Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Ιουλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 134

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4821

Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
`Αρθρο 3 Πρόωρη περάτωση διαδικασίας κτηματογράφησης - Αντικατάσταση του άρθρου 11 του Ν. 2308/1995
`Αρθρο 4 Διαδικασία καταχώρισης πρώτων εγγραφών σε περίπτωση πρόωρης περάτωσης της διαδικασίας κτηματογράφησης -Αντικατάσταση του άρθρου 12 του Ν. 2308/1995
`Αρθρο 5 Διαδικασία δηλώσεων εγγραπτέων δικαιωμάτων - Τροποποίηση των παρ. 2, 8 και 10 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995
`Αρθρο 6 Διαδικασία ανάρτησης στοιχείων κτηματογράφησης - Αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν. 2308/1995
`Αρθρο 7 Διαδικασία αναμόρφωσης προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων μετά την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης -Τροποποίηση των άρθρων 8, 8Α και 8Β του ν. 2308/1995
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
`Αρθρο 8 Παθητική νομιμοποίηση επί αγωγής σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής -Διαδικασία διαμεσολάβησης - Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998
`Αρθρο 9 Παράταση προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 -Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4623/2019
`Αρθρο 10 Τύχη δικαιωμάτων και βαρών ακινήτου σε περίπτωση εκκρεμούς αίτησης διόρθωσης -Προσθήκη άρθρου 7B στον ν. 2664/1998
`Αρθρο 11 Κτηματολογικός εφέτης - Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 2664/1998
`Αρθρο 12 Επιμόρφωση κτηματολογικών δικαστών
`Αρθρο 13 Διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων αρχικών εγγραφών με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη» - Τροποποίηση της υποπερ. αα΄ της περ. β΄ των παρ. 1 και 2 του άρθρου 18 του ν. 2664/1998
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»
`Αρθρο 14 Προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος» (Τ.Ε.Ε.) και του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»
`Αρθρο 15 Κατάργηση άμισθων και έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου, Κω - Λέρου, Θεσσαλονίκης και Πειραιά - Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4512/2018
`Αρθρο 16 Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των τμημάτων της Νομικής Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» - Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 4512/2018
`Αρθρο 17 Προσόντα διορισμού σε θέση προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4512/2018
`Αρθρο 18 Ρυθμίσεις για το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»
`Αρθρο 19 Ρυθμίσεις για το Κτηματολόγιο Πρωτευούσης
`Αρθρο 20 Διαχείριση των εσόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4512/2018
`Αρθρο 21 Επιτροπές Επίλυσης Αμφισβητήσεων -Αντικατάσταση του άρθρου 36 του ν. 4512/2018
`Αρθρο 22 Σύσταση επιτροπής εμπειρογνωμόνων στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
`Αρθρο 23 Απόκτηση ιδιότητας διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο - Ειδικό Μητρώο Διαπιστευμένων Μηχανικών
`Αρθρο 24 Προσόντα διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο
`Αρθρο 25 Εργασίες διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο
`Αρθρο 26 Έλεγχος και παρακολούθηση του έργου των διαπιστευμένων μηχανικών για το Κτηματολόγιο
`Αρθρο 27 Σύσταση Εποπτικού Συμβουλίου
`Αρθρο 28 Αρμοδιότητες Εποπτικού Συμβουλίου -Διοικητικές κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»
`Αρθρο 29 Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου
`Αρθρο 30 Καθορισμός της διαδικασίας ενημέρωσης και τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων του εθνικού καταλόγου του δικτύου Natura 2000 -Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 3937/2011
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
`Αρθρο 31 Ένταξη ψηφιακών υπηρεσιών παροχής πληροφοριών οχημάτων στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.)
`Αρθρο 32 Ψηφιακή υπηρεσία «myPhoto»
`Αρθρο 33 Χρήση ψηφιοποιημένης ιδιόχειρης υπογραφής στις συναλλαγές φυσικών προσώπων με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
`Αρθρο 34 Λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)
`Αρθρο 35 Μητρώο εγκατάστασης κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων στο Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα (G-Cloud), το Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) και το Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Υγείας (H-Cloud) - Προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 87 του ν. 4727/2020
`Αρθρο 36 Εγκατάσταση κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) -Τροποποίηση της παρ. 54 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020
`Αρθρο 37 Εξαίρεση από την απαγόρευση προμήθειας εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρετητών και νέων αδειών χρήσης πλατφόρμας λογισμικού για υποδομές του Κυβερνητικού Νέφους Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) και του Κυβερνητικού Νέφους Τομέα Υγείας (H-Cloud) -Τροποποίηση της παρ. 56 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ A.E.»
`Αρθρο 38 Καθορισμός επιλέξιμων δαπανών για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων -Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 26 του ν. 4487/2017
`Αρθρο 39 Απλούστευση της διαδικασίας ελέγχου και πιστοποίησης ολοκλήρωσης υπαχθέντων επενδυτικών σχεδίων - Αντικατάσταση του άρθρου 30 του ν. 4487/2017
`Αρθρο 40 Σύσταση Ειδικού Μητρώου Ελεγκτών Οπτικοακουστικών Έργων και Πλατφόρμας Ελέγχου Έργων - Προσθήκη άρθρου 35Α στον ν. 4487/2017
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)
`Αρθρο 41 Λειτουργία συστήματος επιφυλακής της Ε.Ε.Τ.Τ. για πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων - Τροποποίηση της περ. ιδ΄ της παρ. 2 του άρθρου 113 του ν. 4727/2020
`Αρθρο 42 Σύμβαση μίσθωσης για την εγκατάσταση και λειτουργία του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των κατασκευών κεραιών του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας Φάσματος (Ε.Σ.Δ.Ε.Φ.) - Τροποποίηση της περ. κ΄ του άρθρου 12 του ν. 4070/2012
`Αρθρο 43 Συμμετοχή στελεχών της Ε.Ε.Τ.Τ. στη διαδικασία ελέγχου αιτημάτων αδειοδότησης κατασκευών κεραιών που αφορούν στην αξιοποίηση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4674/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΡΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
`Αρθρο 44 Κατά παρέκκλιση εγκατάσταση υφιστάμενων δομικών κατασκευών κεραιών για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών -Τροποποίηση της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4635/2019
`Αρθρο 45 Κατασκευές πάνω από το κτίριο -Τροποποίηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 19 του ν. 4067/2012
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ
`Αρθρο 46 Ρυθμίσεις για τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων, τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα και τις Εταιρείες Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας των Α.Ε.Ι.
`Αρθρο 47 Ρυθμίσεις για την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση για την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσίας εμπιστοσύνης - Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 57 του ν. 4727/2020
`Αρθρο 48 Ρυθμίσεις για την καταπολέμηση της διαδικτυακής πειρατείας - Τροποποίηση της παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993
`Αρθρο 49 Επανάκτηση κοινόχρηστων και κοινωφελών ακινήτων από Ο.Τ.Α., τα οποία εμφανίζονται ως «άγνωστου ιδιοκτήτη» στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές
`Αρθρο 50 Θέση σε λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 90 του ν. 4727/2020
`Αρθρο 51 Καταχώριση ενδίκων βοηθημάτων στο Κτηματολογικό Γραφείο Ρόδου
`Αρθρο 52 Σύναψη σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΕΑΤΕ - Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 94 του ν. 4727/2020
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 53 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Α΄
`Αρθρο 54 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Β΄
`Αρθρο 55 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Γ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 56 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
`Αρθρο 57 Προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων -Δ.Ι.Ε.Κ. - Σ.Δ.Ε. - Τροποποίηση της υποπερ. ββ΄ και κατάργηση της υποπερ. γγ΄ της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010
`Αρθρο 58 Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της υπ΄ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου
`Αρθρο 59 Συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. στη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
`Αρθρο 60 Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2021-2022
`Αρθρο 61 Ρυθμίσεις για το προσωπικό των πολυμετοχικών αναπτυξιακών ανώνυμων εταιρειών Ο.Τ.Α.
`Αρθρο 62 Παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 63 Αναστολή παρακράτησης δόσεων δανείων Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού
`Αρθρο 64 Αδειοδοτήσεις δημοτικών παιδικών σταθμών -Παράταση προθεσμιών - Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4623/2019
`Αρθρο 65 Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 66 Ρυθμίσεις για το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού - Τροποποίηση του ν. 4639/2019 και του ν. 4598/2019
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
`Αρθρο 67 Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών -Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4756/2020
`Αρθρο 68 Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών - Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4756/2020
`Αρθρο 69 Διαγραφή προσωπικών δεδομένων -Τροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 4792/2021
`Αρθρο 70 Χορήγηση πιστοποιητικού δικαιωμάτων μεθοριακού εργαζομένου υπηκόου Ηνωμένου Βασιλείου
`Αρθρο 71 Καθήκοντα Προέδρου Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) - Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 2232/1994
`Αρθρο 72 Ασφαλιστική τακτοποίηση εργαζομένων στα «Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
`Αρθρο 73 Εγγραφή στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αδιάθετων ποσών Τέλους Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων - Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 40 του ν. 2065/1992
`Αρθρο 74 Ρύθμιση ζητημάτων μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 144 του ν. 4764/2020, της παρ. 2 του άρθρου 39 και της παρ. 6 του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
`Αρθρο 75 Ρύθμιση οφειλών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή και αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 - Αντικατάσταση του άρθρου 289 του ν. 4738/2020
`Αρθρο 76 Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015, των άρθρων 98-109 του Ν. 4611/2019 και του Ν. 4469/2017 - Αντικατάσταση του άρθρου 291 του Ν. 4738/2020
`Αρθρο 77 Πληρωμή Ε.Ν.Φ.Ι.Α. έτους 2021 σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις - Συμπλήρωση του άρθρου 8 του Ν. 4223/2013
`Αρθρο 78 Απαλλαγή της Ιεράς Μονής του Όρους Σινά από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. - Συμπλήρωση του άρθρου 3 του Ν. 4223/2013
`Αρθρο 79 Παράταση της προθεσμίας υποβολής της αίτησης του κατασκευαστή οικοδομών για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του Φ.Π.Α. σχετικά με την παράδοση ακινήτων -Τροποποίηση του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α.
`Αρθρο 80 Υπαγωγή απινιδωτών στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6% - Τροποποίηση του Κεφαλαίου Α΄ «Αγαθά» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.
`Αρθρο 81 Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. 13% στα εισιτήρια αθλητικών αγώνων -Τροποποίηση του Κεφαλαίου Β΄ «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.
`Αρθρο 82 Έκπτωση 3% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του συνολικού ποσού του φόρου και λοιπών συμβεβαιούμενων οφειλών μέχρι την 31η Αυγούστου 2021 για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020 - Τροποποίηση του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε.
`Αρθρο 83 Εκπομπές ρύπων αυτοκινούμενων τροχόσπιτων - Συμπλήρωση της παρ. 3 του άρθρου 121 του Ν. 2960/2001
`Αρθρο 84 Τροποποιήσεις διατάξεων για την πρόληψη της αφερεγγυότητας - Τροποποιήσεις διατάξεων Βιβλίου Πρώτου του Ν. 4738/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
`Αρθρο 85 Δημόσιες συμβάσεις Υ.Πε. για τη διενέργεια κατ΄ οίκον εμβολιασμών
`Αρθρο 86 Κατ΄ οίκον εμβολιασμοί από ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των Υγειονομικών Περιφερειών και των ΟΤΑ
`Αρθρο 87 Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για διενέργεια εμβολιασμών - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020
`Αρθρο 88 Αποζημίωση φαρμακοποιών και ιατρών για προγραμματισμό εμβολιασμών - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020
`Αρθρο 89 Καθορισμός δικαιούχων διάθεσης αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 -Τροποποίηση των παρ. 1 και 5 του άρθρου 2 του Ν. 4790/2021 (Α΄ 48)
`Αρθρο 90 Έλεγχος τήρησης μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 91 Αποζημίωση εφημεριών του προσωπικού του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. και του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
`Αρθρο 92 Γενόσημα προϊόντα - Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4633/2019
`Αρθρο 93 Μετάταξη Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας
`Αρθρο 94 Εξετάσεις για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας - Τροποποίηση των παρ. 2 και 4 του άρθρου 10 του ν.δ 3366/1955
`Αρθρο 95 Πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ σε Μ.Ε.Θ. ή Μ.Ε.Ν.Ν.
`Αρθρο 96 Προσόντα προϊσταμένων Τμημάτων Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας -Τροποποίηση της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4633/2019 (Α΄ 161)
`Αρθρο 97 Διατάξεις για τον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
`Αρθρο 98 Εξαίρεση φωτοβολταϊκών σταθμών μικρής ισχύος από ανταγωνιστικές διαδικασίες -Τροποποίηση των παρ. 3α, 3β, 3γ, 3δ, 3ε, 3στ και προσθήκη των παρ. 3ζ και 3η στο άρθρο 7 του ν. 4414/2016
`Αρθρο 99 Αναπροσαρμογή τιμών αποζημίωσης φωτοβολταϊκών σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
`Αρθρο 100 Εγκατάσταση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε νησιωτικά συστήματα με ειδικό όρο υλοποίησης ανεξάρτητης υποθαλάσσιας διασύνδεσης
`Αρθρο 101 Επέκταση σύμβασης πώλησης για σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που έχουν λάβει άδεια παραγωγής σύμφωνα με τον ν. 3468/2006 -Αντικατάσταση της υποπαρ. ΙΓ4 της παρ. ΙΓ του πρώτου άρθρου του ν. 4254/2014
`Αρθρο 102 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας
`Αρθρο 103 Υποστήριξη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και τη διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών του ν. 4414/2016
`Αρθρο 104 Ορισμός μικρού συνδεδεμένου συστήματος -Προσθήκη περ. λα΄ στην παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4001/2011
`Αρθρο 105 Διασφάλιση ενιαίας τιμολόγησης καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας -Προσθήκη άρθρου 58Β στον ν. 4001/2011
`Αρθρο 106 Α΄ φάση διασύνδεσης Πελοποννήσου - Κρήτης -Προσθήκη του άρθρου 108Β στον ν. 4001/2011
`Αρθρο 107 Λειτουργία αγοράς Κρήτης μέχρι τη Β΄ φάση διασύνδεσης - Προσθήκη του άρθρου 108Γ στον ν. 4001/2011
`Αρθρο 108 Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και ζητήματα προσωπικού
`Αρθρο 109 Αντιμετώπιση καθυστερήσεων στην περιβαλλοντική αδειοδότηση μεγάλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων
`Αρθρο 110 Προσθήκη περιοχών εξαίρεσης από το βάρος απόδειξης εμπράγματου δικαιώματος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
`Αρθρο 111 Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κατά το διδακτικό έτος 2021-2022
`Αρθρο 112 Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της πληρωμής προσωρινών αναπληρωτών κατά τα διδακτικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 -Τροποποίηση του άρθρου 36 του Ν. 4722/2020
`Αρθρο 113 Ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικασία απόδοσης της κράτησης επί των εισοδημάτων των μελών ΔΕΠ από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας
`Αρθρο 114 Ενστάσεις κατά πράξεων προσδιορισμού οφειλής - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4485/2017
`Αρθρο 115 Εκπαιδευτικό προσωπικό των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης
`Αρθρο 116 Ρύθμιση θεμάτων υπηρετούντων εκπαιδευτικών Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης
`Αρθρο 117 Οργανισμοί Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω και Ρόδου
`Αρθρο 118 Ιδιωτικά Βακούφ Ρόδου και Κω
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 119 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2021
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2021
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: