Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 24/05/2022

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 242035

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 20

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΘΕΜΑ:

Ασφαλιστική τακτοποίηση στον e - Ε.Φ.Κ.Α. των μαθητευόμενων σε: • Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) • Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) • Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» σε Ε.Π.Α.Λ. • Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), οι οποίοι παράλληλα παρακολουθούν προγράμματα μάθησης σε εργασιακούς χώρους.

Σχετ : Οι με αριθμό 19/2018 και 67/2021 Εγκύκλιοι του e - Ε.Φ.Κ.Α.

Με τις διατάξεις του Ν.4763/2020 (Φ.Ε.Κ.254/τ.Α΄/21.12.2020) και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού Υπουργικών Αποφάσεων επιδιώκεται η αναδιάρθρωση του εθνικού συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, θεσμοθετείται το «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης» (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.) και ορίζονται οι «δομές διακυβέρνησης» της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Με την παρούσα, προς ενιαία αντιμετώπιση, παρέχονται οδηγίες αναφορικά με την ασφάλιση των μαθητευόμενων σε φορείς αρμοδιότητας Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) βάσει του Ν.4921/2022 (Φ.Ε.Κ.75/τ.Α΄/18.04.2022), και Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

1. Η ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΩΣ ΘΕΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Μαθητεία είναι το σύστημα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, το οποίο συνδυάζει την θεωρητική εκπαίδευση με ταυτόχρονη πρακτική εκπαίδευση σε χώρους εργασίας (δυικό σύστημα) και καταλήγει σε αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα. Οι μαθητευόμενοι συνδέονται με Σύμβαση Μαθητείας με τον εργοδότη τους, λαμβάνουν αμοιβή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και έχουν ασφαλιστική κάλυψη.

Η μαθητεία ως θεσμός υφίσταται από το 1951. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 1, του Α.Ν.1846/1951 , στην ασφάλιση του τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια οι μαθητευόμενοι.

Οι σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ ιδρύθηκαν το 1952 με το Β.Δ. 3/06-06-1952 «Περί εκπαιδεύσεως μαθητών - τεχνιτών» και λειτούργησαν έως σήμερα ως δομές τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης ενταγμένες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το 1985. Λειτούργησαν ως Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του τ. ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006 έως το σχολικό έτος 2020-2021, όπου με την υπ΄ αριθμ. 49718/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3078/ τ.Β΄/13-7-2021), μετατράπηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 169 του Ν.4763/2020 σε Επαγγελματικές Σχολές μαθητείας του τ. ΟΑΕΔ του Ν.4763/2020.

Ο υπολογισμός τόσο των ασφαλιστικών εισφορών του τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., όσο και των συνεισπραττομένων, γίνεται στο μισό (1/2) της ημερήσιας αμοιβής του μαθητή ( άρθρα 25, παρ. 2, εδαφ. γ΄ και δ΄ του Α.Ν. 1846/51 , όπως ισχύει σήμερα και 3, παρ. 1, του Ν.2335/95 ).

Το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο δύναται να πραγματοποιείται σε θέσεις που προσφέρονται από φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α΄και β΄βαθμού και επιχειρήσεις, οι οποίοι καλούνται ως «εργοδότες».

2. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4763/2020

Με τον ν. 4763/2020 και την καθιέρωση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, οριοθετούνται:

Α. Η μεταγυμνασιακή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (επίπεδο 3), η οποία παρέχεται από τις:

• Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) (άρθρα 9 έως 15, Κεφάλαιο Γ΄)

• Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ.) (άρθρα 9 έως 15, Κεφάλαιο Γ΄), αρμοδιότητας της Δ.ΥΠ.Α.

Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 10 του Ν. 4763/2020 δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης Πειραματικών ΕΠΑ.Σ. (Π. ΕΠΑ.Σ.) μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α., οι οποίες θα τηρούν τις ρυθμίσεις των άρθρων 10 έως 13 του Ν. 4763/2020.

Β. Η μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση (επίπεδο 5), η οποία παρέχεται:

• από τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) (άρθρα 22 έως 34, Κεφάλαιο Ε΄)

• διά του θεσμού του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας (άρθρα 35 έως 40, Κεφάλαιο ΣΤ΄), αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι: «Μαθητεία» είναι τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα οποία:

α. συνδυάζουν μάθηση σε Ιδρύματα Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης με ουσιαστική μάθηση βασισμένη στην εργασία σε χώρους εργασίας του ιδιωτικού ή του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε ποσοστό κατ΄ ελάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%)

β. καταλήγουν σε αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα

γ. βασίζονται σε συμφωνία, που ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μαθητευόμενου, του εργοδότη και, κατά περίπτωση, του Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, και

δ. προβλέπουν αμοιβή ή επιδότηση για τον μαθητευόμενο, για το μέρος της κατάρτισης που βασίζεται στην εργασία.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

2Α. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Σ.Κ.)

• άρθρα 9 έως 15, του ν.4763/2020 (Φ.Ε.Κ. 254/τ. Α΄/21.12.2020)

• περίπτωση β΄, παρ.7, του άρθρου 11 του ν. 4763/2020, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 211, του ν.4823/2021 (Φ.Ε.Κ. 136/τ. Α΄/03.08.2021)

Οι Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) παρέχουν μεταγυμνασιακή Επαγγελματική Εκπαίδευση επιπέδου 3, σύμφωνα με τα άρθρα 9 έως 15 (Κεφάλαιο Γ΄) του Ν.4763/2020, εφαρμόζοντας το δυικό σύστημα διετούς φοίτησης, που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στην τάξη με τη μαθητεία σε εργασιακό χώρο.

Οι Ε.Σ.Κ. μπορεί να είναι δημόσιες ή ιδιωτικές, ημερήσιες ή εσπερινές.

Για την εν λόγω εκπαιδευτική δομή, πέρα από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν.4763/2020 και την τροποποίηση του άρθρου 11 με το άρθρο 211 του Ν.4823/2021, αναμένεται έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

2Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΕΠΑ.Σ.) & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Π. ΕΠΑ.Σ.) ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Δ.ΥΠ.Α. Ε.ΠΑΣ.

• άρθρα 9 έως 15 του ν.4763/2020 (Φ.Ε.Κ. 254/τ. Α΄/21.12.2020) και

• υπ΄ αριθμ.: 49718/2021 (Φ.Ε.Κ. 3078/τ. Β΄/13.07.2021), 30073/2021 (Φ.Ε.Κ. 2181/τ. Β΄/25.05.2021), 86899/2021 (Φ.Ε.Κ. 5164/τ. Β΄/05.11.2021) και 102791/2021 (Φ.Ε.Κ. 5832/τ.Β΄/14.12.2021) Κ.Υ.Α. Π.ΕΠΑ.Σ.

• άρθρα 10 έως 13 του ν.4763/2020

• υπ΄ αριθμ.: 82555/2021 (Φ.Ε.Κ. 4959/τ. Β΄/26.10.2021), 32134/2022 (Φ.Ε.Κ. 1639/τ. Β /05.04.2022) και 37169/2022 (Φ.Ε.Κ. 1959/τ. Β /19.04.2022) Κ.Υ.Α.

Οι Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. παρέχουν μεταγυμνασιακή Επαγγελματική Εκπαίδευση επιπέδου 3, σε αποφοίτους με τίτλο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο σπουδών και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ και ειδικά των άρθρων 9 έως και 15 του ν.4763/2020.

Στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. εφαρμόζεται δυικό σύστημα διετούς φοίτησης, που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στην τάξη με τη μαθητεία σε εργασιακό χώρο.

Το πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή πραγματοποιείται πέντε ημέρες την εβδομάδα ενώ αντίστοιχα το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο πραγματοποιείται 4 ή 5 ημέρες την εβδομάδα (η 5η ημέρα μπορεί να είναι Σάββατο).

Ο τρόπος λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. καθορίζεται με την υπ΄ αριθμ. 102791/2021 (Φ.Ε.Κ. 5832/τ.Β/14-12-2021) Κ.Υ.Α. «Κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας ΟΑΕΔ (νυν Δ.ΥΠ.Α)».

Η αποζημίωση των μαθητευόμενων των ΕΠΑ.Σ της Δ.ΥΠ.Α. κατά το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο, καθορίζεται στο 75% του εκάστοτε θεσμοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 86899/2021 (Φ.Ε.Κ. 5164/τ.Β΄/05-11-2021) Κ.Υ.Α. «Καθορισμός της αποζημίωσης των μαθητευόμενων των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.4763/2020».

Οι Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (Π.ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. ιδρύθηκαν με την υπ΄ αριθμ. 82555/2021 (Φ.Ε.Κ. 4959/τ.Β΄/26-10-2021) Κ.Υ.Α. κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 15 του Ν.4763/2020 .

Το πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή πραγματοποιείται για έξι (6) μήνες ετησίως, από Νοέμβριο έως και Απρίλιο, ενώ το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο επίσης για έξι (6) μήνες ετησίως, από Μάιο έως και Οκτώβριο.

Ο τρόπος λειτουργίας των Π.ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. καθορίζεται με την υπ αριθμ. 32134/2022 (Φ.Ε.Κ. 1639/τ.Β/05-04-2022) Κ.Υ.Α. «Κανονισμός Λειτουργίας των Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ (νυν Δ.ΥΠ.Α.)».

Η αποζημίωση των μαθητευόμενων των Π.ΕΠΑ.Σ της Δ.ΥΠ.Α. στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας, κατά το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο, καθορίζεται στο 80% του εκάστοτε θεσμοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου με την υπ αριθμ. 37169/2021 (Φ.Ε.Κ. 1959/τ.Β /19-04-2022) Κ.Υ.Α. «Καθορισμός της αποζημίωσης των μαθητευόμενων των Π.ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας».

2Γ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.)

• άρθρα 22 έως 34 του ν.4763/2020 (Φ.Ε.Κ. 254/τ. Α /21.12.2020)

• υπ΄ αριθμ. Κ5/160259/2021 (Φ.Ε.Κ. 5837/τ. Β /15-12-2021) Υ.Α. και

• υπ΄ αριθμ. 17004/Κ5/2022 (Φ.Ε.Κ. 800/τ. Β /23-2-2022) Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Παιδείας και Θρησκευμάτων -Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγεία

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) δημόσια ή ιδιωτικά παρέχουν Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση σε αποφοίτους της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, καθώς και σε κατόχους ισότιμων τίτλων, και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε και ειδικά των άρθρων 22 έως και 34 του Ν.4763/2020.

Οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ., κατόπιν επιτυχούς εξέτασης πιστοποίησης, αποκτούν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Η επαγγελματική κατάρτιση στα Ι.Ε.Κ., διαρκεί κατ ελάχιστο τέσσερα (4) εξάμηνα και δε δύναται να υπερβαίνει τα πέντε (5), σύμφωνα με τους Οδηγούς Κατάρτισης της ειδικότητας, συμπεριλαμβανομένης σε αυτά περιόδου Μαθητείας.

Η κατάρτιση των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και των κατόχων ισότιμων τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης, διαρκεί από δύο (2) μέχρι τρία (3) εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης σ΄ αυτά περιόδου μαθητείας, εφόσον πρόκειται για τίτλο σε ειδικότητα του επαγγελματικού τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν από το ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμη δομή δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Ο τρόπος λειτουργίας των Ι.Ε.Κ αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται με την υπ΄ αριθμ. Κ5/160259/2021 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 5837/ τ.Β΄/15-12-2021) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Η αποζημίωση των καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται στο 95% του κατώτατου ημερομισθίου σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 17004/Κ5/2022 (Φ.Ε.Κ. 800/τ. Β /23-02-2022) Κ.Υ.Α.

2Δ. ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ - ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

• άρθρα 35 έως 40 του ν.4763/2020 (Φ.Ε.Κ. 254/τ. Α /21.12.2020)

• υπ΄ αριθμ. ΦΒ7/121875/Κ3/2021 (Φ.Ε.Κ. 4531/τ. Β /01.10.2021) Κ.Υ.Α.

• υπ΄ αριθμ. 119730/2021 (Φ.Ε.Κ. 4531/τ. Β /01-10-2021) Υ.Α.

• 67/2021 Εγκύκλιος του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας των αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) απευθύνεται σε αποφοίτους Λυκείου και πτυχιούχους ΕΠΑ.Λ., περιλαμβάνει εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας, που πραγματοποιούνται στο σχολείο και παράλληλα «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» το οποίο αναλαμβάνει να παράσχει ο εργοδότης στον μαθητευόμενο.

Η μαθητεία ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων ωρών του εργαστηριακού μαθήματος και των προβλεπόμενων ημερών παρουσίας στον εργασιακό χώρο, όπως αυτά ορίζονται στον Οδηγό Κατάρτισης της ειδικότητας.

Το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο είναι διάρκειας οκτώ ωρών ημερησίως. Το Πρόγραμμα βασίζεται σε μαθησιακά αποτελέσματα που ορίζονται στους Οδηγούς Κατάρτισης της εκάστοτε ειδικότητας. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων μερών ορίζονται με σύμβαση, η οποία υπογράφεται από τον εργοδότη και τον μαθητευόμενο και θεωρείται από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ.

Σχετικά με την ασφάλιση των μαθητευόμενων της εν λόγω εκπαιδευτικής δομής, έχει εκδοθεί η αρ. 67/2021 Εγκύκλιος του e-Ε.Φ.Κ,Α. Αναφορικά δε με την κωδικοποίηση στην ΑΠΔ δίνονται οδηγίες με την παρούσα εγκύκλιο.

3. ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ e - Ε.Φ.Κ.Α.

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οι μαθητευόμενοι:

α. Στις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) και στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ.) της Δ.ΥΠ.Α.

β. Στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και του Μεταλυκειακού Έτους -Τάξη Μαθητείας, οι οποίοι παρακολουθούν «Προγράμματα μάθησης σε εργασιακό χώρο»

υπάγονται ασφαλιστικά στον e-Ε.Φ.Κ.Α. για το διάστημα της μαθητείας.

Η ασφάλιση των μαθητευόμενων είναι υποχρεωτική και αυτοδίκαιη, αρχίζει από την πρώτη μέρα της μαθητείας και αφορά στους κλάδους κύριας ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης (σε είδος και χρήμα), επικουρικής ασφάλισης, καθώς και στην ασφάλιση των φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, για τους οποίους ο e - Ε.Φ.Κ.Α. συνεισπράττει εισφορές του τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

Σε περίπτωση που απασχολούνται σε εργασίες και ειδικότητες που ασφαλίζονται κατά τον Κανονισμό Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Κ.Β.Α.Ε.), καθώς και σε επιχειρήσεις και εργασίες που υπόκεινται στην εισφορά επαγγελματικού κινδύνου, καταβάλλονται οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

Ο σχετικός χρόνος θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην ασφάλιση του τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και είναι συντάξιμος.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Μεταξύ του μαθητευόμενου και του εργοδότη συνάπτεται Σύμβαση Μαθητείας, ο τύπος και το βασικό περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται με την υπ΄ αριθμ. ΦΒ1/133712/Κ3/ (Φ.Ε.Κ. 4937/τ. Β΄/25-10-2021) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός του τύπου και του βασικού περιεχομένου της σύμβασης μαθητείας των δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των επιπέδων 3 και 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων».

Υπόχρεος για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και ασφαλισμένου) και την υποβολή Α.Π.Δ. είναι ο εργοδότης στον οποίο πραγματοποιείται το «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο».

Όσον αφορά τον τρόπο υποβολής Α.Π.Δ., τις προθεσμίες υποβολής Α.Π.Δ., καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και υπολογισμού πρόσθετων τελών ισχύουν τα εκάστοτε προβλεπόμενα.

Οι ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλισμένου και εργοδότη, για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη, επικουρική ασφάλιση, βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων και επαγγελματικού κινδύνου βαρύνουν και καταβάλλονται από τον εργοδότη.

Οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Δ.ΥΠ.Α. (Ανεργία, ΛΠΕΑΑΕ, ΕΛΠΕΚΕ-ΛΕΠΕΕ, ΕΚΛΑ, Εργατική Κατοικία, Εργατική Εστία), τις οποίες συνεισπράττει ο e - Ε.Φ.Κ.Α., επιμερίζονται μεταξύ ασφαλισμένου και εργοδότη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τους μισθωτούς ασφαλισμένους, και βαρύνουν τον ασφαλισμένο και εργοδότη κατά τα προβλεπόμενα ποσοστά. Ο εργοδότης παρακρατά την εισφορά του ασφαλισμένου και την αποδίδει, μαζί με την εργοδοτική εισφορά, στον e - Ε.Φ.Κ.Α.

Κάθε εργοδότης του ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα οφείλει να καταχωρίζει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων την αναγγελία Έναρξης /Μεταβολών Σύμβασης Μαθητείας», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του αρμόδιου Υπουργείου, και την διακοπή αυτής, όπου απαιτείται για κάθε μαθητευόμενο που απασχολεί. Οι εργοδότες του Δημοσίου υποχρεούνται επιπλέον να καταχωρίζουν το απογραφικό δελτίο κάθε μαθητευόμενου στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Οι μαθητευόμενοι οφείλουν να παρακολουθούν το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας / πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή και το πρόγραμμα εκπαίδευσης σε χώρο εργασίας, η ακριβής συνολική διάρκεια των οποίων καθορίζεται στον Οδηγό Κατάρτισης Μαθητείας της αντίστοιχης ειδικότητας.

Στις περιπτώσεις κανονικής άδειας ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει ολόκληρη την προβλεπόμενη αποζημίωση του μαθητευόμενου για τις ημέρες που αναλογούν στη διάρκεια του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο» μέχρι τη διακοπή ή λήξη της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1346/1983. Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ.

Στις περιπτώσεις αδικαιολόγητης απουσίας ο εργοδότης δεν καταβάλλει αποζημίωση και ασφαλιστικές εισφορές.

Στις επίσημες αργίες δεν πραγματοποιείται «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» και ο εργοδότης δεν υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση και ασφαλιστικές εισφορές.

6. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ/ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Με κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που εκδίδονται συνήθως κάθε χρόνο, επιδοτείται η κάθε μέρα πραγματοποίησης του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο.

Το ποσό αποζημίωσης των μαθητευόμενων ορίζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (π.χ. 75%, 80%, 95%), όπως αυτό προκύπτει από τις εκάστοτε κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, επί του εκάστοτε ισχύοντος νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ή όπως αυτό διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο, για κάθε ημέρα συμμετοχής τους στο «Προγράμματα μάθησης σε εργασιακό χώρο».

Τα προγράμματα είναι δυνατόν να χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή και ευρωπαϊκούς πόρους σύμφωνα με σχετικές διατάξεις.

7. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Οι εισφορές στον e - Ε.Φ.Κ.Α. και τους λοιπούς οργανισμούς, για λογαριασμό των οποίων ο e - Ε.Φ.Κ.Α. συνεισπράττει τις εισφορές τόσο του εργοδότη όσο και του μαθητευόμενου, υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών αποδοχών και καταβάλλονται μέσα στις κατά νόμο προθεσμίες.

Συνεπώς, το ποσό υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών ορίζεται ως το πηλίκο της εκάστοτε ημερήσιας αποζημίωσης (όπως προκύπτει σύμφωνα με τα παραπάνω) δια του (2) δυο, για κάθε μέρα εργασίας του μαθητευόμενου.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: