Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4714/2020.

Εισηγητική Έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡ. 2523/1997

Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις. (Α179)

Ακολουθεί το κείμενο του νόμου όπως ψηφίστηκε:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΦΟΡΟΙ
`Αρθρο 1 Πρόσθετοι φόροι
`Αρθρο 2 Χρόνος υπολογισμού των πρόσθετων φόρων - Διοικητική επίλυση της διαφοράς
`Αρθρο 3 Πρόσθετα τέλη, εισφορές και δικαιώματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
`Αρθρο 4 Πρόστιμα
`Αρθρο 5 Πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) - Αντικειμενικό σύστημα
`Αρθρο 6 Πρόστιμα Φ.Π.Α, για πλαστά, νοθευμένα ή εικονικά φορολογικά στοιχεία
`Αρθρο 7 Πρόστιμα για παραβάσεις στην προμήθεια του ειδικού σήματος των τελών κυκλοφορίας
`Αρθρο 8 Πρόστιμα για παραβάσεις που αφορούν το τέλος διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων
`Αρθρο 9 Επιβολή προστίμων - Διοικητική επίλυση της διαφοράς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΛΛΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
`Αρθρο 10 Κυρώσεις σε όσους δεν δηλώνουν το εισόδημα από ακίνητα
`Αρθρο 11 Κυρώσεις σε όσους δεν δηλώνουν το εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις
`Αρθρο 12 Κυρώσεις σε όσους δεν καταβάλλουν τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων
`Αρθρο 13 Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών και αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων
`Αρθρο 14 Διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής
`Αρθρο 15 Λοιπές διοικητικές κυρώσεις
`Αρθρο 16 Ειδικές κυρώσεις στη φορολογία χαρτοσήμου
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
`Αρθρο 17 Αδίκημα φοροδιαφυγής για την παράλειψη υποβολής ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος
`Αρθρο 18 Αδίκημα φοροδιαφυγής για μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση Φ.Π.Α, και παρακρατούμενων φόρων, τελών ή εισφορών
`Αρθρο 19 Αδίκημα φοροδιαφυγής για πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, καθώς και για μη εφαρμογή διατάξεων του Κ.Β.Σ.
`Αρθρο 20 Αυτουργοί και συνεργοί
`Αρθρο 21 Προσφυγή - Ποινική δίωξη - Παραγραφή
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
`Αρθρο 22 Διοικητικές κυρώσεις για τη μη καταβολή χρεών Προσωποκράτηση
`Αρθρο 23 Ποινικές κυρώσεις για τη μη καταβολή χρεών
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 24 Γενικές και μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 25 Καταργούμενες και διατηρούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΑΛΛΕ Σ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 26 Μείωση συντελεστών Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαιοειδών
`Αρθρο 27 Καύσιμα επαγγελματικών τουριστικών πλοίων Καταστήματα αφορολόγητων ειδών
`Αρθρο 28 θέματα μεταθέσεων και αποσπάσεων Προσωπικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
`Αρθρο 29 Εκλογικές δαπάνες των πολιτικών κομμάτων
`Αρθρο 30 Σύσταση θέσεων μόνιμου προσωπικού στους κλάδους ΠΕ Εφοριακών, ΠΕ Τελωνειακών, ΠΕ Δημοσιονομικών, ΠΕ Μηχανικών και Χημικών
`Αρθρο 31 Παράταση προθεσμίας μετατροπής των δημόσιων επιχειρήσεων σε ανώνυμες εταιρίες
`Αρθρο 32 Αυτοκίνητα εργαζομένων στο Εξωτερικό Αποσύρσεις επιβατικών αυτοκινήτων
`Αρθρο 33 Διαχείριση ναρκωτικών ουσιών από το Γ.Χ.Κ.
`Αρθρο 34 Φορολογία παραγώγων
`Αρθρο 35 Απαλλαγή από τη φορολογία εισοδημάτων από ακίνητα
`Αρθρο 36 Μείωση του χρόνου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης
`Αρθρο 37 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2127/1993
`Αρθρο 38 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 1997

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: