Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2017

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1003184 ΕΞ 2017

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜΟΛ. ΑΞΙΑΣ

Θέμα:

Δασμολογική κατάταξη οχημάτων ειδικών χρήσεων/

Σε συνέχεια ερωτημάτων που τέθηκαν υπόψη της Υπηρεσίας μας, αναφορικά με τα κριτήρια δασμολογικής κατάταξης ορισμένων οχημάτων στη δασμολογική κλάση 87.05 ως «οχήματα ειδικών χρήσεων», διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων για τη δασμολογική κλάση 87.05, οι οποίες κοινοποιήθηκαν με την αριθ. Δ17Α 5001252 ΕΞ/10-1-2011 ΕΔΥΟ, η εν λόγω κλάση περιλαμβάνει οχήματα εξοπλισμένα με ειδικές διατάξεις, συσκευές και μηχανισμούς, με την προϋπόθεση ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις ή συσκευές κλπ. με τα οποία αυτά είναι εξοπλισμένες, τα καθιστούν κατάλληλα να εκτελούν ορισμένες εργασίες, διαφορετικές από την καθαυτό μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων.

Επομένως, ο εν λόγω εξοπλισμός προσδίδει στα οχήματα αυτά τον ουσιώδη χαρακτήρα οχημάτων των οποίων ο βασικός σκοπός δεν είναι η μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων (Δ.Κ. 87.03 ή 87.04), αλλά η εκτέλεση ειδικής εργασίας / έργου λόγω της ειδικής κατασκευής ή μεταποίησής τους.

Αναλυτικά παραδείγματα συγκεκριμένων τύπων οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κλάσης 87.05 ως οχήματα ειδικών χρήσεων, λόγω της ειδικής κατασκευής και του μόνιμου εξοπλισμού τους, δίνονται στην προαναφερόμενη ΕΔΥΟ.

2. Γενικά, η προαναφερόμενη προϋπόθεση θεωρείται ότι ικανοποιείται, όταν οι συσκευές, διατάξεις, εξοπλισμός κλπ. που προσδίδουν στο όχημα την ικανότητα εκτέλεσης της ειδικής εργασίας / έργου, δεν είναι αποσπώμενες, αλλά είναι μόνιμα συναρμολογημένες, προσαρμοσμένες ή ενσωματωμένες επάνω ή μέσα σε αυτό, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι εφικτή η εύκολη απομάκρυνσή τους, δηλαδή σε σύντομο χρόνο, χωρίς τη χρήση ειδικών μηχανημάτων, εξοπλισμού κλπ., χωρίς την πρόκληση βλάβης ή ζημίας στο όχημα ή στον αφαιρούμενο εξοπλισμό, κλπ.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο εξοπλισμός δεν δύναται να θεωρηθεί «μόνιμος» και κατά συνέπεια ο κύριος προορισμός του οχήματος θεωρείται η μεταφορά προσώπων της δασμολογικής κλάσης 87.03 ή εμπορευμάτων της κλάσης 87.04, κατά περίπτωση.

3. Τέλος, ο χαρακτηρισμός του κάθε οχήματος ως «ειδικών χρήσεων» λόγω της ειδικής του κατασκευής ή μεταποίησης με μόνιμες, μη αποσπώμενες διατάξεις, συσκευές, εξοπλισμό κλπ., για σκοπούς εκτέλεσης ειδικού έργου, σύμφωνα με τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν, είναι θέμα που θα πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση από το αρμόδιο τελωνείο στο οποίο προσκομίζεται το όχημα, σύμφωνα με τα αντικειμενικά του χαρακτηριστικά.

Παρακαλούμε όπως λαμβάνετε υπόψη σας τα προαναφερόμενα για σκοπούς δασμολογικής κατάταξης οχημάτων στη δασμολογική κλάση 87.05 ως «οχήματα ειδικών χρήσεων».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Π. ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: