Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Φεβρουαρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 16

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4887

Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο
`Αρθρο 3 Γενικές αρχές για τις κρατικές ενισχύσεις -Ενωσιακό δίκαιο
`Αρθρο 4 Ορισμοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
`Αρθρο 5 Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
`Αρθρο 6 Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων
`Αρθρο 8 Μη επιλέξιμες δαπάνες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
`Αρθρο 9 Είδη ενισχύσεων
`Αρθρο 10 Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα
`Αρθρο 11 Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων εκτός περιφερειακών ενισχύσεων
`Αρθρο 12 Ανώτατα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
`Αρθρο 13 Δικαιούχοι και εξαιρούμενοι ενισχύσεων
`Αρθρο 14 Χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικών σχεδίων
`Αρθρο 15 Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων
`Αρθρο 16 Προϋποθέσεις για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
`Αρθρο 17 Υποβολή αίτησης
`Αρθρο 18 Περιεχόμενο αξιολόγησης
`Αρθρο 19 Όργανα και διαδικασία αξιολόγησης
`Αρθρο 20 Αποφάσεις ένταξης σε καθεστώτα ενισχύσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
`Αρθρο 21 Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων
`Αρθρο 22 Τροποποιήσεις επενδυτικών σχεδίων
`Αρθρο 23 Ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας
`Αρθρο 24 Περιεχόμενο και καταβολή ενισχύσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
`Αρθρο 25 Υποχρεώσεις ενισχυόμενων φορέων
`Αρθρο 26 Παρακολούθηση τήρησης μακροχρόνιων Υποχρεώσεων
`Αρθρο 27 Παράβολα
`Αρθρο 28 Ανάκληση αποφάσεων υπαγωγής - Κυρώσεις
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
`Αρθρο 29 Καθορισμός ποσών ενισχύσεων στα επιμέρους καθεστώτα
`Αρθρο 30 Προκήρυξη καθεστώτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
`Αρθρο 31 Σκοπός
`Αρθρο 32 Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
`Αρθρο 33 Επιλέξιμες δαπάνες
`Αρθρο 34 Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων
`Αρθρο 35 Δικαιούχοι
`Αρθρο 36 Διαδικασία αξιολόγησης
`Αρθρο 37 Εξουσιοδότηση προς καθορισμό ειδικού πλαισίου καθεστώτος
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
`Αρθρο 38 Σκοπός
`Αρθρο 39 Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
`Αρθρο 40 Επιλέξιμες δαπάνες
`Αρθρο 41 Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων
`Αρθρο 42 Δικαιούχοι
`Αρθρο 43 Διαδικασία αξιολόγησης
`Αρθρο 44 Εξουσιοδότηση προς καθορισμό ειδικού πλαισίου καθεστώτος
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
`Αρθρο 45 Σκοπός
`Αρθρο 46 Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
`Αρθρο 47 Επιλέξιμες δαπάνες
`Αρθρο 48 Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων
`Αρθρο 49 Δικαιούχοι
`Αρθρο 50 Διαδικασία αξιολόγησης
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
`Αρθρο 51 Σκοπός
`Αρθρο 52 Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
`Αρθρο 53 Επιλέξιμες δαπάνες
`Αρθρο 54 Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων
`Αρθρο 55 Δικαιούχοι
`Αρθρο 56 Διαδικασία αξιολόγησης
`Αρθρο 57 Εξουσιοδότηση προς καθορισμό ειδικού πλαισίου καθεστώτος
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
`Αρθρο 58 Σκοπός
`Αρθρο 59 Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
`Αρθρο 60 Επιλέξιμες δαπάνες
`Αρθρο 61 Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων
`Αρθρο 62 Δικαιούχοι
`Αρθρο 63 Διαδικασία αξιολόγησης
`Αρθρο 64 Εξουσιοδότηση προς καθορισμό ειδικού πλαισίου καθεστώτος
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ -ΑΛΙΕΙΑ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
`Αρθρο 65 Σκοπός
`Αρθρο 66 Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
`Αρθρο 67 Επιλέξιμες δαπάνες
`Αρθρο 68 Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων
`Αρθρο 69 Δικαιούχοι
`Αρθρο 70 Διαδικασία αξιολόγησης
`Αρθρο 71 Εξουσιοδότηση προς καθορισμό ειδικού πλαισίου καθεστώτος
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
`Αρθρο 72 Σκοπός
`Αρθρο 73 Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
`Αρθρο 74 Επιλέξιμες δαπάνες
`Αρθρο 75 Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων
`Αρθρο 76 Δικαιούχοι
`Αρθρο 77 Διαδικασία αξιολόγησης
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
`Αρθρο 78 Σκοπός
`Αρθρο 79 Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
`Αρθρο 80 Επιλέξιμες δαπάνες
`Αρθρο 81 Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων
`Αρθρο 82 Δικαιούχοι
`Αρθρο 83 Διαδικασία αξιολόγησης
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
`Αρθρο 84 Σκοπός
`Αρθρο 85 Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
`Αρθρο 86 Επιλέξιμες δαπάνες
`Αρθρο 87 Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων
`Αρθρο 88 Δικαιούχοι
`Αρθρο 89 Διαδικασία αξιολόγησης
`Αρθρο 90 Εξουσιοδότηση προς καθορισμό ειδικού πλαισίου καθεστώτος
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 91 Σκοπός
`Αρθρο 92 Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
`Αρθρο 93 Επιλέξιμες δαπάνες
`Αρθρο 94 Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων
`Αρθρο 95 Δικαιούχοι
`Αρθρο 96 Διαδικασία αξιολόγησης
`Αρθρο 97 Εξουσιοδότηση προς καθορισμό ειδικού πλαισίου καθεστώτος
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
`Αρθρο 98 Σκοπός
`Αρθρο 99 Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
`Αρθρο 100 Επιλέξιμες δαπάνες
`Αρθρο 101 Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων
`Αρθρο 102 Διαδικασία ταχείας αδειοδότησης
`Αρθρο 103 Δικαιούχοι
`Αρθρο 104 Διαδικασία αξιολόγησης
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ
`Αρθρο 105 Σκοπός
`Αρθρο 106 Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
`Αρθρο 107 Επιλέξιμες δαπάνες
`Αρθρο 108 Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων
`Αρθρο 109 Δικαιούχοι
`Αρθρο 110 Διαδικασία αξιολόγησης
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 360ο
`Αρθρο 111 Σκοπός
`Αρθρο 112 Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
`Αρθρο 113 Επιλέξιμες δαπάνες
`Αρθρο 114 Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων
`Αρθρο 115 Δικαιούχοι
`Αρθρο 116 Διαδικασία αξιολόγησης
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
`Αρθρο 117 Μητρώα Αξιολογητών Επενδυτικών Σχεδίων
`Αρθρο 118 Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων
`Αρθρο 119 Επιτροπή Ενστάσεων
`Αρθρο 120 Όργανα ελέγχου επενδυτικών σχεδίων
`Αρθρο 121 Επιτροπή Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών
`Αρθρο 122 Γνωμοδοτική Επιτροπή
`Αρθρο 123 Επιτροπή Αξιολόγησης Τροποποιήσεων Αποφάσεων Υπαγωγής
`Αρθρο 124 Αποζημιώσεις μελών Επιτροπών
`Αρθρο 125 Υποχρέωση μελών επιτροπών υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
`Αρθρο 126 Θέματα λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού νόμου (Π.Σ.-Αν)
`Αρθρο 127 Όροι δημοσιότητας
`Αρθρο 128 Αξιολόγηση συνεπειών ενισχύσεων
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 129 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 130 Μεταβατικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
`Αρθρο 131 Επέκταση χρηματοδοτικής μίσθωσης στους ιδιώτες - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 1 του ν. 1665/1986
`Αρθρο 132 Αποζημίωση για εργασία καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου και για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου του προσωπικού των οργάνων ελέγχου της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 20 Ν. 4354/2015
`Αρθρο 133 Λειτουργία γενικών αποθηκών του ν.δ. 3077/1954
`Αρθρο 134 Πωλητές που δραστηριοποιούνται σε βραχυχρόνιες αγορές υπαίθριου εμπορίου -Τροποποίηση άρθρου 37 Ν. 4849/2021
`Αρθρο 135 Παραχώρηση κατά χρήση του γηπέδου ποδοσφαίρου του Τομέα Α΄ της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ στον Βοτανικό - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 45 Ν. 4809/2021
`Αρθρο 136 Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού Χρηματοδότησης της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) - Τροποποίηση άρθρου 6 Ν. 4872/2021
`Αρθρο 137 Επικούρηση της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ -Τροποποίηση του άρθρου 13 του Ν. 4872/2021
`Αρθρο 138 Ειδική ρύθμιση για τις Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας -Τροποποίηση του άρθρου 2 του Ν. 4864/2021
`Αρθρο 139 Ορισμός των «Συμβάσεων» του Ν. 4799/2021 -Τροποποίηση της περ. β΄ του άρθρου 126 του Ν. 4799/2021
`Αρθρο 140 Έγκριση της υλοποίησης των συμβάσεων του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας μέσω ΣΔΙΤ -Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 127 του Ν. 4799/2021
`Αρθρο 141 Συγκρότηση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Δ.Ε.Σ.Δ.ΙΤ.)
`Αρθρο 142 Ιδία συμμετοχή φορέων επενδυτικών σχεδίων με μορφή ατομικών επιχειρήσεων
`Αρθρο 143 Δυνατότητα σύναψης συμβάσεων με εξωτερικούς χρηματοοικονομικούς, νομικούς, επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους για την υλοποίηση της ανάπτυξης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.».
`Αρθρο 144 Παράταση προθεσμίας τεχνικής ανασυγκρότησης των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων -Τροποποίηση άρθρου 33 του Ν. 4712/2020
`Αρθρο 145 Θεώρηση αδειών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων
`Αρθρο 146 Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
`Αρθρο 147 Δωρεές Ελλήνων εγκατεστημένων στην αλλοδαπή
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
`Αρθρο 148 « Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ »
`Αρθρο 149 Είδη παραβάσεων από τα ιδιωτικά σχολεία -Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 682/1977
`Αρθρο 150 Ρυθμίσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 54 Ν. 4777/2021
`Αρθρο 151 Παράταση της προθεσμίας έκδοσης των Οδηγών Χρηματοδότησης και Διαχείρισης -Τροποποίηση άρθρου 130 Ν. 4763/2020
`Αρθρο 152 Ρυθμίσεις για την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 15 και παρ. 4 του άρθρου 59 Ν. 4653/2020
`Αρθρο 153 Ρυθμίσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4258/2014
ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 154 Παραρτήματα Α΄ και Β΄
`Αρθρο 155 Έναρξη ισχύος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2022
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2022
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: