Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 314
27 Δεκεμβρίου 2005

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3429

Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
`Αρθρο 1 Ορισμοί και πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 2 Οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση της δημόσιας επιχείρησης
`Αρθρο 3 Διοικητικόσυμβούλιο
`Αρθρο 4 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας και εσωτερικός έλεγχος
`Αρθρο 5 Στρατηγικόσχέδιο
`Αρθρο 6 Επιχειρησιακόσχέδιο
`Αρθρο 7 Υποχρεώσεις των δημοσίων επιχειρήσεων
`Αρθρο 8 Έλεγχος και εποπτεία των δημοσίων επιχειρήσεων
`Αρθρο 9 Κυρώσεις σε βάρος των δημοσίων επιχειρήσεων και των μελών των διοικητικών τους συμβουλίων
`Αρθρο 10 Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών
`Αρθρο 11 Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών
`Αρθρο 12 Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
`Αρθρο 13 Νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό
`Αρθρο 14 Υφιστάμενοπροσωπικό
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
`Αρθρο 15 Πεδίοεφαρμογής
`Αρθρο 16 Οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση και κρατική εποπτεία
`Αρθρο 17 Θέματαπροσωπικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 18 Μεταβατική διάταξη
`Αρθρο 19 Εξαιρέσεις
`Αρθρο 20 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 21
`Αρθρο 22 Έναρξηισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: