Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Σεπτεμβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 4859

Αριθ. 129838 ΕΞ 2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 118082ΕΞ 2022/18.08.2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής την 19η Ιουλίου 2022» (Β΄ 4417).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 24Α και 24Β του Ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 66).

2. Το Κεφ. ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια» του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184) και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).

3. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137).

4. Το άρθρο 13 του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

6. Το ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 90).

7. Την από 28.07.1978 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» η οποία κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον ν. 867/1979 (Α΄ 24), καθώς και το άρθρο 10 του Ν. 2576/1998 (Α΄ 25), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του Ν. 4313/2014 (Α΄ 261).

8. Την από 26.03.1981 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981 (Α΄ 203).

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ΕΕ L 119).

10. Την παρ. 2β του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26-10-2012) σύμφωνα με την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά, κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 187/ 26-6-2014 σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 11, 12 και 50 αυτού.

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά, κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 193/1-7-2014 σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 12, 13 και 30 αυτού.

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1388/2014 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 369 της 24/12/2014 σελ. 37), και ιδίως τα άρθρα 7,9,12,13 και 44 αυτού.

14. Τον ορισμό της «Επιχείρησης» σύμφωνα με το άρθρο 1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 και του Κανονισμού 1388/2014 «Επιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυτοαπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα».

15. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α΄ 15).

16. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

17. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).

18. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

19. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

20. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α΄ 103).

21. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

22. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151), σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α΄123), καθώς και του π.δ. 46/2021 «Τροποποίηση του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151)» (Α΄ 119).

23. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).

24. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του Ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

25. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

26. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).

27. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).

28. Την υπ΄ αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 1867).

29. Την υπ΄ αρ. 339/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

30. Την υπ΄ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με την παρ. 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016, την υπ΄ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ΄ αρ. 5294/2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

31. Τις υπ΄ αρ. 80877/16.08.2022 και 81112/18.08.2022 αποφάσεις του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΡΨΧ046ΜΤΛΡ-ΗΘΧ και Ψ4ΝΚ46ΜΤΛΡ-ΛΤΡ).

32. Την υπό στοιχεία 254809/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α325/09.08.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από την πυρκαγιά της 19ης Ιουλίου 2022 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής» (Β΄ 4332).

33. Την υπό στοιχεία 264492/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/25.08.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από την πυρκαγιά της 24ης Ιουλίου 2022 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (Β΄ 4689).

34. Την υπό στοιχεία 263993/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/19.08.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2022 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου.» (Β΄ 4690).

35. Την υπό στοιχεία 264469/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/25.08.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από την πυρκαγιά της 20ης Ιουλίου 2022 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής» (Β΄ 4691).

36. Την υπό στοιχεία 116189 ΕΞ2022/12.08.2022 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ένταξη της Πράξης «Κρατική Αρωγή σε πληγέντες από τις πυρκαγιές Ιουλίου 2022 ΠΕ Β.Τ. Αθηνών & ΠΕ Αν. Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5185558 στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Β) ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΩΓΗ 2021-2025»» (ΑΔΑ: Ψ808Η-ΤΚΖ).

37. Την υπό στοιχεία 116184 ΕΞ 2022/12.08.2022 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ένταξη της Πράξης «Κρατική Αρωγή σε πληγέντες από την πυρκαγιά 20 Ιουλίου 2022 ΠΕ Δ. Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5185556 στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Β) ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΩΓΗ 2021-2025»» (ΑΔΑ: ΨΓ0ΗΗ-8Ν5).

38. Την υπό στοιχεία 116192 ΕΞ 2022/12.08.2022 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών "Ένταξη της Πράξης «Κρατική Αρωγή σε πληγέντες από την πυρκαγιά 23 Ιουλίου 2022 ΠΕ Λέσβου» με Κωδικό ΟΠΣ 5185557 στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Β) ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΩΓΗ 2021-2025»" (ΑΔΑ: ΨΓΟΓΗ-ΖΒ6).

39. Την υπό στοιχεία 116594 ΕΞ 2022/16.08.2022 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ένταξη της Πράξης «Κρατική Αρωγή σε πληγέντες από την πυρκαγιά 24 Ιουλίου 2022 ΠΕ Ηλείας» με Κωδικό ΟΠΣ 5185559 στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Β) ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΩΓΗ 2021-2025»» (ΑΔΑ: ΨΙΒ5Ν-ΓΗΒ).

40. Την υπ΄ αρ. 3981/25.02.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β΄ 762).

41. Την υπ΄ αρ. 13535/29.03.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Διαδικασία έκδοσης Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας» (ΑΔΑ: Ω1Α2Ω-41Τ).

42. Την υπ΄ αρ. 109/12.03.2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

43. Την υπό στοιχεία Α955/27.07.2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πεντέλης της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 6ΠΣ546ΝΠΙΘ-ΧΥΘ).

44. Την υπό στοιχεία Α883/22.07.2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Παλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 6Β8Δ46ΝΠΙΘ- ΨΑΠ).

45. Την υπό στοιχεία Α882/22.07.2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Ενότητας Πικερμίου του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΡΞ1Υ46ΝΠΙΘ-11Σ).

46. Την υπό στοιχεία Α887/22.07.2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 9ΡΨ946ΝΠΙΘ-ΣΥ1).

47. Την υπό στοιχεία Α1006/29.07.2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών κοινοτήτων Κρεστένων, Μακρισίων, Βρίνας, Σκυλλουντίας, Γραίκα και Καλλικώμου του Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ:ΨΦ1146ΝΠΙΘ-Ξ27).

48. Την υπό στοιχεία Α1044/01.08.2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Ενότητας Πολυχνίτου του Δήμου Δυτικής Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΑΔΑ: Ρ96Ι46ΝΠΙΘ-ΚΚ4).

49. Την ανάγκη στήριξης φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής την 19η και 20η Ιουλίου 2022, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου την 23η Ιουλίου 2022 και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας την 24η Ιουλίου 2022.

50. Τις από 03.08.2022 εισηγήσεις της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

51. Την από 12.09.2022 εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τα θέματα αρμοδιότητας της ΑΑΔΕ.

52. Το υπό στοιχεία 116193ΕΞ 2022/12.08.2022 έγγραφο και το από 8-9-22 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων Φορέων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

53. Την υπό στοιχεία 127241ΕΞ 2022/08.09.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

54. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη για το τρέχον οικονομικό έτος, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί και εξαρτάται από πραγματικά δεδομένα, σε βάρος της ΣΑΝΑ 851 (2022ΝΑ85100000, 2022ΝΑ85100001, 2022ΝΑ85100002, 2022ΝΑ85100003) του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:

`Αρθρο μόνο

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 118082 ΕΞ2022/18.08.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής την 19η Ιουλίου 2022» (Β΄ 4417), ως εξής:

1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με την παρούσα απόφαση χορηγείται έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση, ως πρώτη αρωγή, σε πληγέντα φυσικά και νομικά πρόσωπα από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν

α) την 19η και 20η Ιουλίου 2022 στις κάτωθι περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξή τους σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας και οι υπό στοιχεία 254809/ΔΑΕΦΚ- ΚΕ/Α325/09.08.2022 (Β΄ 4332) και 264469/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/25.08.2022 (Β΄4691) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφο­ρών για την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής και τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής:

- Δημοτική Κοινότητα Πικερμίου της Δημοτικής Ενότητας Πικερμίου του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής,

- Δημοτική Κοινότητα Ανθούσης της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσης, Δημοτική Κοινότητα Γέρακα της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα και Δημοτική Κοινότητα Παλλήνης της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής,

- Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης της Δημοτικής Ενότητας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών και

- Δημοτική Κοινότητα Μεγαρέων της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής,

β) την 23 η Ιουλίου 2022 στην κάτωθι περιοχή της Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου για την οποία έχει εκδοθεί απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξή της σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας και η υπό στοιχεία 263993/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/19.08.2022 (Β΄ 4690) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών για την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής και τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής:

- Δημοτική Κοινότητα Βρίσας της Δημοτικής Ενότητας Πολιχνίτου του Δήμου Δυτικής Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου,

γ) την 24η Ιουλίου 2022 στις κάτωθι περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξή τους σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας και η υπό στοιχεία 264492/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./Α325/25.8.2022 (Β΄ 4689) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών για την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής και τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής:

- Δημοτική Κοινότητα Κρεστένων της Δημοτικής Ενότητας Σκιλλούντος του Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.».

2. Η περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής;

«2. Οι δικαιούχοι της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια σωρευτικά:

α) Είναι ιδιοκτήτες κτιρίου το οποίο βρίσκεται σε περιοχές του άρθρου 1 που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την 19η και 20η Ιουλίου 2022 στην Περιφέρεια Αττικής, την 23η Ιουλίου 2022 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και την 24η Ιουλίου 2022 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξή τους σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας και οι υπό στοιχεία 254809/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α325/09.08.2022 (Β΄4332), 264469/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./Α325/25.08.2022 (Β΄4691), 263993/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/19.08.2022 (Β΄ 4690) και 264492/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/25.8.2022 (Β΄4689) και κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών για την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής και τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής.».

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«2.Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και την 5η Οκτωβρίου 2022».

4. Η παρ. 3 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Κατά την αίτηση, προσυμπληρώνονται τα ακίνητα (ενδεικτικά ΑΤΑΚ, περιγραφικά στοιχεία ακινήτου, ποσοστό συνιδιοκτησίας, εμπράγματο δικαίωμα) από την τρέχουσα περιουσιακή κατάσταση, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί από την τελευταία δήλωση Ε9 και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2, τα οποία ευρίσκονται στις πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την 19η και 20η Ιουλίου 2022 στην Περιφέρεια Αττικής, την 23η Ιουλίου 2022 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και την 24η Ιουλίου 2022 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο αιτών δηλώνει:

α) ότι είναι ιδιοκτήτης κτιρίου, κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα, που ευρίσκεται σε περιοχή που έχει πληγεί από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την 19η και 20η Ιουλίου 2022 στην Περιφέρεια Αττικής, την 23η Ιουλίου 2022 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και την 24η Ιουλίου 2022 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για την οποία έχει εκδοθεί απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξή της σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας και οι υπό στοιχεία 254809/ ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α325/09.08.2022 (Β΄ 4332), 264469/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/25.08.2022 (Β΄ 4691), 263993/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./ Α325/19.08.2022 (Β΄ 4690) και 264492/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/25.8.2022 (Β΄4689) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών για την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής και τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής, το οποίο έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και έχει κριθεί:

αα) επικίνδυνο για χρήση («ΚΟΚΚΙΝΟ») σύμφωνα με το δελτίο επανελέγχου, επικινδύνως ετοιμόρροπο σύμφωνα με Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου ή ολοσχερώς κατεστραμμένο σύμφωνα με Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερώς Κατεστραμμένου Κτιρίου, στην περ. α των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 ή

ββ) προσωρινά ακατάλληλο για χρήση («ΚΙΤΡΙΝΟ») σύμφωνα με το δελτίο επανελέγχου ή την Έκθεση Αυτοψίας, στην περ. β των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3,

β) ότι τα κτίρια για τα οποία υποβάλλεται η αίτηση έχουν υποστεί βλάβες από τις ως άνω πυρκαγιές,

γ) εφόσον πρόκειται για επαγγελματικές κτιριακές εγκαταστάσεις αν:

αα) έχουν υποστεί βαριές βλάβες που τις καθιστούν επικίνδυνες για χρήση ή ολοσχερώς κατεστραμμένες ή

ββ) έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες που καθιστούν προσωρινά ακατάλληλες για χρήση ή

γγ) δεν έχουν υποστεί σοβαρές ή βαριές βλάβες ως ανωτέρω,

δ) εφόσον πρόκειται για κατοικία ή λοιπά μη επαγγελματικής χρήσης κτίρια, αν

αα) έχουν υποστεί βαριές βλάβες που τα καθιστούν επικίνδυνα για χρήση ή

ββ) έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες που τα καθιστούν προσωρινά ακατάλληλα για χρήση ή

γγ) δεν έχουν υποστεί σοβαρές ή βαριές βλάβες ως ανωτέρω,

ε) για κάθε ακίνητο της αίτησης αν είναι κενό ή εγκαταλελειμμένο ή αν ιδιοχρησιμοποιείται ή αν είναι μισθω­μένο ή αν είναι σε παραχώρηση χρήσης,

στ) το κτίριο δεν βρίσκεται σε δασικές και αναδα-σωτέες εκτάσεις, σε αιγιαλό ή ρέματα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις και δεν ήταν πρόχειρη κατασκευή.

ζ) ότι πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 24Α και 24Β του ν. 4797/2021 και

η) τον αριθμό του Δελτίου Επανελέγχου του ακινήτου ή της Έκθεσης Αυτοψίας ή του Πρωτοκόλλου Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επισυνάπτοντας το αντίστοιχο δελτίο ή Έκθεση ή Πρωτόκολλο».

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2022

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: