Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
10 Νοεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 5207

Αριθμ. 88588

Προσθήκη αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες του e-ΕΦΚΑ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

α. Του άρθρου 162 του N. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).

β. Των παρ. 8α, 8β, 8γ, 8δ, 8ε, 12α, 12γ, 12δ, 12ε και 12στ του άρθρου 34 του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Α΄ 8).

γ. Της παρ. 2 του άρθρου 85 του N. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43).

δ. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α΄ 119).

ε. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155) και του π.δ.2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ­πουργών» (Α΄ 2).

στ. Της υπ΄ αρ. 54301/23-7-2021 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Έναρξη λειτουργίας Τοπικών Διευθύνσεων e-ΕΦΚΑ και Περιφερειακών Διευθύνσεων ΚΕΑΟ και κατάργηση Υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης» (Β΄ 3494).

ζ. Της υπ΄ αρ. 3755/1187/8-2-2021 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Έναρξη λειτουργίας Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Λακωνίας και κατάργηση Υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης» (Β΄ 547).

η. Της υπ΄ αρ. 322/59/13-1-2021 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Έναρξη λειτουργίας Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Α΄ Κορινθίας με έδρα την Κόρινθο και κατάργηση Περιφερειακών και Τοπικών Υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης» (Β΄ 143).

θ. Της υπό στοιχεία οικ. 1565/471/13-1-2021 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Έναρξη λειτουργίας Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Β΄ Κορινθίας με έδρα το Κιάτο και κατάργηση Περιφερειακών και Τοπικών Υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης» (Β΄ 143).

ι. Της υπ΄ αρ. 17378/6133/16-4-2019 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Έναρξη λειτουργίας Τοπικής Διεύθυνσης Αρκαδίας και κατάργηση Τοπικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών πρώην Φορέων Ν. Αρκαδίας του ΕΦΚΑ» (Β΄ 1364).

2. Την υπό στοιχεία 71672/27-9-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β΄4443).

3. Την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ.

4. Την υπ΄ αρ. 373966/27-9-2021 πρόταση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του e-ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:

1. Την προσθήκη αρμοδιότητας απονομής συντάξεων στα Τμήματα Συντάξεων και Τμήματα Συντάξεων και Παροχών των παρακάτω Τοπικών Διευθύνσεων, ως εξής:

α. Μισθωτών και Μη Μισθωτών στο Τμήμα Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Γ΄ Ηρακλείου για την περιοχή αρμοδιότητας της Τοπικής Διεύθυνσης Λασιθίου.

β. Αγροτών στο Τμήμα Συντάξεων και Παροχών της Τοπικής Διεύθυνσης Λασιθίου για την περιοχή αρμοδιότητάς της.

γ. Αγροτών στο Τμήμα Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Ρεθύμνης για την περιοχή αρμοδιότητάς της.

δ. Μισθωτών και Μη Μισθωτών στα Τμήματα Α΄ και Β΄ Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Χανίων για την περιοχή αρμοδιότητας της Τοπικής Διεύθυνσης Ρεθύμνης.

ε. Μισθωτών και Μη Μισθωτών στο Τμήμα Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Αρκαδίας για την περιοχή αρμοδιότητας της Τοπικής Διεύθυνσης Αργολίδας και της Τοπικής Διεύθυνσης Λακωνίας.

στ. Αγροτών στο Τμήμα Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Αργολίδας για την περιοχή αρμοδιότητάς της.

ζ. Αγροτών στο Τμήμα Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Λακωνίας για την περιοχή αρμοδιότητάς της.

η. Μισθωτών και Μη Μισθωτών στο Τμήμα Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Α΄ Κορινθίας για την περιοχή αρμοδιότητας της Τοπικής Διεύθυνσης Β΄ Κορινθίας.

θ. Αγροτών στο Τμήμα Συντάξεων και Παροχών της Τοπικής Διεύθυνσης Β΄ Κορινθίας για την περιοχή αρμοδιότητάς της.

2. Την προσθήκη αρμοδιότητας έκδοσης καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης στα Τμήματα Συντάξεων και Τμήματα Συντάξεων και Παροχών των παρακάτω Τοπικών Διευθύνσεων, ως εξής:

α. Στο Τμήμα Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Αργολίδας.

β. Στο Τμήμα Συντάξεων και Παροχών της Τοπικής Διεύθυνσης Β΄ Κορινθίας.

γ. Στο Τμήμα Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Λακωνίας.

δ. Στο Τμήμα Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Α΄ Ηρακλείου.

ε. Στο Τμήμα Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Γ΄ Ηρακλείου.

στ. Στο Τμήμα Συντάξεων και Παροχών της Τοπικής Διεύθυνσης Λασιθίου.

ζ. Στο Τμήμα Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Ρεθύμνης

η. Στα Τμήματα Α΄ και Β΄ Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Χανίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: