Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
3 Μαΐου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 2940

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 214630
Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), των όρων, της διαδικασίας εφαρμογής, του τρόπου απαλλαγής καθώς και της μείωσης του τέλους επιτηδεύματος καλλιτεχνών και χειροτεχνών σύμφωνα με το άρθρο 58 του N . 4949/2022 «Ενσωμάτωση της παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (L 144), κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Επιχείρησης Καζίνο Ευρέoς Φάσματος Ελληνικού Ανώνυμη Εταιρεία, για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου για την απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τροποποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και του Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 126).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 58 του Ν. 4949/2022 «Ενσωμάτωση της παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (L 144), κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Επιχείρησης Καζίνο Ευρέoς Φάσματος Ελληνικού Ανώνυμη Εταιρεία, για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου για την απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τροποποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και του Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 126).

2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του Ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

5. Το άρθρο 31 του Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 152).

6. Το άρθρο 32 του Ν. 4987/2022 «Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας» (Α΄ 206).

7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.

8. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7), όπως ισχύει.

9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

11. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

12. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

13. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας «de minimis» (ΕΕ L 352, 24.12.2013,) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Οι υπό στοιχεία ΓΝ100/2022, ΓΝ018/2023 και ΓΝ051/2023 γνωμοδοτήσεις της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.

16. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄4805).

17. Την υπ΄ αρ. 339/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

18. Την υπ΄ αρ. 8071/8.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Νικόλαο Γιατρομανωλάκη» (Β΄ 35).

19. Την υπ΄ αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 1867).

20. Την υπό στοιχεία οικ. 60335 ΕΞ 2023/13.4.2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

21. Την υπ΄ αρ. 179127/10.4.2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη για τα έτη του ΜΠΔΣ 2024, 2025 και 2026, η οποία είναι απροσδιόριστη, καθώς εξαρτάται από το πλήθος των δυνητικών δικαιούχων της δράσης με εκτιμώμενο ανώτατο όριο το ποσό των 13.000.000 ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΤΑ 051), του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Με την παρούσα καθορίζουμε τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) για τους οποίους εφαρμόζεται η απαλλαγή ή η μείωση του τέλους επιτηδεύματος των περ. α) και β) της παρ. 10 του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011 φυσικών προσώπων, καλλιτεχνών, δημιουργών, επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού και χειροτεχνών για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024, τους όρους, τη διαδικασία εφαρμογής, του τρόπου απαλλαγής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.

2. Τα υπαγόμενα πρόσωπα στις διατάξεις της περ. α) της παρ. 10 του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011 είναι δικαιούχοι χρηματοδότησης του καθεστώτος ενίσχυσης του Έργου με κωδικό 16715 που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0».

3. Το καθεστώς ενίσχυσης της παρ. 2 χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Καν (ΕΕ) 1407/2013, ως ισχύει.

`Αρθρο 2
Καθορισμός Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας

1. Οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) βάσει των οποίων εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011 είναι οι εξής:

13.20.11

Ύφανση υφασμάτων από μετάξι ή από απορρίμματα μεταξιού

13.20.12

Ύφανση υφασμάτων από λαναρισμένο ή χτενισμένο μαλλί, λεπτόινες ή χονδρόινες ζωικές τρίχες ή αλογότριχες

13.92.16.01

Κατασκευή εγχώριων οικιακών υφαντών

16.29.12

Κατασκευή επιτραπέζιων και μαγειρικών σκευών, από ξύλο

16.29.13

Κατασκευή ξύλινων ψηφιδοθετημάτων και ενθετικής ξύλινης διακόσμησης επίπλων, θηκών για κοσμήματα ή μαχαιροπίρουνα, αγαλματίων και άλλων διακοσμητικών ειδών, από ξύλο

16.29.25.01

Κατασκευή κοφινιών και ψαθών

16.29.25.02

Κατασκευή πλεκτών ειδών, εκτός από έπιπλα

23.31.10.01

Κατασκευή ψηφιδωτών από κεραμικές ύλες

23.41.12.01

Κατασκευή πήλινων αγγείων γενικά, χωρίς διακόσμηση

23.41.12.03

Κατασκευή πινακίων, αγγείων κ.λπ., από κεραμικές ύλες εκτός από πορσελάνη

23.41.13

Κατασκευή αγαλματιδίων και άλλων αντικειμένων διακόσμησης από κεραμική ύλη

23.41.99.01

Εργασίες διακόσμησης ειδών από πορσελάνη και φαγεντιανή γη για λογαριασμό τρίτων

23.41.99.02

Εργασίες κεραμίστα, για λογαριασμό τρίτων

23.70.11.04

Εργασίες μαρμαρογλυπτικής

25.99.24

Κατασκευή αγαλματιδίων και άλλων ειδών διακόσμησης, κάδρων για φωτογραφίες, πίνακες ή παρόμοια είδη και καθρεπτών, από κοινά μέταλλα

31.09.12.01

Κατασκευή άλλων ξύλινων οικιακών επίπλων, από μονάδα που απασχολεί μέχρι και δύο εργάτες

32.20.12

Κατασκευή άλλων έγχορδων μουσικών οργάνων

32.20.13

Κατασκευή εκκλησιαστικών οργάνων με κλίμακα πλήκτρων, αρμόνιων και παρόμοιων οργάνων· ακορντεόν και παρόμοιων οργάνων· φυσαρμόνικων· πνευστών οργάνων

32.20.15

Κατασκευή άλλων μουσικών οργάνων

59.12.11

Υπηρεσίες οπτικοακουστικής επιμέλειας ταινιών

59.12.13

Υπηρεσίες χρωματικής διόρθωσης και ψηφιακής αποκατάστασης ταινιών

59.12.14

Υπηρεσίες οπτικών εφέ ταινιών

59.12.15

Υπηρεσίες κινούμενων σχεδίων (animation)

59.12.17

Υπηρεσίες ακουστικής επιμέλειας και σχεδίασης ταινιών

59.20.11

Υπηρεσίες ηχογράφησης

59.20.12

Υπηρεσίες ζωντανής εγγραφής ήχου

59.20.13

Παραγωγή πρωτοτύπων ηχογραφήσεων

59.20.31

Υπηρεσίες παραγωγής έντυπης μουσικής

74.10.19.01

Υπηρεσίες αισθητικού σχεδιασμού προϊόντων

74.10.19.02

Υπηρεσίες σχεδιασμού επίπλων

74.10.19.04

Υπηρεσίες σχεδιασμού υφασμάτων

74.10.19.05

Υπηρεσίες σχεδιαστή κοσμημάτων και υπηρεσίες γεμμολογίας

74.10.19.06

Υπηρεσίες σχεδιαστή μόδας (μοντελίστ)

74.20.21

Υπηρεσίες φωτογραφικών πορτραίτων

85.52

Πολιτιστική εκπαίδευση

90.01

Τέχνες του θεάματος

90.02

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

90.03

Καλλιτεχνική δημιουργία

90.04

Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

93.29.21.02

Υπηρεσίες θεάματος θεάτρου σκιών (καραγκιοζοπαίκτη)

93.29.21.03

Υπηρεσίες θεάματος κουκλοθέατρου

2. Όπου στον ανωτέρω πίνακα αναφέρεται τετραψήφιος ΚΑΔ, νοείται ότι περιλαμβάνονται και όλοι οι εξαψήφιοι και οκταψήφιοι ΚΑΔ που υπάγονται σε αυτόν και όπου αναφέρεται εξαψήφιος ΚΑΔ, νοείται ότι περιλαμβάνονται σε αυτόν όλοι οι οκταψήφιοι που υπάγονται σε αυτόν.

`Αρθρο 3
Όροι και διαδικασία εφαρμογής απαλλαγής από το τέλος επιτηδεύματος

1. Με την επιφύλαξη του ελέγχου σώρευσης του άρθρου 6, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024, φυσικά πρόσωπα, καλλιτέχνες, δημιουργοί, επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού και χειροτέχνες, οι οποίοι:

α) είχαν προβεί σε οριστική διακοπή εργασιών από την 1.1.2010 έως και τις 30.6.2022 (έναρξη ισχύος του ν. 4949/2022), και είχαν υποβάλει τη σχετική δήλωση διακοπής εργασιών σε κάθε περίπτωση έως 30.7.2022

β) προβαίνουν σε νέα έναρξη (επανέναρξη) εργασιών από τις 30.6.2022 έως και τις 30.6.2023, και έχουν υποβάλλει την σχετική δήλωση έως 30.7.2023. Ειδικά για τη χορήγηση απαλλαγής για το φορολογικό έτος 2022, η νέα έναρξη (επανέναρξη) πρέπει να έχει λάβει χώρα έως τις 31.12.2022 και η υποβολή της σχετικής δήλωσης έως τις 31.01.2023.

γ) είχαν, κατά την διακοπή της περίπτωσης α), και έχουν, μετά τη νέα έναρξη εργασιών, δηλώσει στο Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ως κύριο ΚΑΔ έναν από τους αναφερόμενους στο άρθρο 2 και έχουν διατηρήσει ως κύριο ΚΑΔ καθ΄ όλη την διάρκεια του έτους για το οποίο χορηγείται η απαλλαγή έναν από τους αναφερόμενους στο άρθρο 2.

Σε περίπτωση περισσότερων ενάρξεων και οριστικών διακοπών εντός της περιόδου που αναφέρεται στην περίπτωση α), η απαλλαγή χορηγείται εφόσον κατά τον χρόνο μίας τουλάχιστον διακοπής εργασιών, κύριος ΚΑΔ του δικαιούχου ήταν ένας από τους αναφερόμενους στο άρθρο 2.

Δεν χορηγείται απαλλαγή κατά το μέρος το οποίο το τέλος επιτηδεύματος αφορά σε υποκατάστημα της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152), για το οποίο έχει δηλωθεί ΚΑΔ ο οποίος δεν περιλαμβάνεται τους ΚΑΔ του άρθρου 2. Στην περίπτωση αυτή, το τέλος επιτηδεύματος που αφορά στο υποκατάστημα καταβάλλεται στο σύνολό του.

Σε περίπτωση άσκησης μικτής δραστηριότητας, ήτοι και δραστηριότητας μη επιλέξιμης στον Καν (ΕΕ) 1407/2013 (αρ. 1), οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν χωριστούς λογαριασμούς.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων η ενίσχυση δεν μετακυλίεται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.

2. Η Α.Α.Δ.Ε. εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας καταρτίζει «αρχικό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων απαλλαγής» (με ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ., ημερομηνία επανέναρξης δραστηριότητας) έτους 2022 σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος, στους οποίους αποστέλλει ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλωθεί στην Α.Α.Δ.Ε.) προκειμένου αυτοί να εισέλθουν στην πλατφόρμα MyBusinessSupport και: [α] να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση -σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας- για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, τις οποίες ο δικαιούχος έχει λάβει - σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης - βάσει του Καν. 1407/2013 ή άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος (άρθρου 6, παρ. 1 του Καν. 1407/2013) και [β] να συμπληρώσουν σε ειδικά διαμορφωμένο από την Α.Α.Δ.Ε. πεδίο το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που έχουν λάβει κατά τα ανωτέρω.

Με το ίδιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενημερώνει τους δικαιούχους του αρχικού καταλόγου ότι προκειμένου να απαλλαγούν του τέλους επιτηδεύματος, οφείλουν να προβούν στις ενέργειες υπό [α] και [β] του προηγούμενου εδαφίου προ της υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (ΦΕ), καθώς και ότι η δήλωση ΦΕ θα πρέπει να υποβληθεί εμπρόθεσμα και σε κάθε περίπτωση έως τις 31.12.2023.

Η διαδικασία των δύο προηγούμενων εδαφίων επαναλαμβάνεται για τα έτη 2024 και 2025, αναφορικά με τις δηλώσεις ΦΕ φορολογικών ετών 2023 και 2024 αντίστοιχα. Η Α.Α.Δ.Ε. οφείλει να καταρτίσει τον «αρχικό κατάλογο δικαιούχων απαλλαγής» για έκαστο των ετών 2024 και 2025 έως την 31η Ιανουαρίου και να αποστείλει τα σχετικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο έως την 28η Φεβρουαρίου εκάστου των ετών 2024 και 2025.

3. Η απαλλαγή της παρ. 1 δεν χορηγείται:

α) εάν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα δήλωση φορολογίας εισοδήματος (ΦΕ) για κάθε ένα από τα φορολογικά έτη εφαρμογής του καθεστώτος και σε κάθε περίπτωση μέχρι 31/12/2023 για την απαλλαγή του φορολογικού έτους 2022, μέχρι 31/12/2024 για την απαλλαγή φορολογικού έτους 2023 και μέχρι 31/12/2025 για την απαλλαγή φορολογικού έτους 2024,

β) εάν δεν έχει υποβληθεί, υπεύθυνη δήλωση από το δικαιούχο σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που ο δικαιούχος έχει λάβει - σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης - βάσει του Καν. 1407/2013 ή άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος (άρθρου 6, παρ. 1 του Καν. 1407/2013).

4. Η Α.Α.Δ.Ε., αφού λάβει υπόψη την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης της περ. [α] της παρ. 2 του παρόντος άρθρου από κάθε δικαιούχο, μεριμνά, ώστε κατά την έκδοση της πράξης προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος εκάστου δικαιούχου έως 31.12.2023 για εισοδήματα που αποκτήθηκαν εντός του φορολογικού έτους 2022, έως 31.12.2024 για εισοδήματα που αποκτήθηκαν εντός του φορολογικού έτους 2023 και έως 31.12.2025 για εισοδήματα που αποκτήθηκαν εντός του φορολογικού έτους 2024, να μην επιβληθεί τέλος επιτηδεύματος.

5. Μέχρι τις 31.1.2024 αναφορικά με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022, που θα υποβληθούν έως 31.12.2023, μέχρι τις 31.1.2025 αναφορικά με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023, που θα υποβληθούν έως 31.12.2024 και μέχρι τις 31.1.2026 αναφορικά με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2024, που θα υποβληθούν έως 31.12.2025, η Α.Α.Δ.Ε. καταρτίζει:

α) αναλυτική κατάσταση δικαιούχων σε ηλεκτρονική μορφή, με βάση τα στοιχεία των δικαιούχων που υπέβαλαν φορολογική δήλωση επί τη βάσει του καθεστώτος απαλλαγής της παρούσας, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.), και το ποσό που αντιστοιχεί στο τέλος επιτηδεύματος, από το οποίο έτυχε απαλλαγής έκαστος δικαιούχος καθ΄ έκαστο έτος. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής, η οποία είναι επεξεργάσιμη από το Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ), αποστέλλεται στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του ΥΠΟΙΚ.

β) συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει τον συνολικό αριθμό των δικαιούχων καθώς και το συνολικό ποσό για το οποίο έτυχαν απαλλαγής οι εκάστοτε δικαιούχοι κάθε έτους, ολογράφως και αριθμητικώς. Η ηλεκτρο­νική μορφή της κατάστασης αυτής διαβιβάζεται στην ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να εκκινήσει η διαδικασία πίστωσης του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 4.

`Αρθρο 4
Χρηματοδότηση έργου απαλλαγής από το τέλος επιτηδεύματος από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

1. Η χρηματοδότηση του έργου/δράσης του άρθρου 3 της παρούσας από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΠΔΕ) γίνεται με απόφαση χρηματοδότησης της Συλλογικής Απόφασης (ΣΑΤΑ) και του έργου (ΠΙΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω του epde.

2. Η πίστωση του λογαριασμού υλοποιείται από την ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, κατόπιν διαβίβασης από την Α.Α.Δ.Ε. της συγκεντρωτικής κατάστασης της περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 της παρούσας. Η ανωτέρω πίστωση των λογαριασμών υλοποιείται, ως εξής:

α) Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία βάσει της συγκεντρωτικής κατάστασης της Α.Α.Δ.Ε., μεταφέρει το συνολικό ποσό από τον λογαριασμό του έργου που είναι ενταγμένο στην ΣΑΤΑ 051 στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200548 με ΙΒΑΝ: GR90 0100 0230 0000 0000 0200 548 και τίτλο «Λοιπά έσοδα Τακτικού προϋπολογισμού» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

β) Η εμφάνιση της σχετικής πληρωμής στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών.

γ) Δικαιολογητικά για την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος ορίζονται τα ακόλουθα:

γα)η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β της παρ. 5 του άρθρου 3,

γβ) το αποδεικτικό της ηλεκτρονικής εντολής (eps) για την μεταφορά του ποσού από το λογαριασμό του έργου ΠΔΕ στον ενδιάμεσο λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

`Αρθρο 5
Όροι και διαδικασία καταβολής μειωμένου τέλους επιτηδεύματος

1. Για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024 φυσικά πρόσωπα, καλλιτέχνες, δημιουργοί, επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού και χειροτέχνες με κύριο ΚΑΔ έναν από τους αναφερόμενους στο άρθρο 2 της παρούσης καταβάλλουν μειωμένο τέλος επιτηδεύματος ποσού τετρακοσίων (400) ευρώ, εφόσον διατηρούν ως κύριο ΚΑΔ έναν από τους αναφερόμενους στο άρθρο 2 της παρούσης καθ΄ όλη την διάρκεια του εκάστοτε έτους για το οποίο υποβάλλεται η δήλωση ΦΕ. Το τέλος επιτηδεύματος που οφείλεται για υποκατάστημα της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152), για το οποίο έχει δηλωθεί ΚΑΔ ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στους ΚΑΔ του άρθρου 2, καταβάλλεται χωρίς μείωση.

2. Η Α.Α.Δ.Ε. εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας καταρτίζει «αρχικό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων μείωσης» (με ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.) έτους 2022 σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, στους οποίους αποστέλλει ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλωθεί στην Α.Α.Δ.Ε.) προκειμένου αυτοί να εισέλθουν στην πλατφόρμα MyBusinessSupport και: [α] να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση -σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας- για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, τις οποίες ο δικαιούχος έχει λάβει - σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης - βάσει του Καν. 1407/2013 ή άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος (αρ.6, παρ. 1 του Καν. 1407/2013) και [β] να συμπληρώσουν σε ειδικά διαμορφωμένο από την Α.Α.Δ.Ε. πεδίο το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που έχουν λάβει κατά τα ανωτέρω.

3. Με το ίδιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενημερώνει τους δικαιούχους του αρχικού καταλόγου ότι προκειμένου να τύχουν της μείωσης του τέλους επιτηδεύματος της παρ. 1, οφείλουν να προβούν στις ενέργειες υπό [α] και [β] του προηγούμενου εδαφίου προ της υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (ΦΕ), καθώς και ότι η δήλωση ΦΕ θα πρέπει να υποβληθεί εμπρόθεσμα και σε κάθε περίπτωση έως τις 31.12.2023.

4. Η διαδικασία της παρούσας παραγράφου επαναλαμβάνεται για τα έτη 2024 και 2025, αναφορικά με τις δηλώσεις ΦΕ ετών 2023 και 2024 αντίστοιχα. Η Α.Α.Δ.Ε. οφείλει να καταρτίσει τον «αρχικό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων μείωσης» για έκαστο των ετών 2024 και 2025 έως την 31η Ιανουαρίου και να αποστείλει τα σχετικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο έως την 28η Φεβρουαρίου εκάστου των ετών 2024 και 2025.

5. Η μείωση της παρ. 1 δεν χορηγείται:

α) εάν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα δήλωση φορολογίας εισοδήματος (ΦΕ) για κάθε ένα από τα φορολογικά έτη εφαρμογής του καθεστώτος και σε κάθε περίπτωση μέχρι 31.12.2023 για την μείωση του φορολογικού έτους 2022, μέχρι 31.12.2024 για την μείωση φορολογικού έτους 2023 και μέχρι 31.12.2025 για την μείωση του φορολογικού έτους 2024,

β) εάν δεν έχει υποβληθεί, υπεύθυνη δήλωση από το δικαιούχο σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που ο δικαιούχος έχει λάβει - σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης - βάσει του Καν. 1407/2013 ή άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος (άρθρου 6, παρ. 1 του Καν. 1407/2013).

6. Η Α.Α.Δ.Ε., αφού λάβει υπόψη την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από κάθε δικαιούχο, μεριμνά, ώστε κατά την έκδοση της πράξης προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος εκάστου δικαιούχου έως 31.12.2023 για εισοδήματα που αποκτήθηκαν εντός του φορολογικού έτους 2022, έως 31.12.2024 για εισοδήματα που αποκτήθηκαν εντός του φορολογικού έτους 2023 και έως 31.12.2025 για εισοδήματα που αποκτήθηκαν εντός του φορολογικού έτους 2024, ο εν λόγω δικαιούχος να τύχει μείωσης του τέλους επιτηδεύματος σύμφωνα με την διάταξη της περ. β) της παρ. 10 του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011.

7. Μέχρι τις 31.1.2024 αναφορικά με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος έτους 2022, που θα υποβληθούν έως 31.12.2023, μέχρι τις 31.1.2025 αναφορικά με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος έτους 2023, που θα υποβληθούν έως 31.12.2024 και μέχρι τις 31.1.2026 αναφορικά με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος έτους 2024, που θα υποβληθούν έως 31.12.2025, η Α.Α.Δ.Ε. καταρτίζει αναλυτική κατάσταση δικαιούχων σε ηλεκτρονική μορφή, με βάση τα στοιχεία των δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.), και το ποσό που αντιστοιχεί στο κατ΄ έτος ποσό, κατά το οποίο απομειώθηκε το τέλος επιτηδεύματος για έκαστο δικαιούχο. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από το Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ) και αποστέλλεται στην ΓΔΟΥ του ΥΠΟΙΚ.

`Αρθρο 6
Έλεγχος σώρευσης για την απαλλαγή και την μείωση του τέλους επιτηδεύματος

1. H ΓΔΟΥ του ΥΠΟΙΚ καταχωρεί, αμελλητί, όλες τις ενισχύσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται στις αναλυτικές καταστάσεις των περ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 και της παρ. 7 του άρθρου 5 της παρούσας στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ), βάσει της υπό στοιχεία 59886/ ΕΥΚΕ913/11.6.2020 (Β΄ 2417) κοινής υπουργικής απόφασης και σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην εγκύκλιο 121114/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6Σ5Ρ46ΜΤΛΡ-2Σ2), όπως κάθε φορά επικαιροποιείται (βλ. www. sorefsis.gr).

2. Ο έλεγχος της σώρευσης διενεργείται αυτόματα με βάση τα συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις de minimis της τελευταίας τριετίας, στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μετά τη χορήγηση της ενίσχυσης, υπέρβαση του σχετικού ανωτάτου ποσού de minimis που δύναται να χορηγηθεί σε έναν δικαιούχο, το σύνολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης είναι άμεσα απαιτητό, εντόκως από την ημερομηνία τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/02) εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022) (Α΄ 190). Η ανάκτηση της ενίσχυσης πραγματοποιείται από τη Φορολογική Διοίκηση μέσω της βεβαίωσης του ποσού του τέλους επιτηδεύματος από την καταβολή του οποίου απαλλάχθηκε ο μη δικαιούχος, με την έκδοση πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου, κατ΄ άρθρο 32 παρ. 2 του Ν. 4987/2022 (Α΄ 206) με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της.

`Αρθρο 7
Λοιπές Διατάξεις

1. Το Υπουργείο Οικονομικών καθίσταται φορέας υλοποίησης του Έργου με Κωδικό 16715 που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κατά το μέρος των ενεργειών που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση.

2. Η παρούσα αφορά επανενάρξεις εργασιών στο Φορολογικό Μητρώο της Α.Α.Δ.Ε. που πραγματοποιούνται από τις 30.6.2022 έως και 30.6.2023 και έχουν δηλωθεί σε αυτό έως και τις 30.7.2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Μαΐου 2023

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: