Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Παραρτήματα

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Ιουλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 146

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4712

Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
`Αρθρο 1 Αντικείμενο - Πεδίο Εφαρμογής
`Αρθρο 2 Ορισμοί
`Αρθρο 3 Σύσταση Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς(ΔΙ.Μ.Ε.Α.)
`Αρθρο 4 Αποστολή και επιχειρησιακοί στόχοι της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
`Αρθρο 5 Συνεργασίες της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
`Αρθρο 6 Διοικητής της ΔΙ . Μ . Ε . Α .
`Αρθρο 7 Οργάνωση της ΔΙ . Μ . Ε . Α .
`Αρθρο 8 Διεύθυνση Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης
`Αρθρο 9 Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση του Παράνομου Εμπορίου
`Αρθρο 10 Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου
`Αρθρο 11 Προϊστάμενοι μονάδων
`Αρθρο 12 Στελέχωση της ΔΙ . Μ . Ε . Α .
`Αρθρο 13 Ελεγκτές της ΔΙ . Μ . Ε . Α .
`Αρθρο 14 Εκπαίδευση - Επιμόρφωση
`Αρθρο 15 Λειτουργία ΔΙ.Μ.Ε.Α. - Οικονομική διαχείριση
`Αρθρο 16 Τροποποίηση του άρθρου 13 του Ν. 4177/2013 -Επέκταση πεδίου εφαρμογής ελέγχων νόμιμων παραστατικών για την προστασία των εμπορικών σημάτων
`Αρθρο 17 Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 4177/2013 - Υπηρεσίες αρμόδιες για τον έλεγχο της αγοράς και την εφαρμογή των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ
`Αρθρο 18 Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 3377/2005 -Διοικητικές κυρώσεις για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης απομιμητικών/ παραποιημένων προϊόντων
`Αρθρο 19 Πειθαρχικά παραπτώματα
`Αρθρο 20 Εξουσιοδοτική διάταξη
`Αρθρο 21 Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 22 Καταργούμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
`Αρθρο 23 Συμμετοχή σε συλλογικά όργανα νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου με ηλεκτρονικά μέσα
`Αρθρο 24 Σύσταση ΙΚΕ μέσω Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ)
`Αρθρο 25 Υπαίθριο εμπόριο
`Αρθρο 26 Αποζημιώσεις μελών Εθνικών Μητρώων Πιστοποιημένων Ελεγκτών και Αξιολογητών (ΕΜΠΕ και ΕΜΠΑ)
`Αρθρο 27 Διατάξεις για Επιμελητήρια
`Αρθρο 28 Μεταβατικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ
`Αρθρο 29 Μονάδες παραγωγής ισοτόπων -ραδιοφαρμάκων
`Αρθρο 30 Αρμοδιότητα ΤΕΕ για πιστοποίηση προσώπων - Τροποποίηση του άρθρου 4 του από 27.11/14.12.1926 προεδρικού διατάγματος
`Αρθρο 31 Παράταση προθεσμίας για τη γνωστοποίηση ή την έγκριση εγκατάστασης ή λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής
`Αρθρο 32 Ρύθμιση θεμάτων οικονομικής διαχείρισης του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του ΕΣΥΔ - Καθιέρωση σημάτων πιστοποίησης
`Αρθρο 33 Παράταση προθεσμίας τεχνικής ανασυγκρότησης των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων - Παράταση προθεσμιών των νόμων 3982/2011 και 4302/2014 λόγω COVID-19 και προθεσμιών εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων
`Αρθρο 34 Υποχρεώσεις αδειούχων υδραυλικών -Ρυθμίσεις για τη θεώρηση αδειών τεχνικών επαγγελμάτων
`Αρθρο 35 Σύσταση Ενιαίου Μητρώου Ανελκυστήρων και λοιπές ρυθμίσεις για τους ανελκυστήρες
`Αρθρο 36 Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για τη Βιομηχανία
`Αρθρο 37 Σύστημα τεχνικής υποστήριξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος `Ασκησης Αδειοδοτήσεων και Ελέγχων
`Αρθρο 38 Καταργούμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
`Αρθρο 39 Ρυθμίσεις περί εταιρειών που εγκαθίστανται στην Ελλάδα σύμφωνα με τον α.ν. 89/1967 -Τροποποίηση του α.ν. 89/1967 σχετικά με τις παρεχόμενες ενισχύσεις
`Αρθρο 40 Παράταση προθεσμιών ολοκλήρωσης των υπαχθέντων στους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011 επενδυτικών σχεδίων - Τροποποίηση του ν. 4399/2016
`Αρθρο 41 Ένταξη αθλητικών εγκαταστάσεων στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016
`Αρθρο 42 Τροποποίηση του άρθρου 14Β του Ν. 3908/2011 - Τροποποίηση ενισχυόμενου κόστους της κατηγορίας δαπάνης «Μηχανήματα - Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός»
`Αρθρο 43 Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 4608/2019 (Α΄ 66) - Κίνητρα Στρατηγικών Επενδύσεων -Στρατηγικές Επενδύσεις επί δημοσίων ακινήτων
`Αρθρο 44 Ρύθμιση θεμάτων επιστροφής των εγγυητικών επιστολών που υποβάλλονται από ναυτιλιακές επιχειρήσεις υπαγόμενες στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄77), μετά την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής
`Αρθρο 45 Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
`Αρθρο 46 Τροποποίηση του άρθρου 22 Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) σχετικά με την προσαύξηση σε 100% της έκπτωσης δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
`Αρθρο 47 Σύσταση Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων
`Αρθρο 48 Τροποποίηση του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) σχετικά με τη χορήγηση φορολογικών στοιχείων στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς
`Αρθρο 49 Φορολογικά κίνητρα σε επενδυτικούς αγγέλους
`Αρθρο 50 Δικαίωμα αμοιβής αξιολογητών - Τροποποίηση του άρθρου 135 του ν. 4472/2017
`Αρθρο 51 Συνεδρίαση επιτροπών μέσω τηλεδιάσκεψης
`Αρθρο 52 Καθορισμός του ΕΛΙΑΜΕΠ ως δικαιούχου χρηματοδότησης από το ΕΛΙΔΕΚ -Τροποποίηση του άρθρου 2 του Ν. 4429/2016
`Αρθρο 53 Απαλλαγή από φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά των υποτροφιών του ΕΛΙΔΕΚ
`Αρθρο 54 Ρυθμίσεις για τη βιβλιοθήκη του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
`Αρθρο 55 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 56 Καταργούμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
`Αρθρο 57 Θέματα Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
`Αρθρο 58 Σύσταση επιτροπών και ομάδων εργασίας ή έργου - Τροποποίηση του άρθρου 58 του Ν. 4314/2014 (Α΄ 265)
`Αρθρο 59 Απόσπαση προσωπικού στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
`Αρθρο 60 Καταχώριση πράξεων και στοιχείων δημοσίων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ
`Αρθρο 61 Πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής
`Αρθρο 62 Τροποποίηση του άρθρου 200 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) - Απόδοση στο Ελληνικό Δημόσιο μερίσματος από την «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας»
`Αρθρο 63 Τροποποιήσεις του ν. 4314/2014 (Α΄265) για θέματα δημοσιονομικών διορθώσεων, κρατικών ενισχύσεων, πληρωμών, επαληθεύσεων και διασύνδεσης πληροφοριακών συστημάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 64 Ρύθμιση δαπανών μισθίου οδού Κορνάρου 1 και Ερμού
`Αρθρο 65 Ορισμός Αρχής Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού και Αρχών Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης στο πεδίο ασφάλειας και συμμόρφωσης των βιομηχανικών προϊόντων - Ορισμός Ενιαίου Γραφείου Σύνδεσης στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020
`Αρθρο 66 Αποχαρακτηρισμός Βιοτεχνικών Κέντρων του ν. 4458/1965
`Αρθρο 67 Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των φαρμακαποθηκών
`Αρθρο 68 Ζητήματα της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.
`Αρθρο 69 Ένταξη επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης και για την παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, καθώς και επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης στον αναπτυξιακό νόμο
`Αρθρο 70 Μισθολογικά ζητήματα προσωπικού που απασχολείται σε έργα/προγράμματα που χρηματοδοτούνται από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους
`Αρθρο 71 Διατάξεις για τη σύσταση της εταιρείας «ΕΑΝΕΠ Τhess-ΙNTEC Α.Ε.»
`Αρθρο 72 Συμπλήρωση πλαισίου αιτημάτων τροποποίησης για τα επενδυτικά σχέδια των αναπτυξιακών νόμων
`Αρθρο 73 Ωρίμανση και παρακολούθηση έργων ΣΔΙΤ στο πλαίσιο της από 14.05.2015 Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και E.B.R.D.
`Αρθρο 74 Ο θεσμός του ανεξάρτητου μηχανικού
`Αρθρο 75 Ένταξη επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων σε νησιά στον αναπτυξιακό νόμο
`Αρθρο 76 Νομοτεχνική προσαρμογή ως προς απαγορεύσεις, όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής σε δημόσιες συμβάσεις
`Αρθρο 77 Ρυθμίσεις αναφορικά με την Εμβληματική Δράση για την αντιμετώπιση του ιού SARS- Cov -2
`Αρθρο 78 Καθορισμός συνολικού ποσού ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο στον αναπτυξιακό νόμο
`Αρθρο 79 Μίσθωση δημοτικών ακινήτων για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων
`Αρθρο 80 Ρύθμιση για τη ναυπήγηση δύο Ταχέων Περιπολικών Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) του Πολεμικού Ναυτικού
`Αρθρο 81 Ρυθμίσεις για τους παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας
`Αρθρο 82 Αποζημίωση της ζημίας του φορέα παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας λόγω της πανδημίας Covid-19
`Αρθρο 83 Ζητήματα σχετικά με τον ορισμό Διευθυνόντων Συμβούλων στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. και στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε.
`Αρθρο 84 Παράταση αναστολής πλειστηριασμών πυρόπληκτων στους Δήμους Ραφήνας και Μαραθώνος
`Αρθρο 85 Παράταση προθεσμιών και άρση της ανάκλησης επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου για κοινωνικούς λόγους
`Αρθρο 86 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2020
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2020
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: