Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Π.Κ. 10/18-05-2018

Συλλογική σύμβαση εργασίας μεταξύ του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης Συμβασιούχων Πυροσβεστών (Π.Ο.ΠΥ.ΣΥ.Π.).

Στην Αθήνα σήμερα, Πέμπτη 17 Μαΐου 2018, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

Α) Αντιστράτηγος (08012) Σωτήριος Τερζούδης - Αρχηγός Π.Σ., εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) και

Β) Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης (20557) Φαραντάκης Αλέξανδρος, Πρόεδρος της Πανελλήνια Ομοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης & Συμβασιούχων Πυροσβεστών (Π.Ο.ΠΥ.ΣΥ.Π).

Αφού λάβαμε υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152).

β) Το Π.Δ. 210/1992 (Κ.Ε.Υ.Π.Σ.)

γ) Ο Ν. 4533/27-4-2018 (Α΄75)

δ) Τις διατάξεις της ΠΥΣ 6/2012 (Α΄ 38)

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015 (Α΄ 176)

στ) Τις διατάξεις του 1876/90 (Α΄ 27)

ζ) Την Π.Κ. 6/29-3-2018 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

η) Τις Επιχειρησιακές ανάγκες κάλυψης του σχεδίου δασοπυρόσβεσης

θ) Τη λειτουργία της Υπηρεσίας σε 24ωρη βάση

ι) Τη φύση της παρεχόμενης εργασίας στην ύπαιθρο και σε δασικές περιοχές

ια) Το γεγονός της εποχιακής απασχόλησης των υπαγομένων στην παρούσα και τις ιδιάζουσες συνθήκες εργασίας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

ιβ) Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις για την απασχόληση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το έτος 2018

ιγ) Το υπ΄αριθ. 253/2-4-18 έγγραφο της Γ.Σ.Ε.Ε.

Συνομολογήσαμε και συναποφασίσαμε τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας η οποία έχει ως κατωτέρω:

`Αρθρο 1:
Πεδίο εφαρμογής και ισχύς

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου: α. εργάτες πυρόσβεσης-διάσωσης, β. οδηγοί πυροσβεστικών οχημάτων, γ. εργάτες αερομεταφερόμενων πεζοπόρων τμημάτων δ. πυροφύλακες που προσλαμβάνονται στο Πυροσβεστικό Σώμα, σύμφωνα με το Π.Δ.124/2003, Π.Δ.121/2007, Π.Δ. 109/2013, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 60/2016 (Α΄ 99) και το άρθρο 11 του Ν.4533/27-4-2018 (Α΄75), και είναι μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης Συμβασιούχων Πυροσβεστών.

`Αρθρο 2:
Χρόνος εργασίας

1. Για όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα ισχύει η πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία με ημερήσιο ωράριο 7 1/2 ώρες και συνολικό εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας 37 1/2 ωρών.

2. Ως περίοδος ανάπαυσης λογίζεται κάθε περίοδος που δεν είναι χρόνος εργασίας και ως νυκτερινή εργασία η περίοδος εργασίας με έναρξη την 22:00 μ.μ. και λήξη την 06:00 π.μ.

3. Τα ωράρια εργασίας των υπαγομένων στην παρούσα εργαζομένων είναι τα ακόλουθα:

1η περίπτωση 71/2 ωρη απασχόληση

• Α φυλακή 07:00-14:30,

• Β φυλακή 14:30-22:00,

• Γ φυλακή 22:00-05:30

Το ωράριο της Γ΄ φυλακής θα εφαρμόζεται, υπό την προϋπόθεση της πρότερης έκδοσης της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

2η περίπτωση 15ωρη απασχόληση

Είναι δυνατόν όπου υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν και με γνώμονα την βέλτιστη επιχειρησιακή εφαρμογή του αντιπυρικού σχεδιασμού, κατ΄ εξαίρεση το προσωπικό να απασχολείται 15 ώρες ημερησίως μέχρι την συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου. Στην περίπτωση αυτή υπερωριακή απασχόληση θα θεωρείται η απασχόληση πέραν των 15 ωρών ημερησίως. Το δεύτερο μέρος που υπογράφει την παρούσα συναινεί ότι αυτή αποτελεί διευθέτηση του χρόνου εργασίας και δεν εγείρει στο μέλλον αξιώσεις για τυχόν καθορισμό των επιπλέον ωρών απασχόλησης ημερησίως (πέραν του 7,5 ώρου) ως υπερωριακή απασχόληση και τυχόν καταβολή προσαύξησης ένεκα ταύτης.

Στην ανωτέρω περίπτωση τα ωράρια εργασίας είναι τα εξής:

• Α+Β φυλακή (07:00-22:00),

• Β+Γ φυλακή (14:30-05:30)

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται ο διαχωρισμός του 15 ώρου σε καμία περίπτωση.

4. Η 15ωρη απασχόληση θα εφαρμόζεται μόνον κατόπιν υπογραφής κοινής έγγραφης συμφωνίας μεταξύ της Π.Ο.ΠΥ.ΣΥ.Π. ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της και του Διοικητή των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.

5. Παρέκκλιση των ανωτέρω ωραρίων (1η περίπτωση 7 1/2 ωρη απασχόληση, 2η περίπτωση 15ωρη απασχόληση) είναι εφικτή μόνον κατόπιν κοινής έγγραφης συμφωνίας μεταξύ της Π.Ο.ΠΥ.ΣΥ.Π. ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της και του Διοικητή των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, με γνώμονα την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών (π.χ. κάλυψη πυροφυλακίων, έγκαιρη αλλαγή απομακρυσμένων από την υπηρεσία περιπολικών κ.λπ.). Στην ανωτέρω συμφωνία θα αναγράφονται απαραίτητα το Π.Κ. ή η Π.Υ., ο χρόνος απασχόλησης του προσωπικού, καθώς και ο χρόνος εφαρμογής.

6. Στις περιπτώσεις 15ωρης απασχόλησης, ως υπερωριακή απασχόληση λογίζεται η πέραν των 15 ωρών απασχόληση.

7. Αναφορικά με το ωράριο της Γ΄ φυλακής, το μισάωρο από 05:30-06:00, θα αποζημιώνεται μόνο ως νυκτερινή ώρα εργασίας.

8. Στην περίπτωση παροχής εργασίας για τρεις συνεχόμενες Κυριακές, η τέταρτη Κυριακή θα είναι μέρα ανάπαυσης. Η παροχή εργασίας κατά την Κυριακή αποζημιώνεται αναλόγως (σύμφωνα με τις σχετικές διαθέσιμες πιστώσεις) και επιπλέον χορηγείται μία (1) εργάσιμη ημέρα ανάπαυσης σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα του εργαζόμενου.

9. Οι υπηρεσίες που εφαρμόζουν ωράριο εργασίας 7 1/2 ωρών, θα εφαρμόζουν υποχρεωτική ανάπαυση 7 1/2 ωρών, ενώ οι Υπηρεσίες που εφαρμόζουν 15ωρο ωράριο εργασίας, θα εφαρμόζουν υποχρεωτική ανάπαυση 15 ωρών. Στην περίπτωση πραγματικού συμβάντος, ο συμβασιούχος πυροσβέστης που θα εργαστεί πέραν της κανονικής του βάρδιας, μετά την αποδέσμευσή του από το συμβάν, θα αναπαύεται κατ΄ ελάχιστο 12 ώρες.

10. Στους υπαγόμενους στην παρούσα εξασφαλίζεται ανά εβδομάδα, ελάχιστη περίοδος συνεχούς ανάπαυσης είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, η οποία συμπεριλαμβάνει καταρχήν την Κυριακή. Η Κυριακή, ως ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης, αρχίζει την 00:01 ώρα και λήγει την 24:00 ώρα.

11. Στην περίπτωση πραγματικού συμβάντος, το διάλειμμα χορηγείται ή/και θα πρέπει να χορηγείται κατά την διάρκεια λήψης διοικητικής μέριμνας. Οι επικεφαλής οφείλουν να μεριμνούν κατά την διάρκεια του ωραρίου απασχόλησης, αναλόγως, για την επαρκή ανάπαυση των υπαλλήλων, ανάλογα με τις συνθήκες, τόσο στην διάρκεια λήψης τροφής - νερού, όσο και κατά την διάρκεια της κατάσβεσης, πρακτική η οποία ακολουθείται τόσο για το μόνιμο, όσο και για το συμβασιούχο προσωπικό

12. Οι υπαγόμενοι στην παρούσα θα καλούνται σε επιφυλακή σε περίπτωση πραγματικού συμβάντος εφόσον υπάρχουν σχετικές πιστώσεις και θα αποζημιώνονται για τις επιπλέον ώρες εργασίας.

13. Οι επίσημες αργίες, είναι οι:

Η Εορτή του Αγίου Πνεύματος

Η Εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου) και

Η Εθνική Εορτή της 28ης Οκτωβρίου.

14. Οι Τοπικές Εορτές - Αργίες (π.χ. πολιούχοι πόλεων, Απελευθέρωση πόλης) θα καθορίζονται κατόπιν συνεννόησης με την Τοπική Επιθεώρηση Εργασίας.

`Αρθρο 3:
`Αδειες

Α. Κανονική άδεια:

Στους υπαγόμενους στην παρούσα χορηγείται, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τους εργαζόμενους, κανονική άδεια μετ΄ αποδοχών κατά το χρονικό διάστημα απασχόλησής τους. Εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας δεν επιτρέπουν διαφορετικά, η εν λόγω άδεια χορηγείται κατά προτεραιότητα τους μήνες Σεπτέμβριο η Οκτώβριο εκάστου έτους, δύο ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν και το αίτημα του εργαζομένου. Η ελάχιστη περίοδος ετήσιας άδειας μετ΄ αποδοχών μπορεί να αντικατασταθεί από χρηματική αποζημίωση μόνον σε περίπτωση τερματισμού της εργασιακής σχέσης.

Β. Πρόσθετη άδεια ανάπαυσης:

Στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 10 έτη Υπηρεσίας στην Δασική Υπηρεσία και στην Πυροσβεστική ή 12 έτη σε οποιαδήποτε εργασία ιδιωτικού δικαίου ή του Δημοσίου Τομέα με οποιαδήποτε ειδικότητα, χορηγείται πρόσθετη άδεια αναπαύσεως τριών (3) εργασίμων ημερών ανά έτος.

Γ. Γονική άδεια παρακολούθησης των σπουδών των παιδιών:

Στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους, χορηγείται άδεια με αποδοχές τριών (3) ωρών μηνιαίως για τους μήνες 6°, 9°, και 10° για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των παιδιών τους μέχρι ηλικίας 18 ετών

Δ. `Αδεια για μονογονεϊκές οικογένειες:

1. Στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν χηρέψει και στον άγαμο(η) γονέα που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών τον χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούνται άδεια (8) εργασίμων ημερών.

2. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται δε εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή με το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας. Σε περίπτωση χηρείας όσο και στην περίπτωση των άγαμων γονέων ανεξαρτήτως του αριθμού των τέκνων, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχει την επιμέλεια των τέκνων, προκειμένου να χορηγηθεί σε αυτόν η συγκεκριμένη άδεια.

Ε. Γονικές άδειες

1. Η συνολική άδεια μητρότητας ορίζεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες, οι οποίες πρέπει να χορηγηθούν οι οκτώ (8) πρώτες πριν την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό.

2. Οι μητέρες συμβασιούχες πυροσβέστριες δικαιούνται, από τη λήξη της άδειας μητρότητας, άδεια φροντίδας παιδιού, η οποία λαμβάνεται με τη μορφή της μείωσης ωραρίου κατά μία (1) ώρα για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών ή εναλλακτικά κατά δύο (2) ώρες για τους δώδεκα (12) πρώτους μήνες και μία (1) ώρα για τους επόμενους έξι (6) μήνες.

Το ως άνω δικαίωμα μείωσης ωραρίου (καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης από την εργασία) έχουν επίσης:

• Ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτού η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.

• Οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και με χρονική αφετηρία την υιοθεσία,

• Οι άγαμοι γονείς

Η άδεια φροντίδας παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.

ΣΤ. Αιμοδοτικές άδειες

Σε όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα, οι οποίοι προβαίνουν σε χορήγηση αίματος, χορηγείται άδεια δύο (2) εργάσιμων ημερών εντός 30 ημερών από την ημέρα αιμοδοσίας.

Ζ. Εκπαιδευτικές άδειες

Στους υπαγόμενους στην παρούσα που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης χορηγείται κατά το χρονικό διάστημα της απασχόλησης τους, άδεια εξετάσεων έως δέκα (10) ημέρες με αποδοχές για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών. Η ιδιότητα του μαθητή, σπουδαστή ή φοιτητή καθώς και η συμμετοχή του στις εξετάσεις αποδεικνύεται με βεβαίωση της οικείας σχολής, που υποβάλλεται στην υπηρεσία από τον εργαζόμενο.

Η. Ειδικές άδειες

1. Σε όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα, χορηγείται κατά το χρονικό διάστημα απασχόλησής τους, άδεια γάμου πέντε (5) ημερών και άδεια τριών (3) εργάσιμων ημερών λόγω θανάτου συγγενών Α΄ και Β΄ βαθμού, μετά πλήρων αποδοχών. Οι άδειες αυτές δεν συμψηφίζονται με την κανονική άδεια.

2. Χορηγείται για το χρονικό διάστημα απασχόλησης τους, άδεια τριών (3) εργάσιμων ημερών για τη συμμετοχή τους σε συνέδρια ή σεμινάρια που άπτονται του αντικειμένου της εργασίας τους, υπό την αίρεση της έγκρισης της Υπηρεσίας.

Θ. Συνδικαλιστικές άδειες:

Για την άσκηση των συνδικαλιστικών τους καθηκόντων, ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 17 του Ν. 1264/82 (Α ΄79) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του Ν.4472/2017 (Α΄74) σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 2224/1994 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 2 του άρθρου 34 του Ν.2956/2001 (Α΄258).

I. `Αδεια άνευ αποδοχών

Χορηγείται στους υπαγόμενους στην παρούσα, άδεια άνευ αποδοχών σε εξαιρετικές περιπτώσεις (ασθένεια του μισθωτού ή μελών της οικογένειάς του ή σε κάθε άλλο σοβαρό περιστατικό αναγόμενο στην προσωπική ή οικογενειακή του κατάσταση) κατά την κρίση του Διοικητή της Υπηρεσίας υπαγωγής του.

ΙΑ. Λοιπές Ρυθμίσεις

Τα διαστήματα αποχής των μισθωτών από την εργασία τους λόγω βραχείας σχετικής διάρκειας ασθένειας, καθώς και τα διαστήματα στράτευσης, απεργίας ή ανωτέρας βίας, όπως αυτά καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, θεωρούνται ως χρόνος απασχόλησης και δεν συμψηφίζονται με τις ημέρες αδείας που δικαιούνται οι εργαζόμενοι.

`Αρθρο 4:
Διάφορες παροχές και λοιπές διατάξεις

1. Είναι δυνατή η διενέργεια μεταθέσεων του υπαγόμενου στην παρούσα προσωπικού, μετά την απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, σε ποσοστό έως 3% επί του συνόλου των μελών της Π.Ο.Π.Υ.Συ.Π. με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Οι αιτήσεις μεταθέσεων θα κατατίθενται αποκλειστικά στις εκάστοτε Υπηρεσίες από 1 έως 20 Ιουνίου κάθε συμβατικής περιόδου και θα πρέπει να φέρουν γνωμάτευση από τον Διοικητή της Υπηρεσίας ή τον νόμιμο αντικαταστάτη του, αλλιώς δεν θα γίνονται δεκτές.

• θα εξετάζονται κατ΄ εξαίρεση έκτακτες περιπτώσεις μεταθέσεων για πολύ σοβαρούς λόγους (π.χ. αλλαγή οικονομικής, οικογενειακής κατάστασης κ.λπ) ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Επίλυσης και του Αρχηγού του Π.Σ.

2. Οι αποσπάσεις θα πραγματοποιούνται για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:

• Για λόγους υγείας, για όσους έχουν οριστεί με τελεσίδικη απόφαση δικαστικοί συμπαραστάτες συγγενούς 1ου βαθμού σε ευθεία γραμμή, μόνο στην περίπτωση που ο τελευταίος έχει οδηγηθεί σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση ή έχουν σύζυγο με αναπηρία τουλάχιστον 67%, καθώς και οι διαζευγμένοι που έχουν την επιμέλεια, με δικαστική απόφαση τουλάχιστον ενός ανήλικου τέκνου.

• Στην περίπτωση κατά την οποία δύο συμβασιούχοι πυροσβέστες εκδηλώσουν επιθυμία για αμοιβαία απόσπαση υπό την προϋπόθεση ότι ανήκουν στην ίδια κατηγορία και ειδικότητα, καθώς και στην περίπτωση συνυπηρέτησης με σύζυγο πυροσβεστικό υπάλληλο αυτός/ή υπηρετεί.

3. Η Επιτροπή Επίλυσης Προβλημάτων, συγκροτείται με Απόφαση του κ. Αρχηγού Π.Σ., αποτελείται από τρείς (3) Αξιωματικούς του Π.Σ. και δύο (2) μέλη της Π.Ο.ΠΥ.ΣΥ.Π. και συνεδριάζει μία (1) φορά το μήνα εφόσον παρίσταται ανάγκη. Της Επιτροπής Επίλυσης, προεδρεύει, ο ανώτερος Αξιωματικός αυτής, μετά από σχετική Πρόσκληση των μελών της. Στην Επιτροπή δύναται να ορίζονται και αναπληρωματικά μέλη εφόσον κριθεί απαραίτητο.

4. Η ανωτέρω Επιτροπή εξετάζει και τις περιπτώσεις μεταθέσεων των υπαγόμενων στο `Αρθρο 1 και καταθέτει εγγράφως τις προτάσεις της στον κ. Αρχηγό Π.Σ. για λήψη απόφασης από αυτόν.

5. Από τις Υπηρεσίες τις οποίες απασχολούνται οι υπαγόμενοι στην παρούσα εργαζόμενοι θα πρέπει να συντάσσεται μηνιαίο πρόγραμμα υπηρεσιών, το οποίο θα κατατίθεται εγκαίρως στην Επιθεώρηση Εργασίας, μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ». Ωστόσο είναι εφικτή η αλλαγή του κατατιθέμενου προγράμματος (περιπτώσεις επιφυλακής σε πραγματικό συμβάν, καθώς και για σοβαρό λόγο υγείας στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον) το οποίο άμεσα θα κατατίθεται εκ νέου στην Επιθεώρηση Εργασίας, μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ». Στο εν λόγω πρόγραμμα θα φαίνονται και οι περιπτώσεις νυκτερινής απασχόλησης του ως άνω προσωπικού.

6. Οι ακριβείς ώρες απασχόλησης ανά μήνα, καθώς και οι εκτός έδρας υπηρεσίες θα χορηγούνται ατομικά σε κάθε υπαγόμενο στην παρούσα εργαζόμενο σε περίπτωση υποβολής του σχετικού αιτήματος στις κατά τόπους Υπηρεσίες. Η συγκεντρωτική χορήγηση αυτών στα πρωτοβάθμια σωματεία ή το αντίστοιχο δευτεροβάθμιο του συμβασιούχου προσωπικού είναι εφικτή, μόνο στην περίπτωση που υπάρχει η σχετική εξουσιοδότηση των συμβασιούχων πυροσβεστών στα ανωτέρω συνδικαλιστικά του όργανα. Η εν λόγω εξουσιοδότηση θα παρέχεται με ατομική δήλωση που θα υποβάλλεται από κάθε μέλος, αντίγραφο της οποίας θα προσκομίζεται στις κατά τόπους Υπηρεσίες.

7. Οι διοικήσεις των ΠΎ. είναι υποχρεωμένες, σύμφωνα με το Π.Δ. 156/1994 ( άρθρα 1 και 2 ) να γνωστοποιούν στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους τους ουσιώδεις όρους των συμβάσεών τους.

Η πληροφόρηση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

i. Τα στοιχεία ταυτότητας των συμβαλλομένων,

ii. Τον τόπο παροχής της εργασίας και την έδρα της Υπηρεσίας.

iii. Την θέση ή την ειδικότητα των εργαζομένων, τον βαθμό του, την κατηγορία της απασχόλησής του, καθώς και το αντικείμενο της εργασίας του.

iv. Την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας και της διάρκειας αυτής.

ν. Την διάρκεια της άδειας με αποδοχές που δικαιούται ο εργαζόμενος, καθώς και τον τρόπο και χρόνο χορήγησής της.

vi. Τις πάσης φύσεως αποδοχές που δικαιούται ο εργαζόμενος και την περιοδικότητα καταβολής τους.

vii. Τη διάρκεια της κανονικής ημερήσιας και εβδομαδιαίας απασχόλησης του εργαζομένου.

viii. Αναφορά της συλλογικής ρύθμισης που έχει εφαρμογή και καθορίζει τους ελάχιστους όρους αμοιβής και εργασίας του εργαζόμενου.

8. Η πληροφόρηση για τα στοιχεία των περιπτώσεων v, vi και vii μπορεί να γίνεται και με παραπομπή στις ισχύουσες διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας.

9. Για κάθε μεταβολή των ως άνω στοιχείων, η Υπηρεσία πρέπει να συντάσσει σχετικό έγγραφο και να το παραδίδει στον εργαζόμενο το αργότερο ένα μήνα μετά την πραγματοποίηση της μεταβολής.

10. Η μετακίνηση των υπαγομένων στην παρούσα εργαζομένων θα γίνεται στους τόπους αλλαγής βάρδιας των περιπολικών με μέριμνα της Υπηρεσίας εκτός της περίπτωσης κατά την οποία ο υπάλληλος δηλώσει εγγράφως ότι επιθυμεί να μεταβαίνει στον τόπο ανάληψης υπηρεσίας με ιδιωτικό όχημα.

`Αρθρο 5:
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την 17/05/2018 και λήγει την 31/12/2019

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: