Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Π.Κ. 02/05-09-2018

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων νήσου Ρόδου.

Στη Ρόδο, σήμερα, 29/8/2018, ημέρα Τετάρτη, οι υπογράφοντες αφενός: Στυλιανός Καπάνταης και Γεώργιος Κρυστάλλης, Πρόεδρος και Γραμματέας του Δ.Σ. ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΡΟΔΟΥ και αφετέρου: 1) Κωνσταντίνος Κατσίβας και Παγώνης Σάββας, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας, αντίστοιχα του Δ.Σ. της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Ρόδου και Σωτήριος Δρακιού και Καρατζιάς Σάββας, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας, αντίστοιχα του Πανδωδεκανησιακού Σωματείου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Δωδεκανήσου, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Τοπικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

`ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στις διατάξεις της παρούσας ΣΣΕ υπάγονται οι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων και των μίνι μπας (mini bus) που εργάζονται σε επιχειρήσεις τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων και σε ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων στη νήσο Ρόδο.

`ΑΡΘΡΟ 2: ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

Η χρονική ισχύς της παρούσης συλλογικής σύμβασης εργασίας διαρκεί από 1/9/2018 έως τις 31/12/2020.

`ΑΡΘΡΟ 3: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Α. Ο βασικός μικτός μηνιαίος μισθός των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα συμφωνείται στο ποσό των οκτακοσίων ογδόντα (880,00) ευρώ για το έτος 2018 και στο ποσό των εννιακοσίων είκοσι τριών (923,00) ευρώ για τα έτη 2019 και 2020. Οι ως άνω μικτοί βασικοί μηνιαίοι μισθοί αφορούν στην αμοιβή πενθήμερης εβδομαδιαίως απασχόλησης και σε οκτώ (8) ώρες απασχόλησης ανά ημέρα. Σε περίπτωση υπέρβασης του δώρου ημερησίως και μέχρι δεκατρείς (13) ώρες απασχόλησης υφίσταται μία ώρα υπερεργασίας και νόμιμη υπερωριακή εργασία, της οποίας οι πρώτες εκατόν είκοσι (120) ώρες θα αμείβονται με το ωρομίσθιο προσαυξημένο με σαράντα τοις εκατό (40%) και οι επόμενες με το ωρομίσθιο προσαυξημένο με εξήντα τοις εκατό (60%). Η τυχόν απασχόληση πέραν της 13ης ώρας αποτελεί κατ΄ εξαίρεση (ΠΑΡΑΝΟΜΗ) υπερωριακή απασχόληση και ο εργαζόμενος δικαιούται το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο του προσαυξημένο κατά ογδόντα τοις εκατό (80%).

Ο χρόνος εργασίας προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 167/2006 όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Το ωρομίσθιο ισούται με το πηλίκο του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζομένου δια του αριθμού 166,67.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν καθ΄ όλη την χρονική διάρκεια ισχύος της παρούσης αφ΄ ενός μεν να συνάπτουν με τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων και μίνι μπας (mini bus) ατομικές συμβάσεις εργασίας μόνο πλήρους απασχόλησης.

Οι δύο (2) ημέρες ανάπαυσης (ρεπό) που δικαιούται ο οδηγός ανά εβδομάδα, χορηγούνται συνεχόμενα και με τρόπο που να μην υπερβαίνουν τις έξι (6) συνεχείς ημέρες απασχόλησης, ρυθμίζονται δε με τέτοιο τρόπο που να μην συμπίπτει η χορήγησή τους στις ίδιες ημέρες της εβδομάδας. Σε καμία περίπτωση δεν δικαιούται ο εργοδότης να χορηγεί σε μηνιαία βάση, αθροιστικά, το σύνολο των ημερών εβδομαδιαίας ανάπαυσης του οδηγού.

Β. Πέραν του ως άνω βασικού μισθού οι εργαζόμενοι που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης δικαιούνται και των εξής επιδομάτων:

Ως επίδομα προϋπηρεσίας τα εξής ποσά ανάλογα με την προϋπηρεσία τους:

i) για προϋπηρεσία 3-6 ετών, το ποσό των 110,60 ευρώ για το έτος 2018 και 116,03 ευρώ για τα έτη 2019 και-2020.

ii) για προϋπηρεσία 6-9 ετών, το ποσό των 148,08 ευρώ για το έτος 2018 και 155,98 ευρώ για τα έτη 2019 και 2020.

iii) για προϋπηρεσία 9-35 ετών, το ποσό των 175,41 ευρώ για το έτος 2018 και 185,68 ευρώ για τα έτη 2019 και 2020.

Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με τα βιβλιάρια κύριας και επικουρικής ασφάλισης, με τις καρτέλλες ενσήμων, με το λογαριασμό ασφάλισης των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ, με υπεύθυνη δήλωση με βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής του εργαζόμενου ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Με την παράδοση στον εργοδότη εκ μέρους του εργαζομένου των ανωτέρω εγγράφων, ο εργαζόμενος έχει αξίωση χορήγησης σε αυτόν απόδειξης παραλαβής από τον εργοδότη ή από τον εντεταλμένο προς τούτο πρόσωπο των εγγράφων αυτών. Χρόνοι προϋπηρεσίας οδηγού που μέχρι σήμερα έχουν αναγνωρισθεί από τους εργοδότες, εξακολουθούν να ισχύουν.

Ως χρόνος προϋπηρεσίας νοείται ο χρόνος οδήγησης οποιουδήποτε επαγγελματικού οχήματος ανεξαρτήτως κυβισμού από τρίτης κατηγορίας και πάνω, ήτοι και τέταρτης και πέμπτης.

Γ. Ως επίδομα γάμου ποσό ύψους 10 % (δέκα τοις εκατό) επί του βασικού μισθού που προβλέπεται ως άνω υπό 3 Α. Το επίδομα γάμου το δικαιούνται όλοι οι έγγαμοι-ες, χήροι-ες και διαζευγμένοι-ες εργαζόμενοι-ες, καθώς και αυτοί-ές που είναι γονείς τέκνων γεννημένων εκτός γάμου, καθώς και όσοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή έχουν συνάψει στο παρελθόν τέτοιο και έχει λυθεί. Προς απόδειξη των παραπάνω ιδιοτήτων οι εργαζόμενοι-ες παραδίδουν στον εργοδότη ή στο εντεταλμένο από αυτόν πρόσωπο τα έγγραφα που αποδεικνύουν τις ιδιότητες αυτές, π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική πράξη γάμου, τελεσίδικη απόφαση διαζυγίου, πράξη αναγνώρισης τέκνου κλπ και έχουν αξίωση από τον εργοδότη τους κατά την παράδοση σε αυτόν των ανωτέρω εγγράφων να τους χορηγηθεί απόδειξη παραλαβής τους από αυτών.

Δ. Ως επίδομα τέκνων ποσό ύψους πέντε τοις εκατό (5%) για καθένα από τα πρώτα δύο παιδιά και έξι τοις εκατό (6%) για κάθε επόμενο παιδί από το τρίτο και μετά επί του ως άνω υπό 3 Α βασικού μισθού για κάθε παιδί και μέχρι την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών ή αν αυτά σπουδάζουν σε οποιαδήποτε σχολή μετά την αποφοίτηση από την μέση εκπαίδευση, ήτοι σε Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., δημόσιο ή ιδιωτικό I.Ε.Κ., μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών κλπ. μέχρι την αποφοίτηση τους από την σχολή αυτή και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη συμπλήρωση των 24 ετών. Προς τούτο οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να παραδώσουν στον εργοδότη ή στο εντεταλμένο από αυτόν πρόσωπο σχετικό πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή έτερο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η ιδιότητά τους ως μητέρα ή πατέρα του ή των τέκνων αυτών, καθώς και πρόσφατη (ήτοι του τρέχοντος έτους) βεβαίωση από την σχολή που φοιτά το τέκνο ή τα τέκνα τους.

Ε) Ως επίδομα φορτοεκφόρτωσης αποσκευών, καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσης ΣΣΕ, ποσό ύψους:

i) για μίνι μπας (mini bus) ή τουριστικό λεωφορείο, όταν οι επιβάτες δεν. υπερβαίνουν τον αριθμό των δεκαπέντε (15), μικτό ποσό ύψους 4,50 ευρώ (τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτά) για κάθε δρομολόγιο

ii) στην περίπτωση που οι επιβάτες του μίνι μπας ή τουριστικού λεωφορείου υπερβαίνουν τους δεκαέξι (16), μικτό ποσό ύψους δεκατριών (13,00) ευρώ για κάθε δρομολόγιο.

ΣΤ. Ρητά συμφωνείται ότι όταν ο εργοδότης διαθέσει το λεωφορείο με τον οδηγό του για την πραγματοποίηση transfer πελατών τρίτου, υπόχρεος για την καταβολή της συνολικής αμοιβής του οδηγού είναι ο εργοδότης του, ο οποίος υποχρεούται να καταβάλει και να συνυπολογίζει τις αποδοχές αυτές στην εκάστοτε μηνιαία μισθοδοσία του οδηγού.

Ζ. Οι οδηγοί δικαιούνται προσαύξησης νυκτερινής εργασίας ύψους είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για κάθε ώρα νυκτερινής εργασίας τους μεταξύ των ωρών από την δεκάτη βραδινή (22:00) έως τη λήξη του πεντηκοστού ένατου λεπτού της πέμπτης πρωινής ώρας (5:59:59), καθώς και προσαύξησης ύψους εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) για κάθε ώρα εργασίας τους κατά τις Κυριακές και τις αργίες, όπως οι αργίες προβλέπονται στην παρούσα ΣΣΕ.

ΑΡΘΡΟ 4:

Για τον υπολογισμό των επιδομάτων εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, αποδοχών ή αποζημίωσης αδείας και επιδόματος αδείας, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των καταβαλλομένων αποδοχών του εργαζομένου δυνάμει της υπ΄ αριθμόν 19040/1981 Κ.Υ.Α.. Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας.

`ΑΡΘΡΟ 5:

Ο εργοδότης υποχρεούται να εκδίδει και να χορηγεί στον οδηγό αναλυτικά σημειώματα μισθοδοσίας, στα οποία θα αναγράφονται ο βασικός μισθός, τα πάσης φύσεως δικαιούμενα από αυτόν επιδόματα, οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης, προσαυξήσεις ενδεχόμενης απασχόλησης κατά τη νύκτα ή κατά τις Κυριακές ή αργίες με ταυτόχρονη ανάλυση των ωρών απασχόλησης βάσει της οποίας εξάγεται η μισθοδοσία.

`ΑΡΘΡΟ 6:

Τα βιβλία δρομολογίων, τα οποία εκδίδονται εις τριπλούν, θα τηρούνται με επιμέλεια και συνέπεια και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία από τα μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων που υπάγονται στην παρούσα. Το περιεχόμενο των καταχωρήσεων στα βιβλία αυτά, εφ΄ όσον φέρουν την υπογραφή του εργαζομένου, αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο των ωρών οδήγησης και απασχόλησης του οδηγού. Από το βιβλίο αυτό, αμέσως μετά την εξάντλησή του και την παράδοσή του με έγγραφη απόδειξη στον εργοδότη, ο τελευταίος και για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών υποχρεούται να χορηγεί αντίγραφα στον οδηγό που το συνέταξε, ύστερα από αίτησή του.

`ΑΡΘΡΟ 7:

Ο εργοδότης υποχρεούται από της έναρξης ισχύος της παρούσης, πέραν της κύριας και επικουρικής ασφάλισης, να ασφαλίζει τους εργαζομένους που υπάγονται στην παρούσα σε πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση για κάθε ατύχημα κατά την εκτέλεση της εργασίας τους και να τους γνωστοποιεί εγγράφως, όποτε τους ζητηθεί από τους εργαζομένους, τους όρους της ασφαλιστικής τους αυτής κάλυψης. Η υποχρέωση των εργοδοτών που πηγάζει από το ανωτέρω εδάφιο θεωρείται ότι εκπληρούται στην περίπτωση που αυτοί έχουν συνάψει ασφαλιστήρια συμβόλαια και εντός αυτών υφίσταται πρόβλεψη για την ασφαλιστική κάλυψη του κάθε οδηγού.

Ο εργοδότης δεσμεύεται να ασφαλίζει τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων και μίνι μπας (mini bus) ως τέτοιους και όχι ως υπαλλήλους γραφείου ή ως εργαζομένους οιασδήποτε άλλης ειδικότητας, ασφαλίζοντάς τους με ημέρες ασφάλισης βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων (πακέτο κάλυψης 105).

`ΑΡΘΡΟ 8:

I) Εφ΄ όσον ο οδηγός κατά την εκτέλεση της εργασίας του ελεγχθεί από αρμόδια όργανα και διαπιστωθεί ότι παραβαίνει τις ισχύουσες διατάξεις για λόγους που αφορούν τον εργοδότη (π.χ. παράνομη πρόσβαση σε ξενοδοχεία, απασχόληση σε ημέρα ανάπαυσης, κυκλοφορία του οχήματος, χωρίς πιστοποιητικό KTEO υπέρβαση ωραρίου, κλπ.) το εις βάρος του πρόστιμο, καθώς και η εξαγορά της ποινής φυλάκισης που τυχόν του επιβληθεί θα βαρύνουν αποκλειστικά τον εργοδότη, ο οποίος και υποχρεούται στην καταβολή των αντίστοιχων ποσών.

Σε περίπτωση αφαίρεσης της άδειας (διπλώματος) οδήγησης κατά την εκτέλεση των εργασιακών καθηκόντων των εργαζομένων, ο εργαζόμενος διατηρεί το δικαίωμα για λήψη των νομίμων αποδοχών του, όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω στην παρούσα, καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα της αφαίρεσης της άδειας οδήγησής του. Το ανωτέρω εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που ο οδηγός έχει καταληφθεί να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ ή έχει επιδείξει βαρεία αμέλεια ή δόλο κατά την εκτέλεση των εργασιακών του καθηκόντων.

ΙΙ) Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί έγκαιρα στον οδηγό από την προηγούμενη ημέρα και το αργότερο έως τις εννέα το βράδυ (21:00) της εκάστοτε προηγούμενης ημέρας, εφόσον αυτό είναι εφικτό, το πρόγραμμα της εκάστοτε επόμενης, προκειμένου να προγραμματίσει και τον χρόνο ανάπαυσής του και να μην βρίσκονται οι σωματικές και πνευματικές του δυνάμεις σε εγρήγορση καθ΄ όλη τη χρονική διάρκεια του 24ώρου.

ΙΙΙ) Στα pick up services (πικ απ σέρβισες) και T/F ο οδηγός δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια πελατών, εφ΄ όσον αποδεικνύεται η στάση του λεωφορείου στο σημείο παραλαβής των πελατών από τον ταχογράφο του οχήματος και το λεωφορείο αποχωρεί μετά από τηλεφωνική ενημέρωση στο γραφείο κίνησης του εργοδότη ή στον ιδιοκτήτη του λεωφορείου.

`ΑΡΘΡΟ 9: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Ο δυνάμει σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζόμενος οδηγός έχει δικαίωμα επαναπρόσληψης και ο εργοδότης που τον απασχολεί αντίστοιχη υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά την εκάστοτε επόμενη θερινή τουριστική περίοδο (σεζόν), υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου εκάστου έτους ειδοποιήσει τον εργοδότη ότι επιθυμεί να εργασθεί στην επιχείρησή του και κατά τη νέα τουριστική περίοδο. Στην περίπτωση κατά την οποία ο οδηγός δεν υποβάλλει γραπτή δήλωση ή μετά τη δήλωσή του τον καλέσει γραπτώς και αποδεδειγμένως ο εργοδότης στη διεύθυνση κατοικίας που του δήλωσε και δεν παρουσιασθεί εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών για να αναλάβει υπηρεσία, χάνει κάθε δικαίωμα για επαναπρόσληψη και αποζημίωση.

Η λήξη της απασχόλησης λαμβάνει χώρα στο τέλος της τουριστικής περιόδου ή σε κάθε περίπτωση μετά τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ημερών εργασίας για την επιδότηση του οδηγού από τον Ο.Α.Ε.Δ. ως ανέργου κατά τη χειμερινή νεκρά περίοδο που ακολουθεί και σε κάθε περίπτωση (105) ημερών ασφάλισης ακόμη και αν στο μέλλον απαιτούνται για την επιδότηση του οδηγού ως ανέργου τυχόν λιγότερες ημέρες.

Η γραπτή δήλωση του εργαζομένου προς τον εργοδότη του ότι επιθυμεί να εργασθεί κατά τη νέα τουριστική περίοδο, γίνεται μέσω του συμβαλλομένου εργατικού σωματείου, στο οποίο αυτός είναι μέλος με ειδικές έντυπες δηλώσεις που εκδίδονται και εκτυπώνονται από αυτό.

Εάν ο οδηγός υποβάλλει τη γραπτή δήλωση της προηγούμενης παραγράφου και ο εργοδότης του δηλώσει εγγράφως την άρνησή του ή δεν του απαντήσει εγγράφως μέχρι 15 Μαρτίου ότι δέχεται ή απορρίπτει την πρόταση για επαναπρόσληψη, έχει υποχρέωση να του καταβάλει αποζημίωση απόλυσης, για την εξεύρεση της οποίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν. 2112/1920, όπως ισχύουν σήμερα.

Εργοδότης που έστω και για μία θερινή τουριστική περίοδο επαναπροσέλαβε εργαζόμενο, χωρίς την υποβολή γραπτής αίτησης επαναπρόσληψης δεν δικαιούται να αρνηθεί την επαναπρόσληψή του κατά μία από τις επόμενες θερινές τουριστικές σεζόν, χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή της δικαιούμενης από αυτόν αποζημίωσης, καθώς η επίκληση από αυτόν της μη τήρησης αυτής υποχρέωσης θα είναι από την πλευρά καταχρηστική.

Ο εργοδότης δεσμεύεται όπως προσλάβει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. της συμβαλλόμενης συνδικαλιστικής οργάνωσης που ήδη εργάζονται στην επιχείρηση το αργότερο με την πρόσληψη του τριάντα τοις εκατό (30 %) του αριθμού των εργαζομένων που είχαν προσλάβει κατά την εκάστοτε προηγούμενη θερινή τουριστική περίοδο.

Τόσο κατά τη διάρκεια της θερινής τουριστικής περιόδου όσο και κατά τη νεκρή περίοδο, απόλυση εργασθέντος κατά την προηγούμενη περίοδο χωρεί μόνο κατόπιν καταβολής της νομίμου αποζημίωσης, η οποία υπολογίζεται βάσει του μέσου όρου των συνολικών καταβληθεισών αποδοχών της προηγουμένης περιόδου εργασίας. Στην καταγγελία θα υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας ολόκληρος ο πραγματικός χρόνος εργασίας που διανύθηκε από την πρόσληψη στον ίδιο εργοδότη.

Στην περίπτωση που δεν επιθυμεί να επαναπροσλάβει έναν οδηγό θα πρέπει προ της πρόσληψης του αντικαταστάτη του, να του έχει κοινοποιήσει γραπτώς την δήλωσή του περί μη ετταναπρόσληψής του και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 15 Μαρτίου καταβάλλοντάς του συγχρόνως και τη δικαιούμενη από αυτόν αποζημίωση.

Ο στόλος των τουριστικών λεωφορείων κάθε εργοδότη κρίνεται κάθε χρόνο από τον αριθμό, όχι μόνο των τουριστικών λεωφορείων των οποίων έχει την κυριότητα, αλλά και αυτών που εκμεταλλεύεται και χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των έργων που έχει αναλάβει.

`ΑΡΘΡΟ 10: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Ο εργοδότης που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης δεσμεύεται να παρακρατεί σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις και διαδικασίες κατά την πληρωμή της μισθοδοσίας του μηνός Αυγούστου της θερινής τουριστικής περιόδου (σεζόν) από τους μισθωτούς, που υπάγονται στην παρούσα, ποσό ύψους εξήντα (60,00) ευρώ, που αποτελεί την ετήσια συνδρομή τους προς το Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Ρόδου, του οποίου είναι μέλη. Το Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Ρόδου υποχρεούται να χορηγεί στην επιχείρηση υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τη Διοίκησή του πίνακα των μελών του, που εργάζονται στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Μετά την λήψη υ παραπάνω πίνακα, η επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο Σωματείο ποια από τα παραπάνω μέλη του δεν αποδέχονται την ως άνω παρακράτηση εφ΄ όσον υπάρχει προς τούτο συναίνεση των εν λόγω εργαζομένων, αποστέλλοντας πίνακα με αναλυτική κατάσταση στην οποία το κάθε μέλος θα έχει αναγράψει ιδιοχείρως το ονοματεπώνυμο του και θα έχει θέσει παραπλεύρως την υπογραφή του.

Όσοι εργαζόμενοι δεν επιθυμούν να γίνεται η παρακράτηση της συνδικαλιστικής εισφοράς από τις αποδοχές τους, οφείλουν να καταθέσουν έγγραφη δήλωση, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, στο Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Ρόδου, με ταυτόχρονη κοινοποίησή της προς τον εργοδότη τους. Το παρακρατούμενο ποσό θα κατατίθεται, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την παρακράτηση, σε τραπεζικό λογαριασμό, υπέρ του Σωματείου Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Ρόδου, τα στοιχεία του οποίου έγκαιρα και με αποκλειστική ευθύνη του, το Σωματείο οφείλει να γνωστοποιεί με δήλωση του εγγράφως, στην επιχείρηση, με την κοινοποίηση της συγκεκριμένης απόφασης του διοικητικού του συμβουλίου του σωματείου. Την δήλωσή του αυτή το Σωματείο οφείλει να επαναλαμβάνει κάθε φορά που μεταβάλλονται τα στοιχεία του λογαριασμού.

`ΑΡΘΡΟ 11: ΗΜΕΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ

Ημέρες υποχρεωτικής αργίας θεωρούνται και όλες οι λοιπές ημέρες που η Εργατική Νομοθεσία προβλέπει ως τέτοιες, ήτοι η 7η Μαρτίου, η 25η Μαρτίου, η ημέρα της Διακαινησίμου (Δευτέρα του Πάσχα), 1η Μαίου, 15η Αυγούστου, 28η Οκτωβρίου, 25η Δεκεμβρίου και 1η Ιανουαρίου, καθώς και όλες οι Κυριακές.

`ΑΡΘΡΟ 12: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα που προβλέπονται αποκλειστικά από εν ισχύϊ: α) νόμους, β) διατάγματα, γ) υπουργικές αποφάσεις, δ) συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ε) διαιτητικές αποφάσεις, στ) ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν και ισχύουν κανονικά.

ΑΡΘΡΟ 13: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Για τους υπαγόμενους στην παρούσας ΣΣΕ οδηγούς, έχουν εφαρμογή όλοι οι θεσμικοί όροι των ΕΓΣΣΕ εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με ευνοϊκότερο όρους που έχουν καθιερωθεί με τις προηγούμενες αντίστοιχες ΣΣΕ και ΔΑ του επαγγέλματος.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: