Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Οκτωβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 3760

Αριθμ. 90426

Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2019 του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Το αρ. 41 του N. 4129/28.2.2013 (ΦΕΚ Α΄52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».

2) Τον ιδρυτικό νόμο του ΟΕΕ. 1100/80, (ΦΕΚ Α΄295) «όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα».

3) Τις διατάξεις των άρθρων 63 και 64Α του N. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) περί Δημοσίου Λογιστικού, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του N. 4336/2015 και ισχύει.

4) Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ.2, του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31, παρ.2, του Ν. 4262/2014 (ΦΕΚ Α΄ 114).

5) Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

6) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

7) Το π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως ισχύει.

8) Το π.δ. 81/2019 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 119/8-7-2019) με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων....».

9) Το π.δ. 83/2019 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 121/9-7-2019), με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

10) Την 82761 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, Πελοπίδα Καλλίρη, σύμφωνα με το αρθρ. 19 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123)».

11) Το ακριβές απόσπασμα πρακτικών της Μ/51/31-12-2018), καθώς και την απόφαση της 78ης Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Ο.Ε.Ε. στις 12-1-2019, που καθορίζει τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019.

12)Το αριθμ. Φ/5/3849 - 5/6/2019 έγγραφο του ΟΕΕ, με το οποίο κατέθεσε στην Υπηρεσία τον τροποποιημένο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019, συνοδευόμενο με το Μ/62/4-6-2019 απόσπασμα πρακτικών της Κεντρικής Διοίκησης.

13) Την αριθμ. 67002 - 25/06/2019, εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με θέμα, «Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2019 του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας», αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται ο Προϋπολογισμός Εσόδων - Εξόδων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) για το οικονομικό έτος 2019, σύμφωνα με τα οικονομικά μεγέθη που ορίζονται στην από 4-6-2019 Συνεδρίαση της Κεντρικής Διοίκησης, (απόσπασμα πρακτικών Μ/62/4-6-2019), που υποβλήθηκαν με την Φ/5/3849 -5/6/2019 επιστολή του στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Συνοπτικά τα οικονομικά στοιχεία έχουν ως εξής:

Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού

2.952.200

Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού

2.952.200

Γενικό Σύνολο Εσόδων

7.344.418

Γενικό Σύνολο Εξόδων

7.324.918

Η Διοίκηση του Ο.Ε.Ε. μεριμνά για την αποφυγή αρνητικών αποκλίσεων, λαμβάνοντας έγκαιρα όλα τα μέτρα που απαιτούνται προς το σκοπό αυτό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: