Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2021

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.:Ε.2002

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄ & Δ΄

Θέμα: Απαλλαγή από δασμούς και φόρους του Κέντρου Αριστείας Ενοποιημένης Αντιαεροπορικής Αντιπυραυλικής `Αμυνας (ΚΕΑΡ ΕΝΑΑΑΜ - IAMD CoE), που εδρεύει στα Χανιά ως διαπιστευμένη Νατοϊκή Στρατιωτική Οντότητα (ΝΑΤΟ Military Body, ν. 4833/2021, (Α΄174) και 4834/2021, (Α΄ 175)).

Σχετ.: Η αριθ. Ε. 2210/12.11.2021 εγκύκλιος διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Απαλλαγή από ΦΠΑ του Κέντρου Αριστείας Ενοποιημένης Αντιαεροπορικής Αντιπυραυλικής `Αμυνας (ΚΕΑΡ ΕΝΑΑΑΜ - IAMD CoE), που εδρεύει στα Χανιά ως διαπιστευμένη Νατοϊκή Στρατιωτική Οντότητα (ΝΑΤΟ Military Body, ν. 4833/2021, (Α΄174) και 4834/2021, (Α΄ 175)) σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ 1196/1993 (Β΄408)» (ΑΔΑ: ΨΑΓΙ46ΜΠ3Ζ-ΚΤΙ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Παροχή διευκρινίσεων για την απαλλαγή από δασμούς και φόρους του Κέντρου Αριστείας Ενοποιημένης Αντιαεροπορικής Αντιπυραυλικής `Αμυνας (ΚΕΑΡ ΕΝΑΑΑΜ -IAMD CoE) που εδρεύει στα Χανιά.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα αποσαφηνίζεται ότι μετά την ψήφιση του ν. 4833/2021 (Α΄ 174) και του ν.4834/2021 (Α΄175), το Κέντρο Αριστείας Ενοποιημένης Αντιαεροπορικής Αντιπυραυλικής `Αμυνας (ΚΕΑΡ ΕΝΑΑΑΜ - IAMD CoE) εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής των απαλλαγών του άρθρου 15 της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ανωτάτου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SHAPE) όπως αυτή κυρώθηκε με το ν. 2826/2000 (ΦΕΚ 92 Α΄) και ειδικότερα ως προς τον δασμό, το τέλος ταξινόμησης και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το πεδίο εφαρμογής της εγκυκλίου αφορά:

1. Το Κέντρο Αριστείας Ενοποιημένης Αντιαεροπορικής Αντιπυραυλικής `Αμυνας (ΚΕΑΡ ΕΝΑΑΑΜ - IAMD CoE) και το αλλοδαπό προσωπικό αυτού

2. Το Τελωνείο Χανίων

Με το ν. 4833/2021 (Α΄ 174) και ν. 4834/2021 (Α΄ 175), κυρώθηκαν τα Μνημόνια Κατανόησης αναφορικά με τη σύσταση και ίδρυση του Κέντρου Αριστείας Ενοποιημένης Αντιαεροπορικής Αντιπυραυλικής `Αμυνας (ΚΕΑΡ ΕΝΑΑΑΜ - IAMD CoE), που εδρεύει στα Χανιά και έχει διαπιστευτεί ως Νατοϊκή Στρατιωτική Οντότητα (ΝΑΤΟ Military Body) βάσει σχετικής απόφασης του Συμβουλίου της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στις 25 Ιανουαρίου 2021.

Με βάση τους ανωτέρω νόμους η εν λόγω οντότητα του ΝΑΤΟ διέπεται από τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ανωτάτου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SHAPE) σε σχέση με Ειδικούς Εφαρμοστέους Όρους για τη Σύσταση και Λειτουργία επί της Ελληνικής Επικράτειας του Διεθνούς Στρατιωτικού, όπως κυρώθηκε με τον ν. 2826/2000 (ΦΕΚ 92 Α΄) και κοινοποιήθηκε με την αριθ. Δ. 859/19/16.6.2000 εγκύκλιο διαταγή της Υπηρεσίας μας.

Κατόπιν τούτου και σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου διαταγής Διοικητή ΑΑΔΕ, η εν λόγω οντότητα του ΝΑΤΟ και τα αλλοδαπά μέλη αυτής εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των απαλλαγών του άρθρου 15 της ως άνω Συμφωνίας με τις οποίες προβλέπεται απαλλαγή από δασμούς και φόρους στην παράδοση και εισαγωγή ειδών που προορίζονται για την εν λόγω οντότητα του ΝΑΤΟ και τα αλλοδαπά μέλη αυτής.

Ειδικότερα σε σχέση με την παραλαβή καυσίμων από τα αλλοδαπά μέλη της εν λόγω οντότητας του ΝΑΤΟ αυτή πραγματοποιείται από ελεύθερα αποθέματα μέσω των πρατηρίων των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών σε τιμή χωρίς ειδικό φόρο κατανάλωσης και με τη χορήγηση συμψηφιστικής ατέλειας βάσει ατομικών βιβλιαρίων (κουπονιών).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: