Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Οκτωβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 5581

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α. 1150

Παράταση των προθεσμιών εκπλήρωσης των δηλωτικών φορολογικών υποχρεώσεων, απόδοσης και εξόφλησης παρακρατούμενων φόρων, Φ.Π.Α., φόρων μεταβίβασης κεφαλαίου, λοιπών εμμέσων φόρων, εισφορών και τελών των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων που έχουν κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) στον Δήμο Σητείας της ΠΕ Λασιθίου, λόγω της θεομηνίας της 15ης Οκτωβρίου 2022.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν. 2020/1992 (Α΄ 34),

β) των άρθρων 43Α , 60 , 64 και 69 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167),

γ) του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170),

δ) του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Πρώτου του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα των άρθρων 1 , 2 , 13 , 14 , 17 και 41 ,

ε) της περ. β΄ της παρ. 12 του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000 - Α΄ 248), με τις οποίες προβλέπεται ότι με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων δύναται να παρατείνεται ο χρόνος υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας που επηρεάζουν την Φορολογική Διοίκηση ή σε περιπτώσεις εξαιρετικών και δυσμενών συμβάντων που επηρεάζουν τους φορολογούμενους, σε συνδυασμό με την περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 ,

στ) της περ. β΄ της παρ. 4 και των παρ. 5,5α και 5β του άρθρου 36 , του άρθρου 38 και του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000 - Α΄ 248),

ζ) του π.δ. 28/1931 «Περί κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου» (Α΄ 239),

η) του άρθρου 4 του Ν. 4736/2020 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 200),

θ) του άρθρου 17 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Α΄ 40),

ι) του άρθρου 53 του Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94),

ια) των άρθρων 79 και 80 του Ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις» (Α΄ 129),

ιβ) των άρθρων 17-31 του Ν. 1676/1986 «Καθορισμός των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και ρύθμιση άλλων θεμάτων» (Α΄ 204),

ιγ) του ν. 4978/2022 «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»(Α΄ 190),

ιδ) των άρθρων 81 έως και 86 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό», (Α΄ 143),

ιε) του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α΄ 266),

ιε) του α.ν. 1521/1950 «Περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων» (Α΄ 245), ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 1587/1950 (Α΄ 294).

2. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1027/2014 απόφαση της ΓΓΔΕ «Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσης του» (Β΄ 211).

3. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1028/2014 (Β΄ 245) απόφαση ΓΓΔΕ «Παρακράτηση φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του».

4. Την υπό στοιχεία Α.1099/2019 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις» (Β΄ 949).

5. Την υπό στοιχεία Α.1100/2019 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 » (Β΄ 951).

6. Την υπό στοιχεία Α.1101/2019 «Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 64 και των περ. α΄ και γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 » (Β΄ 948).

7. Την υπό στοιχεία Α.1204/2020 «Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από αμοιβές πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού» (Β΄ 3972).

8. Την υπό στοιχεία Α. 1137/2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και λήψης πιστοποιητικών των φορολογιών κεφαλαίου» (Β΄ 2423).

9. Την υπό στοιχεία Α. 1054/2022 «Καθορισμός της διαδικασίας και λοιπών ζητημάτων για την ψηφιακή υποβολή αιτημάτων μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων "Τα Αιτήματά μου"» (Β΄ 2154).

10. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β΄ 4738).

11. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.01.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 130 και Β΄372), σε συνδυασμό με την υποπαρ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 .

12. Την υπ΄ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 και την υπ΄ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και την υπο στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

13. Την από 19.10.2022 εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13 του Ν. 4797/2021 (Α΄ 66) για τη χορήγηση παράτασης 2 εβδομάδων πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2022 ως προς την προθεσμία υποβολής δηλωτικών υποχρεώσεων για τον Δήμο Σητείας.

14. Την ανάγκη εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης για την υποβολή δηλώσεων των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων που έχουν κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) στον Δήμο Σητείας της ΠΕ Λασιθίου λόγω της θεομηνίας που εκδηλώθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2022 και προκάλεσε πλημμύρες και εκτεταμένες ζημιές και καταστροφές και διότι αιτία αυτής απορρυθμίστηκε η οικονομική και κοινωνική ζωή των κατοίκων.

15. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

1. Οι αρχικές δηλώσεις των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) στον Δήμο Σητείας για την απόδοση:

α) Παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013,

β) φόρων κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων,

γ) τελών χαρτοσήμου και λοιπών εμμέσων φόρων, τελών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που έχουν καταληκτική ημερομηνία έως την 31η Οκτωβρίου 2022, υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι και την 14η Νοεμβρίου 2022.

2. Παρατείνεται μέχρι και την 14η Νοεμβρίου 2022 για τους υποκείμενους που έχουν την κύρια εγκατάσταση (έδρα) της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στον Δήμο Σητείας:

α. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων Φ.Π.Α. των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής τους είναι την 31η Οκτωβρίου 2022. Η προθεσμία καταβολής του φόρου που τυχόν προκύπτει από τις δηλώσεις αυτές είναι μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2022. Η ιδία καταληκτική ημερομηνία (30.11.2022) ισχύει και για τις δύο δόσεις στην περίπτωση επιλογής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε δόσεις,

β. η προθεσμία υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής τους είναι στις 26.10.2022.

3. H ιδία καταληκτική ημερομηνία (14.11.2022) ισχύει και για την υποβολή αιτήσεων - δηλώσεων επιστροφής Φ.Π.Α. αγροτών του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. με κύρια κατοικία ή αγροτική του εκμετάλλευση στον Δήμο Σητείας.

4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ισχύουν και για τους φορολογούμενους ανεξαρτήτως της περιφέρειας στην οποία έχουν κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα), οι οποίοι είναι εντολείς/πελάτες λογιστή - φοροτεχνικού - λογιστικού γραφείου που έχει έδρα στον Δήμο Σητείας της ΠΕ Λασιθίου. Η εν λόγω ρύθμιση ισχύει για τους φορολογούμενους εντολείς/

πελάτες από τους οποίους ο λογιστής - φοροτεχνικός -λογιστικό γραφείο αποδεδειγμένα έχει εξουσιοδοτηθεί ψηφιακά στην εφαρμογή διαχείρισης εξουσιοδοτήσεων των ηλεκτρονικών εφαρμογών, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, το αργότερο έως την 31.10.2022.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τον χρόνο υπογραφής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2022
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: