Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΘΗΝΑ 16/3/2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αρ.Πρωτ.Τ01/648/2

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΘΕΜΑ:

Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή της Εγκ. 17/2016 του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μετά την έκδοση της Γνωμοδότησης του ΝΣΚ με αριθμ. 328/2016.

ΣΧΕΤ.: α) Η Εγκ. τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 17/2016, β) Η με αριθμ. 328/2016 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ .

Με την 328/2016 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η οποία έγινε δεκτή από τον Διοικητή του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δόθηκε ερμηνεία στην διάταξη του άρθρου 61 του Ν. 4277/14 .

Έχοντας υπόψη την ερμηνεία αυτή, η οποία συντάσσεται με τις οδηγίες της Εγκ. 17/2016 του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως προς τον χειρισμό των συνταξιοδοτικών υποθέσεων, διευκρινίζουμε επιπλέον τα εξής: το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 61 του Ν. 4277/14 , αφορά (επί λέξει)" α) τόσον τους εργαζομένους ο ασφαλιστικός δεσμός των οποίων με το ΤΣΕΑΠΓΣΟ ήτο ενεργός στις 31/7/2007 όσον και β) τους εργαζομένους οι οποίοι βα) είχον ενεργόν ασφαλιστικόν δεσμόν με το ΤΣΕΑΠΓΣΟ οποτεδήποτε προ της 31/7/2007 αλλά ββ) δεν είχον ενεργόν ασφαλιστικόν δεσμόν με το ΤΣΕΑΠΓΣΟ στις 31/7/2007." Επομένως, τυχόν απασχόληση με ασφάλιση σε άλλο φορέα ή άσκηση άλλου επαγγέλματος κατά τα ενδιάμεσα διαστήματα (τόσο πριν την 1/8/2007 όσο και μετά την 1/8/2007), δεν οδηγεί σε απώλεια του ασφαλιστικού δεσμού τους με το τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ (βλ. και συμπέρασμα γνωμοδότησης), αρκεί η τελευταία απασχόληση μετά την 1/8/07 και πριν την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος να είναι και πάλι σε συνεταιριστική οργάνωση. Στις περιπτώσεις αυτές οι ασφαλισμένοι συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ και η έναρξη των οικονομικών αποτελεσμάτων της σύνταξης είναι η 1/8/2014 (ημερ. δημοσίευσης του Ν. 4277/14), όπως ορίζεται στην Εγκ. τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 17/16.

Κατόπιν των ανωτέρω:

Α. Με τις καταστατικές διατάξεις του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ, συνταξιοδοτούνται ( εφ όσον πληρούνται και οι απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις και ηλικία σύμφωνα με το καταστατικό):

1. Ασφαλισμένοι οι οποίοι κατά την 1/8/2007 βρέθηκαν απασχολούμενοι σε συνεταιριστικές οργανώσεις και μέχρι την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος δεν άλλαξαν επαγγελματικό προσανατολισμό ή φορέα ασφάλισης.

2. Ασφαλισμένοι οι οποίοι κατά την 1/8/2007, δεν βρέθηκαν απασχολούμενοι σε συνεταιριστικές οργανώσεις, όμως μέχρι την 31/7/2007, είχαν πραγματοποιήσει 500 τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης οποτεδήποτε στο τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ και μετά την 1/8/2007 είχαν τελευταία απασχόληση σε συνεταιριστική οργάνωση, ανεξάρτητα από την διάρκειά της και ανεξάρτητα από τυχόν ασφάλιση σε άλλη απασχόληση ή φορέα κατά τα ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα. Στις περιπτώσεις αυτές επομένως, η άσκηση άλλου επαγγέλματος ή απασχόληση με ασφάλιση σε άλλο φορέα κατά τα ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα (τόσο πριν την 1/8/07 όσο και μετά την 1/8/07), δεν οδηγεί σε απώλεια του ασφαλιστικού δεσμού με το τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ, αρκεί η τελευταία απασχόληση του ασφαλισμένου να είναι και πάλι σε συνεταιριστική οργάνωση.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, τα οικονομικά αποτελέσματα της σύνταξης, αρχίζουν από 1/8/2014 και εφεξής.

Β. Δεν υπάγονται στις καταστατικές διατάξεις του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ:

1. Ασφαλισμένοι οι οποίοι ανεξάρτητα από την ασφάλισή τους στο τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ κατά διαστήματα, κατά την 1/8/2007 δεν βρέθηκαν απασχολούμενοι σε συνεταιριστικές οργανώσεις και η τελευταία απασχόλησή τους ήταν εκτός συνεταιριστικών οργανώσεων, ανεξάρτητα από τη διάρκειά της απασχόλησης αυτής.

2. Ασφαλισμένοι οι οποίοι αν και βρέθηκαν απασχολούμενοι την 1/8/2007 σε συνεταιριστικές οργανώσεις, η τελευταία απασχόλησή τους μετά την 1/8/2007 ήταν εκτός συνεταιριστικών οργανώσεων (με αποτέλεσμα την απώλεια του ασφαλιστικού τους δεσμού με το τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ) ανεξάρτητα από την διάρκεια της απασχόλησης αυτής. Στις περιπτώσεις αυτές (Β), τελευταίος φορέας ασφάλισης θεωρείται το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και επομένως η κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, θα γίνει σύμφωνα με την νομοθεσία του. Στην περίπτωση που εμπλέκονται και άλλοι φορείς ασφάλισης (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ κλπ) εκτός τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ, θα τηρείται η νομοθεσία περί διαδοχικής ασφάλισης. Υπενθυμίζουμε, ότι ο χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε σε τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και Εντασσόμενο Ταμείο, θεωρείται ενιαίος (Εγκ. τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 64/2008).

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. Οι ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιών σχετικά με τις εκκρεμείς συνταξιοδοτικές περιπτώσεις, περιγράφονται στο Κεφ. 5 περ. Α και Β παρ. 1, 2 και 3 της Εγκ. 17/2016 τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

2. Οι εκκρεμείς συνταξιοδοτικές περιπτώσεις σε κάθε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας (Τμήμα Απονομών συντάξεων, ΤΔΕ) , θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες.

3. Εάν έχει ασκηθεί προσφυγή ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων από το αρμόδιο ασφαλιστικό όργανο και αφορά θέματα που είχαν αποσαφηνιστεί και επιλυθεί με τις οδηγίες της Εγκ. 17/2016 και την ως άνω γνωμοδότηση, θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τον Οργανισμό του ΝΣΚ, δηλαδή θα ζητείται η παραίτηση από την ασκηθείσα προσφυγή για τους παραπάνω λόγους, ούτως ώστε η αρμόδια Τριμελής Επιτροπή του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3086/2002 να γνωμοδοτήσει περί αυτού.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ-ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: