων (άρθρο 15 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
`Αρθρο 21 Υποχρεώσεις των αγοραστών πιστώσεων (άρθρο 17 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
`Αρθρο 22 Ορισμός διαχειριστών πιστώσεων ή άλλων οντοτήτων (άρθρο 18 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
`Αρθρο 23 Αντιπρόσωποι αγοραστών πιστώσεων από τρίτη χώρα (άρθρο 19 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
`Αρθρο 24 Γνωστοποίηση στις αρμόδιες αρχές της μεταβίβασης των απαιτήσεων από συμβάσεις πιστώσεων από τον αγοραστή πιστώσεων (άρθρο 20 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΠΙ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
`Αρθρο 25 Ορισμός αρμόδιων αρχών (άρθρο 21 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
`Αρθρο 26 Εποπτικός ρόλος και εποπτικές εξουσίες της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρο 22 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
`Αρθρο 27 Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις και διορθωτικά μέτρα από την Τράπεζα της Ελλάδος (άρθρο 23 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
`Αρθρο 28 Εποπτικός ρόλος, εποπτικές εξουσίες, διοικητικές κυρώσεις και διορθωτικά μέτρα από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (άρθρα 22 και 23 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
`Αρθρο 29 Εποπτικός ρόλος, εποπτικές εξουσίες, διοικητικές κυρώσεις και διορθωτικά μέτρα από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (άρθρα 22 και 23 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
`Αρθρο 30 Δικαίωμα δικαστικής προστασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
`Αρθρο 31 Παράπονα και καταγγελίες (άρθρο 24 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
`Αρθρο 32 Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 25 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
`Αρθρο 33 Επαγγελματικό και τραπεζικό απόρρητο
`Αρθρο 34 Συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών (άρθρο 26 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4438/2016
`Αρθρο 35 Υποχρέωση πληροφόρησης πριν την εκχώρηση - Προσθήκη άρθρου 26α στον Ν. 4438/2016 (παρ. 1 άρθρου 28 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
`Αρθρο 36 Συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 27 ν. 4438/2016 (παρ. 2 άρθρου 28 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
`Αρθρο 37 Δικαιώματα του καταναλωτή σχετικά με την εκχώρηση - Προσθήκη άρθρου 27α στον ν. 4438/2016 (παρ. 3 άρθρου 28 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄
`Αρθρο 38 Ενώσεις Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις ως Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί - Τροποποίηση περ. ε) παρ. 3 άρθρου 3 ν. 4557/2018
`Αρθρο 39 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Β΄
`Αρθρο 40 Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Β΄ (παρ. 2 άρθρου 32 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
`Αρθρο 41 Καταργούμενες διατάξεις Μέρους Β΄ -Κατάργηση άρθρων 1 έως 3 Ν. 4354/2015
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ -ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
`Αρθρο 42 Επέκταση της δραστηριότητας των εταιρειών παροχής πιστώσεων - Αντικατάσταση παρ. 4 και τροποποίηση παρ. 5 και 6 άρθρου 153 Ν. 4261/2014
`Αρθρο 43 Ορισμός αντιπροσώπων από τα πιστωτικά ιδρύματα - Προσθήκη άρθρου 166Α στον Ν. 4261/2014
`Αρθρο 44 Μέτρα αυξημένης επιμέλειας των πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών - Προσθήκη παρ. 1α στο άρθρο 16 του ν. 4557/2018
`Αρθρο 45 Ορισμός υπηρεσιών άμεσης πληρωμής -Προσθήκη περ. ιθ) στο άρθρο 62 του ν. 4446/2016
`Αρθρο 46 Υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών με υπηρεσίες άμεσης πληρωμής - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 65 του ν. 4446/2016
`Αρθρο 47 Υποχρέωση ενημέρωσης για τη χρήση καρτών και υπηρεσιών άμεσης πληρωμής -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 66 ν. 4446/2016
`Αρθρο 48 Δημοσιοποίηση κυρώσεων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 60 Ν. 4261/2014 και παρ. 3 άρθρου 46 Ν. 4557/2018
`Αρθρο 49 Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον
`Αρθρο 50 Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ -ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2022/2036 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 575/2013 ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/59/ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ» ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2019/879 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2019 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
`Αρθρο 51 Προσδιορισμός της ελάχιστης απαίτησης για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις για τις οντότητες εξυγίανσης των «G-SIIs» -Τροποποίηση παρ. 4 εσωτερικού άρθρου 45δ άρθρου 2 ν. 4335/2015 (παρ. 1 άρθρου 2 Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2036)
`Αρθρο 52 Διαδικασία για τον καθορισμό της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων - Τροποποίηση παρ. 2 εσωτερικού άρθρου 45η άρθρου 2 Ν. 4335/2015 (παρ. 3 άρθρου 2 Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2036)
`Αρθρο 53 Εξουσίες για την αντιμετώπιση ή την εξάλειψη εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης - Τροποποίηση παρ. 5 εσωτερικού άρθρου 25 άρθρου 2 ν. 4335/2015 (περ. δ παρ. 7 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 54 Εξουσία αναστολής ορισμένων υποχρεώσεων -Τροποποίηση εσωτερικού άρθρου 33α άρθρου 2 Ν. 4335/2015 (παρ. 12 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 55 Πεδίο εφαρμογής της αναδιάρθρωσης παθητικού - Τροποποίηση παρ. 6 εσωτερικού άρθρου 44 άρθρου 2 Ν. 4335/2015 (περ. β παρ. 15 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 56 Επιλέξιμες υποχρεώσεις για οντότητες εξυγίανσης - Τροποποίηση παρ. 7 και περ. β παρ. 9 εσωτερικού άρθρου 45β άρθρου 2 ν. 4335/2015 (παρ. 17 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 58 Συμβατική αναγνώριση της αναδιάρθρωσης παθητικού - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 εσωτερικού άρθρου 55 άρθρου 2 v. 4335/2015 (παρ. 21 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 59 Απαίτηση για την άσκηση των εξουσιών απομείωσης ή μετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών μέσων και επιλέξιμων υποχρεώσεων - Τροποποίηση παρ. 3 και 10 εσωτερικού άρθρου 59 άρθρου 2 v. 4335/2015 (περ. β παρ. 4 άρθρου 59 Οδηγίας 2014/59/ΕΕ και παρ. 23 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 60 Αποκλεισμός ορισμένων συμβατικών ρητρών σε περίπτωση έγκαιρης παρέμβασης και εξυγίανσης - Τροποποίηση παρ. 5 εσωτερικού άρθρου 68 άρθρου 2 v. 4335/2015 (περ. β παρ. 29 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 61 Κατάταξη των απαιτήσεων στην ειδική εκκαθάριση - Τροποποίηση περ. η) παρ. 1 άρθρου 145A Ν. 4261/2014
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ΄
`Αρθρο 62 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Γ΄
`Αρθρο 63 Καταργούμενες διατάξεις Μέρους Γ΄ -Κατάργηση περ. β) παρ. 3 άρθρου 13 Ν. 4557/2018
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4738/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
`Αρθρο 64 Πεδίο εφαρμογής - Τροποποίηση περ. γ) παρ. 3 άρθρου 7 Ν. 4738/2020
`Αρθρο 65 `Αδεια για επεξεργασία και κοινοποίηση στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση -Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 12 του Ν. 4738/2020
`Αρθρο 66 Τεκμαιρόμενη συναίνεση σε πρόταση αναδιάρθρωσης χρεών ευάλωτου οφειλέτη -Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 14 του Ν. 4738/2020
`Αρθρο 67 Προθεσμία για την υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης - Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 16 του Ν. 4738/2020
`Αρθρο 68 Κανόνες και περιορισμοί στις συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών με το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης -Αντικατάσταση περ. δ) και ε) και προσθήκη περ. στ) στην παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 4738/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
`Αρθρο 69 Αντικειμενικές προϋποθέσεις πτώχευσης -Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 77 Ν. 4738/2020
`Αρθρο 70 Διαδικασία πτώχευσης - Τροποποίηση άρθρου 78 Ν. 4738/2020
`Αρθρο 71 Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση πτώχευσης - Τροποποίηση παρ. 6 και 7 άρθρου 79 Ν. 4738/2020
`Αρθρο 72 Περιεχόμενο της απόφασης πτώχευσης -Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 81 Ν. 4738/2020
`Αρθρο 73 Πτωχευτική περιουσία - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 92 ν. 4738/2020
`Αρθρο 74 Ρυθμίσεις για τους ενέγγυους πιστωτές -Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 101 Ν. 4738/2020
`Αρθρο 75 Γενικές διατάξεις για την κατ΄ ιδίαν εκποίηση -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 162 Ν. 4738/2020
`Αρθρο 76 Διαδικασία εκποίησης κινητών μικρής αξίας -Τροποποίηση άρθρου 165 Ν. 4738/2020
`Αρθρο 77 Φορολογικές ρυθμίσεις για τον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης - Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 170 του Ν. 4738/2020
`Αρθρο 78 `Ασκηση παρέμβασης από οφειλέτη κατά της αίτησης πτώχευσης μικρού αντικειμένου -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 173 Ν. 4738/2020
`Αρθρο 79 Συνοδευτικά στοιχεία αίτησης πτώχευσης μικρού αντικειμένου - Τροποποίηση άρθρου 174 Ν. 4738/2020
`Αρθρο 80 Δικονομικές ρυθμίσεις - Τροποποίηση παρ. 2 και αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 177 Ν. 4738/2020
`Αρθρο 81 Καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 178 Ν. 4738/2020
`Αρθρο 82 Διαδικασία σφράγισης πτωχευτικής περιουσίας - Τροποποίηση άρθρου 179 Ν. 4738/2020
`Αρθρο 83 Αιτιολογημένη απόφαση εισηγητή για τις ανακοπές κατά του πίνακα κατάταξης -Τροποποίηση άρθρου 181 Ν. 4738/2020
`Αρθρο 84 Εκποίηση πραγμάτων που υπόκεινται σε φθορά - Τροποποίηση άρθρου 183 Ν. 4738/2020
`Αρθρο 85 Ειδικές προβλέψεις για την εκπροσώπηση και παράσταση ενώπιον δικαστηρίου -Τροποποίηση άρθρου 185 Ν. 4738/2020
`Αρθρο 86 Απαλλαγή οφειλέτη από οφειλές με πράξη εισηγητή δικαστή - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 192 του Ν. 4738/2020
`Αρθρο 87 Προσφυγή κατά της απαλλαγής -Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 193 Ν. 4738/2020
`Αρθρο 88 Απαλλαγές οφειλέτη και εκπροσώπων νομικού προσώπου - Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 194, τροποποίηση παρ. 1, προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 195, προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 263 του Ν. 4738/2020
`Αρθρο 89 Μεταβίβαση κύριας κατοικίας στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης - Τροποποίηση άρθρου 219, παρ. 2 άρθρου 222, παρ. 3 άρθρου 225 Ν. 4738/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
`Αρθρο 90 Διορισμός διαχειριστών αφερεγγυότητας -Τροποποίηση παρ. 2 και προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 230 του Ν. 4738/2020
`Αρθρο 91 Πιστοποίηση διαχειριστών αφερεγγυότητας -Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 231 Ν. 4738/2020
`Αρθρο 92 Εξετάσεις απόκτησης πιστοποίησης διαχειριστή αφερεγγυότητας - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 232 Ν. 4738/2020
`Αρθρο 93 Διαρκής επιμόρφωση πιστοποιημένων προσώπων - Αντικατάσταση άρθρου 235 Ν. 4738/2020
`Αρθρο 94 Σύμβαση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης διαχειριστή αφερεγγυότητας - Αντικατάσταση παρ. 7 άρθρου 236 Ν. 4738/2020
`Αρθρο 95 Πειθαρχικές ποινές διαχειριστών αφερεγγυότητας - Τροποποίηση άρθρου 245 Ν. 4738/2020
`Αρθρο 96 Επιμέτρηση ποινής διαχειριστών αφερεγγυότητας - Τροποποίηση άρθρου 246 Ν. 4738/2020
`Αρθρο 97 Διαγραφή πειθαρχικών ποινών διαχειριστών αφερεγγυότητας - Προσθήκη άρθρου 246A στον Ν. 4738/2020
`Αρθρο 98 Ανώτατο πειθαρχικό συμβούλιο - Τροποποίηση άρθρου 249 Ν. 4738/2020
`Αρθρο 99 Αρχειοθέτηση καταγγελιών - Τροποποίηση άρθρου 250 Ν. 4738/2020
`Αρθρο 100 Περάτωση προκαταρκτικής εξέτασης -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 251 Ν. 4738/2020
`Αρθρο 101 Βελτιώσεις σε ζητήματα πειθαρχικής δίωξης -Τροποποίηση άρθρου 252 Ν. 4738/2020
`Αρθρο 102 `Ασκηση έφεσης κατά οποιασδήποτε ποινής -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 255 Ν. 4738/2020
`Αρθρο 103 Ανανέωση πιστοποίησης διαχειριστών αφερεγγυότητας - Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 263 του Ν. 4738/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Δ΄
`Αρθρο 104 Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Δ΄
`Αρθρο 105 Καταργούμενες διατάξεις Μέρους Δ΄ -Κατάργηση παρ. 1 άρθρου 133 Ν. 4738/2020
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ «ΗΡΑΚΛΗΣ» - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4649/2019
`Αρθρο 106 Πεδίο εφαρμογής - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 1 Ν. 4649/2019
`Αρθρο 107 Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου -Τροποποίηση παρ. 1, 3 και 4 άρθρου 6 Ν. 4649/2019
`Αρθρο 108 Καθορισμός και καταβολή προμήθειας ασφαλείας - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 7 Ν. 4649/2019
`Αρθρο 109 Προθεσμία υποβολής των αιτημάτων για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 9 Ν. 4649/2019
`Αρθρο 110 Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολογιών Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 11 Ν. 4649/2019
`Αρθρο 111 Κατάπτωση της εγγύησης - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 13 Ν. 4649/2019
`Αρθρο 112 Τροποποίηση Παραρτημάτων Α΄, Β΄ και Γ΄ Ν. 4649/2019
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 113 Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων του έτους 2023 - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 79 του Ν. 4270/2014
`Αρθρο 114 Συναλλαγές του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου σε ρυθμιζόμενη αγορά - Αντικατάσταση παρ. 13 άρθρου 5, τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 6 Ν. 3986/2011
`Αρθρο 115 Εξαιρετική νομιμοποίηση διαχειριστών πιστώσεων
`Αρθρο 116 Δυνατότητα συμπερίληψης προκαταβολής στην αντιπρόταση των χρηματοδοτικών φορέων - Τροποποίηση παρ. 2Α του άρθρου 71 Ν. 4738/2020
`Αρθρο 117 Μεταβατική ρύθμιση - Πεδίο εφαρμογής περ. δ παρ. 3 άρθρου 7 Ν. 4738/2020
`Αρθρο 118 Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ευάλωτων νοικοκυριών κατά τον Δεκέμβριο 2023
`Αρθρο 119 Παράταση προθεσμίας υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων - Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 44 του Ν. 5026/2023
`Αρθρο 120 Διάρκεια απόσπασης δικαστικών λειτουργών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 61 Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
`Αρθρο 121 Εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού -Καθορισμός ορίου δαπάνης της δραστικής ουσίας ηπαρίνης για τα έτη 2023-2025
ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 122 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2023
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2023
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

1 Αυτή η παραδοχή συνεπάγεται ετήσιο ρυθμό αποπληρωμής 1/10.

2 Η τιμή των συμβάσεων αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου (CDS) της Ελληνικής Δημοκρατίας αναφέρεται στην πιστοληπτική α- ξιολόγηση της χώρας που στις 21 Σεπτεμβρίου 2023 ήταν BBB (low) (DBRS), BB+ (Fitch Ratings), Ba1 (Moody΄s), and BB+ (Standard & Poor΄s).

3 Τα σύμβολα είναι I02202EU και LP07TREU για τους δείκτες BBB και BB αντίστοιχα.

4 Ο υπολογισμός που παρέχεται από τις ελληνικές αρχές δείχνει ότι η αναλογία περιθωρίου επιτοκίου είναι 0,412, 0,407 και 0,408 όταν υπολογίζεται με χρονικό ορίζοντα 1 έτους, 6 μηνών και 3 μηνών αντίστοιχα.

5 Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (ΕΟΠΑ)

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: