Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα: 18/5/2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Α.Π.: 90845

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΘΕΜΑ:

Υποβολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.) κλάδων τέως Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. μισθολογικών περιόδων από 02/2020.

ΣΧΕΤ: Η με αριθμ.11/20-03-2020 Εγκύκλιος της Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών του e-Ε.Φ.Κ.Α..

Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο e - Ε.Φ.Κ.Α., δόθηκαν οδηγίες σχετικές με την απεικόνιση των στοιχείων ασφάλισης στην Α.Π.Δ. και την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 & 2 του Ν. 4225/2014 (Φ.Ε.Κ. 2/7.1.2014 τ.΄Α΄) και της με αριθμ. Φ80000/ 3476/116/14-02-2014 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 581/Β΄/10-03-2014), η οποία εξεδόθη κατ΄ εξουσιοδότηση του ανωτέρω αναφερθέντος Νόμου.

Σύμφωνα με την ανωτέρω οδηγία «η υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), των επιχειρήσεων που υπάγονται στους Κλάδους και τους αντίστοιχους Τομείς του τ. Τ.Α.Υ.Τ.ΕΚΩ, θα πραγματοποιηθεί, για τη μισθολογική περίοδο μηνός 02/2020, αποκλειστικά πέσω διαδικτύου, κατά τα γνωστά και στις οριζόμενες από το νόμο προθεσμίες υποβολής. Η απεικόνιση της ασφάλισης στους κλάδους και στους αντίστοιχους Τομείς του τ. ΤΑ.Υ.Τ.ΕΚΩ, θα πραγματοποιηθεί με την υποβολή Συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ., μέσω διαδικτύου, παράλληλα με την υποβολή της Κανονικής (01), της συγκεκριμένης μισθολογικής περιόδου.».

Με το παρόν έγγραφο επανερχόμαστε στον τρόπο υποβολής Α.Π.Δ., μισθολογικών περιόδων από 02/2020 και εντεύθεν, διευκρινίζοντας ότι:

Η υποβολή όλων των κλάδων ασφάλισης και των αντίστοιχων στους Τομείς ασφάλισης τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. πρέπει να πραγματοποιείται με την Κανονική (01) Α.Π.Δ..

Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση της Υπηρεσίας μας, από τις υπόχρεες επιχειρήσεις υποβολής Α.Π.Δ. κλάδων και τομέων τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., οι οποίες έχουν ήδη υποβάλλει Α.Π.Δ. Κανονικές (01) για τις μισθολογικές περιόδους 2/2020 και 3/2020, προκειμένου να προβούμε σε διορθωτικές ενέργειες, απαραίτητες για την ορθή υποβολή Α.Π.Δ. κλάδου Σύνταξης και κλάδων και τομέων τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω..

Η ενημέρωση της Υπηρεσίας μας με τα στοιχεία των ανωτέρω επιχειρήσεων (Επωνυμία, Α.Μ.Ε., Α.Φ.Μ., μισθολογική περίοδος, υπεύθυνος επικοινωνίας & τηλέφωνο επικοινωνίας) θα υλοποιείται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη δ/νση : tm.yposefarmmisth@efka.qov.gr

Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκριση όλων των υπόχρεων αποδεκτών, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα με αρ. 74909/16.04.2020 & 80430/30.04.2020 Γενικά Έγγραφα e -Ε.Φ.Κ.Α., Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών έχει δοθεί παράταση της προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ., μέχρι 01/06/2020, μισθολογικής περιόδου 02/2020 & 03/2020 αντίστοιχα.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: