Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

 

Π.Κ. 3/17-3-2016

Συλλογική σύμβαση εργασίας τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 2016-2018.

Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής με την Αριθμ. οίκ. 46308/2610/2018.

 

Στην Αθήνα, σήμερα την 16 Μαρτίου 2016, στα γραφεία της ALPHA BANK Α.Ε., επί της οδού Σοφοκλέους, αριθμός 11, οι συμβαλλόμενοι αφενός οι:

1. κ. Σπύρος Φιλάρετος, Γενικός Διευθυντής της Alpha Bank,

2. κ, Κωνσταντίνος Γεωργίου, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς,

3. κ. Πέτρος Φουρτούνης, Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας,

4. κα. Αθηνά Δεσύπρη, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας Eurobank και

5. κα. Πηνελόπη Κονιδάρη, Εντεταλμένη Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργανώσεως της Alpha Bank, ενεργούντες από κοινού ως εκπρόσωποι των ακόλουθων πιστωτικών ιδρυμάτων, που καλύπτουν πολύ περισσότερο από το 70% των εργαζομένων στον κλάδο, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.4 του Ν.1876/1990 , όπως ισχύει:

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ,
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ,
ALPHA BANK ΑΕ και
EUROBANK ERGASIAS ΑΕ,

όπως και ο Δικηγόρος Αθηνών κ. Ανέστης Κωνσταντέλιας ως εκπρόσωπος των συνεταιριστικών πιστωτικών ιδρυμάτων με την επωνυμία ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ. ΠΕ., ΣΥΝ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ και ΣΥΝ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και αφετέρου οι:

κκ. Σταύρος Κούκος, Πρόεδρος και Αχιλλέας Μυλωνόπουλος, Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος (ΟΤΟΕ), ενεργούντες από κοινού ως εκπρόσωποιτης ως άνω δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης,

μετά την διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, συμφώνησαν στην κατάρτιση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Τραπεζών-Ο.Τ.Ο.Ε., για τα έτη 2016-2018, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

 

`Αρθρο 1: Μισθολογικά θέματα

1.1 Οι βασικοί μισθοί (κλιμάκια) του Ενιαίου Μισθολογίου και τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες Σ.Σ.Ε. Τραπεζών-Ο.Τ.Ο.Ε. επιδόματα παραμένουν στα επίπεδα που είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2015, βάσει της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών-Ο.Τ.Ο.Ε. της 14.5.2013.

1.2 Τα συμβαλλόμενα μέρη θα επανεξετάσουν τις κατά την προηγούμενη παρ.1.1 αποδοχές, εντός του τρίτου (3οι0 τριμήνου του έτους 2018, λαμβάνοντας υπόψη τις επιδόσεις του κλάδου, καθώς επίσης και τις υποχρεώσεις των τραπεζών που προκύπτουν από τα προγράμματα αναδιάρθρωσης και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας.

 

`Αρθρο 2: Προστασία απασχόλησης

Τα μέρη έχουν την βούληση να προστατεύσουν την απασχόληση στον κλάδο, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στα προγράμματα αναδιάρθρωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων και των σχετικών δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει ή θα κληθούν να αναλάβουν.

 

`Αρθρο 3: Στεγαστικά δάνεια τραπεζοϋπαλλήλων

3.1. Η ισχύς των ρυθμίσεων του όρου 4 της από 14.5.2013 Σ.Σ.Ε Τραπεζών-Ο.Τ.Ο.Ε. επεκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της ισχύος της παρούσας Σ.Σ.Ε.

3.2. Οι τράπεζες θα ικανοποιούν τα αιτήματα ευνοϊκότερης ρύθμισης των στεγαστικών δανείων προς τραπεζοϋπαλλήλους (όπως ενδεικτικά με/λύσεις τύπου "split balance", όπως εφαρμόζονται σήμερα), στο πλαίσιο της εκάστοτε πιστοδοτικής πολιτικής τους, λαμβάνοντας υπόψη την συνέπεια που επιδεικνύεται, αλλά και την εξασφάλιση που παρέχεται με την πάγια εντολή για την εξόφληση των εκάστοτε δόσεων με χρέωση καταθετικού λογαριασμού μισθοδοσίας.

 

`Αρθρο 4: Προστασία της οικογένειας

4.1. Η προβλεπόμενη από το άρθρο 12 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών-Ο.Τ.Ο.Ε. 2004-2005, σωρευτική χορήγηση του μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα παιδιών με τη μορφή πρόσθετης άδειας στον έναν από τους δύο γονείς, έγγαμους, άγαμους, θετούς ή ανάδοχους, υλοποιείται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου γονέα, λαμβανομένων υπόψη και των προϋποθέσεων του άρθρου 38 του Ν.4342/2015 , η οποία εξετάζεται θετικά, εκτός εκείνων των περιπτώσεων που συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι περί του αντιθέτου. Η ως άνω πρόσθετη άδεια χορηγείται εφόσον εξαντληθεί η άδεια του τρέχοντος έτους.

4.2. Η ισχύουσα άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των παιδιών που ορίστηκε σε έξι (6) ημέρες μετ΄ αποδοχών, από την Κλαδική Σ.Σ.Ε. Τραπεζών-Ο.Τ.Ο.Ε. του 1988, προσαυξάνεται κατά δύο (2) ακόμα ημέρες το έτος, για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου, μέχρι την αποφοίτησή τους από την υποχρεωτική εκπαίδευση ή/και το Λύκειο και πάντως μέχρι την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους κατ΄ ανώτατο όριο.

 

`Αρθρο 5: Κλαδικό συμπληρωματικό πρόγραμμα υγείας και πρόνοιας

Τα μέρη συμφωνούν να συγκροτήσουν άμεσα κοινή ομάδα εξειδικευμένων στελεχών - για να μελετήσει τη δυνατότητα και τη διαδικασία ώστε να δημιουργηθεί κλαδικό συμπληρωματικό πρόγραμμα πρόνοιας και υγείας για τους τραπεζοϋπαλλήλους καινά υποβάλει τα πορίσματα και τις τεκμηριωμένες προτάσεις της, εντός τριών (3) μηνών από τη συγκρότηση της.

Καθ΄ ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη θα ορίσει έως τέσσερα (4) μέλη της ως άνω ομάδας έργου.

 

`Αρθρο 6: Παροχές πρόνοιας

6.1. Η παροχή για βρεφονηπιακούς σταθμούς, όπως σήμερα ισχύει, συνεχίζει να καταβάλλεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και για το νηπιαγωγείο, μέχρι την έναρξη των μαθημάτων της Α΄ Δημοτικού.

6.2. Οι παροχές Παιδικής Μέριμνας, από όποιες Τράπεζες χορηγείται, όπως και για τις κατασκηνώσεις και τον τοκετό, συνεχίζουν να καταβάλλονται με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις, χωρίς καμία ποσοτική μεταβολή.

 

`Αρθρο 7: Ρυθμίσεις για εργαζόμενους, γονείς ή συζύγους ΑΜΕΑ

7.1. Συμφωνείται: α) η μείωση του ωραρίου κατά μία ώρα την ημέρα, χωρίς μείωση των αποδοχών των εργαζομένων και β) η εξέταση της δυνατότητας τοποθέτησης σε χώρο - περιοχή εργασίας πλησίον της κατοικίας τους, κατόπιν συνεκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών και της καταλληλότητας και των συνθηκών εργασίας, για τους εργαζομένους:

• με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω,

• που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, ή παιδιά τα οποία πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή

• που έχουν σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω, τον οποίο συντηρεί ο εργαζόμενος.

7.2. Στον φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα παιδιού ηλικίας έως 18 ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, είτε από νεοπλασματική ασθένεια, ή χρήζει μεταμόσχευσης, χορηγείται ειδική άδεια, διάρκειας 12 εργάσιμων ημερών κατ΄ έτος με αποδοχές, εφάπαξ ή τμηματικά, έπειτα από αίτησή του, κατά απόλυτη προτεραιότητα.

7.3. Στον υπάλληλο με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%, καθώς και στον φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα τέκνου με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία άνω του 67%, ή στον έχοντα σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω τον οποίο συντηρεί ο εργαζόμενος, χορηγείται ειδική άδεια, διάρκειας 10 εργάσιμων ημερών κατ΄ έτος με αποδοχές, εφάπαξ ή τμηματικά, έπειτα από αίτησή του, κατά απόλυτη προτεραιότητα.

7.4. Οι άδειες που προβλέπονται στις ανωτέρω παρ.7.2 και 7.3 χορηγούνται μετά την εξάντληση της κανονικής άδειας του αντίστοιχου ημερολογιακού έτους και δεν μεταφέρονται, ολικά ή μερικά σε επόμενο έτος.

 

`Αρθρο 8: Πολιτιστικές, ερευνητικές, αθλητικές δραστηριότητες

Τα πιστωτικά ιδρύματα θα συνεχίσουν να ενισχύουν τις πολιτιστικές και τις αθλητικές δραστηριότητες των τραπεζοϋπαλλήλων, με βάση τον όρο 6 της από 14.5.2013 Σ.Σ.Ε. Τραπεζών-Ο.Τ.Ο.Ε., όπως και τα ερευνητικά-επιμορφωτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Εργασίας της Ο.Τ.Ο.Ε., με βάση τα προβλεπόμενα στον όρο 7 της ως άνω Σ.Σ.Ε., χωρίς καμία μεταβολή.

 

`Αρθρο 9: Τελικές διατάξεις

Όλες οι προηγούμενες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Διαιτητικές Αποφάσεις του κλάδου, με οποιονδήποτε τρόπο κι αν θεσπίστηκαν και τέθηκαν σε ισχύ, εφόσον δεν τροποποιούνται ρητά με τις διατάξεις της παρούσας, αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο και εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα με αυτές.

Ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, ρυθμίσεις μισθολογικές και πάσης φύσεως θεσμικές ή λοιπές παροχές, που έχουν θεσπισθεί με διατάξεις νόμων, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., καθώς και για τους τραπεζοϋπαλλήλους με διατάξεις Σ.Σ.Ε., Δ.Α., Κανονισμών, Οργανισμών Προσωπικού Τραπεζών, Πρακτικών Συμφωνίας, Αποφάσεων Διοικητικών Συμβουλίων και Πράξεων Διοικήσεων τους ή με έθιμο ή με επιχειρησιακή συνήθεια, δεν θίγονται από την παρούσα, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται στο προσωπικό των Τραπεζών.

 

`Αρθρο 10: Διάρκεια

Η παρούσα Σ.Σ.Ε. Τραπεζών-Ο.Τ.Ο.Ε. ισχύει, από την 1.1.2016 και λήγει την 31.12.2018. Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα και κάθε συμβαλλόμενη πλευρά έλαβε δύο (2).

 

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: