Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4972/2022.

Εισηγητική Έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΙΤΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
25 Ιουλίου 1997

Νόμος 2515 της 24/25.7.97.
`Ασκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις. (Α 154)

`Αρθρο 1 `Ασκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού
Αρθρο 2 θέματα λειτουργία του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών
`Αρθρο 3 Αστικοί συνεταιρισμοί
`Αρθρο 4 Διεύθυνση Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Ειδικών Χρηματοδοτήσεων και Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας
`Αρθρο 5 θέματα λειτουργίας Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής (Ε.Σ.Υ.Λ.)
`Αρθρο 6 Τροποποιήσεις του Ν . 2331/1995
`Αρθρο 7 Δικαστική εκπροσώπηση Σε δίκες κατά υπαλλήλων του Υπουργείου
`Αρθρο 8 Ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια
`Αρθρο 9 Φορολογικές ρυθμίσεις ναυτικών
`Αρθρο 10 Τράπεζα Τροφίμων και λοιπές διατάξεις
`Αρθρο 11 Κίνητρα για μετεγκατάσταση επιχειρήσεων
`Αρθρο 12 Ρυθμίσεις Φ.Π.Α.
`Αρθρο 13 Εκκρεμείς υποθέσεις προσωπικών ειδών μετοικούντων προσώπων
`Αρθρο 14 Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων ελευθέρων βαρών
`Αρθρο 15 Ανταλλακτήρια συναλλάγματος
`Αρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυμάτων
`Αρθρο 17 Παραχώρηση Δημοσίου Κτήματος
`Αρθρο 18 Επιχορηγήσεις από Π .Δ .Ε .
`Αρθρο 19 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και της Τράπεζας της Ελλάδος για την εκτύπωση ειδικών εντύπων θεωρήσεων
`Αρθρο 20 Ρυθμίσεις μετατάξεων Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.
`Αρθρο 21 Οικογενειακή παροχή
Αρθρο 22 Ρυθμίσεις εισφοράς του Ν. 128/1975 και μείωση ποσοστού Ε.Φ.Τ.Ε.
`Αρθρο 23 Ρυθμίσεις χρεών γουνοποιών
`Αρθρο 24 Ακύρωση θεωρημένων στοιχείων Κ.Β.Σ. και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α΄)
`Αρθρο 25 Συμπλήρωση άρθρου 4 του Ν . 2234/1994
`Αρθρο 26
`Αρθρο 27 Κύρωση σύμβασης Ελληνικού Δημοσίου και Ε.Τ.Ε.
`Αρθρο 28 Διαχείριση μετοχών Δημοσίου
`Αρθρο 29 Εξόφληση υποχρεώσεων Ελληνικού Δημοσίου
`Αρθρο 30 Ανάληψη οφειλών Ο .Α .Ε .
`Αρθρο 31 Υποχρεωτική χορήγηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου
`Αρθρο 32 Ρύθμιση χρεών χαμηλών εισοδημάτων
`Αρθρο 33 Διαδικασία ρύθμισης χρεών του Ν. 2120/1993
`Αρθρο 34 Έναρξη ισχύος

Αθήνα, 24 Ιουλίου 1997

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 24 Ιουλίου 1997

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΟΠΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: