Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4916/2022.

Αιτιολογική Έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 312
27 Δεκεμβρίου 2005

ΝOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3427

Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ
Αρθρο 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ
Αρθρο 2 Αντικείμενο του φόρου
Αρθρο 3 Φορολογητέα αξία
Αρθρο 4 Υποκείμενο του φόρου
Αρθρο 5 Καταβολή του φόρου
Αρθρο 6 Φορολογικοί συντελεστές
Αρθρο 7 Απαλλαγές
Αρθρο 8 Διαδικαστικά ζητήματα
Αρθρο 9 Παραγραφή
Αρθρο 10 Εξουσιοδοτική διάταξη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Αρθρο 11 Αντικείμενο του τέλους
Αρθρο 12 Φορολογητέα αξία
Αρθρο 13 Υποκείμενο του τέλους
Αρθρο 14 Καταβολή του τέλους
Αρθρο 15 Συντελεστής του τέλους
Αρθρο 16 Απαλλαγές
Αρθρο 17 Διαδικαστικά ζητήματα
Αρθρο 18 Παραγραφή
Αρθρο 19 Εξουσιοδοτική διάταξη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
`Αρθρο 20 Φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών
`Αρθρο 21 Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων
Αρθρο 22 Σύνταξη οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων σε εκτέλεση προσυμφώνων
`Αρθρο 23 Δήλωση στοιχείων ακινήτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
`Αρθρο 24 Δαπάνες επιχειρήσεων
`Αρθρο 25 Παράταση προθεσμιών
`Αρθρο 26 Λοιπές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Α.Ν. 89/1967 «ΠΕΡΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» (ΦΕΚ 132 Α΄)
`Αρθρο 27
`Αρθρο 28
`Αρθρο 29
`Αρθρο 30
`Αρθρο 31
`Αρθρο 32
`Αρθρο 33
`Αρθρο 34
`Αρθρο 35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 36 Εισφορά μετοχών μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας
`Αρθρο 37 Προσαύξηση ποσών φόρου και εισφοράς πλοίων
`Αρθρο 38 Ειδικός φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση
`Αρθρο 39 Κατάργηση ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων
`Αρθρο 40 Ανώνυμες εταιρείες παροχής δανείων και πιστώσεων
`Αρθρο 41 Τροποποίηση άρθρου 177 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
`Αρθρο 42 Τροποποίηση του Ν. 1796/1988 (ΦΕΚ 152 Α΄)
`Αρθρο 43
`Αρθρο 44
`Αρθρο 45
`Αρθρο 46
`Αρθρο 47 Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.
Αρθρο 48
`Αρθρο 49 Συμμετοχή της Βουλής των Ελλήνων και των Ανεξάρτητων Αρχών στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
`Αρθρο 50
`Αρθρο 51 Σύσταση Χημικής Υπηρεσίας στο Γενικό Χημείο του Κράτους
`Αρθρο 52
`Αρθρο 53 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2005

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: