Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Π.Κ. 1/9-7-2020, ΣΕΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τοπική ομοιοεπαγγελματική συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις επιχειρήσεις τουριστικών Γραφείων Κρήτης και Σαντορίνης.

Στο Ηράκλειο της Κρήτης σήμερα την 09 Ιουλίου 2020, οι υπογράφοντες:

Μιχαήλ Βλατάκης, Πρόεδρος αντίστοιχα του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» και το δ.τ. (ACTTA), που εδρεύει στο Ηράκλειο, οδός Βύρωνος αριθμ. 1. από το Καταστατικό και νόμιμα εξουσιοδοτημένος από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού σύμφωνα με το από απόσπασμα- Πρακτικού Διοικητικού -Συμβουλίου της 8ης Ιουλίου 2020, το οποίο προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

2. Εμμανουήλ Παπαδάκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ & ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ», το οποίο εδρεύει στο Ηράκλειο, Λεωφ. Δημοκρατίας αριθμ. 10, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας συλλογικής σύμβασης και δη ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης από το Καταστατικό και το νόμιμα εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ του Σωματείου Επαγγελματικών Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού σύμφωνα με το απόσπασμα Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου της 8ης Ιουλίου 2020, το οποίο προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης, συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα εξής:

`Αρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι ξεναγοί που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων Κρήτης και Σαντορίνης.

`Αρθρο 2 Αποδοχές

Οι νόμιμες αποδοχές και αποζημιώσεις των εργαζομένων, που υπάγονται στην παρούσα, διαμορφώνεται , όπως στον κατώτερο πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

Α. ΑΠΟΔΟΧΕΣ:

Απασχόληση από την ώρα ανάληψης εργασίας του ξεναγού έως 8 ώρες

84,60 €

Ξενάγηση από κρουαζιερόπλοια έως 8 ώρες

84,60 €

Β. Προσαυξήσεις στη βασική αμοιβή:

Δίγλωσση ξενάγηση

30,00 €

Πέρασμα Σαμαριά ή άλλο παρόμοιο

25,00 €

Πέρασμα Ίμβρου ή άλλο παρόμοιο

20,00€

Κυριακές & επίσημες αργίες

50,00 €

Υπερωρία

12,00 €

Ομάδες άνω των 52 ατόμων

1,00 €/άτομο

Διανυκτέρευση μέ ή χωρίς αρχηγό ομάδας

17,00 €

Γ. Αποζημιώσεις:

Μεταφορικού μέσου 500μ. από εκκίνηση ή άφιξη

2,90 €

Μεταφορικού μέσου από Γιόφυρο & Μπεντεβή κατά την αναχώρηση ή άφιξη

5,90 €

Γεύματος ή δείπνου

12,00 €

Δ. Επιδόματα υπολογιζόμενα επί του συνόλου καταβαλλόμενων αποδοχών, εξαιρουμένων των αποζημιώσεων

`Αδεια αναψυχής

8%

Επίδομα αδείας

8%

Δώρο Πάσχα από 01/01 έως 30/04

15%

Δώρο Χριστουγέννων από 01/05 έως 31/12

12,5 %

`Αρθρο 3 Όροι εργασίας

1. Ο Ξεναγός αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την ξενάγηση σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζει ο εργοδότης. Στα καθήκοντά του περιλαμβάνεται η με οποιονδήποτε τρόπο συνοδεία των ξεναγούμενων κατά τη διακίνησή τους, προς και από τον τόπο ξενάγησης, καθώς και η καθ΄ αυτή ξενάγηση.

2. Τα διαλείμματα (διακοπές) οποιασδήποτε διάρκειας κατά τον χρόνο εργασίας ξεναγού θεωρούνται εργάσιμος χρόνος.

3. Χρόνος εργασίας

(α) Η διάρκεια των ωρών εργασίας του ξεναγού ορίζεται κατά περίπτωση με το πρόγραμμα που καταρτίζει το τουριστικό γραφείο.

Τυχόν μείωση των ωρών εργασίας εξαιτίας των οδηγιών του εργοδότη χωρίς υπαιτιότητα του ξεναγού δεν συνεπάγεται μείωση αποδοχών.

(β) Ο χρόνος εργασίας του ξεναγού αρχίζει από την ώρα που ο ξεναγός παρουσιάζεται στο συμφωνημένο τόπο εκκίνησης της ξενάγησης και τελειώνει με την επιστροφή του στον τόπο εκκίνησης, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική συμφωνία.

(γ) Ο εργοδότης καθορίζει τον ακριβή τόπο και χρόνο εκκίνησης της ξενάγησης και ειδοποιεί τον ξεναγό την προηγούμενη ημέρα. Σε περίπτωση μετάβασης του ξεναγού σε τόπο εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας για τη συγκέντρωση, συνοδεία και επιστροφή των ξεναγούμενων, πέραν του ότι αποτελεί εργάσιμο χρόνο, γίνεται πάντοτε με δαπάνη του εργοδότη, η οποία αφορά αφενός τα έξοδα μετακίνησης και αφετέρου την παροχή πρωινού και πλήρη διατροφή κατά τα όσα ορίζονται στις παραγράφους 5 και 7 του παρόντος άρθρου, εφόσον και αυτό επιβάλλεται από το πρόγραμμα εργασίας.

(δ) Ως τόπος εκκίνησης και άφιξης των ξεναγών ορίζεται ο χώρος στάθμευσης μπροστά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Για κάθε αναχώρηση ή άφιξη, η οποία απέχει απόσταση μεγαλύτερη από 500μ. από το σημείο αυτό θα καταβάλλεται αποζημίωση μεταφορικού μέσου, όπως ορίζεται στον πίνακα αμοιβών. Δεν καταβάλλονται οι ανωτέρω ορισθείσες αποζημιώσεις μεταφορικού μέσου, όταν πρόκειται να γίνει κρουαζιέρα μισής ημέρας (μικρότερη των 5 ωρών) από το Ηράκλειο.

4. Υπερωριακή απασχόληση: Η απασχόληση ξεναγού πέραν των 8 (οκτώ) ωρών αμείβεται προσθέτως σύμφωνα, με τους όρους της παρούσας: σύμβασης.

5. Η αποζημίωση γεύματος ή/και δείπνου, καταβάλλεται σε περίπτωση ημερήσιας ή πολυήμερης ξενάγησης, χωρίς την προσκόμιση παραστατικών στοιχείων, μόνο εάν δεν χορηγείται αυτούσιο γεύμα ή δείπνο στο ίδιο εστιατόριο που χορηγείται γεύμα ή δείπνο στην ομάδα των ξεναγούμενων. Τούτο ισχύει ακόμα και αν η εκδρομή πραγματοποιείται στην πόλη όπου και η μόνιμη κατοικία του ξεναγού (π.χ. «Κνωσό - Μουσείο»). Δεν καταβάλλεται αποζημίωση γεύματος ή και δείπνου σε κρουαζιέρα μισής μέρα (μικρότερη των 5 ωρών) από το Ηράκλειο.

6. Οι αποζημιώσεις όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 υπό στοιχεία των παραγράφων Γ1, Γ2 και Γ3 θα αναπροσαρμόζονται κατά το ποσοστό αναπροσαρμογής της βασικής αμοιβής και δεν υπάγονται σε φορολογικές και ασφαλιστικές κρατήσεις.

7. Η διανυκτέρευση εκτός του τόπου κατοικίας του ξεναγού εξασφαλίζεται στο ίδιο ξενοδοχείο με τους ξεναγούμενους.

`Αρθρο 4 Λοιποί όροι εργασίας

1. Ματαίωση ξεναγήσεων

α) Ο ξεναγός έχει δικαίωμα στην καταβολή ολόκληρου του ποσού αμοιβής της ξενάγησης, εάν η ξενάγηση ματαιωθεί με πρωτοβουλία του τουριστικού γραφείου, χωρίς η ματαίωση να έχει ανακοινωθεί στον ξεναγό τουλάχιστον πριν από τις 17:00 της προηγούμενης μέρας της ξενάγησης.

β) Σε περίπτωση συμφωνίας για πολυήμερη ξενάγηση, το τουριστικό γραφείο υποχρεούται να ανακοινώνει στον ξεναγό τυχόν ματαίωση αυτής πέντε (5) ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της. Σε αντίθετη περίπτωση η συμφωνημένη αμοιβή θα καταβάλλεται κανονικά σαν να έχει πραγματοποιηθεί η αντίστοιχη ξενάγηση.

γ) Σε κάθε περίπτωση η ματαίωση της ξενάγησης δεν μπορεί να αφορά αντικατάσταση του ξεναγού, εκτός εάν αυτό οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Κατ΄ αντιστοιχία, ο ξεναγός δεν μπορεί να ματαιώσει συμφωνηθείσα ξενάγηση.

δ) Σε περίπτωση ματαίωσης της ξενάγησης το τουριστικό γραφείο μπορεί να αναθέσει στον ξεναγό άλλη ξενάγηση με κατά το δυνατόν όμοια αμοιβή. Εάν ο ξεναγός αδυνατεί να πραγματοποιήσει τη συμφωνημένη ξενάγηση οφείλει να εξασφαλίσει αντικατάστασή του και να ενημερώσει το τουριστικό γραφείο πριν 13,5 τουλάχιστον ώρες.

ε) Εάν η ματαίωση της ξενάγησης οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας το τουριστικό γραφείο δεν έχει υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε αποζημίωσης.

στ) Γενικώς η παρούσα σύμβαση αναστέλλεται λόγω περιστατικών ανωτέρας βίας (πόλεμος, επανάσταση, πανδημία, ακραίο φυσικό γεγονός) για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα απρόβλεπτα αυτά περιστατικά και δεν υπάρχει κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων των εργοδοτών.

2. Γλώσσα και αριθμός ξεναγούμενων

α) Τα τουριστικά γραφεία οφείλουν να αναθέτουν ξεναγήσεις μόνο στη γλώσσα που αναφέρεται στην άδεια άσκησης επαγγέλματος του ξεναγού και σε καμία περίπτωση σε περισσότερες από δύο γλώσσες.

β) Ο ξεναγός υποχρεούται να πραγματοποιεί ξεναγήσεις αποκλειστικά και μόνο στη γλώσσα που αναφέρεται στην άδεια άσκησης επαγγέλματος.

γ) Τα τουριστικά γραφεία οφείλουν να αναθέτουν στους ξεναγούς ξεναγήσεις ομάδων, έτσι ώστε να αναλογούν 52 άτομα ανά ξεναγό. Σε περίπτωση που οι ξεναγούμενοι υπερβούν τους 52, όχι όμως και τους 65, καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή κατ΄ άτομο, όπως ορίζεται στον πίνακα αμοιβών. Εάν ο αριθμός των ξεναγούμενων είναι μεγαλύτερος από 65 προσλαμβάνεται άλλος ξεναγός.

3. Ο ξεναγός οφείλει να εκτελεί με επιμέλεια και ευσυνειδησία την ξενάγηση που του ανατίθεται και να μην ενεργεί σε πράξεις που δεν περιλαμβάνονται στα πλαίσια των καθηκόντων του.

`Αρθρο 5 Προστασία της υγείας και ασφάλειας των ξεναγών

Οι ξεναγοί κατά τη μετακίνησή τους με τουριστικά λεωφορεία, επί των οποίων παρέχουν υπηρεσίες ξενάγησης, δεν επιτρέπεται να καταλαμβάνουν το κάθισμα του συνοδηγού, αλλά θέση στην πρώτη σειρά καθισμάτων επιβατών.

`Αρθρο 6 Τελική ρύθμιση - Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης

1. Κάθε διάταξη προϊσχύουσας Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. ή διμερούς συμφωνίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξεναγών που υπάγονται στην παρούσα και δεν είναι αντίθετη με αυτήν εξακολουθεί να ισχύει.

2. Από την ανωτέρω διάταξη εξαιρούνται οι διατάξεις για την προσαύξηση της αεροπορικής ξενάγησης, την προσαύξηση· για την κρουαζιέρα στη Σαντορίνη και η προσαύξηση για διαχειριστικό επίδομα, τα οποία καταργούνται.

3. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα Σ.Σ.Ε. ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Διαιτητικές ή Υπουργικές Αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, διμερείς συμφωνίες, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, Σ.Σ.Ε., Πρακτικά Συμφωνίας, ως επίσης και από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. δεν θίγονται από την παρούσα.

`Αρθρο 7 Διάρκεια ισχύος

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από την 09.07.2020 και λήγει την 31-12-21.

Ηράκλειο, 09.07.2020

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: